(EU) 2023/118Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/118 ze dne 23. září 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy v rámci Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 16, 18.1.2023, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 23. září 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 7. února 2023 Nabývá účinnosti: 7. února 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2020/688;

Provádí předpisy

(EU) 2016/429;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

75;
Původní znění předpisu

18.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 16/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/118

ze dne 23. září 2022,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy v rámci Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 140 písm. b) a čl. 149 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 (2) stanoví pravidla, kterými se doplňuje nařízení (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie.

(2)

Článek 67 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 stanoví požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy a článek 71 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci uvádí, že provozovatelé smí přemístit ptáky chované v zajetí do jiného členského státu pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem členského státu původu. V čl. 81 odst. 2 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci jsou pro uvedené ptáky chované v zajetí stanoveny podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení.

(3)

Pokud se výstava ptáků chovaných v zajetí koná v členském státě, musí každý účastník nacházející se v jiném členském státě pro účast na této výstavě získat veterinární osvědčení v souladu s článkem 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688. Pokud se několik účastníků nachází ve stejném členském státě, může příslušný orgán tohoto členského státu považovat za nepatřičné vyčleňovat zdroje na vydávání veterinárního osvědčení v každém zařízení původu.

(4)

Aby se tato záležitost vyřešila a zároveň byly poskytnuty odpovídající veterinární záruky, je vhodné umožnit příslušným orgánům vydávat osvědčení v zařízeních, kde jsou ptáci chovaní v zajetí před odesláním na výstavu v jiném členském státě dočasně shromážděni a drženi. Článek 67 nařízení (EU) 2020/688 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(5)

V Unii se pravidelně konají akce s akrobatickými holuby. Spočívají ve shromáždění holubů, kteří mohou pocházet z několika členských států a které jejich chovatelé přepravují v klecích ze zařízení původu, kde jsou obvykle drženi, do místa konání akce. Tam jsou ptáci vypuštěni za účelem ukázek letu a následně se vrátí do klecí, v nichž jsou přepraveni zpět do svých zařízení původu. Tyto akce lze proto považovat za výstavy rovnocenné výstavám organizovaným pro dravé ptáky. Článek 67 by proto měl být změněn tak, aby rozšířil požadavky vztahující se na výstavy dravých ptáků spojené s lovem za letu na všechny rovnocenné typy výstav a upřesnil podmínky týkající se přemísťování na tyto akce a z nich.

(6)

Článek 71 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 navíc stanoví, že provozovatelé smí přemísťovat ptáky chované v zajetí do jiného členského státu pouze tehdy, pokud jsou doprovázeni veterinárním osvědčením vydaným příslušným orgánem členského státu původu. Uvedený článek rovněž stanoví určité odchylky od této povinnosti. S ohledem na změny prováděné v článku 67 je nezbytné uvedené změny zohlednit v odchylkách stanovených v čl. 71 odst. 2 a 3. Článek 71 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(7)

V čl. 81 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 jsou stanoveny podrobnosti o obsahu veterinárního osvědčení pro ptáky chované v zajetí. Vzhledem k tomu, že toto nařízení zavádí v článku 67 možnost přemísťovat ptáky chované v zajetí, kteří jsou shromážděni v jednom registrovaném zařízení nacházejícím se v členském státě původu, je vhodné upřesnit požadavky, které by měly být v tomto konkrétním případě splněny. Ustanovení čl. 81 odst. 2 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(8)

Článek 91 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 obsahuje ustanovení o odpovědnosti příslušného orgánu za veterinární certifikaci a v odst. 1 písm. e) uvedeného článku jsou uvedena zvláštní ustanovení týkající se ptáků chovaných v zajetí. Uvedená ustanovení je vhodné doplnit s cílem stanovit kontroly totožnosti, fyzické kontroly a kontroly dokladů, které mají být prováděny v případě, že jsou ptáci chovaní v zajetí určení pro výstavu v jiném členském státě dočasně shromážděni a drženi v jednom zařízení pro účely certifikace. Článek 91 by proto měl být odpovídajícím způsobem změněn.

(9)

Nařízení (EU) 2020/688 by proto mělo být změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 se mění takto:

1)

článek 67 se nahrazuje tímto:

„Článek 67

Požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy

1.   Provozovatelé přemístí ptáky chované v zajetí na výstavu v jiném členském státě pouze tehdy, pokud tato zvířata splňují podmínky stanovené v článku 59.

2.   Před přemístěním na výstavu v jiném členském státě mohou provozovatelé v členském státě shromáždit ptáky chované v zajetí v jednom registrovaném zařízení nacházejícím se ve stejném členském státě za těchto podmínek:

a)

ptáci chovaní v zajetí zůstanou v uvedeném zařízení po dobu nejvýše 12 hodin;

b)

v době shromáždění jsou v zařízení drženi pouze ptáci chovaní v zajetí, kteří jsou určeni na příslušnou výstavu;

c)

všichni ptáci chovaní v zajetí shromáždění v zařízení pocházejí přímo z registrovaných nebo schválených zařízení, v nichž jsou nepřetržitě drženi a v nichž splňují podmínky stanovené v článku 59.

3.   Provozovatel výstavy, vyjma jakýchkoli výstav spojených s ukázkami letu, zajistí, aby:

a)

vstup zvířat na výstavu byl omezen na ptáky chované v zajetí, kteří jsou k účasti na výstavě předem registrováni;

b)

vstup ptáků na výstavu, kteří pocházejí ze zařízení nacházejících se v členském státě, kde se výstava koná, neohrozil nákazový status ptáků účastnících se výstavy tím, že

buď

i)

bude požadován stejný nákazový status pro všechny ptáky chované v zajetí, kteří se budou výstavy účastnit,

nebo

ii)

ptáci chovaní v zajetí, kteří pocházejí z členského státu, kde se výstava koná, budou drženi v oddělených prostorách nebo ohradách stranou od ptáků chovaných v zajetí pocházejících z jiných členských států;

c)

veterinární lékař

i)

provedl kontroly totožnosti ptáků chovaných v zajetí účastnících se výstavy před jejich vstupem na výstavu;

ii)

sledoval klinické podmínky ptáků po vstupu na výstavu a během výstavy.

4.   Provozovatelé zajistí, aby ptáci chovaní v zajetí, kteří byli přemístěni na výstavu v souladu s odstavci 1, 2 a 3, byli z této výstavy přemístěni do jiného členského státu pouze tehdy, splňují-li následující požadavky:

a)

zvířata jsou doprovázena veterinárním osvědčením v souladu s článkem 81

nebo

b)

v případě ptáků chovaných v zajetí jiných než ptáků, kteří se účastní výstav spojených s ukázkami letu, jsou zvířata doprovázena všemi těmito dokumenty:

i)

prohlášením vydaným veterinárním lékařem uvedeným v odst. 3 písm. c), které uvádí, že nákazový status ptáků potvrzený v původním veterinárním osvědčení v souladu s článkem 81 nebyl v průběhu výstavy ohrožen,

ii)

platným původním veterinárním osvědčením v souladu s článkem 81 vydaným příslušným orgánem členského státu původu pro přemísťování ptáků chovaných v zajetí na výstavu;

c)

co se týče ptáků, kteří se zúčastnili výstavy spojené s ukázkami letu, zvířata jsou doprovázena platným původním veterinárním osvědčením v souladu s článkem 81 vydaným příslušným orgánem členského státu původu pro přemístění těchto ptáků na danou výstavu spojenou s ukázkami letu, bez potvrzení popsaného v písm. b) bodě i), pokud:

i)

jsou přemístěni zpět do členského státu původu a

ii)

zamýšlené přemístění ptáků chovaných v zajetí do členského státu původu bude dokončeno během období platnosti původního veterinárního osvědčení v souladu s článkem 81 vydaného příslušným orgánem členského státu původu pro přemístění těchto ptáků chovaných v zajetí na výstavu spojenou s ukázkami letu.

5.   Veterinární lékař uvedený v odst. 3 písm. c) vydá prohlášení uvedené v odst. 4 písm. b) bodě i) pouze tehdy, pokud:

a)

jsou zvířata přemístěna zpět do členského státu původu;

b)

byla přijata opatření, aby zamýšlené přemístění ptáků chovaných v zajetí do členského státu původu bylo dokončeno během období platnosti původního veterinárního osvědčení v souladu s článkem 81 vydaného příslušným orgánem členského státu původu pro přemístění těchto ptáků chovaných v zajetí na výstavu;

c)

byly splněny podmínky stanovené v odst. 3 písm. b).“;

2)

v článku 71 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Odchylně od odstavce 1 mohou provozovatelé přemísťovat ptáky chované v zajetí z výstav jiných než výstav spojených s ukázkami letu zpět do členského státu původu ptáků v souladu s čl. 67 odst. 4 písm. b).“;

3)

v článku 71 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Odchylně od odstavce 1 mohou provozovatelé přemísťovat ptáky chované v zajetí z výstav spojených s ukázkami letu zpět do členského státu původu ptáků v souladu s čl. 67 odst. 4 písm. c).“;

4)

v článku 81 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Veterinární osvědčení pro ptáky chované v zajetí určené pro výstavy, které je vydáno příslušným orgánem členského státu původu v souladu s čl. 71 odst. 1, obsahuje obecné informace stanovené v příloze VIII části 1 bodě 1 a osvědčení souladu s požadavky stanovenými v čl. 67 odst. 1 a pokud jsou ptáci shromážděni v jednom registrovaném zařízení, s požadavky stanovenými v čl. 67 odst. 2.“;

5)

v čl. 91 odst. 1 písm. e) se za bod ii) doplňuje nový bod iii), který zní:

„iii)

u ptáků chovaných v zajetí přemísťovaných na výstavu v jiném členském státě z jednoho registrovaného zařízení podle čl. 67 odst. 2: kontroly totožnosti a fyzické kontroly ptáků chovaných v zajetí a kontrolu dokladů, pokud jde o zdravotní záznamy a záznamy o produkci registrovaného nebo schváleného zařízení původu a prohlášení provozovatele uvedeného zařízení potvrzující, že:

ptáci chovaní v zajetí předložení k certifikaci nepřetržitě pobývali v zařízení původu od vylíhnutí nebo po dobu alespoň posledních 21 dnů před jejich odesláním,

hejno původu nevykazuje mimořádné úhyny s neurčenou příčinou a

během posledních 48 hodin ptáci z hejna původu nevykazovali klinické příznaky nákaz uvedených na seznamu pro daný druh ani podezření na ně.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. září 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 140).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU