(EU) 2023/116Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/116 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky oxamyl (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 15, 17.1.2023, s. 15-16 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 20. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 844/2012; (EU) 2020/1740; (EU) 2021/2068;
Původní znění předpisu

17.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/15


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/116

ze dne 16. ledna 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinné látky oxamyl

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V části A přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/2068 (3) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky oxamyl do 31. ledna 2023.

(3)

Žádost o obnovení schválení účinné látky oxamyl byla předložena v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (4).

(4)

Ačkoli je závěr Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (5) o hodnocení účinné látky oxamyl k dispozici a Komise zahájila diskuse v rámci Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, i přesto se zdá, že doba platnosti schválení pravděpodobně uplyne dříve, než bude přijato rozhodnutí o obnovení schválení. Vzhledem k tomu, že k tomuto zpoždění došlo z důvodů, které žadatel nemohl ovlivnit, je tedy nezbytné prodloužit schválení na omezenou dobu, aby bylo možné dokončit posouzení, jež je nezbytné k přijetí rozhodnutí o žádosti o obnovení schválení dotčené látky.

(5)

V případě, že má Komise přijmout nařízení, kterým se stanoví, že schválení oxamylu není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na datum vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví, že schválení účinné látky oxamyl není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případ, kdy má Komise přijmout nařízení, kterým se stanoví, že schválení oxamylu se obnovuje, pokusí se Komise v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(6)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(7)

Vzhledem k tomu, že platnost současného schválení oxamylu skončí dne 31. ledna 2023, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V části A přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se u položky 116 (Oxamyl) datum v šestém sloupci (Konec platnosti schválení) nahrazuje datem „31. října 2023“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2068 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s. 25).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

Ačkoli bylo prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 zrušeno prováděcím nařízením (EU) 2020/1740 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20), ustanovení týkající se obnovení schválení účinných látek stanovená v prováděcím nařízení (EU) č. 844/2012 se nadále použijí v souladu s článkem 17 prováděcího nařízení (EU) 2020/1740.

(5)  EFSA (Evropský úřad pro bezpečnost potravin), 2022. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance oxamyl. EFSA Journal 2022;20(5):7296. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7296.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU