(EU) 2023/114Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/114 ze dne 16. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benzovindiflupyr, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mekoprop-P, mepikvat, metiram, metsulfuron-methyl, fosfan a pyraklostrobin (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 15, 17.1.2023, s. 9-12 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 16. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 20. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) č. 540/2011;

Provádí předpisy

(ES) č. 1107/2009;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 844/2012; (EU) č. 1043/2012; (EU) 2016/139; (EU) 2016/146; (EU) 2016/177; (EU) 2017/1527; (EU) 2018/670; (EU) 2020/1740; (EU) 2021/2068;
Původní znění předpisu

17.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 15/9


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/114

ze dne 16. ledna 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benzovindiflupyr, buprofezin, cyflufenamid, fluazinam, flutolanil, lambda-cyhalothrin, mekoprop-P, mepikvat, metiram, metsulfuron-methyl, fosfan a pyraklostrobin

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS (1), a zejména na čl. 17 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (2) jsou v části A uvedeny účinné látky považované za schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009, zatímco v části B uvedené přílohy jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a v části E jsou uvedeny účinné látky schválené podle nařízení (ES) č. 1107/2009 jako látky, které se mají nahradit.

(2)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/2068 (3) byla prodloužena doba platnosti schválení účinných látek mekoprop-P, metiram a pyraklostrobin do 31. ledna 2023 a účinných látek fluazinam, flutolanil a mepikvat do 28. února 2023. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/670 (4) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky buprofezin do 31. ledna 2023. Prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/1527 (5) byla prodloužena doba platnosti schválení účinné látky cyflufenamid do 31. března 2023.

(3)

Platnost schválení účinné látky benzovindiflupyr skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/177 (6) dnem 2. března 2023.

(4)

Platnost schválení účinné látky lambda-cyhalothrin skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/146 (7) dnem 31. března 2023.

(5)

Platnost schválení účinné látky metsulfuron-methyl skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2016/139 (8) dnem 31. března 2023.

(6)

Platnost schválení účinné látky fosfan skončí v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 1043/2012 (9) dnem 31. března 2023.

(7)

V souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 844/2012 (10) byly předloženy žádosti o obnovení schválení uvedených účinných látek.

(8)

Platnost schválení uvedených účinných látek pravděpodobně skončí dříve, než bude přijato rozhodnutí o jejich obnovení, protože se rozhodovací postup ve věci obnovení schválení zpozdil. Vzhledem k tomu, že k tomuto zpoždění došlo z důvodů, které žadatelé nemohli ovlivnit, je tedy nezbytné prodloužit dobu schválení tak, aby bylo možné dokončit posouzení, jež je nezbytné k přijetí rozhodnutí o žádostech o obnovení schválení dotčených látek.

(9)

Konkrétně se pro účinné látky fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram a pyraklostrobin požaduje prodloužení doby platnosti schválení, aby tak byl poskytnut čas nezbytný pro provedení posouzení v souvislosti s vlastnostmi těchto látek vyvolávajícími narušení činnosti endokrinního systému v souladu s postupem stanoveným v článcích 13 a 14 prováděcího nařízení (EU) č. 844/2012.

(10)

V případě, že má Komise přijmout nařízení, kterým se stanoví, že schválení některé z účinných látek uvedených v příloze tohoto nařízení není obnoveno, protože nejsou splněna kritéria pro schválení, stanoví Komise konec doby platnosti na stejné datum jako před tímto nařízením nebo na datum vstupu v platnost nařízení, kterým se stanoví, že schválení dané účinné látky není obnoveno, podle toho, co nastane později. Pokud jde o případy, kdy má Komise přijmout nařízení, kterým se obnovuje schválení účinné látky uvedené v příloze tohoto nařízení, pokusí se v závislosti na okolnostech stanovit co nejbližší možné datum použitelnosti.

(11)

Prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(12)

Vzhledem k tomu, že platnost současného schválení buprofezinu, mekopropu-P, metiramu a pyraklostrobinu skončí dnem 31. ledna 2023, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(13)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 ze dne 25. května 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o seznam schválených účinných látek (Úř. věst. L 153, 11.6.2011, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2068 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (Úř. věst. L 421, 26.11.2021, s. 25).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/670 ze dne 30. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P a napropamid (Úř. věst. L 113, 3.5.2018, s. 1).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1527 ze dne 6. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek cyflufenamid, fluopikolid, heptamaloxyloglukan a malathion (Úř. věst. L 231, 7.9.2017, s. 3).

(6)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/177 ze dne 10. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka benzovindiflupyr jako látka, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 35, 11.2.2016, s. 1).

(7)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/146 ze dne 4. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky lambda-cyhalothrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 30, 5.2.2016, s. 7).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/139 ze dne 2. února 2016, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky metsulfuron-methyl jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 27, 3.2.2016, s. 7).

(9)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1043/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka fosfan a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 24).

(10)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (Úř. věst. L 252, 19.9.2012, s. 26).

Ačkoli bylo prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 zrušeno prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/1740 (Úř. věst. L 392, 23.11.2020, s. 20), ustanovení týkající se obnovení schválení účinných látek stanovená v prováděcím nařízení (EU) č. 844/2012 se nadále použijí v souladu s článkem 17 prováděcího nařízení (EU) 2020/1740.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 se mění takto:

a)

Část A se mění takto:

(1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 57, mekoprop-P, datum nahrazuje datem „31. ledna 2024“;

(2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 81, pyraklostrobin, datum nahrazuje datem „31. ledna 2024“;

(3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 115, metiram, datum nahrazuje datem „31. ledna 2024“;

(4)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 187, flutolanil, datum nahrazuje datem „29. února 2024“;

(5)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 189, fluazinam, datum nahrazuje datem „29. února 2024“;

(6)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 191, mepikvat, datum nahrazuje datem „29. února 2024“;

(7)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 296, cyflufenamid, datum nahrazuje datem „31. března 2024“;

(8)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 320, buprofezin, datum nahrazuje datem „31. ledna 2024“.

b)

Část B se mění takto: v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 28, fosfan, datum nahrazuje datem „31. března 2024“.

c)

Část E se mění takto:

(1)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 3, metsulfuron-methyl, datum nahrazuje datem „31. března 2024“;

(2)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 4, benzovindiflupyr, datum nahrazuje datem „2. března 2024“;

(3)

v šestém sloupci, „Konec platnosti schválení“, se u položky 5, lambda-cyhalothrin, datum nahrazuje datem „31. března 2024“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU