(EU) 2022/2586Nařízení Rady (EU) 2022/2586 ze dne 19. prosince 2022 o použití článků 93, 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie státní podpory v odvětví železniční, vnitrozemské vodní a multimodální dopravy (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 338, 30.12.2022, s. 35-39 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. prosince 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 19. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.30.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 338/35


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2586

ze dne 19. prosince 2022

o použití článků 93, 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie státní podpory v odvětví železniční, vnitrozemské vodní a multimodální dopravy

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 109 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu, (1)

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2015/1588 (2) zmocňuje Komisi prohlásit prostřednictvím nařízení, že určité kategorie podpory pro podniky působící v různých odvětvích, jako je podpora ve prospěch ochrany životního prostředí, jsou slučitelné s vnitřním trhem a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy (dále jen „oznamovací povinnost“). Nařízení (EU) 2015/1588 se však nevztahuje se mimo jiné na podporu dopravy po železnici a vnitrozemských vodních cestách nebo multimodální dopravy, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 (3) V souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu a strategií Komise pro udržitelnou a inteligentní mobilitu nabývají odvětví železniční, vnitrozemské vodní a multimodální dopravy na úrovni Unie na významu.

(2)

Podle článku 93 Smlouvy je podpora v souvislosti se železniční, vnitrozemskou vodní a multimodální dopravou, která odpovídá potřebě koordinovat dopravu nebo představuje náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby, považována za slučitelnou se Smlouvami.

(3)

Komise uplatnila článek 93, čl. 107 odst. 1 a článek 108 Smlouvy v řadě rozhodnutí týkajících se určitých kategorií státní podpory určené podnikům působícím v odvětví železniční, vnitrozemské vodní a intermodální dopravy a vypracovala pokyny pro účely posuzování určitých kategorií státní podpory, u nichž se má za to, že odpovídají potřebě koordinovat dopravu. Ze zkušeností Komise vyplývá, že taková podpora nezpůsobuje výrazná narušení hospodářské soutěže, pokud je poskytována prostřednictvím otevřených, transparentních a nediskriminačních postupů a pokud je na základě získaných zkušeností možné stanovit jasné podmínky slučitelnosti.

(4)

S cílem zjednodušit administrativu v případech, kdy je narušení hospodářské soutěže omezeno na minimum, by proto Komise měla být zmocněna prohlásit prostřednictvím nařízení, že podpora určená na koordinaci dopravy nebo na náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby podle článku 93 Smlouvy je slučitelná s vnitřním trhem a nevztahuje se na ni oznamovací povinnost.

(5)

Na státní podporu představující náhradu za plnění závazků veřejné služby v souvislosti s veřejnými službami v přepravě cestujících se již vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (4), včetně případů, kdy se některý členský stát rozhodne použít uvedené nařízení pro veřejné služby v přepravě cestujících po vnitrozemských vodních cestách a v teritoriálních mořských vodách Kompenzace za provozování veřejných služeb v přepravě cestujících by proto měly být z oblasti působnosti tohoto nařízení vyloučeny.

(6)

Při přijímání nařízení, kterými se prohlašuje, že se na určité kategorie podpory nevztahují oznamovací povinnosti podle tohoto nařízení, by měla Komise stanovit účel podpory, kategorie příjemců a prahy omezující podporu, podmínky pro kumulaci podpor a podmínky monitorování a připojit další podrobné podmínky, aby tak u podpory poskytované podle tohoto nařízení zajistila slučitelnost s vnitřním trhem.

(7)

Je důležité, aby všechny strany mohly ověřit, zda je podpora poskytnuta v souladu s použitelnými pravidly. Transparentnost státních podpor je proto nezbytná pro správné uplatňování pravidel Smlouvy a vede k lepšímu dodržování pravidel, větší odpovědnosti, vzájemnému hodnocení a v konečném důsledku k efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků. Členským státům by proto mělo být uloženo, aby předložily souhrny informací o podporách, které poskytly a na které se vztahuje nařízení přijaté na základě tohoto nařízení . K zajištění transparentnosti opatření přijatých členskými státy by Komise měla tyto souhrny zveřejnit.

(8)

Podle čl. 108 odst. 1 Smlouvy má Komise povinnost ve spolupráci s členskými státy průběžně zkoumat všechny existující režimy podpor. Za tímto účelem a k zajištění co největšího stupně transparentnosti a odpovídající kontroly by měly členské státy zaznamenávat a dávat dohromady informace o uplatňování nařízení přijatých na základě tohoto nařízení. Každý členský stát by měl Komisi poskytnout alespoň jednou ročně zprávu o uplatňování těchto nařízení. Komise by měla tyto zprávy zpřístupnit všem ostatním členským státům.

(9)

Před přijetím nařízení na základě tohoto nařízení by Komise měla umožnit všem zainteresovaným osobám a organizacím, aby předložily své připomínky, což by umožnilo získat co nejkomplexnější a nejreprezentativnější zpětnou vazbu. Za tímto účelem by návrhy těchto nařízení měla zveřejnit.

(10)

Současně se zveřejněním návrhu nařízení přijímaného na základě tohoto nařízení by měl být konzultován Poradní výbor pro státní podpory zřízený nařízením (EU) 2015/1588. V zájmu transparentnosti by však měl být takový návrh nařízení zveřejněn také současně na internetových stránkách Komise.

(11)

Kontrola poskytování podpory zahrnuje velmi složité a různorodé věcné, právní a hospodářské otázky v neustále se měnícím prostředí. Komise by proto měla pravidelně přezkoumávat kategorie podpory, na které by se neměla vztahovat oznamovací povinnosti. Za tímto účelem by měla každých pět let předkládat Evropskému parlamentu a Radě hodnoticí zprávu o uplatňování tohoto nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Blokové výjimky

1.   Komise může s výhradou článku 5 tohoto nařízení přijímat nařízení, kterými se prohlašuje, že níže uvedené kategorie podpory ve smyslu čl. 107 odst. 1 Smlouvy jsou slučitelné s vnitřním trhem a nevztahuje se na ně oznamovací povinnost podle čl. 108 odst. 3 Smlouvy:

a)

podpora určená na koordinaci dopravy;

b)

podpora určená na náhradu za určitá plnění související s pojmem veřejné služby, s výjimkou kompenzací za provozování veřejných služeb v přepravě cestujících, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1370/2007.

2.   Nařízení přijatá podle odstavce 1 stanoví pro každou kategorii podpory:

a)

účel podpory;

b)

kategorie příjemců;

c)

prahy vyjádřené jako:

i)

výše podpory v poměru k souhrnu nákladů, které je možné zahrnout, nebo

ii)

maximální částka podpory, nebo

iii)

maximální míra státní podpory daného opatření nebo vztahující se k němu u některých typů podpory, kdy může být obtížné přesně stanovit výši podpory podle bodu i) nebo částku podpory podle bodu ii), zejména u nástrojů finančního inženýrství nebo investic rizikového kapitálu či v případech podobné povahy, aniž je dotčena kvalifikace dotyčných opatření podle čl. 107 odst. 1 Smlouvy;

d)

podmínky pro kumulaci podpor;

e)

pravidla pro transparentnost a monitorování podle článku 2.

3.   Nařízení přijatá podle odstavce 1 mohou dále zejména:

a)

stanovit prahy nebo jiné podmínky pro oznamování udělení jednotlivé podpory;

b)

vyjímat určitá odvětví ze své působnosti;

c)

přidávat další podmínky pro slučitelnost podpory s vnitřním trhem.

Článek 2

Transparentnost a monitorování

1.   Nařízení přijatá podle čl. 1 odst. 1 stanoví rovněž podrobná pravidla pro zajištění transparentnosti a monitorování podpory.

2.   Pokud členský stát uplatňuje režimy podpor nebo poskytuje jednotlivé podpory, na které se nevztahují oznamovací povinnosti podle nařízení přijatých na základě čl. 1 odst. 1, předloží Komisi souhrny informací o těchto podporách . Komise tyto souhrny zveřejní.

3.   Každý členský stát zaznamenává a dává dohromady veškeré informace týkající se uplatňování nařízení přijatých podle čl. 1 odst. 1. Pokud má Komise informace, jež odůvodňují domněnku, že nařízení přijaté na základě čl. 1 odst. 1 není řádně uplatňováno, poskytnou jí členské státy veškeré informace, které Komise pokládá za nezbytné k posouzení toho, zda je podpora poskytnutá podle uvedeného nařízení v souladu se všemi jeho podmínkami.

4.   Každý členský stát předloží Komisi alespoň jednou za rok zprávu o uplatňování nařízení přijatých na základě čl. 1 odst. 1 v souladu se specifickými požadavky Komise. Komise tyto zprávy zpřístupní všem ostatním členským státům. Výbor uvedený v článku 5 tyto zprávy jednou ročně přezkoumá a vyhodnotí.

Článek 3

Doba platnosti a změna nařízení

1.   V nařízeních přijatých na základě čl. 1 odst. 1 se stanoví doba jejich platnosti a přechodné období pro případ, že po uplynutí doby jejich platnosti nebude doba jejich platnosti prodloužena.

2.   V případě zrušení nebo změny nařízení přijatého na základě čl. 1 odst. 1 prostřednictvím nového nařízení, stanoví nové nařízení přechodné období šesti měsíců, aby se umožnila úprava podpory, na kterou se zrušené nebo změněné nařízení vztahuje.

Článek 4

Připomínky zainteresovaných osob a organizací

Před přijetím nařízení na základě čl. 1 odst. 1 Komise zveřejní jeho návrh, aby bylo všem zainteresovaným osobám a organizacím umožněno předložit své připomínky ve lhůtě stanovené Komisí. Tato lhůta musí činit alespoň jeden měsíc. Komise současně zveřejní návrh nařízení na svých internetových stránkách.

Článek 5

Konzultace s Poradním výborem pro státní podpory

1.   Komise konzultuje Poradní výbor pro státní podpory zřízený nařízením (EU) 2015/1588 (dále jen „výbor“):

a)

současně se zveřejněním návrhu nařízení přijímaného na základě čl. 1 odst. 1 podle článku 4 a rovněž

b)

před přijetím jakéhokoli nařízení na základě čl. 1 odst. 1.

2.   Konzultace výboru Komisí probíhají na zasedání svolaném Komisí prostřednictvím elektronické komunikace. K elektronické komunikaci se přikládají projednávané návrhy a dokumenty. Zasedání se koná nejdříve dva měsíce od zaslání elektronické komunikace. Tuto lhůtu je možné v případě konzultací uvedených v odstavci 1 tohoto článku zkrátit, je-li to odůvodněno naléhavostí, nebo pokud jde o prodloužení doby platnosti nařízení přijatého na základě čl. 1 odst. 1.

3.   Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda výboru stanovit podle naléhavosti věci, v případě nutnosti hlasováním.

4.   Stanovisko výboru se uvede do zápisu ze zasedání. Každý členský stát může požádat, aby byl v zápisu ze zasedání zaznamenán jeho postoj. Výbor může doporučit zveřejnění stanoviska v Úředním věstníku Evropské unie.

5.   Komise zohlední stanovisko výboru a informuje výbor o tom, jakým způsobem jeho stanovisko zohlednila.

Článek 6

Hodnoticí zpráva

Komise jednou za pět let předloží Evropskému parlamentu a Radě hodnotící zprávu o uplatňování tohoto nařízení. Návrh této zprávy předloží nejprve k posouzení výboru.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. prosince 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Stanovisko ze dne 13. prosince 2022 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU (Úř. věst. L 348, 20.12.2013, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 (Úř. věst. L 315, 3.12.2007, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU