(EU) 2022/2528Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2528 ze dne 17. října 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a zrušují nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, (EU) 2015/1366 a (EU) 2016/1149 použitelná na režimy podpory v některých zemědělských odvětvích

Publikováno: Úř. věst. L 328, 22.12.2022, s. 70-73 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 17. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 29. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.22.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 328/70


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2528

ze dne 17. října 2022,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a zrušují nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, (EU) 2015/1366 a (EU) 2016/1149 použitelná na režimy podpory v některých zemědělských odvětvích

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a zejména na článek 30, čl. 37 písm. a) body i), ii), iii) a vi), čl. 37 písm. b), c) a d), čl. 37 písm. e) bod i), článek 53, čl. 56 odst. 1, čl. 223 odst. 2 a čl. 231 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (2), a zejména na čl. 62 odst. 1, čl. 63 odst. 4, čl. 64 odst. 6 a čl. 106 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 (3) stanoví nový právní rámec pro společnou zemědělskou politiku (SZP), aby lépe plnila cíle Unie stanovené ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Zmiňované nařízení tyto cíle Unie, jichž má SZP dosáhnout, dále upřesňuje, vymezuje typy intervencí, jakož i společné požadavky Unie, které platí pro členské státy, a zároveň členským státům ponechává flexibilitu při navrhování intervencí, jež mají stanovit ve svých strategických plánech SZP na období od 1. ledna 2023 do 31. prosince 2027.

(2)

Nařízení (EU) 2021/2115 stanoví všechny typy intervencí v některých zemědělských odvětvích uvedených v nařízení (EU) č. 1308/2013. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 (4) tudíž s účinkem od 1. ledna 2023 zrušuje ustanovení o podpoře v odvětví olivového oleje a stolních oliv, v odvětví ovoce a zeleniny, v odvětví vína, v odvětví včelařství a v odvětví chmele stanovená v nařízení (EU) č. 1308/2013.

(3)

V této souvislosti přijala Komise dodatečné požadavky podle nařízení (EU) 2021/2115 týkající se návrhu intervencí, které mají být stanoveny ve strategických plánech SZP, a to nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 (5). Uvedené nařízení v přenesené pravomoci nahrazuje pravidla, která jsou v současnosti stanovena v nařízeních Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 (6), (EU) 2015/1366 (7), (EU) 2016/1149 (8) a (EU) 2017/891 (9).

(4)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, (EU) 2016/1149 a (EU) 2017/891 zahrnují některá ustanovení týkající se kontrol, sankcí nebo upřesnění rozhodné skutečnosti, pokud jde o podporu v odvětví ovoce a zeleniny, v odvětví včelařství a v odvětví vína, která byla přijata na základě nařízení (EU) č. 1306/2013.

(5)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 (10) stanoví pravidla týkající se financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušuje nařízení (EU) č. 1306/2013. V souladu s přístupem, který byl zaveden nařízením (EU) 2021/2115 pro plnění cílů Unie, uvedené nařízení též ponechává členským státům více flexibility, zejména pokud jde o kontroly, které mají být prováděny, a sankce, které mají být ukládány.

(6)

Příslušné články a přílohy nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 by tudíž měly být s účinkem od 1. ledna 2023 zrušeny. V souladu s čl. 5 odst. 4 a 6 písm. c) nařízení (EU) 2021/2117 a v souladu s čl. 104 odst. 1 písm. a) body ii) a iii) nařízení (EU) 2021/2116 by se však měly nadále použít, pokud jde o výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými před 1. lednem 2023 v rámci režimu podpory v odvětví ovoce a zeleniny a pokud jde o operační programy, které nadále fungují až do svého ukončení, včetně operačních programů, které členské státy schválily v roce 2022 v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 před 1. lednem 2023.

(7)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 a (EU) 2015/1366 by měla být s účinkem od 1. ledna 2023 zrušena. V souladu s čl. 5 odst. 4 nařízení (EU) 2021/2117 by se však měla nadále použít, pokud jde o výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými před 1. lednem 2023 v rámci režimů podpory v odvětví olivového oleje a stolních oliv a v odvětví včelařství.

(8)

V souladu s čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) 2021/2117 by nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 mělo být s účinkem od 16. října 2023 zrušeno a mělo by se nadále použít, pokud jde o výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými před 16. říjnem 2023 v rámci programů podpory v odvětví vína a pokud jde o výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými podle článků 46 a 50 nařízení (EU) č. 1308/2013 před 16. říjnem 2025, za předpokladu splnění podmínek stanovených v čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) 2021/2117,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a přechodná ustanovení

Ustanovení čl. 2 písm. f) až m), článků 22 až 54, článků 56, 57 a 58, čl. 59 odst. 7 a 8, článků 60 až 67, článku 76, čl. 77 písm. a) a článků 78, 79 a 80 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 a přílohy I, II, III, IV a V uvedeného nařízení se s účinkem ode dne 1. ledna 2023 zrušují.

Tyto zrušené články a přílohy se však nadále použijí:

a)

pokud jde o výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými před 1. lednem 2023 v rámci režimu podpory uvedeného v článcích 32 až 38 nařízení (EU) č. 1308/2013;

b)

pokud jde o operační programy, které nadále fungují až do svého ukončení za podmínek stanovených v nařízení (EU) č. 1308/2013 v souladu s čl. 5 odst. 6 písm. c) nařízení (EU) 2021/2117 nebo které členské státy schválily v souladu s nařízením (EU) č. 1308/2013 a nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 před 1. lednem 2023.

Článek 2

Zrušení nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014, (EU) 2015/1366 a (EU) 2016/1149 a přechodná ustanovení

1.   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 se s účinkem ode dne 1. ledna 2023 zrušuje.

Nadále se však použije, pokud jde o výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými před 1. lednem 2023 v rámci režimu podpory uvedeného v článcích 29, 30 a 31 nařízení (EU) č. 1308/2013.

2.   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 se s účinkem ode dne 1. ledna 2023 zrušuje.

Nadále se však použije, pokud jde o výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými před 1. lednem 2023 v rámci režimu podpory uvedeného v článcích 55, 56 a 57 nařízení (EU) č. 1308/2013.

3.   Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 se s účinkem ode dne 16. října 2023 zrušuje.

Nadále se však použije, pokud jde o:

a)

výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými podle nařízení (EU) č. 1308/2013 před 16. říjnem 2023 v rámci režimu podpory uvedeného v článcích 39 až 52 uvedeného nařízení;

b)

výdaje vzniklé a platby provedené v souvislosti s operacemi uskutečněnými podle článků 46 a 50 nařízení (EU) č. 1308/2013 před 16. říjnem 2025 za předpokladu, že do 15. října 2023 byly tyto operace částečně provedeny a vzniklé výdaje dosáhly alespoň 30 % celkových plánovaných výdajů a že tyto operace budou do 15. října 2025 provedeny v plném rozsahu.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2117 ze dne 2. prosince 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, nařízení (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a nařízení (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 262).

(5)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126 ze dne 7. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o dodatečné požadavky na některé typy intervencí stanovené členskými státy v jejich strategických plánech SZP na období 2023 až 2027 podle uvedeného nařízení, jakož i pravidla týkající se poměru pro standard dobrého zemědělského a environmentálního stavu (DZES) 1 (Úř. věst. L 20, 31.1.2022, s. 52).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 611/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o programy na podporu odvětví olivového oleje a stolních oliv (Úř. věst. L 168, 7.6.2014, s. 55).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366 ze dne 11. května 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví včelařství (Úř. věst. L 211, 8.8.2015, s. 3.)

(8)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 ze dne 15. dubna 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008 (Úř. věst. L 190, 15.7.2016, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 ze dne 13. března 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o sankce uplatňované v uvedených odvětvích, a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 (Úř. věst. L 138, 25.5.2017, s. 4).

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116 ze dne 2. prosince 2021 o financování, řízení a monitorování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, s. 187).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU