(EU) 2022/2182Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2182 ze dne 30. srpna 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798, pokud jde o požadavky na lipidy a hořčík pro náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 288, 9.11.2022, s. 18-20 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 30. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 29. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/18


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2182

ze dne 30. srpna 2022,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798, pokud jde o požadavky na lipidy a hořčík pro náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798 (2) stanoví mimo jiné zvláštní požadavky na složení náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, které vycházejí z nejnovějších vědeckých doporučení (3) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) v této věci.

(2)

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798 stanoví, že náhrada celodenní stravy pro regulaci hmotnosti má obsahovat nejméně 11 g kyseliny linolové a 1,4 g kyseliny alfa-linolenové v celkové denní dávce a že nesmí obsahovat více než 250 mg hořčíku v celkové denní dávce, jak je stanoveno v bodech 4.1, 4.2 a 6 přílohy I uvedeného nařízení.

(3)

Dne 7. listopadu 2019 obdržela Komise žádost společnosti Total Diet & Meal Replacements Europe o revizi požadavků na složení v případě kyseliny linolové, kyseliny alfa-linolenové a hořčíku v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798, k níž byl připojen seznam nových vědeckých důkazů. Dne 10. března 2020 požádala Komise úřad, aby předložené vědecké důkazy posoudil spolu s veškerými dalšími dostupnými relevantními novými vědeckými důkazy a v případě potřeby aktualizoval závěry svého nejnovějšího vědeckého stanoviska (4), pokud jde o minimální obsah kyseliny linolové a kyseliny alfa-linolenové a maximální obsah hořčíku v náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti.

(4)

Úřad ve svém prohlášení ze dne 15. dubna 2021 o dalších vědeckých poznatcích týkajících se základního složení náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (5) dospěl k závěru, že není třeba přidávat kyselinu linolovou k náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, neboť množství uvolněné z tukové tkáně během úbytku hmotnosti při konzumaci náhrady celodenní stravy pro regulaci hmotnosti je dostatečné k pokrytí odpovídajícího příjmu kyseliny linolové. Úřad dále dospěl k závěru, že zatímco přibližně 40 % přiměřeného příjmu kyseliny alfa-linolenové by mohlo být zajištěno uvolněním kyseliny alfa-linolenové z tukové tkáně během ztráty hmotnosti u jedinců s nadváhou nebo obézních osob, které konzumují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být minimálně 0,8 g/den dodáno náhradou celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, aby byl zajištěn přiměřený příjem kyseliny alfa-linolenové. Rovněž dospěl k závěru, že zvýšení celkového maximálního obsahu hořčíku v náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti na 350 mg/den není důvodem k obavám. I když hořčík může vyvolávat průjem, je pravděpodobnost, že by se průjem vyvolaný hořčíkem v důsledku takového příjmu objevil v míře, která může být pro jedince s nadváhou nebo obézní osoby konzumující náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti považována za znepokojivou, nízká vzhledem k tomu, že tito jedinci trpí častěji zácpami než průjmem.

(5)

Na základě závěrů úřadu a za účelem zohlednění vědeckého pokroku je vhodné zrušit požadavek týkající se kyseliny linolové v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798, snížit minimální obsah kyseliny alfa-linolenové požadovaný uvedeným nařízením v přenesené pravomoci a zvýšit maximální obsah hořčíku povolený pro tyto výrobky.

(6)

Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 30. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 181, 29.6.2013, s. 35.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798 ze dne 2. června 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013, pokud jde o zvláštní požadavky na složení a informace, které se vztahují na náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti (Úř. věst. L 259, 7.10.2017, s. 2).

(3)  Komise EFSA NDA (komise EFSA pro dietetické výrobky, výživu a alergie), 2015. Scientific Opinion on the essential composition of total diet replacement for weight control, EFSA Journal 2015;13(1):3957 a EFSA NDA Panel, 2016. Scientific Opinion on the Dietary Reference Values for choline (Vědecké stanovisko k dietárním referenčním hodnotám pro cholin), EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(4)  EFSA Journal 2016;14(8):4484.

(5)  Komise EFSA NDA (komise EFSA pro výživu, nové potraviny a potravinové alergeny), 2021. Statement on additional scientific evidence in relation to the essential composition of total diet replacement for weight control. EFSA Journal 2021;19(4):6494.


PŘÍLOHA

Příloha I nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1798 se mění takto:

1)

bod 4.1 se zrušuje;

2)

bod 4.2 se nahrazuje tímto:

„Kyseliny alfa-linolenové obsažené ve výrobcích, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, musí být v celkové denní dávce nejméně 0,8 g.“;

3)

v bodě 6 se druhý odstavec nahrazuje tímto:

„Výrobky, které představují náhradu celodenní stravy pro regulaci hmotnosti, nesmí v celkové denní dávce obsahovat více než 350 mg hořčíku.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU