(EU) 2022/2309Nařízení Rady (EU) 2022/2309 ze dne 25. listopadu 2022 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

Publikováno: Úř. věst. L 307, 28.11.2022, s. 17-28 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 25. listopadu 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 307/17


NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2309

ze dne 25. listopadu 2022

o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2319 ze dne 25. listopadu 2022 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci na Haiti (1),

s ohledem na společný návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 21. října 2022 přijala Rada bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) rezoluci č. 2653 (2022), kterou se stanoví rámec pro cílená omezující opatření vzhledem k situaci na Haiti.

(2)

V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) přijala Rada dne 25. listopadu 2022 rozhodnutí (SZBP) 2022/2319, kterým se stanoví zákaz cestování, cílené zbrojní embargo, zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou spojené s gangy podílejícími se na násilí, trestné činnosti nebo porušování lidských práv, které narušují mír, stabilitu a bezpečnost na Haiti a v regionu, nebo tyto gangy podporují, jakož i zákaz poskytování finančních prostředků a hospodářských zdrojů těmto osobám, subjektům nebo orgánům. Osoby, subjekty a orgány, na něž se vztahují tato omezující opatření a které jsou určeny výborem zřízeným podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022), jsou uvedeny v příloze rozhodnutí (SZBP) 2022/2319. V souladu s rezolucí Rady bezpečnosti č. 2653 (2022) obsahuje rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 v příloze rozhodnutí jednu osobu.

(3)

Některá z těchto opatření spadají do oblasti působnosti Smlouvy o fungování Evropské unie, a k jejich provádění je tedy nezbytné regulační opatření na úrovni Unie, zejména proto, aby bylo možné zajistit jeho jednotné uplatňování hospodářskými subjekty ve všech členských státech.

(4)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznané v Listině základních práv Evropské unie, a sice právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces, právo na obhajobu a právo na ochranu osobních údajů. Toto nařízení by mělo být uplatňováno v souladu s těmito právy.

(5)

Pravomoc sestavovat a měnit seznam v příloze I tohoto nařízení by měla v zájmu zajištění soudržnosti s postupem pro sestavování, změnu a přezkum přílohy rozhodnutí (SZBP) 2022/2319 vykonávat Rada.

(6)

Součástí postupu pro změny seznamu uvedeného v příloze I tohoto nařízení by mělo být to, že určeným fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům budou sděleny důvody jejich zařazení na seznam, aby měly příležitost se k těmto důvodům vyjádřit.

(7)

Pro účely provádění tohoto nařízení a v zájmu zajištění co největší právní jistoty v rámci Unie by měla být zveřejněna jména a další důležité údaje týkající se fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, jejichž finanční prostředky a hospodářské zdroje mají být v souladu s tímto nařízením zmrazeny. Veškeré zpracování osobních údajů by mělo být v souladu s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2) a (EU) 2018/1725 (3).

(8)

Členské státy a Komise by se měly navzájem informovat o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdělovat si další relevantní údaje, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici.

(9)

Členské státy by měly stanovit pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení a zajistit, aby byla uplatňována. Uvedené sankce by měly být účinné, přiměřené a odrazující,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)

„nárokem“ jakýkoli nárok, uplatňovaný právní cestou či nikoli, jenž vznikl přede dnem 28. listopadu 2022 nebo po tomto dni na základě smlouvy nebo transakce nebo v souvislosti s nimi, a zejména:

i)

nárok na plnění závazku vyplývajícího ze smlouvy nebo transakce nebo s nimi spojeného;

ii)

nárok na prodloužení doby platnosti nebo na vyplacení dluhopisů, finančních záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě;

iii)

nárok na náhradu škody související se smlouvou nebo transakcí;

iv)

protinárok;

v)

nárok na uznání nebo vymáhání, včetně využití doložky vykonatelnosti, rozsudku či rozhodčího nálezu nebo jiného rovnocenného rozhodnutí bez ohledu na místo vydání;

b)

„smlouvou nebo ransakcí“ jakákoli transakce bez ohledu na svou formu a použitelné právo a bez ohledu na to, zda zahrnuje jednu nebo více smluv nebo podobných závazků uzavřených mezi týmiž nebo různými stranami; v tomto smyslu se „smlouvou“ rozumí mimo jiné dluhopis, záruka nebo příslib odškodnění, zejména finanční záruka nebo příslib finančního odškodnění a úvěr, ať už jsou právně nezávislé či nikoli, a jakékoli související ujednání vyplývající z dané transakce nebo s ní související;

c)

„příslušnými orgány“ příslušné orgány členských států uvedené na internetových stránkách, jejichž seznam je uveden v příloze II;

d)

„hospodářskými zdroji“ aktiva všeho druhu, hmotná nebo nehmotná, movitá či nemovitá, která nejsou finančními prostředky, ale lze je použít k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb;

e)

„zmrazením hospodářských zdrojů“ zabránění použití hospodářských zdrojů k získání finančních prostředků, zboží nebo služeb jakýmkoli způsobem, zejména prodejem, pronájmem nebo zastavením;

f)

„zmrazením finančních prostředků“ zabránění jakémukoli pohybu, převodu, změně nebo použití finančních prostředků, přístupu k nim nebo nakládání s nimi jakýmkoli způsobem, které by vedly k jakékoli změně jejich objemu, výše, umístění, vlastnictví, držby, povahy, určení nebo k jiné změně, která by umožnila použití těchto finančních prostředků, včetně správy portfolia;

g)

„finančními prostředky“ finanční aktiva a výnosy všeho druhu, mimo jiné:

i)

peníze v hotovosti, šeky, peněžní pohledávky, směnky, peněžní příkazy a jiné platební nástroje;

ii)

vklady u finančních institucí a jiných subjektů, zůstatky na účtech, pohledávky a závazky z pohledávek;

iii)

veřejně i soukromě obchodované cenné papíry a dluhové nástroje, včetně akcií a kapitálových podílů, certifikátů zastupujících cenné papíry, dluhopisů, směnek, opčních listů, dlužních úpisů a smluv o derivátových nástrojích;

iv)

úroky, dividendy nebo jiné výnosy nebo hodnoty pocházející z aktiv nebo jimi vytvářené;

v)

úvěry, práva na započtení, záruky, závazky plnění nebo jiné finanční závazky;

vi)

akreditivy, konosamenty, dodací listy;

vii)

dokumenty prokazující podíl na finančních prostředcích nebo na finančních zdrojích;

h)

„Výborem pro sankce“ Výbor Rady bezpečnosti OSN, který byl zřízen podle bodu 19 rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2653 (2022);

i)

„technickou pomocí“ jakákoli technická podpora související s opravami, vývojem, výrobou, montáží, zkoušením, údržbou nebo jakoukoli jinou technickou službou, která může mít podobu pokynů, poradenství, školení, předávání pracovních znalostí nebo dovedností nebo konzultačních služeb, včetně ústních forem pomoci;

j)

„územím Unie“ území členských států, na která se vztahuje Smlouva za podmínek v ní stanovených, včetně jejich vzdušného prostoru.

Článek 2

Zakazuje se:

a)

poskytovat technickou pomoc související s vojenskou činností a s poskytováním, výrobou, údržbou a užíváním zbraní a souvisejícího materiálu všech typů, včetně zbraní a střeliva, vojenských vozidel a vojenského vybavení, polovojenského vybavení a příslušných náhradních dílů, přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu uvedeným na seznamu v příloze I;

b)

poskytovat finanční prostředky nebo finanční pomoc související s vojenskou činností, zahrnující zejména dotace, půjčky a pojištění vývozního úvěru, jakož i pojištění a zajištění pro jakýkoliv prodej, dodávku, převod nebo vývoz zbraní a souvisejícího materiálu nebo na poskytování související technické pomoci přímo či nepřímo jakékoli fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, uvedeným na seznamu v příloze I.

Článek 3

1.   Zmrazují se veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje, které patří fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo které jsou jimi vlastněny, drženy či ovládány.

2.   Žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje nesmějí být přímo ani nepřímo zpřístupněny fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům uvedeným na seznamu v příloze I nebo v jejich prospěch.

Článek 4

1.   Příloha I zahrnuje fyzické nebo právnické osoby, subjekty a orgány, které Rada bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) nebo Výbor pro sankce označily za osoby odpovědné za akce, které přímo či nepřímo ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Haiti, nebo se na nich podílejí, mimo jiné fyzické nebo právnické osoby, které ohrozily mír, bezpečnost nebo stabilitu na Haiti některou z následujících činností:

a)

přímá nebo nepřímá účast na trestné činnosti a násilí zahrnující ozbrojené skupiny a zločinecké sítě, které podporují násilí, včetně násilného náboru dětí těmito skupinami a sítěmi, únosů, obchodování s lidmi a pašování migrantů, vražd a sexuálního a genderově podmíněného násilí, nebo jejich podpora;

b)

podpora nedovoleného obchodování se zbraněmi a souvisejícím materiálem a jejich odklonu nebo souvisejících nezákonných finančních toků;

c)

jednání v zájmu nebo jménem nebo na pokyn nebo formou jiné podpory či financování osoby nebo subjektu určených v souvislosti s činností popsanou v písenech a) a b), a to i prostřednictvím přímého nebo nepřímého využívání výnosů z organizované trestné činnosti, včetně výnosů z nedovolené výroby a obchodu s drogami a jejich prekursory pocházejícími z Haiti nebo přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů z Haiti nebo pašování zbraní na Haiti nebo z Haiti;

d)

porušování zbrojního embarga stanoveného v bodě 11 rezoluce Rady bezpečnosti č. 2653 (2022), nebo přímé či nepřímé dodávky, prodej nebo převod zbraní nebo jakéhokoli souvisejícího materiálu ozbrojeným skupinám či zločineckým sítím na Haiti, jakož i příjem zbraní nebo jakéhokoli souvisejícího materiálu, nebo jakéhokoli technického poradenství, odborné přípravy či pomoci, včetně finančních prostředků a finanční pomoci, související s násilnými činnostmi ozbrojených skupin či zločineckých sítí na Haiti;

e)

plánování, řízení nebo páchání činů, které porušují mezinárodní právo v oblasti lidských práv, nebo činů představujících porušování lidských práv, včetně poprav bez řádného soudu, včetně poprav žen a dětí, a páchání násilných činů, únosů, násilných zmizení nebo únosů za účelem výkupného na Haiti;

f)

plánování, řízení nebo páchání činů zahrnujících sexuální a genderově podmíněné násilí, včetně znásilnění a sexuálního otroctví, na Haiti;

g)

kladení překážek dodávkám humanitární pomoci na Haiti nebo přístupu k humanitární pomoci či její distribuci v této zemi;

h)

útoky na personál nebo prostory misí a operací OSN na Haiti a poskytování podpory těmto útokům.

2.   V příloze I jsou uvedeny důvody zařazení dotčených fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů na seznam.

3.   V příloze I jsou uvedeny případné dostupné informace, jež poskytla Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce a jež jsou nezbytné pro účely identifikace dotyčných fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů. V případě fyzických osob mohou tyto informace zahrnovat jména včetně případných dalších používaných jmen, datum a místo narození, státní příslušnost, číslo pasu a číslo průkazu totožnosti, pohlaví, adresu, je-li známa, a funkci nebo povolání. V případě právnických osob, subjektů nebo orgánů mohou tyto informace zahrnovat názvy, místo a datum registrace, registrační číslo a místo podnikání. Příloha I rovněž obsahuje datum určení Radou bezpečnosti nebo Výborem pro sankce.

Článek 5

Ustanovení čl. 3 odst. 1 a 2 se nevztahují na zpřístupnění finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nezbytných k zajištění včasného dodání naléhavě potřebné humanitární pomoci nebo k podpoře jiných činností, které pomáhají naplňovat základní lidské potřeby na Haiti, Organizací spojených národů, jejími specializovanými agenturami nebo programy, humanitárními organizacemi se statusem pozorovatele při Valném shromáždění OSN, které poskytují humanitární pomoc, a jejich prováděcími partnery, včetně bilaterálně nebo multilaterálně financovaných nevládních organizací, které se účastní plánu humanitární pomoci OSN pro Haiti.

Článek 6

1.   Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány povolit za podmínek, které považují za vhodné, uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů nebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že dotčené finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou:

a)

nezbytné pro uspokojení základních potřeb fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v příloze I a rodinných příslušníků závislých na těchto fyzických osobách, včetně plateb za potraviny, plateb nájemného nebo splácení hypoték, plateb za léky a lékařskou péči, plateb daní, pojistného a poplatků za veřejné služby;

b)

určené výlučně k úhradě přiměřených honorářů za odborné výkony nebo k náhradě výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb;

c)

určené výlučně k úhradě poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů,

za předpokladu, že příslušný orgán dotčeného členského státu oznámil Výboru pro sankce své rozhodnutí a úmysl udělit povolení a že Výbor pro sankce nevydá do pěti pracovních dnů od tohoto oznámení zamítavé rozhodnutí.

2.   Odchylně od článku 3 mohou příslušné orgány členských států povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů anebo zpřístupnění některých finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů za podmínek, které považují za vhodné, poté co rozhodnou, že dotčené prostředky nebo hospodářské zdroje jsou nutné k úhradě mimořádných výdajů, oznámily toto rozhodnutí Výboru pro sankce a Výbor pro sankce toto rozhodnutí schválil.

3.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle odstavců 1 a 2 do dvou týdnů od jeho udělení.

Článek 7

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 mohou příslušné orgány povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, jsou-li splněny tyto podmínky:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje jsou předmětem soudcovského, správního nebo rozhodčího zástavního práva, které vzniklo přede dnem, kdy byly právnická nebo fyzická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 4 zařazeny do přílohy I, nebo se na ně vztahuje před tímto dnem vynesené soudní či správní rozhodnutí nebo rozhodčí nález;

b)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity výhradně k uspokojení nároků zajištěných takovým zástavním právem nebo rozhodnutím nebo nálezem, a to v mezích stanovených platnými právními předpisy upravujícími práva osob, které mají takové nároky;

c)

rozhodnutí není ve prospěch fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených v příloze I;

d)

rozhodnutí není v rozporu s veřejným pořádkem v dotčeném členském státě a

e)

členský stát oznámil toto zástavní právo, rozhodnutí nebo nález Výboru pro sankce.

2.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 8

1.   Odchylně od čl. 3 odst. 1 a v případě, kdy je platba fyzické nebo právnické osoby, subjektu nebo orgánu uvedených v příloze I splatná na základě smlouvy nebo dohody, která byla uzavřena dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, nebo povinnosti, která této osobě, subjektu nebo orgánu vznikla, přede dnem, kdy byly tato osoba, subjekt nebo orgán zařazeny do přílohy I, mohou příslušné orgány za podmínek, které považují za vhodné, povolit uvolnění některých zmrazených finančních prostředků nebo hospodářských zdrojů, pokud shledají, že:

a)

finanční prostředky nebo hospodářské zdroje budou použity na platbu provedenou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem uvedenými na seznamu v příloze I;

b)

tato platba není v rozporu s čl. 3 odst. 2 a

c)

příslušný členský stát oznámil Výboru pro sankce svůj úmysl udělit povolení alespoň deset dnů předem.

2.   Dotčený členský stát informuje ostatní členské státy a Komisi o každém povolení uděleném podle tohoto odstavce 1 do dvou týdnů po jeho udělení.

Článek 9

1.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 nebrání finančním nebo úvěrovým institucím, aby na zmrazené účty připisovaly finanční prostředky, které byly na daný účet fyzické nebo právnické osoby, subjektu či orgánu uvedených na seznamu převedeny třetími stranami, budou-li přírůstky těchto účtů rovněž zmrazeny. Dotčená finanční nebo úvěrová instituce o každé takové transakci neprodleně uvědomí relevantní příslušný orgán.

2.   Ustanovení čl. 3 odst. 2 se nepoužije, jsou-li na zmrazené účty připsány:

a)

úroky nebo jiné výnosy z těchto účtů;

b)

platby splatné na základě smluv, dohod nebo závazků, které byly uzavřeny nebo vznikly přede dnem, kdy byly fyzická nebo právnická osoba, subjekt nebo orgán uvedené v článku 4 zařazeny do přílohy I, nebo

c)

platby splatné na základě soudního nebo správního rozhodnutí nebo rozhodčího nálezu, které byly vydány v některém členském státě nebo které jsou v dotčeném členském státě vykonatelné;

pokud se na veškeré takové úroky, jiné výnosy a platby nadále vztahují opatření podle čl. 3 odst. 1.

Článek 10

1.   Aniž jsou dotčeny platná pravidla o ohlašování, důvěrnosti údajů a profesním tajemství, fyzické a právnické osoby, subjekty a orgány:

a)

neprodleně poskytnou příslušnému orgánu členského státu, ve kterém mají bydliště nebo sídlo, veškeré informace, které mohou usnadnit zajištění souladu s tímto nařízením, jako jsou informace o účtech a částkách zmrazených v souladu s čl. 3 odst. 1, a předají tyto informace přímo nebo prostřednictvím dotčeného členského státu Komisi a

b)

spolupracují s příslušným orgánem při ověřování informací uvedených v písmenu a).

2.   Veškeré další informace, které obdrží přímo Komise, se zpřístupní členským státům.

3.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

Článek 11

1.   Zakazuje se vědomá a úmyslná účast na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření stanovených v článcích 2 a 3.

2.   Fyzické nebo právnické osoby, subjekty či orgány uvedené na seznamu v příloze I jsou povinny:

a)

do 9. ledna 2023 nebo do šesti týdnů ode dne zařazení na seznam v příloze I, podle toho, co nastane později, nahlásit finanční prostředky nebo hospodářské zdroje v jurisdikci členského státu, které vlastní, drží nebo ovládají, příslušnému orgánu členského státu, v němž se tyto finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nacházejí, a

b)

spolupracovat s příslušným orgánem při ověřování takových informací.

3.   Nedodržení odstavce 2 se považuje za účast podle odstavce 1 na činnostech, jejichž cílem nebo výsledkem je obcházení opatření uvedených v článku 2.

4.   Dotčený členský stát informuje Komisi do dvou týdnů o informacích obdržených podle odst. 2 písm. a).

5.   Povinnost uvedená v odst. 2 písm. a) se neuplatní do 1. ledna 2023 na finanční prostředky nebo hospodářské zdroje nacházející se v členském státě, který stanovil obdobnou oznamovací povinnost podle vnitrostátního práva před 28. listopadem 2022.

6.   Veškeré informace poskytnuté nebo obdržené na základě tohoto článku se použijí pouze pro účely, pro něž byly poskytnuty nebo obdrženy.

7.   Veškeré zpracování osobních údajů se provádí v souladu s tímto nařízením, nařízením (EU) 2016/679 a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725, a to pouze v rozsahu nezbytném pro uplatňování tohoto nařízení.

Článek 12

1.   Ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů nebo odmítnutí dát je k dispozici učiněných v dobré víře, že takové jednání je v souladu s tímto nařízením, nevyplývá pro fyzickou či právnickou osobu, subjekt nebo orgán provádějící toto nařízení ani jejich vedoucí pracovníky či zaměstnance žádná odpovědnost, ledaže by se prokázalo, že finanční prostředky a hospodářské zdroje byly zmrazeny nebo zadrženy v důsledku nedbalosti.

2.   Jednání fyzických nebo právnických osob, subjektů nebo orgánů nezakládá jejich odpovědnost, pokud nevěděly a neměly žádný rozumný důvod se domnívat, že svým jednáním porušují opatření stanovená v tomto nařízení.

Článek 13

1.   Nesmí být uspokojen žádný nárok vyplývající ze smlouvy nebo transakce, jejichž plnění nebo uskutečnění je přímo nebo nepřímo, zcela nebo částečně dotčeno opatřeními uloženými tímto nařízením, včetně náhrady škody nebo jiných nároků tohoto druhu, jako je nárok na náhradu škody nebo nárok vyplývající ze záruky, zejména nárok na prodloužení doby platnosti nebo vyplacení dluhopisů, záruk nebo příslibu odškodnění v jakékoli formě, zejména finančních záruk nebo příslibů finančního odškodnění, je-li vznesen:

a)

fyzickými nebo právnickými osobami, subjekty či orgány uvedenými na seznamu v příloze I;

b)

jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem jednajícími prostřednictvím nebo jménem fyzických nebo právnických osob, subjektů či orgánů uvedených v písmenu a).

2.   Ve všech řízeních týkajících se uplatnění nároku nese důkazní břemeno ohledně toho, že uspokojení nároku není zakázáno podle odstavce 1, fyzická nebo právnická osoba, subjekt či orgán uplatňující tento nárok.

3.   Tímto článkem není dotčeno právo fyzických nebo právnických osob, subjektů a orgánů uvedených v odstavci 1 na soudní přezkum zákonnosti neplnění smluvních závazků v souladu s tímto nařízením.

Článek 14

1.   Komise a členské státy se navzájem informují o opatřeních přijatých podle tohoto nařízení a sdílejí všechny další důležité informace, které mají k dispozici v souvislosti s tímto nařízením, zejména informace o:

a)

finančních prostředcích zmrazených na základě čl. 3 odst. 1 a povoleních udělených na základě článků 6, 7 a 8;

b)

porušování tohoto nařízení, problémech s jeho vymáháním a rozhodnutích vydaných vnitrostátními soudy.

2.   Členské státy si neprodleně navzájem poskytují a poskytují i Komisi všechny další důležité informace, které mají k dispozici a které by mohly ovlivnit účinné provádění tohoto nařízení.

Článek 15

Komise je zmocněna měnit přílohu II na základě informací poskytnutých členskými státy.

Článek 16

1.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce zařadí fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán na seznam a předloží k tomuto určení odůvodnění, zařadí je Rada do přílohy I. Rada sdělí své rozhodnutí s odůvodněním dotyčné fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu buď přímo, je-li známa jejich adresa, nebo zveřejněním oznámení, a tím jim umožní se k této záležitosti vyjádřit.

2.   Jsou-li předloženy připomínky nebo nové podstatné důkazy, přezkoumá Rada své rozhodnutí a fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán o této skutečnosti informuje.

3.   Pokud Rada bezpečnosti nebo Výbor pro sankce rozhodnou o vyřazení fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu ze seznamu nebo o změně identifikačních údajů týkajících se fyzické či právnické osoby, subjektu nebo orgánu zařazených na seznam, změní Rada odpovídajícím způsobem přílohu I.

Článek 17

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

2.   Členské státy oznámí Komisi sankce uvedené v odstavci 1 neprodleně po 28. listopadu 2022 a oznámí jí rovněž jejich následné změny.

Článek 18

1.   Rada, Komise a vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise (dále jen „vysoký představitel“) zpracovávají osobní údaje za účelem plnění svých úkolů podle tohoto nařízení. Mezi tyto úkoly patří:

a)

pokud jde o Radu, příprava a přijímání změn přílohy I;

b)

pokud jde o vysokého představitele, příprava změn přílohy I;

c)

pokud jde o Komisi:

i)

začlenění obsahu přílohy I do elektronického konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují finanční sankce Unie, a do interaktivní mapy sankcí, přičemž obojí je veřejně dostupné;

ii)

zpracování informací o dopadu opatření tohoto nařízení, jako je hodnota zmrazených finančních prostředků, a informací o povoleních udělených příslušnými orgány.

2.   Rada, Komise a vysoký představitel mohou v příslušných případech zpracovávat relevantní údaje, které se týkají trestných činů spáchaných fyzickými osobami zařazenými na seznam, odsouzení těchto osob za spáchání trestného činu nebo bezpečnostních opatření vztahujících se na tyto osoby, pouze v takovém rozsahu, v jakém je toto zpracování nezbytné pro přípravu přílohy I.

3.   Pro účely tohoto nařízení se Rada, útvar Komise uvedený v příloze II tohoto nařízení a vysoký představitel určují jako „správci“ ve smyslu čl. 3 bodu 8 nařízení (EU) 2018/1725 s cílem zajistit, aby dotčené fyzické osoby mohly vykonávat svá práva podle uvedeného nařízení.

Článek 19

1.   Členské státy určí příslušné orgány uvedené v tomto nařízení a zveřejní je na internetových stránkách uvedených na seznamu v příloze II. Veškeré změny adres svých internetových stránek uvedených na seznamu v příloze II členské státy oznámí Komisi.

2.   Členské státy oznámí Komisi své příslušné orgány včetně jejich kontaktních údajů neprodleně po 28. listopadu 2022 a oznámí jí rovněž jakékoli následné změny.

3.   Pokud se v tomto nařízení ukládá povinnost oznámit určité skutečnosti Komisi, informovat ji nebo s ní jinak komunikovat, použije se pro tyto účely adresa a další kontaktní údaje uvedené v příloze II.

Článek 20

Toto nařízení se použije:

a)

na území Unie, včetně jejího vzdušného prostoru;

b)

na palubě všech letadel nebo plavidel spadajících do jurisdikce některého členského státu;

c)

na všechny fyzické osoby nacházející se na území Unie nebo mimo ně, které jsou státními příslušníky některého členského státu;

d)

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány zapsané nebo zřízené podle práva některého členského státu, ať se nacházejí na území Unie nebo mimo ně;

e)

na všechny právnické osoby, subjekty či orgány v souvislosti s jakoukoli podnikatelskou činností vykonávanou zcela nebo částečně v Unii.

Článek 21

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. listopadu 2022.

Za Radu

předseda

J. SÍKELA


(1)  Viz strana 135 v tomto čísle Úředního věstníku.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Seznam fyzických a právnických osob, orgánů a subjektů uvedených v článcích 2, 3 a 9

OSOBY

1.

Jimmy Cherizier (také znám jako „Barbeque“) se podílí na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Haiti, a naplánoval, řídil nebo spáchal činy, které představují závažné porušování lidských práv.

Zařazení na seznam: 21. října 2022.

Další informace z popisné části odůvodnění zařazení na seznam poskytnuté Výborem pro sankce:

Jimmy Cherizier je jedním z nejvlivnějších vůdců haitských gangů a vede alianci haitských gangů známou jako „G9 Family and Allies“.

V době, kdy Cherizier sloužil jako důstojník haitské národní policie (HNP), plánoval a podílel se na smrtícím útoku na civilisty ve čtvrti La Saline v Port-au-Prince v listopadu 2018. Při tomto útoku bylo zabito nejméně 71 lidí, zničeno přes 400 domů a ozbrojené gangy znásilnily nejméně sedm žen. V průběhu let 2018 a 2019 vedl Cherizier ozbrojené skupiny při koordinovaných brutálních útocích ve čtvrtích Port-au-Prince. V květnu 2020 vedl Cherizier ozbrojené gangy při pětidenním útoku v několika čtvrtích Port-au-Prince, při němž byli zabiti civilisté a zapáleny domy. Od 11. října 2022 Cherizier a jeho konfederace gangů G9 aktivně blokují volný pohyb pohonných hmot z největšího haitského terminálu Varreux. Jejich činnost tak přímo přispívá k hospodářskému ochromení a humanitární krizi na Haiti.


PŘÍLOHA II

Internetové stránky pro informace o příslušných orgánech a adresa pro oznamování Komisi

BELGIE

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULHARSKO

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

ČESKO

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DÁNSKO

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

NĚMECKO

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTONSKO

https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRSKO

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

ŘECKO

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ŠPANĚLSKO

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CHORVATSKO

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITÁLIE

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

KYPR

https://mfa.gov.cy/themes/

LOTYŠSKO

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITVA

http://www.urm.lt/sanctions

LUCEMBURSKO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

MAĎARSKO

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NIZOZEMSKO

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

RAKOUSKO

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLSKO

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGALSKO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMUNSKO

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVINSKO

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVENSKO

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINSKO

https://um.fi/pakotteet

ŠVÉDSKO

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa pro oznamování Evropské komisi:

European Commission

Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)

Rue de Spa 2

B-1049 Brussels,

BELGIUM

E-mail: [email protected]


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU