(EU) 2022/2189Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2189 ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1784 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých válcovaných výrobků z hliníku pocházejících z Čínské lidové republiky

Publikováno: Úř. věst. L 289, 10.11.2022, s. 1-2 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 9. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 11. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 11. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 12. října 2026
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.10.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 289/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2189

ze dne 9. listopadu 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/1784 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých válcovaných výrobků z hliníku pocházejících z Čínské lidové republiky

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie (1), a zejména na čl. 14 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dovoz plochých válcovaných výrobků z hliníku pocházejících z Čínské lidové republiky podléhá konečnému antidumpingovému clu uloženému prováděcím nařízením Komise (EU) 2021/1784 (2).

(2)

Společnost Alnan Aluminium Inc., doplňkový kód TARIC (3) C616, která podléhá individuální sazbě antidumpingového cla ve výši 19,0 %, Komisi dne 13. června 2022 informovala, že změnila svůj anglický název na ALG Aluminium Inc.

(3)

Společnost Komisi požádala o potvrzení, že tato změna jejího anglického názvu nemá vliv na její právo využívat individuální sazbu antidumpingového cla, která se na ni vztahovala pod jejím předchozím anglickým názvem.

(4)

Komise předložené informace prověřila a dospěla k závěru, že tato změna názvu byla řádně zaregistrována u příslušných orgánů a neměla za následek žádný nový vztah s jinými skupinami společností, které Komise neprošetřovala.

(5)

Tato změna názvu proto nemá vliv na zjištění uvedená v prováděcím nařízení (EU) 2021/1784, a zejména na sazbu antidumpingového cla, která se na tuto společnost vztahuje.

(6)

Změna názvu by měla nabýt účinku dnem, kdy společnost změnila svůj název, tj. dnem 7. června 2022. Komise žadatele požádala, aby potvrdil, zda je toto datum vhodné.

(7)

Vzhledem k úvahám obsaženým v předchozích bodech odůvodnění považovala Komise za vhodné změnit prováděcí nařízení (EU) 2021/1784 tak, aby odráželo změněný název společnosti, které byl dříve přidělen doplňkový kód TARIC C616.

(8)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného čl. 15 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1036,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1.   Příloha prováděcího nařízení (EU) 2021/1784 se mění takto:

„Alnan Aluminium Inc.

C616“

se nahrazuje tímto:

„ALG Aluminium Inc.

C616“

2.   Doplňkový kód TARIC C616 původně přidělený společnosti Alnan Aluminium Inc. se ode dne 7. června 2022 použije pro společnost ALG Aluminium Inc. Jakékoliv konečné clo zaplacené z dovozu výrobků vyrobených společností ALG Aluminium Inc. nad rámec antidumpingového cla stanoveného v článku 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/1784, pokud jde o společnost Alnan Aluminium Inc., se vrátí nebo promine v souladu s platnými celními předpisy.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 9. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 30.6.2016, s. 21.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1784 ze dne 8. října 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz plochých válcovaných výrobků z hliníku pocházejících z Čínské lidové republiky (Úř. věst. L 359, 11.10.2021, s. 6).

(3)  Integrovaný sazebník Evropské unie.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU