(EU) 2022/2194Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/2194 ze dne 10. listopadu 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Publikováno: Úř. věst. L 292, 11.11.2022, s. 24-31 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 10. listopadu 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 12. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.11.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 292/24


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2194

ze dne 10. listopadu 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (1), a zejména na čl. 17 odst. 1 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 13. listopadu 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/2063.

(2)

Dne 11. listopadu 2021 Rada vzhledem k pokračující politické, hospodářské, sociální a humanitární krizi ve Venezuele a přetrvávajícím činnostem narušujícím demokracii, právní stát a dodržování lidských práv přijala rozhodnutí (SZBP) 2021/1965 (2), kterým prodloužila použitelnost existujících omezujících opatření včetně všech označení do 14. listopadu 2022. Téhož dne přijala Rada prováděcí nařízení (EU) 2021/1959 (3), kterým byla pozměněna odůvodnění týkající se 26 osob zařazených na seznam.

(3)

V souladu s čl. 17 odst. 4 nařízení (EU) 2017/2063 Rada přezkoumala platná omezující opatření. Na základě tohoto přezkumu by omezující opatření vůči všem osobám zařazeným na seznam uvedený v předmětném nařízení měla být zachována a odůvodnění týkající se 17 osob by měla být aktualizována.

(4)

Tato opatření nemají dopad na širokou veřejnost a mohou být zrušena s ohledem na pokrok, jehož bude dosaženo na cestě k obnovení demokracie, právního státu a dodržování lidských práv ve Venezuele.

(5)

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) 2017/2063 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. listopadu 2022.

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. L 295, 14.11.2017, s. 21.

(2)  Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1965 ze dne 11. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 400, 12.11.2021, s. 148).

(3)  Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1959 ze dne 11. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele (Úř. věst. L 400, 12.11.2021, s. 1).


PŘÍLOHA

V příloze IV nařízení (EU) 2017/2063 se položky týkající se níže uvedených osob nahrazují těmito položkami:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„3.

Tibisay LUCENA RAMÍREZ

datum narození: 26. dubna 1959

pohlaví: žena

Od října 2021 ministryně vysokoškolského vzdělávání. Od dubna 2006 do června 2020 předsedkyně Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE). Opatření a politiky, které uplatňuje, narušují demokracii a právní stát ve Venezuele; mimo jiné usnadnila zřízení Ústavodárného shromáždění a znovuzvolení Nicoláse Madura v květnu 2018 v prezidentských volbách, které nebyly svobodné ani spravedlivé, neboť nezajistila, aby Národní volební rada zůstala nestrannou a nezávislou institucí v souladu s venezuelskou ústavou.

22.1.2018

5.

Maikel José MORENO PÉREZ

datum narození: 12. prosince 1965

pohlaví: muž

Soudce odvolacího trestního senátu venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). Bývalý předseda a místopředseda Nejvyššího soudu . Ve výše uvedených funkcích podporoval a usnadňoval opatření a politiky vlády, které narušily demokracii a právní stát ve Venezuele, a je odpovědný za opatření a prohlášení, které zbavily Národní shromáždění jeho pravomocí, včetně jmenování Národní volební rady (CNE) v červnu 2020 a pozastavení činnosti a nahrazení vedení tří opozičních stran v červnu a červenci 2020.

22.1.2018

15.

Freddy Alirio BERNAL ROSALES

datum narození: 16. června 1962

místo narození: San Cristóbal, stát Táchira, Venezuela

pohlaví: muž

Po vítězství ve volbách v listopadu 2021 guvernér státu Táchira. Bývalý ředitel národního kontrolního ústředí místních výborů pro zásobování a produkci (CLAP) a protektor státu Táchira. Rovněž generální komisař Bolívarovské národní zpravodajské služby (SEBIN). Jako ředitel CLAP a bývalý protektor státu Táchira mohl využívat zvláštní síly (FAES) a ovlivňovat jmenování soudců a státních zástupců. Nese odpovědnost za oslabování demokracie ovlivňováním distribucí v rámci zásobovacího programu CLAP mezi voliče. Kromě toho je jako vrchní komisař služby SEBIN odpovědný za činnosti této služby, které zahrnují závažné porušování lidských práv, jako je svévolné zadržování.

25.6.2018

22.

Alexis Enrique ESCALONA MARRERO

datum narození: 12. října 1962

pohlaví: muž

Od ledna 2018 do května 2019 pověřený vedoucí Národního úřadu pro boj proti organizovanému zločinu a financování terorismu (ONDOFT). Penzionovaný generálmajor, bývalý náměstek ministra pro prevenci a veřejnou bezpečnost na ministerstvu vnitra (jmenován v roce 2017 prezidentem Madurem) a bývalý národní velitel Národního velitelství pro boj proti vydírání a únosům (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro – CONAS) (v letech 2014 až 2017). Je odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně mučení, používání nepřiměřené síly a špatného zacházení se zadrženými, jehož se dopouštěli příslušníci CONAS pod jeho velením. Je rovněž odpovědný za represe vůči občanské společnosti, jichž se dopouštěli příslušníci CONAS pod jeho velením.

27.9.2019

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

datum narození: 9. listopadu 1952

místo narození: Puerto Santo, Sucre, Venezuela

identifikační číslo: V-4114842

pohlaví: žena

Od 27. dubna 2022 generální soudní inspektorka. Bývalá členka nedemokraticky zvoleného Národního shromáždění a bývalá členka a druhá místopředsedkyně neuznaného Národního ústavodárného shromáždění (ANC). Ve své vedoucí funkci v neuznaném Národním ústavodárném shromáždění oslabovala demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné podepsáním dekretu, který předsedu Národního shromáždění Venezuely Juana Guaidóa zbavil jeho poslanecké imunity.

29.6.2020

30.

Juan José MENDOZA JOVER

datum narození: 11. března 1969

místo narození: Trujillo, Venezuela

adresa: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo

identifikační číslo: V-9499372

pohlaví: muž

Bývalý druhý místopředseda venezuelského Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) a bývalý předseda Ústavního senátu Nejvyššího soudu (únor 2017 – duben 2022). Jeho činnost narušila demokracii a právní stát ve Venezuele, mimo jiné řadou soudních rozhodnutí, která v posledních dvou letech omezila nebo oslabila ústavní pravomoci Národního shromáždění, demokraticky zvoleného zákonodárného orgánu Venezuely.

29.6.2020

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

datum narození: 1. května 1963

identifikační číslo: V-6557495

pohlaví: muž

Od srpna 2021 ministr vnitra a spravedlnosti Venezuely a místopředseda vlády pro bezpečnost občanů. Bývalý velitel operačního a strategického velitelství Bolívarovských národních ozbrojených sil Venezuely (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas – CEOFANB), které je nejvyšším orgánem venezuelských ozbrojených sil (červen 2017 – červenec 2021). CEOFANB řídí Bolívarovské národní ozbrojené síly (FANB) a Bolívarovskou národní gardu. CEOFANB je rovněž odpovědné za koordinaci zásahů sil FANB při demonstracích. Z titulu své funkce velitele CEOFANB byl odpovědný za závažné porušování lidských práv včetně používání nepřiměřené síly a nelidského a ponižujícího zacházení ze strany příslušníků FANB a podřízených sil pod jeho velením, včetně Bolívarovské národní gardy. Různé zdroje, včetně nezávislé mezinárodní vyšetřovací mise pro Bolívarovskou republiku Venezuela, přisuzují FANB a Bolívarovské národní gardě případy porušování lidských práv.

22.2.2021

38.

Omar José PRIETO FERNÁNDEZ

datum narození: 25. května 1969

identifikační číslo: V-9761075

pohlaví: muž

Bývalý guvernér státu Zulia (2017–2021). V této funkci narušoval demokracii a právní stát ve státu Zulia. Do úřadu byl uveden neuznaným Národním ústavodárným shromážděním (ANC) poté, co legitimní vítěz voleb odmítl složit u ANC přísahu. Omar José Prieto Fernández aktivně podporoval nedemokratické volby do Národního shromáždění, které se uskutečnily 6. prosince 2020. Ve státu Zulia rovněž zastrašoval vedoucí představitele opozice „domovními návštěvami“ a uvedl, že pokud by prozatímní vláda pod vedením Juana Guaidóa převzala moc, vyhlásil by nezávislost státu Zulia.

22.2.2021

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

datum narození: 7. března 1965

pohlaví: žena

Od prosince 2005 soudkyně Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ) a od dubna 2022 místopředsedkyně Ústavního senátu. Bývalá předsedkyně Ústavního senátu a bývalá první místopředsedkyně Nejvyššího soudu. Jako členka Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědná za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Její činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a Lourdes Benicia Suárez Andersonová podporovala a usnadňovala narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

pohlaví: muž

Od dubna 2022 náhradní soudce Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). Bývalý soudce Ústavního senátu Nejvyššího soudu. Jako člen Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědný za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Jeho činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a René Alberto Degraves Almarza podporoval a usnadňoval narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

datum narození: 23. září 1954

pohlaví: muž

Bývalý soudce a místopředseda Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). Jako člen Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědný za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Jeho činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a René Arcadio Delgado Rosales podporoval a usnadňoval narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

datum narození: 13. prosince 1947

pohlaví: žena

Bývalá soudkyně Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). Jako členka Ústavního senátu Nejvyššího soudu je odpovědná za opatření, prohlášení a rozsudky, které zbavily Národní shromáždění jeho ústavních pravomocí a oslabily volební práva opozice, včetně jednostranného jmenování Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE) ze strany Nejvyššího soudu v červnu 2020 a pozastavení činnosti a jednostranného nahrazení vedení tří z hlavních demokratických opozičních stran v červnu a červenci 2020, jakož i za rozhodnutí z května 2021 o prodloužení platnosti rozsudku týkajícího se strany Acción Democrática o jeden rok. Její činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele a Carmen Auxiliadora Zuletová de Merchán podporovala a usnadňovala narušování demokracie a právního státu ze strany orgánů výkonné moci.

22.2.2021

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

datum narození: 29. dubna 1968

místo narození: La Guaira (stát La Guaira, Venezuela)

identifikační číslo: V-6978710

pohlaví: žena

Bývalá předsedkyně Volebního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). Bývalá předsedkyně Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE), kterou byla jmenována 13. června 2020. Bývalá členka Volebního senátu a pléna Nejvyššího soudu, od roku 2015 do 24. února 2017 druhá místopředsedkyně Nejvyššího soudu, od 24. února 2017 do 12. června 2020 místopředsedkyně Nejvyššího soudu. Jako členka Volebního senátu Nejvyššího soudu je Indira Maira Alfonzo Izaguirreová odpovědná za opatření přijatá v prosinci 2015 proti tehdejšímu nově zvolenému Národnímu shromáždění, která znemožnila Národnímu shromáždění vykonávat jeho legislativní pravomoc. Kromě toho akceptovala, aby ji v červnu 2020 jmenoval do funkce předsedkyně Národní volební rady Nejvyšší soud, přestože tato pravomoc náleží Národnímu shromáždění. Z titulu své funkce připravovala nedemokratické volby do Národního shromáždění, které se konaly dne 6. prosince 2020, dohlížela nad nimi a podílela se na změně volebních pravidel pro předmětné volby, která byla přijata dne 30. června 2020, aniž by formálně opustila Nejvyšší soud (dočasné povolení k účasti v Národní volební radě). Po obměně Národní volební rady v květnu 2021 se vrátila na Nejvyšší soud. Její činnost tedy narušila demokracii a právní stát ve Venezuele.

22.2.2021

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

pohlaví: muž

Bývalý místopředseda Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE) a předseda Komise pro politickou účast a financování (srpen 2020 – květen 2021). Dne 7. srpna 2020 byl Leonardo Enrique Morales Poleo jmenován do funkce místopředsedy Národní volební rady a předsedy Komise pro politickou účast a financování Nejvyšším soudem (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ), přestože tato pravomoc náleží Národnímu shromáždění. Kromě toho bezprostředně před svým jmenováním působil ve straně Progresivní postup (Avanzada progresista). Jako člen (tzv. rektor) a místopředseda CNE se plně podílel na rozhodovacím procesu CNE. Podporoval a usnadňoval dohled nad volebním procesem vedoucím k nedemokratickým volbám do Národního shromáždění, které se uskutečnily 6. prosince 2020. Jeho činnost tedy dále narušila demokracii a právní stát ve Venezuele. Leonardo Enrique Morales Poleo souhlasil se jmenováním do CNE a zůstal ve funkci místopředsedy CNE v době, kdy demokracie ve Venezuele byla vážně narušena.

22.2.2021

49.

Tania D’AMELIO CARDIET

datum narození: 5. prosince 1971

místo narození: Itálie

státní příslušnost: Venezuela

identifikační číslo: V-11691429

pohlaví: žena

Od dubna 2022 soudkyně Ústavního senátu Nejvyššího soudu (Tribunal Supremo de Justicia – TSJ). V období let 2016–2023 členka (tzv. rektorka) Národní volební rady (Consejo Nacional Electoral – CNE). Členkou (tzv. rektorkou) této rady byla rovněž v období 2010–2016. Tania d’Amelio Cardietová jako členka (tzv. rektorka) Národní volební rady od roku 2010 přímo přispěla svou činností vyvíjenou v rámci své funkce k narušování demokracie a právního státu ve Venezuele, mimo jiné i tím, že připravovala nedemokratické volby do Národního shromáždění, které se konaly v roce 2020, podílela se na změně volebních pravidel pro předmětné volby, která byla přijata dne 30. června 2020, a na uspořádání a konání prezidentských voleb v roce 2018. Kromě toho akceptovala, aby ji Nejvyšší soud v roce 2016 jmenoval členkou Národní volební rady, přestože tato pravomoc náleží Národnímu shromáždění.

22.2.2021

52.

Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO

identifikační číslo: V-7422049

pohlaví: muž

Od 17. září 2021 předseda vojenského soudu a vojenského trestního soudního obvodu. Od 5. července 2019 divizní generál a bývalý generální prokurátor Vojenské prokuratury (od prosince 2017 do 17. září 2021). Jako generální prokurátor Vojenské prokuratury je odpovědný za narušení demokracie a právního státu ve Venezuele. Vojenská prokuratura je spojována s interními soudními stíháními v rámci ozbrojených sil a s případy, kdy určité incidenty nebyly vyšetřovány, včetně úmrtí kapitána Acosty v roce 2019. Kromě toho je vojenské soudnictví uplatňováno na civilisty.

22.2.2021

54.

Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA

datum narození: 29. prosince 1960 nebo 26. května 1962

místo narození: Cagua, stát Aragua

identifikační číslo: V-6357038

číslo pasu: 001234503 (platný do roku 2012)

pohlaví: muž

Bývalý náměstek ministra spravedlnosti a vnitra. Brigádní generál Manuel Eduardo Pérez Urdaneta zastával na venezuelském Ministerstvu spravedlnosti a vnitra funkci jednoho z pěti náměstků ministra. Do jeho působnosti spadala oblast prevence a veřejné bezpečnosti (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). Dříve byl rovněž ředitelem Bolívarovské státní policie. Z titulu své funkce je odpovědný za závažné porušování lidských práv, včetně brutálního použití fyzické síly proti pokojným demonstrantům ze strany příslušníků Bolívarovské státní policie pod jeho vedením.

22.2.2021“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU