(EU) 2023/103Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/103 ze dne 12. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014, pokud jde o technické specifikace a pravidla pro předložení souhrnných údajů o operacích a informace, které mají být zasílány členskými státy

Publikováno: Úř. věst. L 12, 13.1.2023, s. 3-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/3


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/103

ze dne 12. ledna 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014, pokud jde o technické specifikace a pravidla pro předložení souhrnných údajů o operacích a informace, které mají být zasílány členskými státy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu (1), a zejména na čl. 97 odst. 2 a čl. 107 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu stanoví zvláštní opatření ke zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury (dále jen „zvláštní opatření“).

(2)

S cílem umožnit spolehlivé monitorování a podávání zpráv o operacích souvisejících se zvláštními opatřeními by měly být provedeny úpravy technických specifikací a pravidel pro předložení souhrnných údajů o operacích a informací, které mají členské státy zasílat podle prováděcích nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 (2) a (EU) č. 1243/2014 (3).

(3)

Vzhledem k tomu, že lhůta pro poskytnutí souhrnných údajů o operacích stanovená každoročně do 31. března podle čl. 97 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 508/2014 již pro rok 2022 uplynula, měly by členské státy tyto informace předkládat v pozměněném formátu až od roku 2023, aby bylo zajištěno jednotné a harmonizované podávání zpráv.

(4)

Prováděcí nařízení (EU) č. 1242/2014 a (EU) č. 1243/2014 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(5)

Aby měly členské státy dostatek času na předložení souhrnných údajů o operacích souvisejících se zvláštními opatřeními do 31. března 2023, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost co nejdříve.

(6)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 1242/2014

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1242/2014 se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny prováděcího nařízení (EU) č. 1243/2014

Příloha I prováděcího nařízení (EU) č. 1243/2014 se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 ze dne 15. května 2014 o Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 (Úř. věst. L 149, 20.5.2014, s. 1).

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1242/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 11).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1243/2014 ze dne 20. listopadu 2014, kterým se stanoví pravidla podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů (Úř. věst. L 334, 21.11.2014, s. 39).


PŘÍLOHA I

V příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 1242/2014 se v tabulce v položce 25 znění druhého sloupce („Obsah pole“) nahrazuje tímto:

„Zmírňování dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 nebo opatření ke zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury“.


PŘÍLOHA II

V příloze I prováděcího nařízení (EU) č. 1243/2014 se část F nahrazuje tímto:

„ČÁST F

Zmírňování dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 a dopadů narušení trhu způsobeného vojenskou agresí Ruska vůči Ukrajině na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury a zmírnění dopadů této vojenské agrese na rybolovné činnosti.

Pole

Obsah pole

Poznámka

Potřeby týkající se údajů a synergie

25

Zmírňování dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 nebo opatření ke zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury

Kód 0 = nesouvisející s onemocněním COVID-19 nebo opatřeními ke zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury

Kód 1 = související s onemocněním COVID-19

Kód 2 = související s opatřeními ke zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury

Specifické pro ENRF“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU