(EU) 2023/102Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/102 ze dne 11. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o žádosti členských států o podporu Unie

Publikováno: Úř. věst. L 12, 13.1.2023, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 11. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 14. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

(EU) 2017/39;

Provádí předpisy

(EU) č. 1308/2013;

Oblasti

Věcný rejstřík

Předpisy EU

(EU) č. 1370/2013; (EU) 2023/106;
Původní znění předpisu

13.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/102

ze dne 11. ledna 2023,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o žádosti členských států o podporu Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na čl. 25 první pododstavec písm. d) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle článku 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/39 (2) předloží členské státy, které si přejí účastnit se režimu podpory Unie, pokud jde o dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení („školní projekt“), Komisi každoročně do 31. ledna žádost o podporu Unie týkající se následujícího školního roku. V souladu s uvedeným ustanovením mají žádosti členských států o podporu Unie obsahovat informace o předběžném přídělu podpory Unie na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol stanovené v příloze I nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 (3). Uvedená příloha stanoví předběžné příděly podpory Unie pro ovoce a zeleninu do škol a pro mléko do škol pro jednotlivé členské státy na období od 1. srpna 2017 do 31. července 2023.

(2)

V souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) č. 1370/2013 přijme Komise od 1. srpna 2023 prováděcí akty, kterými se stanoví roční předběžný příděl podpory Unie pro ovoce a zeleninu do škol a pro mléko do škol pro jednotlivé členské státy. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/106 (4) stanoví roční předběžné příděly podpory na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029. Ustanovení článku 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 týkající se předběžných přídělů podpory Unie stanovených v příloze I nařízení (EU) č. 1370/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(3)

Aby se členským státům umožnilo předložit jejich roční žádost o podporu Unie týkající se období školního roku od 1. srpna 2023 do 31. července 2024 v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/39 do 31. ledna 2023, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

(4)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 3 prvním pododstavci písm. a) prováděcího nařízení (EU) 2017/39 se bod i) nahrazuje tímto:

„i)

předběžný příděl podpory na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol stanovený v příloze prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2023/106 (*1);

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/39 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12).

(4)  Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/106 ze dne 11. ledna 2023, kterým se stanoví předběžné příděly podpory Unie členským státům na ovoce a zeleninu do škol a na mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029 (viz strana 84 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU