(EU) 2023/7Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/7 ze dne 3. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 2, 4.1.2023, s. 21-26 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 24. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 2/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2023/7

ze dne 3. ledna 2023,

kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2015/2283 stanoví, že na trh v Unii smějí být uváděny pouze nové potraviny povolené a zařazené na seznam Unie pro nové potraviny.

(2)

V souladu s článkem 8 nařízení (EU) 2015/2283 zřídilo prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (2) seznam Unie pro nové potraviny.

(3)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2020/484 (3) bylo povoleno uvedení lakto-N-tetraosy získané mikrobiální fermentací s geneticky modifikovaným kmenem Escherichia coli (dále jen „E. coli“) K12 DH1 na trh Unie jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283.

(4)

Dne 22. května 2020 společnost Chr. Hansen A/S (dále jen „žadatel“) předložila Komisi v souladu s čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283 žádost o povolení uvést lakto-N-tetraosu (dále jen „LNT“) získanou mikrobiální fermentací za použití dvou geneticky modifikovaných kmenů (produkčního kmene a volitelného degradačního kmene) derivovaných z hostitelského kmene E. coli BL21(DE3) na trh Unie jako novou potravinu. Žadatel požádal o použití LNT v počáteční a pokračovací kojenecké výživě podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 (4), obilných příkrmech pro kojence a malé děti a příkrmech pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, potravinách pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, potravinách pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti, v mléčných nápojích a podobných výrobcích určených malým dětem a v doplňcích stravy podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES (5) určených pro běžnou populaci. Žadatel rovněž navrhl, že by doplňky stravy obsahující LNT neměly být používány, pokud je tentýž den konzumováno mateřské mléko, které LNT obsahuje přirozeně, a/nebo jiné potraviny s přidanou LNT. Následně žadatel dne 17. června 2022 upravil původní požadavek v žádosti o použití látky LNT v doplňcích stravy, aby byli vyloučeni kojenci a malé děti.

(5)

Dne 22. května 2020 žadatel rovněž požádal Komisi o ochranu údajů, pokud jde o řadu vědeckých studií a údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, předložených na podporu žádosti. Konkrétně jde o validaci metody pomocí hmotnostní spektometrie („MS“), nukleární magnetické rezonance („NMR“) a vysoce účinné ionexové chromatografie s pulzní amperometrickou detekcí („HPAEC-PAD“) a výsledky určování identity LNT a sacharidových vedlejších produktů (lakto-N-triosa II („LNT2“), para-lakto-N-hexaosa (‘pLNH‘), laktóza a glukóza/galaktóza) přítomných v nové potravině (6); popis geneticky modifikovaného produkčního kmene a volitelného degradačního kmene LNT a lakto-N-neotetraosy („LNnT“) (7); certifikáty ukládání geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT (8); protokoly o validaci systému qPCR a metod pro geneticky modifikovaný produkční a volitelný degradační kmen LNT a LNnT (9); zkoušku bakteriální reverzní mutace s LNT (10); in vitro zkoušku na přítomnost mikrojader v buňkách savců s LNT (11); 7denní studii orální toxicity na hlodavcích s LNT (12) a 90denní studii orální toxicity na hlodavcích s LNT (13).

(6)

Dne 27. ledna 2021 požádala Komise Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“), aby v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283 provedl posouzení látky LNT získané mikrobiální fermentací za použití dvou geneticky modifikovaných kmenů (produkčního kmene a volitelného degradačního kmene) derivovaných z hostitelského kmene Escherichia coli („E. coli“) BL21(DE3).

(7)

Dne 23. března 2022 přijal úřad v souladu s článkem 11 nařízení (EU) 2015/2283 své vědecké stanovisko „Safety of lacto-N-tetraose (LNT) produced by derivative strains of Escherichia coli BL21(DE3) as a novel food pursuant to Regulation (EU) 2015/2283“ (14) (Bezpečnost lakto-N-tetraosy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) jako nové potraviny podle nařízení (EU) 2015/2283).

(8)

Ve svém vědeckém stanovisku dospěl úřad k závěru, že LNT je za navrhovaných podmínek použití pro navrhovanou cílovou populaci bezpečná. Uvedené vědecké stanovisko proto poskytuje dostatečné odůvodnění pro závěr, že látka LNT, je-li použita v počáteční a pokračovací kojenecké výživě podle definice v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, obilných příkrmech pro kojence a malé děti a příkrmech pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, potravinách pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, potravinách pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti, v mléčných nápojích a podobných výrobcích určených malým dětem a v doplňcích stravy podle definice ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES určených pro běžnou populaci, splňuje podmínky pro uvedení na trh v souladu s čl. 12 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283.

(9)

Ve svém vědeckém stanovisku úřad rovněž uvedl, že jeho závěr o bezpečnosti nové potraviny vychází z vědeckých studií a údajů týkajících se validace MS, NMR a metody HPAEC-PAD a z výsledků určování identity LNT a sacharidových vedlejších produktů LNT2, pLNH, laktózy a glukózy/galaktózy přítomných v nové potravině; popisu geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; certifikátů ukládání geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; protokolů o validaci systému qPCR a metod pro geneticky modifikovaný produkční a volitelný degradační kmen LNT a LNnT; zkoušek bakteriální reverzní mutace s LNT; in vitro zkoušky na přítomnost mikrojader v buňkách savců s LNT; 7denní studie orální toxicity na hlodavcích s LNT; a 90denní studie orální toxicity na hlodavcích s LNT, bez nichž by nemohla novou potravinu posoudit a dospět ke svému závěru.

(10)

Komise vyzvala žadatele, aby podrobněji objasnil odůvodnění, které poskytl ohledně svého tvrzení, že uvedené vědecké studie a údaje jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a aby objasnil své tvrzení, že má výhradní právo na uvedené studie a údaje odkazovat v souladu s čl. 26 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2015/2283.

(11)

Žadatel prohlásil, že v době podání žádosti měl podle vnitrostátního práva výhradní právo odkazovat na vědecké studie a údaje týkající se validace metody pomocí MS, NMR a HPAEC-PAD a výsledků určování identity LNT a sacharidových vedlejších produktů LNT2, pLNH, laktózy a glukózy/galaktózy přítomných v nové potravině; popisu geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; certifikátů ukládání geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; protokolů o validaci systému a metody pomocí qPCR pro geneticky modifikovaný produkční a volitelný degradační kmen LNT a LNnT; zkoušky bakteriální reverzní mutace s LNT; in vitro zkoušky na přítomnost mikrojader v buňkách savců s LNT; 7denní studie orální toxicity pro určení rozsahu dávky u hlodavců s LNT a 90denní studie orální toxicity u hlodavců s LNT a že třetí strany nemohou mít oprávněný přístup k uvedeným údajům, používat je ani na ně odkazovat.

(12)

Komise posoudila veškeré informace, jež žadatel předložil, a dospěla k závěru, že žadatel dostatečně doložil splnění požadavků stanovených v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283. Vědecké studie a údaje týkající se validace metody MS, NMR a HPAEC-PAD a výsledků určování identity LNT a vedlejších produktů sacharidů LNT2, pLNH, laktózy a glukózy/galaktózy přítomných v nové potravině; popisu geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; certifikátů ukládání geneticky modifikovaného produkčního a volitelného degradačního kmene LNT a LNnT; protokolů o validaci systému a metody pomocí qPCR pro geneticky modifikovaný produkční a volitelný degradační kmen LNT a LNnT; zkoušky bakteriální reverzní mutace s LNT; in vitro zkoušky na přítomnost mikrojader v buňkách savců s LNT; 7denní studie orální toxicity pro určení rozsahu dávky u hlodavců s LNT; a 90denní studie orální toxicity u hlodavců s LNT by proto měly být chráněny v souladu s čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2015/2283. Pouze žadateli by proto mělo být povoleno uvádět LNT na trh v Unii po dobu pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost.

(13)

Omezení povolení LNT a odkazování na vědecké studie a údaje obsažené v souboru žadatele pro výhradní použití žadatelem však nebrání tomu, aby o povolení uvádět na trh tutéž novou potravinu požádali další žadatelé, pokud se jejich žádost zakládá na zákonně získaných informacích, jež jsou podkladem pro takové povolení.

(14)

V souladu s podmínkami použití doplňků stravy obsahujících LNT, které navrhl žadatel a které posoudil úřad, je nezbytné informovat spotřebitele pomocí vhodného označení, že doplňky stravy obsahující LNT by se neměly konzumovat, pokud jsou v tentýž den konzumovány jiné potraviny s přidanou LNT.

(15)

Je vhodné, aby zařazení látky LNT produkované derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3) jako nové potraviny na seznam Unie pro nové potraviny bylo provázeno informacemi uvedenými v čl. 9 odst. 3 nařízení (EU) 2015/2283.

(16)

Látka LNT produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3) by měla být zařazena na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470. Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(17)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1)   Lakto-N-tetraosa produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3) se povoluje k uvedení na trh v Unii.

Lakto-N-tetraosa produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3) se zařadí na seznam Unie pro nové potraviny stanovený v prováděcím nařízení (EU) 2017/2470.

2)   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Pouze společnosti Chr. Hansen A/S (15) je povoleno uvádět na trh v Unii novou potravinu uvedenou v článku 1 po dobu pěti let ode dne 24. ledna 2023, pokud povolení pro tuto novou potravinu neobdrží další žadatel bez odkazu na vědecké údaje chráněné podle článku 3 nebo se souhlasem společnosti Chr. Hansen A/S.

Článek 3

Vědecké údaje obsažené v souboru žádosti a splňující podmínky stanovené v čl. 26 odst. 2 nařízení (EU) 2015/2283 se nepoužijí ve prospěch dalšího žadatele po dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost bez souhlasu společnosti Chr. Hansen A/S.

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. ledna 2023.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 327, 11.12.2015, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 ze dne 20. prosince 2017, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Úř. věst. L 351, 30.12.2017, s. 72).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/484 ze dne 2. dubna 2020, kterým se povoluje uvedení lakto-N-tetraosy na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Úř. věst. L 103, 3.4.2020, s. 3).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35).

(5)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/46/ES ze dne 10. června 2002 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se doplňků stravy (Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 51).

(6)  Chr. Hansen 2019 a 2021 (nezveřejněno).

(7)  Chr. Hansen 2019 a 2021 (nezveřejněno).

(8)  Chr. Hansen 2020 (nezveřejněno).

(9)  Chr. Hansen 2021 (nezveřejněno).

(10)  Chr. Hansen 2018 (nezveřejněno) a Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S. a Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. (Hodnocení bezpečnosti směsi oligosacharidů lidského mléka u hlodavců.) Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(11)  Chr. Hansen 2018 (nezveřejněno) a Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S. a Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. (Hodnocení bezpečnosti směsi oligosacharidů lidského mléka u hlodavců.) Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(12)  Chr. Hansen 2018 a 2021 (nezveřejněno) a Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S. a Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. (Hodnocení bezpečnosti směsi oligosacharidů lidského mléka u hlodavců.) Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(13)  Chr. Hansen 2019 a 2021 (nezveřejněno) a Parschat K., Oehme A., Leuschner J., Jennewein S. a Parkot J. 2020. A safety evaluation of mixed human milk oligosaccharides in rats. (Hodnocení bezpečnosti směsi oligosacharidů lidského mléka u hlodavců.) Food and Chemical Toxicology, 136, 111118.

(14)  EFSA Journal 2022;20(5):7242.

(15)  Adresa: Bøge Allé 10-12, 2970 Hørsholm, Danmark.


PŘÍLOHA

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2017/2470 se mění takto:

1)

Do tabulky 1 (Povolené nové potraviny) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Podmínky, za nichž smí být nová potravina používána

Doplňkové zvláštní požadavky na označování

Další požadavky

Ochrana údajů

„Lakto-N-tetraosa („LNT“)

(produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3))

Specifikovaná kategorie potravin

Maximální limity (vyjádřené jako lakto-N-tetraosa)

V označení potravin obsahujících tuto novou potravinu se použije název „lakto-N-tetraosa“.

Na označení doplňků stravy obsahujících lakto-N-tetraosu (LNT) musí být uveden údaj, že

a)

tyto doplňky stravy by neměly být konzumovány dětmi mladšími 3 let;

b)

tyto doplňky stravy by se neměly používat, pokud jsou tentýž den konzumovány jiné potraviny obsahující přidanou lakto-N-tetraosu.

 

Povoleno dne 24.1.2023. Toto zařazení se zakládá na vědeckých důkazech a vědeckých údajích, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a jež jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283.

Žadatel: „Chr. Hansen A/S“, Boege Allé 10-12, 2970 Hoersholm, Dánsko. Během období ochrany údajů smí novou potravinu lakto-N-tetraosu na trh v Unii uvádět pouze společnost „Chr. Hansen A/S“, pokud povolení pro novou potravinu neobdrží další žadatel, aniž by odkazoval na vědecké důkazy nebo vědecké údaje, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví a které jsou chráněny v souladu s článkem 26 nařízení (EU) 2015/2283, nebo se souhlasem subjektu „Chr. Hansen A/S“.

Datum ukončení ochrany údajů: 24.1.2028.“

Počáteční kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,82 g/l v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Pokračovací kojenecká výživa podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,82 g/l v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Obilné a ostatní příkrmy pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

1,82 g/l nebo 1,82 g/kg v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Mléčné nápoje a obdobné výrobky určené malým dětem

1,82 g/l v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce

Potraviny pro zvláštní lékařské účely pro kojence a malé děti podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013

V souladu se zvláštními nutričními potřebami kojenců a malých dětí, kterým jsou výrobky určeny, avšak v žádném případě nepřevyšující 1,82 g/l nebo 1,82 g/kg v konečném výrobku připraveném k použití a prodávaném jako takový nebo rekonstituovaném podle pokynů výrobce.

Potraviny pro zvláštní lékařské účely podle definice v nařízení (EU) č. 609/2013, s výjimkou potravin pro kojence a malé děti

V souladu se zvláštními nutričními potřebami osob, pro které jsou výrobky určeny

Doplňky stravy podle definice ve směrnici 2002/46/ES pro běžnou populaci, kromě kojenců a malých dětí

4,6 g/den

2)

Do tabulky 2 (Specifikace) se v abecedním pořadí vkládá nový záznam, který zní:

Povolená nová potravina

Specifikace

„Lakto-N-tetraosa („LNT“)

(produkovaná derivovanými kmeny E. coli BL21(DE3))

Popis:

Lakto-N-tetraosa je přečištěný a koncentrovaný bílý až krémový prášek, který vzniká mikrobiální fermentací.

Definice:

Chemický název: β-D-galaktopyranosyl-(1→3)-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glukopyranosyl-(1→3)-β-D-galaktopyranosyl-(1→4)-D-glukopyranosa

Chemický vzorec: C26H45NO21

č. CAS: 14116-68-8

Molekulová hmotnost: 707,63 Da

Zdroj: Dva geneticky modifikované kmeny (produkční kmen a volitelný degradační kmen) Escherichia coli BL21(DE3)

Vlastnosti/složení:

Lakto-N-tetraosa (% sušiny): ≥ 75,0 % (hmotnostních)

D-laktóza (% sušiny): ≤ 5,0 % (hmotnostních)

Lakto-N-triosa II (% sušiny): ≤ 5,0 % (hmotnostních)

Para-lakto-N-hexaosa (% sušiny): ≤ 5,0 % (hmotnostních)

D-galaktóza a D-glukóza (% sušiny): ≤ 5,0 % (hmotnostních)

Suma jiných sacharidůa: ≤ 15,0 % (hmotnostních)

Vlhkost: ≤ 9,0 % (hmotnostních)

Popel: ≤ 1,0 % (hmotnostních)

Zbytkové bílkoviny: ≤ 0,01 % (hmotnostních)

Těžké kovy a kontaminující látky:

Arsen: ≤ 0,2 mg/kg

Aflatoxin M1: ≤ 0,025 μg/kg

Mikrobiologická kritéria:

Standardní počet mikroorganismů: ≤ 1 000 KTJ/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 KTJ/g

Salmonella spp.: nepřítomnost ve 25 g

Kvasinky a plísně: ≤ 100 KTJ/g

Cronobacter (Enterobacter) sakazaki: nepřítomnost v 10 g

Zbytkové endotoxiny: ≤ 10 EJ/mg

a Suma jiných sacharidů = 100 (% (hmot.) sušiny) – kvantifikované sacharidy (% (hmot.) sušiny) – popel (% (hmot.) sušiny). KTJ: kolonii tvořící jednotky; EJ: endotoxinové jednotky“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU