(EU) 2022/2566Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2566 ze dne 13. října 2022, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy

Publikováno: Úř. věst. L 330, 23.12.2022, s. 134-138 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 30. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.23.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 330/134


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2566

ze dne 13. října 2022,

kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 69 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 (2) stanoví pravidla, kterými se doplňuje nařízení (EU) č. 1308/2013 a která se týkají zejména systému povolení pro výsadbu révy, registru vinic, průvodních dokladů a certifikace, evidenční knihy vstupů a výstupů, povinných prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací.

(2)

Systém povolení pro výsadbu révy stanovený v nařízení (EU) č. 1308/2013 byl změněn nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 (3) a tyto změny je třeba zohlednit v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

(3)

Výjimka z povinnosti získat povolení pro výsadbu révy se rozšiřuje tak, aby zahrnovala výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic určených pro shromažďování odrůd révy vinné určených k zachování genetických zdrojů. Tuto výjimku je třeba doplnit do ustanovení týkajících se vinic určených k pokusným účelům nebo k produkci roubů. Aby se zabránilo jakémukoli zneužití této výjimky, je vhodné stanovit podmínky, které musí tyto sbírky odrůd révy vinné splňovat. Kromě toho je třeba aktualizovat definice „pěstitel“ a „pozemek pro pěstování révy vinné“ uvedené v článku 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, jakož i v příloze IV uvedeného nařízení tak, aby tuto výjimku odrážely. V zájmu větší jasnosti by do uvedeného článku měla být rovněž doplněna nová definice pojmu „sbírka odrůd révy vinné“.

(4)

Jak je stanoveno v čl. 63 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1308/2013, mohou členské státy omezit vydávání povolení pro výsadbu révy na regionální úrovni pro konkrétní plochy způsobilé k výrobě vín s chráněným označením původu nebo chráněným zeměpisným označením, aby se zabránilo jasně prokázanému riziku znehodnocení konkrétního chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení. Uvedené ustanovení by se mělo odrazit v pravidlech pro omezení opětovné výsadby stanovených v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

(5)

Závazek žadatele splnit kritéria způsobilosti uvedená v čl. 64 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1308/2013 a čl. 4 odst. 1 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 a skutečnost, že jeho žádost nepředstavuje významné riziko z hlediska zneužití pověsti daných chráněných zeměpisných označení, skončí dne 31. prosince 2030. Tato lhůta, která odpovídá ukončení systému udělování povolení pro výsadbu révy, by měla být upravena z důvodu prodloužení platnosti systému povolení pro výsadbu révy zavedeného v článku 61 nařízení (EU) č. 1308/2013 nařízením (EU) 2021/2117. Ze stejného důvodu by měla být rovněž upravena konečná data pro některé závazky týkající se kritérií způsobilosti uvedených v přílohách I a II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

(6)

Prioritní kritéria uvedená v čl. 64 odst. 2 písm. f) a h) nařízení (EU) č. 1308/2013 byla změněna a vyjasněna a tyto změny by měly být rovněž zohledněny v odpovídajících částech přílohy II nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273.

(7)

Kromě toho pojem „pěstitel“, jak je definován v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273, označuje profesionálního pěstitele révy vinné. Je však také chybně použit v čl. 3 odst. 3 uvedeného nařízení v přenesené pravomoci, kde se odkazuje na fyzickou osobu vyrábějící víno na ploše nepřesahující 0,1 ha určené výhradně ke spotřebě v domácnosti, která je vyňata ze systému povolení pro výsadbu. Tento rozpor by měl být napraven.

(8)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno a opraveno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 se mění takto:

1)

Ustanovení čl. 2 odst. 1 se mění takto:

a)

písmeno a) se nahrazuje tímto:

„a)

„pěstitelem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob nehledě na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů jednotlivých členských států, jejíž podnik se nachází na území Unie podle článku 52 Smlouvy o Evropské unii ve spojení s článkem 355 Smlouvy o fungování Evropské unie a která má v držení pozemek osázený révou vinnou, přičemž zemědělské produkty vypěstované na tomto pozemku jsou využívány ke komerční produkci vinařských výrobků, případně se na tento pozemek vztahují výjimky týkající se výsadby vinic k pokusným účelům, pro shromažďování odrůd révy vinné určených k zachování genetických zdrojů nebo za účelem produkce roubů, uvedené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení;“;

b)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

„pozemkem pro pěstování révy vinné“ se rozumí zemědělský pozemek podle čl. 67 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) č. 1306/2013 osázený vinicemi, které jsou určeny buď ke komerční produkci vinařských výrobků, nebo se na ně vztahují výjimky týkající se výsadby vinic k pokusným účelům, pro shromažďování odrůd révy vinné určených k zachování genetických zdrojů nebo za účelem produkce roubů uvedené v čl. 3 odst. 2 tohoto nařízení;“;

c)

doplňuje se nové písmeno l), které zní:

„l)

„sbírkou odrůd révy vinné“ se rozumí pozemek pro pěstování révy vinné osázený několika odrůdami révy, kdy každá odrůda nezahrnuje více než 50 rostlin.“

2)

Odstavec 2 článku 3 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic k pokusným účelům, pro shromažďování odrůd révy vinné určených k zachování genetických zdrojů nebo za účelem produkce roubů se vztahuje povinnost předchozího oznámení příslušným orgánům. Toto oznámení musí obsahovat veškeré relevantní informace týkající se těchto vinic a období, během něhož bude probíhat pokus, bude uchovávána sbírka odrůd révy vinné nebo se bude daná vinice využívat k produkci roubů. Prodloužení těchto období musí být rovněž oznámeno příslušným orgánům.“;

b)

v druhém pododstavci se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

získat povolení v souladu s článkem 64, 66 nebo 68 nařízení (EU) č. 1308/2013 pro danou vinici, aby bylo možno hrozny sklizené na této vinici a vinařské výrobky získané z těchto hroznů uvádět na trh, nebo“;

c)

za třetí pododstavec se doplňují nové pododstavce, které znějí:

„Výjimka uvedená v odstavci 1 se vztahuje na vinice určené pro shromažďování odrůd révy vinné pouze tehdy, pokud je účelem zřízení těchto sbírek zachování genetických zdrojů odrůd révy, které jsou typické pro určitou vinařskou oblast, a pokud plocha, na kterou se jednotlivá sbírka vztahuje, nepřesahuje dva hektary.

Členské státy mohou vypracovat seznam moštových odrůd na jejich území zatříděných v souladu s čl. 81 odst. 2 nařízení (EU) č. 1308/2013, které jsou na vnitrostátní nebo regionální úrovni způsobilé pro účely zřízení sbírky odrůd révy vinné k zachování genetických zdrojů. Členské státy mohou rovněž stanovit maximální plochu pro sbírky těchto odrůd révy vinné, která bude činit méně než dva hektary, stejně jako maximální počet keřů révy vinné na jednu odrůdu, který bude nižší, než je strop stanovený v čl. 2 odst. 1 písm. l) tohoto nařízení.“

3)

Článek 6 se mění takto:

a)

první pododstavec se nahrazuje tímto:

„Členské státy mohou omezit opětovnou výsadbu na základě čl. 66 odst. 3 nařízení (EU) č. 1308/2013 v případě, že se konkrétní plocha, na níž má být opětovná výsadba provedena, nachází v oblasti, v níž je vydávání povolení pro novou výsadbu omezeno v souladu s čl. 63 odst. 2 písm. b) uvedeného nařízení, a za předpokladu, že toto rozhodnutí je odůvodněno potřebou zabránit jasně prokázanému riziku znehodnocení konkrétního chráněného označení původu („CHOP“) nebo chráněného zeměpisného označení („CHZO“).“;

b)

ve druhém pododstavci se návětí nahrazuje tímto:

„Riziko znehodnocení uvedené v prvním pododstavci neexistuje v případě, že:“.

4)

Příloha I se mění takto:

a)

v části A druhém pododstavci se datum „31. prosince 2030“ nahrazuje datem „31. prosince 2045“;

b)

v části B druhém pododstavci se datum „31. prosince 2030“ nahrazuje datem „31. prosince 2045“.

5)

Příloha II se mění takto:

a)

část B se mění takto:

i)

v bodě 1 prvním pododstavci se datum „31. prosince 2030“ nahrazuje datem „31. prosince 2045“;

ii)

v bodě 2 prvním pododstavci se datum „31. prosince 2030“ nahrazuje datem „31. prosince 2045“;

iii)

v bodě 4 druhém pododstavci se datum „31. prosince 2030“ nahrazuje datem „31. prosince 2045“;

iv)

vkládá se nový bod 5, který zní:

„5)

Žadatel se zavazuje, že po dobu nejméně sedmi až deseti let zachová vinici (vinice), která má být nově osázena alespoň jednou z odrůd uvedených na vnitrostátním seznamu odrůd révy vinné způsobilých pro zachování genetických zdrojů, který za tímto účelem členský stát vypracoval. Toto období nesmí trvat déle než do 31. prosince 2045.“;

b)

v části D druhém pododstavci se datum „31. prosince 2030“ nahrazuje datem „31. prosince 2045“;

c)

část F se nahrazuje tímto:

„F.

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné, pokud je zvýšení nákladové efektivnosti nebo konkurenceschopnosti či přítomnosti na trzích stanoveno na základě jedné z následujících úvah:

1)

jednotkové náklady na produkt zemědělského podniku v odvětví vinařství se v daném roce snížily ve srovnání s průměrem za předchozích pět let;

2)

zemědělský podnik v daném roce diverzifikoval distribuční řetězce a/nebo vysokou poptávku po jeho produktech ve srovnání s průměrem za předchozích pět let.

Členské státy mohou úvahy uvedené v bodech 1 a 2 dále rozvést.“;

d)

část H se nahrazuje tímto:

„H.

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013

Kritérium uvedené v čl. 64 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1308/2013 se považuje za splněné za předpokladu, že je plocha pozemků pro pěstování révy vinné zemědělského podniku žadatele v době podání žádosti v souladu s prahovými hodnotami, které stanoví členské státy na vnitrostátní nebo regionální úrovni na základě objektivních kritérií. Tyto prahové hodnoty musí být stanoveny jako:

1)

nejméně 0,1 hektaru pozemků pro pěstování révy vinné u malých zemědělských podniků;

2)

nejvíce 50 hektarů pozemků pro pěstování révy vinné u středních zemědělských podniků.

Plochy osázené révou, na které se vztahují výjimky stanovené v čl. 62 odst. 4 nařízení (EU) č. 1308/2013, se při výpočtu plochy pozemků pro pěstování révy vinné neberou v úvahu.“;

e)

v části I oddíle II druhém pododstavci se datum „31. prosince 2030“ nahrazuje datem „31. prosince 2045“.

6)

V příloze IV oddíle 1.2 bodě 1 se doplňuje nové písmeno c), které zní:

„c)

plochy osázené nebo opětovně osázené pro shromažďování odrůd révy vinné určených k zachování genetických zdrojů.“

Článek 2

Oprava nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273

Ustanovení čl. 3 odst. 3 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 se nahrazuje tímto:

„3.   Na výsadbu nebo opětovnou výsadbu vinic, jejichž víno nebo vinařské výrobky jsou určeny výhradně ke spotřebě v domácnosti fyzické osoby nebo skupiny fyzických osob, které nejsou pěstiteli ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a), se vztahují následující podmínky:

a)

jejich plocha nepřesahuje 0,1 ha;

b)

příslušná fyzická osoba nebo skupina fyzických osob není zapojena do komerční produkce vína nebo jiných vinařských výrobků.

Pro účely tohoto odstavce mohou členské státy považovat některé organizace, které neprovozují obchodní činnost, za rovnocenné domácnosti fyzické osoby.

Členské státy mohou rozhodnout, že výsadba uvedená v prvním pododstavci podléhá oznamovací povinnosti.“

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/273 ze dne 11. prosince 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, registr vinic, průvodní doklady a certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení, oznámení a zveřejňování oznamovaných informací, doplňuje se nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly a sankce, mění se nařízení Komise (ES) č. 555/2008, (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 607/2009 a zrušuje se nařízení Komise (ES) č. 436/2009 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/560 (Úř. věst. L 58, 28.2.2018, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 262).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU