(SZBP) 2023/2487Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/2487 ze dne 9. listopadu 2023, kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Publikováno: Úř. věst. L 2487, 10.11.2023 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. listopadu 2023 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. listopadu 2023 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.European flag

Úřední věstník
Evropské unie

CS

Série L


2023/2487

10.11.2023

ROZHODNUTÍ RADY (SZBP) 2023/2487

ze dne 9. listopadu 2023,

kterým se mění rozhodnutí 2013/798/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29 této smlouvy,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 23. prosince 2013 přijala Rada rozhodnutí 2013/798/SZBP (1) o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice.

(2)

Dne 27. července 2023 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci č. 2693 (2023). Uvedená rezoluce stanoví, že opatření související se zbrojním embargem a příslušné požadavky na oznamování se již nemají vztahovat na dodávky, prodej nebo převod zbraní a souvisejícího materiálu a na poskytování pomoci, poradenství a výcviku bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních civilních donucovacích orgánů.

(3)

Rozhodnutí 2013/798/SZBP by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Článek 2 rozhodnutí 2013/798/SZBP se mění takto:

1)

V odstavci 1 se písmeno g) nahrazuje tímto:

„g)

prodej, dodávky, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu všech typů včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a náhradních dílů k výše uvedenému a poskytování související pomoci, poradenství a výcviku bezpečnostním silám Středoafrické republiky, včetně státních civilních donucovacích orgánů; nebo“.

2)

Odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2.

Členské státy předem oznámí výboru, že se uskuteční prodej, dodávky, převod nebo vývoz, jež jsou povoleny podle odst. 1 písm. a), b), c), d), f) a i).“

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 9. listopadu 2023.

Za Radu

předsedkyně

N. CALVIÑO SANTAMARÍA


(1)  Rozhodnutí Rady 2013/798/SZBP ze dne 23. prosince 2013, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 51).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2487/oj

ISSN 1977-0626 (electronic edition)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU