(EU) 2023/106Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2023/106 ze dne 11. ledna 2023, kterým se stanoví předběžné příděly podpory Unie pro jednotlivé členské státy, pokud jde o ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029

Publikováno: Úř. věst. L 12, 13.1.2023, s. 84-86 Druh předpisu: Prováděcí rozhodnutí
Přijato: 11. ledna 2023 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.13.1.2023   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 12/84


PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2023/106

ze dne 11. ledna 2023,

kterým se stanoví předběžné příděly podpory Unie pro jednotlivé členské státy, pokud jde o ovoce a zeleninu do škol a mléko do škol na období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 1370/2013 ze dne 16. prosince 2013, kterým se určují opatření týkající se stanovení některých podpor a náhrad v souvislosti se společnou organizací trhů se zemědělskými produkty (1), zejména na čl. 5 odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 23a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 (2) stanoví celkovou výši podpory Unie na školní rok v rámci školního projektu pro Unii jako celek a objektivní kritéria pro rozdělení této celkové částky mezi členské státy.

(2)

Příloha I nařízení (EU) č. 1370/2013 stanoví roční předběžné příděly podpory Unie pro jednotlivé členské státy pro ovoce a zeleninu do škol a pro mléko do škol na období od 1. srpna 2017 do 31. července 2023. Po uplynutí tohoto šestiletého přechodného období má Komise od 1. srpna 2023 stanovit předběžné příděly podpory Unie pro každý členský stát na základě kritérií uvedených v čl. 23a odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) č. 1308/2013. Při stanovování předběžných přídělů podpory je třeba vzít v úvahu minimální výši podpory Unie, na kterou mají členské státy nárok, aby členské státy s nižším počtem obyvatel mohly zavést nákladově efektivní režim.

(3)

V souladu s čl. 23 odst. 8 nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 2 odst. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 (3) mají členské státy vypracovat své strategie na šestileté období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029 a oznámit je Komisi do 30. dubna 2023. Aby mohly členské státy účinně plánovat provádění režimu během období, na které se vztahují jejich strategie, měly by předběžné příděly podpory Unie pokrývat stejné období. Těmito předběžnými příděly nejsou dotčena budoucí rozhodnutí týkající se víceletého finančního rámce Unie na období po roce 2027.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro společnou organizaci zemědělských trhů,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Předběžné příděly podpory Unie pro ovoce a zeleninu do škol a pro mléko do škol pro každý členský stát na školní rok v období od 1. srpna 2023 do 31. července 2029 jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 11. ledna 2023.

Za Komisi

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 346, 20.12.2013, s. 12.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/40 ze dne 3. listopadu 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu Unie na dodávky ovoce a zeleniny, banánů a mléka do vzdělávacích zařízení, a mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (Úř. věst. L 5, 10.1.2017, s. 11).


PŘÍLOHA

PŘEDBĚŽNÉ PŘÍDĚLY PODPORY UNIE NA ŠKOLNÍ ROK V OBDOBÍ OD 1. SRPNA 2023 DO 31. ČERVENCE 2029 PODLE ČLÁNKU 1

Členský stát

Předběžný příděl podpory pro ovoce a zeleninu do škol

v EUR

Předběžný příděl podpory pro mléko do škol

v EUR

Belgie

3 648 727

1 600 475

Bulharsko

2 110 411

1 800 090

Česko

3 349 886

3 048 057

Dánsko

1 671 583

1 632 431

Německo

20 373 277

8 910 720

Estonsko

396 340

754 955

Irsko

1 889 775

826 537

Řecko

3 149 503

1 464 086

Španělsko

13 407 407

6 023 462

Francie

22 720 501

9 979 209

Chorvatsko

1 278 964

610 533

Itálie

15 293 816

6 910 347

Kypr

290 000

252 652

Lotyšsko

649 309

868 581

Litva

891 870

1 236 781

Lucembursko

290 000

193 000

Maďarsko

2 894 429

2 970 122

Malta

290 000

193 000

Nizozemsko

4 977 290

2 176 932

Rakousko

2 320 736

1 015 027

Polsko

12 138 186

12 791 591

Portugalsko

2 804 412

1 301 261

Rumunsko

6 178 236

11 303 390

Slovinsko

665 306

305 638

Slovensko

1 851 325

1 659 402

Finsko

1 672 943

2 731 455

Švédsko

3 404 234

7 635 935

Celkem

130 608 466

90 195 669


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU