(EU) 2023/57Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/57 ze dne 31. října 2022, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116

Publikováno: Úř. věst. L 5, 6.1.2023, s. 7-9 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 31. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.6.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 5/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/57

ze dne 31. října 2022,

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (1), a zejména čl. 44 odst. 5, čl. 64 odst. 3 písm. d) a čl. 94 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 (2) se doplňuje nařízení (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura.

(2)

V souladu s čl. 44 odst. 3a nařízení (EU) 2021/2116 mohou členské státy rozhodnout o vyplácení záloh příjemcům, pokud jde o intervence uvedené v hlavě III kapitole III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (3) a pokud jde o opatření pro regulaci nebo podporu zemědělských trhů. V zájmu zajištění soudržného a nediskriminačního vyplácení záloh a zajištění ochrany finančních prostředků Unie je vhodné stanovit zvláštní podmínky pro vyplácení záloh ve formě maximálních procentních podílů předpokládaných výdajů, jakož i požadavek, aby příjemci složili jistotu.

(3)

Kromě toho by měla být upravena ustanovení o jistotách uvedená v kapitole IV nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 tak, aby zohledňovala tyto zvláštní podmínky.

(4)

V čl. 24 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 je nesprávně uveden odkaz na článek 27 a měl by být nahrazen odkazem na článek 26 uvedeného nařízení.

(5)

U plateb podpory v rámci včelařských programů prováděných podle článku 55 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (4) je vhodné zajistit kontinuitu zachováním aktuálně platné rozhodné skutečnosti pro směnný kurz.

(6)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 se mění takto:

1)

Vkládá se nová kapitola IIIa, která zní:

„KAPITOLA IIIa

Zvláštní podmínky pro vyplácení záloh

Článek 15a

Zvláštní podmínky pro vyplácení záloh podle čl. 44 odst. 3a nařízení (EU) 2021/2116

1.   Vyplácení záloh podle čl. 44 odst. 3a nařízení (EU) 2021/2116 nepřesáhne 80 % předpokládaných výdajů schváleného operačního programu nebo, je-li to relevantní, intervencí uvedených v článcích 55 a 58 nařízení (EU) 2021/2115.

2.   Vyplácení záloh podle odstavce 1 je podmíněno složením jistoty, která odpovídá alespoň částce zálohy.“

2)

Článek 27 se nahrazuje tímto:

„Článek 27

Oblast působnosti

Tento oddíl se použije v případech, kdy zvláštní pravidla Unie stanoví, že částka může být vyplacena dříve, než je splněna stanovená povinnost související se získáním jakékoli podpory nebo výhody.“

3)

V článku 28 se vkládá nový odstavec 1a, který zní:

„1a.   K žádostem o uvolnění jistoty vztahující se k zálohám musí být přiloženy podpůrné dokumenty prokazující konečný nárok na poskytnutou částku nebo vrácení poskytnuté částky, případně zvýšené o sumu stanovenou ve zvláštních pravidlech Unie.“

4)

Vkládá se nový článek 31a, který zní:

„Článek 31a

Včelařské programy

V případě částek vyplacených jako podpora v rámci včelařských programů podle článku 55 nařízení (EU) č. 1308/2013 je rozhodnou skutečností pro směnný kurz 1. leden roku, kdy je platba provedena.“

Článek 2

Oprava nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127

V čl. 24 odst. 4 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„4.   Pokud je povinnost splněna včas a předložení důkazů o splnění podléhá pevně stanovené lhůtě, propadne jistota, kterou je povinnost kryta, za každý kalendářní den po uplynutí lhůty podle vzorce 0,2/stanovená lhůta ve dnech a s přihlédnutím k článku 26.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/127 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 o pravidla týkající se platebních agentur a dalších subjektů, finančního řízení, schválení účetní závěrky, jistot a použití eura (Úř. věst. L 20, 31.1.2022, s. 95).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU