(EU) 2022/2183Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2183 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 288, 9.11.2022, s. 21-77 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 27. října 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/21


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2183

ze dne 8. listopadu 2022,

kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (1), a zejména na čl. 230 odst. 1 a čl. 232 odst. 1 a 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (EU) 2016/429 vyžaduje, aby zásilky zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu pocházely ze třetí země nebo území či jejich oblasti nebo jednotky uvedených na seznamu v souladu s čl. 230 odst. 1 zmíněného nařízení, aby mohly vstoupit do Unie.

(2)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 (2) stanoví veterinární požadavky, které musí zásilky některých druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu z třetích zemí nebo území či jejich oblastí nebo (v případě živočichů pocházejících z akvakultury) jednotek splňovat, aby mohly vstoupit do Unie.

(3)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 (3) stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí či jednotek, z nichž je povolen vstup druhů a kategorií zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu, které spadají do oblasti působnosti nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, do Unie.

(4)

Konkrétně přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 stanoví seznamy třetích zemí nebo území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, resp. čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie.

(5)

Kanada oznámila Komisi deset ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v provinciích Alberta (2), Britská Kolumbie (2), Manitoba (2), Ontario (1), Quebec (1) a Saskatchewan (2) v Kanadě, která byla mezi 26. zářím 2022 a 13. říjnem 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(6)

Spojené království oznámilo Komisi 41 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže v okresech Anglesey (2), Cheshire (1), Devon (1), Essex (2), Lancashire (2), Lincolnshire (2), Norfolk (25), Suffolk (2), West Essex (1) a Yorkshire (2) v Anglii ve Spojeném království a na Orknejích (1) ve Skotsku ve Spojeném království, která byla mezi 9. říjnem 2022 a 26. říjnem 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(7)

Spojené státy oznámily Komisi 18 ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků u drůbeže ve státech Aljaška (1), Kalifornie (1), Colorado (1), Florida (2), Kansas (3), Minnesota (1), Nebraska (1), Nevada (1), Pensylvánie (1), Jižní Dakota (1) a Utah (5) ve Spojených státech, která byla mezi 7. říjnem 2022 a 25. říjnem 2022 potvrzena laboratorní analýzou (RT-PCR).

(8)

V návaznosti na uvedená ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků veterinární orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států vymezily ochranné pásmo kolem postižených hospodářství v okruhu nejméně 10 km a zavedly politiku depopulace s cílem tlumit přítomnost vysoce patogenní influenzy ptáků a omezit šíření uvedené nákazy.

(9)

Kanada, Spojené království a Spojené státy americké předložily Komisi informace o epizootologické situaci na svém území a o opatřeních, která přijaly s cílem zabránit dalšímu šíření vysoce patogenní influenzy ptáků. Komise uvedené informace vyhodnotila. Na základě tohoto hodnocení a za účelem ochrany nákazového statusu Unie by již neměl být povolen vstup do Unie pro zásilky drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře z oblastí, na něž se vztahují omezení stanovená veterinárními orgány Kanady, Spojeného království a Spojených států v důsledku nedávných ohnisek vysoce patogenní influenzy ptáků.

(10)

Kanada dále předložila aktualizované informace o epizootologické situaci na svém území v souvislosti se čtyřmi ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářstvích s chovem drůbeže v provinciích Britská Kolumbie (1), Alberta (1), Ontario (1) a Quebec (1) v Kanadě, která byla potvrzena ve dnech 8. června 2022, 12. dubna 2022, 26. dubna 2022 a 14. dubna 2022.

(11)

Kanada rovněž předložila informace o opatřeních, která přijala s cílem zabránit dalšímu šíření uvedené nákazy. V návaznosti na tato ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků Kanada zejména zavedla politiku depopulace za účelem tlumení a omezení šíření uvedené nákazy a rovněž v návaznosti na provedení politiky depopulace dokončila nezbytná čisticí a dezinfekční opatření v infikovaných hospodářstvích s chovem drůbeže na svém území.

(12)

Komise informace předložené Kanadou vyhodnotila a dospěla k závěru, že ohniska vysoce patogenní influenzy ptáků v hospodářství s chovem drůbeže byla odstraněna a že již neexistuje žádné riziko spojené se vstupem drůbežích komodit do Unie z oblastí Kanady, z nichž byl v důsledku uvedených ohnisek vstup drůbežích komodit do Unie pozastaven.

(13)

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 by proto měly být změněny, aby zohledňovaly epizootologickou situaci, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků v Kanadě, Spojeném království a ve Spojených státech.

(14)

S ohledem na stávající epizootologickou situaci v Kanadě, ve Spojeném království a ve Spojených státech, pokud jde o vysoce patogenní influenzu ptáků, a na vážné riziko zavlečení této nákazy do Unie by změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404, jež mají být provedeny tímto nařízením, měly nabýt účinku co nejdříve.

(15)

Prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/2061 (4) byla změněna příloha V část 1 a příloha XIV část 1 prováděcího nařízení (EU) 2021/404 doplněním řádku US-2.296, který vymezuje jednu postiženou oblast v položkách pro Spojené státy uvedených v příloze V a příloze XIV. Vzhledem k tomu, že byla zjištěna jedna chyba týkající se data potvrzení souvisejícího ohniska, měly by být v těchto přílohách řádky pro oblast US-2.296 odpovídajícím způsobem opraveny. Tato oprava by se měla použít od data použitelnosti prováděcího nařízení (EU) 2022/2061.

(16)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny prováděcího nařízení (EU) 2021/404

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Oprava prováděcího nařízení (EU) 2021/404

1.   V příloze V části 1 v položce pro Spojené státy americké se řádky pro oblast US-2.296 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.296

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022“

 

2.   V příloze XIV části 1 v položce pro Spojené státy se řádky pro oblast US-2.296 nahrazují tímto:

US

Spojené státy

US-2.296

Čerstvé maso drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU

N, P1

 

7.10.2022

 

Čerstvé maso ptáků nadřádu běžci

RAT

N, P1

 

7.10.2022

 

Čerstvé maso pernaté zvěře

GBM

P1

 

7.10.2022“

 

Článek 3

Vstup v platnost a použitelnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 2 se však použije ode dne 27. října 2022.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/692 ze dne 30. ledna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Úř. věst. L 174, 3.6.2020, s. 379).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/404 ze dne 24. března 2021, kterým se stanoví seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 (Úř. věst. L 114, 31.3.2021, s. 1).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2061 ze dne 24. října 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 69).


PŘÍLOHA

Přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404 se mění takto:

1)

příloha V se mění takto:

a)

část 1 se mění takto:

i)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.20 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.20

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022

14.10.2022“

ii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.24 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.24

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.4.2022

16.10.2022“

iii)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.41 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.41

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

8.10.2022“

iv)

v položce pro Kanadu se řádky pro oblast CA-2.71 nahrazují tímto:

CA

Kanada

CA-2.71

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

8.6.2022

6.10.2022“

v)

v položce pro Kanadu se za řádky pro oblast CA-2.101 doplňují nové řádky pro oblasti CA-2.102 až CA-2.111, které znějí:

CA

Kanada

CA-2.102

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022

 

CA-2.103

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

27.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

27.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

27.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

27.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

27.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

27.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

27.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

27.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

27.9.2022

 

CA-2.104

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

28.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

28.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

28.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

28.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

28.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

28.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

28.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

28.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

28.9.2022

 

CA-2.105

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

29.9.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

29.9.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

29.9.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

29.9.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

29.9.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

29.9.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

29.9.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

29.9.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

29.9.2022

 

CA-2.106

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

1.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

1.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

1.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

1.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

1.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

1.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

1.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

1.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

1.10.2022

 

CA-2.107

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

CA-2.108

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

4.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

4.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

4.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

4.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

4.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

4.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

4.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

4.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

4.10.2022

 

CA-2.109

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

6.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

6.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

6.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

6.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

6.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

6.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

6.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

6.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022

 

CA-2.110

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

CA-2.111

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022“

 

vi)

v položce pro Spojené království se za řádky pro oblast GB-2.181 doplňují nové řádky pro oblasti GB-2.182 až GB-2.222, které znějí:

GB

Spojené království

GB-2.182

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

9.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

9.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

9.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

9.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

9.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

9.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

9.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

9.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

9.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022

 

GB-2.183

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

GB-2.184

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

13.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

13.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

13.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

13.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

13.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

13.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

13.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

13.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

13.10.2022

 

GB-2.185

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.186

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.187

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

14.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

14.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

14.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

14.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

14.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

14.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

14.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

14.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

14.10.2022

 

GB-2.188

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

15.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

15.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

15.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

15.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

15.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

15.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

15.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

15.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

15.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

15.10.2022

 

GB-2.189

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.190

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.191

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.192

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.193

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

16.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

16.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

16.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

16.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

16.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

16.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022

 

GB-2.194

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

17.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

17.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

17.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

17.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

17.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

17.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

17.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

17.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

17.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

17.10.2022

 

GB-2.195

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.196

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.197

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.198

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.199

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

18.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

18.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

18.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

18.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

18.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

18.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

18.10.2022

 

GB-2.200

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.201

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.202

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.203

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

19.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

19.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

19.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

19.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

19.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

19.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

19.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

19.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022

 

GB-2.204

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

GB-2.205

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

20.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

20.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

20.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

20.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

20.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

20.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

20.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

20.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

20.10.2022

 

GB-2.206

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.207

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.208

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

21.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

21.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

21.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

21.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

21.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

21.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

21.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

21.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

21.10.2022

 

GB-2.209

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.210

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.211

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

22.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

22.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

22.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

22.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

22.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

22.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

22.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

22.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022

 

GB-2.212

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.213

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.214

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.215

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.216

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

23.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

23.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

23.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

23.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

23.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

23.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

23.10.2022

 

GB-2.217

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

24.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

24.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

24.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

24.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

24.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

24.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

24.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

24.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

GB-2.218

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

24.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

24.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

24.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

24.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

24.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

24.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

24.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

24.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

24.10.2022

 

GB-2.219

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.220

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.221

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

GB-2.222

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

26.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

26.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

26.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

26.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

26.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

26.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

26.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

26.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

26.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022“

 

vii)

v položce pro Spojené státy se za řádky pro oblast US-2.305 doplňují nové řádky pro oblasti US-2.306 až US-2.323, které znějí:

US

Spojené státy

US-2.306

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

US-2.307

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

7.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

7.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

7.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

7.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

7.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

7.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

7.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

7.10.2022

 

Méně než 20 násadových vajec drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022

 

US-2.308

Plemenná drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci a užitková drůbež jiná než ptáci nadřádu běžci

BPP

N, P1

 

12.10.2022

 

Plemenní ptáci nadřádu běžci a užitkoví ptáci nadřádu běžci

BPR

N, P1

 

12.10.2022

 

Drůbež určená k porážce jiná než ptáci nadřádu běžci

SP

N, P1

 

12.10.2022

 

Ptáci nadřádu běžci určení k porážce

SR

N, P1

 

12.10.2022

 

Jednodenní kuřata jiná než ptáci nadřádu běžci

DOC

N, P1

 

12.10.2022

 

Jednodenní kuřata ptáků nadřádu běžci

DOR

N, P1

 

12.10.2022

 

Méně než 20 kusů drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

POU-LT20

N, P1

 

12.10.2022

 

Násadová vejce drůbeže jiné než ptáci nadřádu běžci

HEP

N, P1

 

12.10.2022

 

Násadová vejce ptáků nadřádu běžci

HER

N, P1

 

12.10.2022