(EU) 2023/544Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/544 ze dne 16. prosince 2022, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova v hliníkových slitinách pro účely strojního obrábění, ve slitinách mědi a v některých bateriích (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 73, 10.3.2023, s. 5-11 Druh předpisu: Směrnice v přenesené pravomoci
Přijato: 16. prosince 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. března 2023 Nabývá účinnosti: 30. března 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
 Obsah   Tisk   Export  Skrýt přehled   Celkový přehled   Skrýt názvy Zobrazit názvy  

Předpisem se mění

2000/53/ES;

Provádí předpisy

2000/53/ES;

Oblasti

Věcný rejstřík

CZ-NACE

71; 72;

Normy

ISO 14001-4;

Předpisy EU

(EU) 2018/858;
Původní znění předpisu

10.3.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 73/5


SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2023/544

ze dne 16. prosince 2022,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, pokud jde o výjimky pro použití olova v hliníkových slitinách pro účely strojního obrábění, ve slitinách mědi a v některých bateriích

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES členské státy zajistí, aby materiály a součásti vozidel uvedené na trh po 1. červenci 2003 neobsahovaly olovo, rtuť, kadmium nebo šestimocný chrom.

(2)

V příloze II směrnice 2000/53/ES jsou uvedeny materiály a součásti vozidel, které jsou vyňaté ze zákazu podle čl. 4 odst. 2 písm. a) uvedené směrnice.

(3)

Komise posoudila výjimku stanovenou v položce 2c i) přílohy II směrnice 2000/53/ES ohledně hliníkových slitin pro účely strojního obrábění s ohledem na technický a vědecký pokrok. Toto posouzení vedlo k závěru, že existují vhodné alternativy, ale že k nahrazení použití olova ve všech materiálech a součástech, na něž se uvedená výjimka vztahuje, je zapotřebí přechodné období. Používání olova v dotčených materiálech a součástech, včetně olova v tvářeném hliníku, by mohlo být postupně ukončeno do konce roku 2027. Je proto vhodné pro uvedenou výjimku stanovit datum skončení platnosti.

(4)

Komise posoudila výjimku stanovenou v položce 3 přílohy II směrnice 2000/53/ES ohledně slitin mědi s ohledem na technický a vědecký pokrok. Toto posouzení vedlo k závěru, že stále ještě neexistují vhodné alternativy k nahrazení použití olova v materiálech a součástech, na něž se uvedená výjimka vztahuje. S ohledem na pokrok dosažený při vývoji náhrad olova v dotčených materiálech a součástech je vhodné pro uvedenou výjimku stanovit nové datum přezkumu.

(5)

Komise posoudila výjimku stanovenou v položce 5b přílohy II směrnice 2000/53/ES ohledně olova v bateriích pro použití v aplikacích nezahrnutých v položce 5a uvedené přílohy, která se týká baterií vysokonapěťových systémů, s ohledem na technický a vědecký pokrok. Toto posouzení vedlo k závěru, že použití olova v bateriích u aplikací, které nejsou zahrnuty v položce 5a přílohy II směrnice 2000/53/ES, lze u některých aplikací zabránit, nikoli však u baterií používaných ve 12voltových aplikacích. Za účelem uplatňování jednotného regulačního rámce pro baterie, včetně baterií, na něž se nevztahuje výjimka stanovená v položce 5a přílohy II směrnice 2000/53/ES a které se nepoužívají ve 12voltových aplikacích, je vhodné stanovit dvě samostatné položky 5b i) a 5b ii) místo jediné položky 5b.

(6)

V položce 5b i) by měla být stanovena výjimka pro použití olova v bateriích používaných ve 12voltových aplikacích a použití olova v bateriích ve 24voltových aplikacích ve vozidlech zvláštního určení, jak jsou definována v článku 3 nařízeníEvropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (2). S ohledem na pokrok dosažený při vývoji náhrad olova v dotčených bateriích je vhodné pro uvedené výjimky stanovit datum přezkumu.

(7)

V položce 5b ii) by měla být stanovena výjimka pro použití olova v bateriích pro jiné aplikace, které nejsou zahrnuty v položce 5a a položce 5b i) přílohy II směrnice 2000/53/ES. Posouzení vedlo k závěru, že použití olověných baterií pro uvedené aplikace se lze vzhledem k pokroku dosaženému ve vývoji náhrad za použití olova v bateriích určených pro tyto aplikace vyhnout. Je proto vhodné pro uvedenou výjimku stanovit datum skončení platnosti, které umožní postupné ukončení používání olova v dotčených bateriích.

(8)

Směrnice 2000/53/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Příloha II směrnice 2000/53/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. června 2023. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151 14.6.2018, s. 1).


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA II

Materiály a součásti vyňaté z opatření uvedených v čl. 4 odst. 2 písm. a)

Připouští se maximální hodnota koncentrace látek u olova, šestimocného chromu a rtuti do 0,1 % hmotnostních v homogenním materiálu a u kadmia do 0,01 % hmotnostních v homogenním materiálu.

Náhradní díly uvedené na trh po 1. červenci 2003, které se používají pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2003, vyjma závaží pro vyvažování kol, uhlíkových kartáčků pro elektrické motory a brzdových obložení, se vyjímají z čl. 4 odst. 2 písm. a) směrnice 2000/53/ES.

Materiály a součásti

Rozsah a ukončení platnosti výjimky

Má být označeno nebo umožňovat identifikaci podle čl. 4 odst. 2 písm. b) bodu iv)

Olovo jako legující prvek

1a.

Ocel pro účely strojního obrábění a součásti z oceli žárově pozinkované v dávkách o obsahu olova do 0,35 % hmotnostních

 

 

1b.

Souvisle pozinkované ocelové plechy obsahující olovo do 0,35 % hmotnostních

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

2a.

Hliník pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 2 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

2b.

Hliník s obsahem olova do 1,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

2c i).

Hliníkové slitiny pro účely strojního obrábění obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2028 a náhradní díly pro tato vozidla

 

2c ii).

Hliníkové slitiny nezahrnuté v položce 2c i) obsahující olovo do 0,4 % hmotnostních  (2)

 (1)

 

3.

Slitiny mědi obsahující až 4 % hmotnostní olova

 (3)

 

4a.

Ložiskové pánve a pouzdra

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

4b.

Ložiskové pánve a pouzdra v motorech, převodovkách a kompresorech klimatizačních systémů

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2011

 

Olovo a sloučeniny olova v součástech

5a.

Olovo v bateriích používaných ve vysokonapěťových systémech  (4), které se používají pouze k pohonu vozidel kategorií M1 a N1

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla

X

5b i).

Olovo v bateriích:

1)

používaných ve 12voltových aplikacích

2)

používaných ve 24voltových aplikacích ve vozidlech zvláštního určení, jak jsou definována v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (7)

 (3)

X

5b ii).

Olovo v bateriích používaných v aplikacích nezahrnutých v položkách 5a nebo 5b i)

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2024 a náhradní díly pro tato vozidla

X

6.

Tlumiče kmitů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X

7a.

Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2005

 

7b.

Vulkanizační činidla a stabilizátory pro elastomery v brzdových hadicích, palivových hadicích, ventilačních hadicích, elastomerových/kovových částech karosérií a uložení motoru s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2006

 

7c.

Pojiva pro elastomery v pohonech s obsahem olova do 0,5 % hmotnostních

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2009

 

8a.

Olovo v pájkách k upevnění elektrických a elektronických součástí do elektronické desky s plošnými spoji a olovo v povrchových úpravách na koncovkách součástí jiných než elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktních kolících a na elektronických deskách s plošnými spoji

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8b.

Olovo v pájkách při elektrických aplikacích jiných než je pájení na elektronických deskách s plošnými spoji nebo na skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2011 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8c.

Olovo v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2013 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8d.

Olovo použité při pájení na skle ve snímačích množství proudícího vzduchu

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2015 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8e.

Olovo v pájkách s vysokým bodem tavení (např. slitiny olova obsahující 85 % hmotnostních olova nebo více)

 (1)

X (5)

8f i).

Olovo používané ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8f ii).

Olovo ve vyhovujících systémech kolíkových konektorů jiných, než je spojovací část kabelových svazků vozidel

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2024 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8 g i).

Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip

Vozidla typu schváleného před 1. říjnem 2022 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8 g ii).

Olovo v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v sadách integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“, jestliže uvedené elektrické spojení sestává z některého z následujících prvků:

1)

čipu na bázi polovodičové výrobní technologie o velikosti 90 nm nebo větší;

2)

jediného čipu s plochou 300 mm2 nebo větší při použití jakékoli polovodičové výrobní technologie (nm);

3)

pouzder s vrstvenými čipy s plochou 300 mm2 nebo větší anebo křemíkových vložek s plochou 300 mm2 nebo větší.

 (1)

Vozidla typu schváleného od 1. října 2022 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8h.

Olovo v pájkách k připevnění výměníků tepla na tepelnou jímku v sestavách silových polovodičů s velikostí čipu alespoň 1 cm2 plochy projekce a s jmenovitou hustotou proudu nejméně 1 A/mm2 plochy silikonového čipu

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8 i).

Olovo v pájkách v elektrických aplikacích na skle kromě pájení na vrstveném skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8j.

Olovo v pájkách k pájení na vrstveném skle

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

8k.

Pájení na aplikacích topení s ohřívacím proudem 0,5 A nebo větším na související pájený spoj na jednotlivé tabule vrstveného skla nepřesahující tloušťku 2,1 mm. Tato výjimka se nevztahuje na pájení na kontaktech vložených do polymeru tvořícího mezivrstvu

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2024 a náhradní díly pro tato vozidla

X (5)

9.

Ventilová sedla

Jako náhradní díly pro typy motorů vyvinuté před 1. červencem 2003

 

10a.

Elektrické a elektronické součásti obsahující olovo ve skle nebo v keramice, ve skleněné nebo keramické pojivové směsi, ve sklokeramickém materiálu nebo ve sklokeramické pojivové směsi.

Tato výjimka se netýká používání olova:

i)

ve skle v žárovkách a glazuře zapalovacích svíček a

ii)

v dielektrických keramických materiálech součástí uvedených v položkách 10b, 10c a 10d.

 

X (6) (pro součásti jiné než piezoelektrické součásti v motorech)

10b.

Olovo v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT (tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) v kondenzátorech, které jsou součástí integrovaných obvodů nebo diskrétních polovodičů

 

 

10c.

Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech se jmenovitým střídavým napětím menším než 125 V nebo stejnosměrným napětím menším než 250 V

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2016 a náhradní díly pro tato vozidla

 

10d.

Olovo v dielektrických keramických materiálech v kondenzátorech kompenzujících odchylky snímačů ultrazvukových sonarových systémů související s teplotou

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2017 a náhradní díly pro tato vozidla

 

11.

Pyrotechnické iniciátory

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2006 a náhradní díly pro tato vozidla

 

12.

Termoelektrické materiály obsahující olovo použité v elektrických zařízeních motorových vozidel za účelem snížení emisí CO2 rekuperací tepla z výfukových plynů

Vozidla typu schváleného před 1. lednem 2019 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Šestimocný chrom

13a.

Protikorozní ochranné vrstvy

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2007

 

13b.

Protikorozní ochranné vrstvy u šroubových a maticových spojů pro podvozky

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 1. červencem 2008

 

14.

 

Šestimocný chrom jako antikorozní činidlo v chladicích systémech z uhlíkové oceli v absorpčních ledničkách do 0,75 % hmotnostních v chladicí kapalině:

a)

navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem < 75 W za konstantních provozních podmínek;

b)

navržených tak, aby plně nebo částečně fungovaly s elektrickým ohřívačem s průměrným využívaným elektrickým příkonem ≥ 75 W za konstantních provozních podmínek;

c)

navržených tak, aby plně fungovaly s neelektrickým ohřívačem.

V případě a): vozidla typu schváleného před 1. lednem 2020 a náhradní díly pro tato vozidla

V případě b): vozidla typu schváleného před 1. lednem 2026 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Rtuť

15a.

Výbojky pro aplikace světlometů

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

15b.

Zářivky používané v displejích na přístrojové desce

Vozidla typu schváleného před 1. červencem 2012 a náhradní díly pro tato vozidla

X

Kadmium

16.

Baterie pro elektrická vozidla

Jako náhradní díly pro vozidla uvedená na trh před 31. prosincem 2008

 

Poznámky k tabulce


(1)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2024.

(2)  Vztahuje se na hliníkové slitiny, ve kterých není olovo použito záměrně, ale které ho obsahují z důvodu použití recyklovaného hliníku.

(3)  Tuto výjimku je třeba přezkoumat v roce 2025.

(4)  Systémy se stejnosměrným napětím > 75 V podle článku 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh (Úř. věst. L 96, 29.3.2014, s. 357).

(5)  Demontáž, je-li ve vztahu k položce 10a. překročena průměrná prahová hodnota 60 g na vozidlo. Pro účely této poznámky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(6)  Demontáž, je-li ve vztahu k položkám 8a. až 8k. překročena průměrná prahová hodnota 60 g na vozidlo. Pro účely této poznámky se neberou v úvahu elektronická zařízení neinstalovaná výrobcem na výrobní lince.

(7)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Úř. věst. L 151 14.6.2018, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU