(SZBP) 2023/2488Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2488 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

Publikováno: Úř. věst. L 2488, 10.11.2023 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2488

10.11.2023

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/2488

ze dne 9. listopadu 2023,

kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 11. listopadu 2019 přijala Rada rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 (1).

(2)

Rada přezkoumala omezující opatření stanovená rozhodnutím (SZBP) 2019/1894. Na základě uvedeného přezkumu by platnost těchto opatření měla být prodloužena do 30. listopadu 2024.

(3)

Rada se domnívá, že název anglického znění rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 by měl být změněn.

(4)

Rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 by mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí (SZBP) 2019/1894 se mění takto:

1)

(netýká se českého znění);

2)

článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Toto rozhodnutí se použije do 30. listopadu 2024 a je průběžně přezkoumáváno. Bude-li mít Rada za to, že jeho cílů nebylo dosaženo, odpovídajícím způsobem prodlouží jeho použitelnost nebo je změní.“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. listopadu 2023.

Za Radu

předsedkyně

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 ze dne 11. listopadu 2019 o omezujících opatřeních vzhledem k nepovoleným vrtným činnostem Turecka ve východním Středomoří (Úř. věst. L 291, 12.11.2019, s. 47).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2488/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU