(EU) 2022/2429Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/2429 ze dne 12. prosince 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 318I, 12.12.2022, s. 13-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 12. prosince 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. prosince 2022 Nabývá účinnosti: 12. prosince 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.12.12.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 318/13


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2429

ze dne 12. prosince 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

Ve svých závěrech ze dne 17. července 2017 Rada uvedla, že Unie zváží další vhodnou reakci na akce Korejské lidově demokratické republiky (dále jen „KLDR“), které narušují celosvětový režim nešíření a odzbrojení, zejména prostřednictvím dodatečných autonomních omezujících opatření.

(3)

Dne 22. prosince 2017 Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017), v níž znovu potvrdila, že KLDR nemá provádět žádné další odpaly za použití technologie balistických raket ani uskutečňovat jaderné zkoušky, a zároveň se má zdržet všech dalších provokací; má okamžitě přerušit veškerou činnost spojenou s programem balistických raket a v této souvislosti obnovit své původní závazky zachovávat moratorium na odpalování veškerých střel; okamžitě, ověřitelným a nezvratným způsobem se má zcela vzdát všech jaderných zbraní a stávajících jaderných programů a okamžitě ukončit veškeré související činnosti a ověřitelným a nezvratným způsobem se má zcela vzdát veškerých dalších stávajících programů zbraní hromadného ničení a balistických raket.

(4)

V období od 5. ledna do 18. listopadu 2022 odpálila KLDR nejméně 63 balistických raket, včetně několika mezikontinentálních balistických raket.

(5)

Dne 5. listopadu 2022 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) jménem Unie prohlášení, v němž odsoudil významný nárůst počtu nelegálních odpalů raket prováděných KLDR, včetně mezikontinentální balistické rakety a balistické rakety krátkého doletu, které dopadly jižně od severní hraniční linie. Vysoký představitel uvedl, že tyto akce znamenají nebezpečnou eskalaci v rámci porušování rezolucí Rady bezpečnosti OSN ze strany KLDR a jsou znepokojivou ukázkou jejího záměru nadále narušovat celosvětový režim nešíření, což představuje vážnou hrozbu pro všechny národy a ohrožuje mezinárodní a regionální mír a bezpečnost. Vysoký představitel dále prohlásil, že uvedené akce vyžadují rozhodnou reakci Rady bezpečnosti OSN, a vyzval k úplnému uplatňování sankcí s cílem zabránit KLDR v obstarávání finančních prostředků, poznatků a materiálů podporujících její nelegální zbrojní programy. Dne 19. listopadu 2022 vydal vysoký představitel jménem Unie další prohlášení, v němž odsoudil skutečnost, že KLDR dne 18. listopadu odpálila mezikontinentální balistickou raketu, která dopadla do výlučné ekonomické zóny Japonska, a znovu vyzval KLDR, aby plnila své závazky vyplývající z rezolucí Rady bezpečnosti OSN. Vysoký představitel rovněž zopakoval, že je třeba, aby Rada bezpečnosti OSN adekvátně reagovala, a připomněl všem členům OSN jejich povinnost přijmout opatření k úplnému provedení sankcí Rady bezpečnosti OSN.

(6)

Vzhledem k pokračujícím činnostem KLDR souvisejícím s balistickými raketami, prováděným v rozporu s příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN, které KLDR zjevně ignoruje, by na seznamy fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, stanovené v přílohách XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509, mělo být zařazeno osm osob a čtyři subjekty (včetně dvou plavidel).

(7)

Nařízení (EU) 2017/1509 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy XV a XVI nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. prosince 2022.

Za Radu

předseda

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

Nařízení (EU) 2017/1509 se mění takto:

1)

Příloha XV se mění takto:

a)

v části „a) Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ doplňují tyto položky:

 

Jméno (a případné přezdívky)

Další používaná jména

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„32.

KIM Kwang Yon 김광연

 

Datum narození: 30.7.1966

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 563210059 (platný do roku 2018); 654410104 (platný do roku 2019)

12.12.2022

KIM Kwang Yon se jako zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) v jižní Africe účastní činností subjektu, jenž byl dne 24. dubna 2009 výborem zřízeným podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) označen jako subjekt, který se podílí na programech KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo který tyto programy podporuje. Z titulu své funkce se přímo podílí na poskytování finančních prostředků a dodávek pro účely programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

33.

KIM Su Il

김수일

 

Datum narození: 4.3.1985

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

Číslo pasu: 108220348; 745220480

Adresa: Ho Či Minovo Město, Vietnam

12.12.2022

KIM Su Il je od roku 2016 zástupcem odboru vojenského průmyslu ve Vietnamu, kde vykonává hospodářské, obchodní, těžební a přepravní činnosti spojené s obchodními činnostmi odboru s cílem získat pro KLDR cizí měnu. Podílí se na vývozu produktů KLDR, jako je antracit a koncentrát titanu. Také získával cizí měnu dovozem a vývozem surovin do KLDR a z KLDR a vývozem vietnamského zboží do Číny a dalších zemí. Je proto odpovědný za finanční činnosti podporující jaderný a balistický program KLDR.

34.

PAK Kwang Hun 박광훈

BAK Gwang Hun

Datum narození: 1970

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

12.12.2022

PAK Kwang Hun se jako zástupce společnosti Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong) účastní činností subjektu, jenž byl dne 24. dubna 2009 výborem zřízeným podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) označen jako subjekt, který se podílí na programech KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo který tyto programy podporuje. Z titulu své funkce se přímo podílí na poskytování finančních prostředků a dodávek pro účely programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

35.

KIM Ho Kyu 김호규

KIM Ho Gyu

Datum narození: 15.9.1970

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

Adresa: Generální konzulát KLDR v Nachodce, Ruská federace

Funkce nebo povolání: zástupce společnosti Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong)

zástupce konzula Generálního konzulátu KLDR v Nachodce, Ruská federace

12.12.2022

KIM Ho Kyu se jako zástupce společnosti Korea Ryonbong General Corporation (Ryonbong) účastní činností subjektu, jenž byl dne 24. dubna 2009 výborem zřízeným podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) označen jako subjekt, který se podílí na programech KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení nebo který tyto programy podporuje. Z titulu své funkce se přímo podílí na poskytování finančních prostředků a dodávek pro účely programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

36.

JONG Yong Nam

정영남

 

Datum narození: 26.1.1966

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

Číslo pasu: PS 927120050

Adresa: Minsk, Bělorusko

Funkce nebo povolání: zástupce Druhé akademie přírodních věd KLDR v Minsku

12.12.2022

JONG Yong Nam se jako zástupce organizace v běloruském Minsku s přímými vazbami na Druhou Akademii přírodních věd KLDR účastní činností subjektu, na nějž se vztahují sankce stanovené rezolucí Rady bezpečnosti OSN 2094 (2013). Tento subjekt je znám svými činnostmi v oblasti šíření ve prospěch programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Z titulu své funkce se přímo podílí na poskytování finančních prostředků a dodávek pro účely programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.“

b)

v části „b) Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. a)“ doplňuje tato položka:

 

Název (a případné jiné názvy)

Další používaná jména

Sídlo

Datum označení

Odůvodnění

„6.

Ministerstvo raketového průmyslu

로케트공업부

Odbor raketového průmyslu

Pyongchon, KLDR

12.12.2022

Skupina odborníků OSN obdržela informace, že společnosti s vazbami na ministerstvo raketového průmyslu zaměstnávají fyzickou osobu, která se podílí na obstarávání financí prostřednictvím prodeje hackerských aplikací založených na hlasovém phishingu. Dále obdržela od několika členských států OSN informace o jednotlivých nákupech práškového hliníku a dalších komodit, o nichž je známo, že se používají v tuhých palivech určených pro ministerstvo raketového průmyslu. Podle skupiny odborníků OSN je ministerstvo raketového průmyslu agenturou odboru vojenského průmyslu. Vzhledem k tomu, že je odbor vojenského průmyslu odpovědný za vývoj jaderné a raketové technologie, finanční prostředky získané ministerstvem raketového průmyslu by mohly být použity na podporu vývoje jaderné a raketové technologie zakázané rezolucemi Rady bezpečnosti OSN.“

c)

doplňují se tyto oddíly:

„d)

Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. b)

e)

Fyzické osoby označené podle čl. 34 odst. 4 písm. c)“

d)

doplňuje se tento oddíl a tyto položky:

„f)

Právnické osoby, subjekty a orgány označené podle čl. 34 odst. 4 písm. c)

 

Název

Další používané názvy

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„1.

Unica

 

Typ lodi: zásobovací plavidlo, ropný tanker

Hlavní místo obchodní činnosti: KLDR, Čínská lidová republika

Číslo IMO: 8514306

12.12.2022

Ropný tanker a zásobovací plavidlo Unica se v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017) aktivně účastní překládek rafinované ropy z lodě na loď a skrývání totožnosti identity plavidla s cílem účinně dodávat rafinovanou ropu do KLDR. Unica je skupinou odborníků OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1874 (2009) pravidelně uváděna pro označení výborem.

Unica se proto podílí na dodávkách, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

2.

New Konk

 

Typ lodi: zásobovací plavidlo, ropný tanker

Vlastník: New Konk Ocean International Company Limited

Hlavní místo obchodní činnosti: KLDR, Čínská lidová republika

Číslo IMO: 9036387

12.12.2022

Ropný tanker a zásobovací plavidlo New Konk se v rozporu s rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2397 (2017) aktivně účastní překládek rafinované ropy z lodě na loď a skrývání totožnosti identity plavidla s cílem účinně dodávat rafinovanou ropu do Korejské lidově demokratické republiky. New Konk je skupinou odborníků OSN podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1874 (2009) pravidelně uváděn pro označení výborem.

New Konk se proto podílí na dodávkách, které by mohly přispět k programům KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.“

2)

Příloha XVI se mění takto:

a)

v části „a) Fyzické osoby“ se doplňují tyto položky:

 

Jméno (a případná jiná jména)

Identifikační údaje

Datum označení

Odůvodnění

„29.

KIL Jong Hun

Datum narození: 7.8.1965 / 20.2.1972

Číslo pasu: 563410081 / 472410022

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

12.12.2022

Kil Jong Hun je jako zástupce společnosti Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID) odpovědný za poskytování pomoci při nákupu zbraní pro Rovníkovou Guineu, čímž obchází mezinárodní zbrojní embargo stanovené příslušnými rezolucemi Rady bezpečnosti OSN. Od roku 2015 se na něj vztahují sankce USA. Dříve pracoval v rámci diplomatického statusu jako zástupce určeného subjektu, společnosti KOMID, v Namibii a založil si bankovní účet v Jihoafrické republice. Vzhledem ke své funkci pokračuje ve své činnosti v oblasti šíření pro společnost KOMID a navzdory mezinárodním sankcím poskytuje KLDR cenné finanční prostředky.

30.

PYON Kwang Chol

Datum narození: 16.9.1964

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

12.12.2022

PYON Kwang Chol se jako náměstek ředitele podezřelé krycí společnosti pro Druhou Akademii přírodních věd v čínském Dalianu účastní činností subjektu, na nějž se vztahují sankce stanovené rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013). Tento subjekt je znám svými činnostmi v oblasti šíření ve prospěch programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket a zbraní hromadného ničení. Z titulu své funkce se přímo podílí na poskytování finančních prostředků a dodávek pro účely programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení.

31.

O Yong Ho

Datum narození: 25.12.1961

Číslo pasu: 108410041

Státní příslušnost: KLDR

Pohlaví: muž

12.12.2022

O Yong Ho se v rámci diplomatického statusu jako zástupce v Moskvě, Ruská federace, s přímými vazbami na Druhou Akademii přírodních věd účastní činností subjektu, na nějž se vztahují sankce stanovené rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 2094 (2013). Tento subjekt je znám svými činnostmi v oblasti šíření ve prospěch programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket a zbraní hromadného ničení. Z titulu své funkce se přímo podílí na poskytování finančních prostředků a dodávek pro účely programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení“

b)

v části „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ se doplňuje tato položka:

 

Název (a případné další používané názvy)

Sídlo

Datum označení

Odůvodnění

„9.

Korea Rounsan Trading Corporation

로은산무역회사

 

12.12.2022

Společnost Korean Rounsan Trading Corporation je společností podřízenou ministerstvu raketového průmyslu KLDR. Tato společnost se přímo podílí na poskytování podpory pro účely programů KLDR v oblasti jaderných zbraní, balistických raket nebo jiných zbraní hromadného ničení. Společnost je zejména zapojena do zakládání společných podniků v KLDR, podpory rozsáhlých projektů s čínskými společnostmi, vysílání pracovníků KLDR a řízení zadávání veřejných zakázek týkajících se velkého evropského vybavení.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU