(EU) 2022/2202Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2202 ze dne 29. srpna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 stanovením seznamu vybraných přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 293, 14.11.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.14.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 293/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2202

ze dne 29. srpna 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 stanovením seznamu vybraných přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (1), a zejména na čl. 25 odst. 1 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2021/1153 stanoví, že Unie podporuje vybrané přeshraniční projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, které přispívají k dekarbonizaci, k dokončení vnitřního trhu s energií a ke zvýšení bezpečnosti dodávek.

(2)

Na výběr těchto projektů se vztahují obecná kritéria a postupy stanovené v nařízení (EU) 2021/1153 a podrobněji popsané v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/342 (2).

(3)

Vybrané projekty se stávají způsobilými k podání žádosti o financování z Nástroje pro propojení Evropy. Zařazení na seznam vybraných projektů navíc přináší projektům výhody, pokud jde o větší zviditelnění.

(4)

Výzva k podávání návrhů na přeshraniční projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů byla zveřejněna dne 4. března 2022 a uzavřena dne 10. května 2022. Přihlášené projekty posoudili externí odborníci a odborníci z Komise a Evropské výkonné agentury pro klima, infrastrukturu a životní prostředí.

(5)

Skupina pro přeshraniční projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, stanovená v části IV bodě 4 písm. b) přílohy nařízení (EU) 2021/1153, se dohodla na předběžném seznamu projektů k výběru. Na seznamu vybraných projektů jsou projekty, které přispívají k nákladově efektivnímu využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví elektřiny a vytápění a které budou realizovány s využitím různých technologií obnovitelných zdrojů energie, včetně větrných elektráren na moři i na pevnině a fotovoltaiky, jakož i s využitím inovativních technických řešení, jako je výroba vodíku a čpavku.

(6)

Zařazením projektů na seznam přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů není dotčen jejich soulad s platnými právními předpisy EU, včetně výsledků příslušných posouzení vlivů na životní prostředí a povolovacích řízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Seznam přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů vybraných podle části IV bodu 4 písm. g) přílohy nařízení (EU) 2021/1153 je následující:

Číslo projektu

Název projektu

Zhotovitelé projektu

Zúčastněné země

2022-05

ELWIND – společný estonsko-lotyšský hybridní projekt větrných elektráren na moři

Ministerstvo Estonska pro hospodářské záležitosti a komunikace, Ministerstvo hospodářství Lotyšska

Estonsko a Lotyšsko

2022-07

CEO – aliance pro přeshraniční evropský hodnotový řetězec pro zelený vodík

EON.SE, ENEL Green Power Spa, IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

Německo, Itálie, Španělsko a Nizozemsko

2022-10

Klimaticky neutrální dálkové vytápění v evropském městě Görlitz – Zgorzelec

Stadtwerke Görlitz AG, SEC Zgorzelec Sp. z o.o.

Německo a Polsko

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 38.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/342 ze dne 21. prosince 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153, pokud jde o specifická výběrová kritéria a podrobné náležitosti procesu výběru přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů (Úř. věst. L 62, 1.3.2022, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU