(EU) 2022/2480Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2480 ze dne 14. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 323, 19.12.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 14. prosince 2022 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 8. ledna 2023 Nabývá účinnosti: 9. července 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.19.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 323/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2480

ze dne 14. prosince 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 (3) stanoví pravidla, pokud jde o stanovení evropských norem a produktů evropské normalizace pro výrobky a pro služby na podporu legislativní činnosti a politik Unie.

(2)

V souladu s článkem 10 nařízení (EU) č. 1025/2012 může Komise požádat jednu nebo více evropských normalizačních organizací, aby vypracovaly návrh evropské normy nebo produktu evropské normalizace.

(3)

Evropské normy a produkty evropské normalizace hrají důležitou úlohu v rámci vnitřního trhu a pro ochranu spotřebitelů. Normy nejenže určují technické aspekty výrobků nebo služeb, ale hrají rovněž důležitou úlohu pro pracovníky, spotřebitele a životní prostředí. Harmonizované normy lze například využít k vytvoření předpokladu, že výrobky, které mají být dodány na trh, jsou ve shodě se základními požadavky stanovenými pro ně v příslušných harmonizačních právních předpisech Unie, a zároveň zajišťují kvalitu a bezpečnost výrobků a služeb pro spotřebitele a ochranu životního prostředí.

(4)

V minulosti se praxe evropských normalizačních organizací, pokud jde o jejich vnitřní správu a rozhodovací postupy, změnila. V důsledku těchto změn evropské normalizační organizace prohloubily svou spolupráci s mezinárodními a evropskými zúčastněnými stranami. Tato spolupráce je vítána, neboť přispívá k transparentnímu, otevřenému a nestrannému procesu normalizace založenému na konsenzu. Jestliže však evropské normalizační organizace vyřizují žádosti o normalizaci na podporu legislativní činnosti a politik Unie, je zásadní, aby jejich interní rozhodnutí zohledňovala zájmy, cíle politik a hodnoty Unie, jakož i veřejné zájmy obecně.

(5)

V souladu s články 5 a 6 nařízení (EU) č. 1025/2012 mají řádné postupy a vyvážené zastoupení zájmů příslušných zúčastněných stran, včetně zúčastněných stran zastupujících mimo jiné malé a střední podniky a zájmy v oblasti životního prostředí, sociální zájmy a zájmy spotřebitelů, zásadní význam, a měly by být proto zajištěny. V evropských normalizačních organizacích by měly být zohledňovány názory a poznatky všech příslušných zúčastněných stran. Kromě toho by při přijímání rozhodnutí o evropských normách a produktech evropské normalizace požadovaných podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1025/2012 měly být zohledňovány názory vyjádřené během vnitrostátních konzultací vedených národními normalizačními orgány.

(6)

Národní normalizační orgány hrají v systému normalizace zásadní úlohu, a to jak na úrovni Unie, v souladu s nařízením (EU) č. 1025/2012, tak i na úrovni členských států. Národní normalizační orgány mají proto nejlepší předpoklady k zajištění toho, aby zájmy, cíle politik a hodnoty Unie, jakož i veřejné zájmy obecně byly v evropských normalizačních organizacích řádně zohledněny. Je proto nezbytné posílit jejich úlohu v rozhodovacích orgánech evropských normalizačních organizací, když tyto orgány přijímají rozhodnutí týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace požadovaných Komisí podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1025/2012, aniž by byla dotčena důležitá úloha širší základny zúčastněných stran při přípravě účinných norem, které reagují na veřejný zájem a potřeby trhu.

(7)

Rozhodovací orgány evropských normalizačních organizací jsou otevřeny účasti nejen národních normalizačních orgánů, ale mimo jiné i národních normalizačních organizací přistupujících zemí, kandidátských zemí a dalších zemí, které se formálně staly členy dotčených evropských normalizačních organizací a uzavřely s Unií dohodu pro zajištění sblížení regulačního rámce. S cílem zamezit vyloučení těchto organizací z účasti na práci dotčených rozhodovacích orgánů je nezbytné pouze stanovit, aby rozhodnutí těchto orgánů týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace požadovaných podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1025/2012 přijímali výhradně zástupci národních normalizačních orgánů, aniž by se na práci rozhodovacích orgánů evropských normalizačních organizací ukládaly jakékoli další požadavky. Zapojení národních normalizačních organizací třetích zemí do činnosti evropských normalizačních organizací by nemělo bránit přijímání rozhodnutí týkajících se evropských norem a produktů evropské normalizace požadovaných Komisí v případech, kdy tato rozhodnutí mají podporu pouze národních normalizačních orgánů členských států a zemí EHP.

(8)

Má-li být požadavek, aby rozhodnutí rozhodovacích orgánů evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace požadovaných Komisí podle čl. 10 odst. 1 nařízení (EU) č. 1025/2012 přijímali výhradně zástupci národních normalizačních orgánů, účinný, je nezbytné stanovit, že Komise by měla takové žádosti podávat pouze evropské normalizační organizaci, která uvedený požadavek splňuje.

(9)

Normalizační postupy zahrnují rozhodnutí, která vyžadují zvláštní pracovní oblasti, jež by měly být považovány za samostatné položky pracovního programu. Tyto položky pracovního programu se zahájí s cílem vypracovat novou evropskou normu nebo nový produkt evropské normalizace nebo revidovat, sloučit, změnit nebo opravit stávající evropskou normu nebo produkt evropské normalizace.

(10)

Nařízení (EU) č. 1025/2012 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(11)

Aby mohly evropské normalizační organizace v případě potřeby přizpůsobit svůj vnitřní jednací řád požadavkům tohoto nařízení, měla by být použitelnost tohoto nařízení odložena,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 10 nařízení (EU) č. 1025/2012 se mění takto:

1)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Komise může v rámci kompetencí stanovených ve Smlouvách požádat jednu nebo více evropských normalizačních organizací, aby v dané lhůtě vypracovaly návrh evropské normy nebo produktu evropské normalizace, přičemž dotčená evropská normalizační organizace dodržuje podmínky odstavce 2a. Evropské normy nebo produkty evropské normalizace musí vycházet z potřeb trhu, brát v úvahu veřejný zájem a rovněž cíle politik jasně uvedené v žádosti Komise a musí být založeny na konsenzu. Komise určí požadavky ohledně obsahu, které má požadovaný dokument splňovat, a lhůtu pro jeho schválení.“;

2)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„2a.   Aniž jsou dotčena jiná poradní stanoviska, každá evropská normalizační organizace zajistí, aby následující rozhodnutí týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace uvedených v odstavci 1 přijímali výhradně zástupci národních normalizačních orgánů v rámci příslušného rozhodovacího orgánu dané organizace:

a)

rozhodnutí o přijetí a zamítnutí žádostí o normalizaci;

b)

rozhodnutí o schválení nových položek pracovního programu, které jsou nezbytné pro splnění žádosti o normalizaci, a

c)

rozhodnutí o přijetí, revizi a zrušení evropských norem nebo produktů evropské normalizace.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 9. července 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 14. prosince 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. C 323, 26.8.2022, s. 43.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 22. listopadu 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 8. prosince 2022.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU