(EU) 2022/2181Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2181 ze dne 29. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o počáteční data a období nepřípustnosti žádostí o podporu

Publikováno: Úř. věst. L 288, 9.11.2022, s. 7-17 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 29. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/7


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2181

ze dne 29. června 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 o Evropském námořním, rybářském a akvakulturním fondu, pokud jde o počáteční data a období nepřípustnosti žádostí o podporu

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1139 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a mění nařízení (EU) 2017/1004 (1), a zejména na čl. 11 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Žádost o podporu z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) podaná hospodářským subjektem bude po určenou dobu nepřípustná, pokud příslušný orgán určil, že nastala jedna ze situací uvedených v čl. 11 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2021/1139.

(2)

Aby byla zajištěna podmíněnost podpory z ENRAF, je vhodné určit nezbytná ustanovení, která zaručí, že hospodářské subjekty žádající o podporu z ENRAF budou dodržovat podmínky přípustnosti podpory z ENRAF ve vztahu ke všem rybářským plavidlům, nad nimiž mají účinnou kontrolu.

(3)

Ustanovení čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2021/1139 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, které určí prahovou hodnotu, jejíž překročení vede k nepřípustnosti, a období nepřípustnosti, které by mělo být přiměřené povaze, závažnosti, době trvání a opakování závažného porušení předpisů, spáchaných trestných činů nebo podvodu. Komise by měla sledovat pravidla pro nepřípustnost žádostí o podporu stanovená v tomto aktu s cílem zajistit, aby se vztahovala na všechny situace uvedené v čl. 11 odst. 1 a 3 nařízení (EU) 2021/1139.

(4)

Je tedy třeba stanovit pravidla pro výpočet doby trvání a pro určení relevantních počátečních a koncových dat období nepřípustnosti a podmínky pro jeho prodloužení nebo zkrácení. Taktéž je vhodné stanovit pravidla pro revizi doby nepřípustnosti v případech, kdy se hospodářský subjekt během období nepřípustnosti dopustí dalších závažných porušení předpisů.

(5)

Rovněž je nutné, aby byly pro podporu z fondu ENRAF automaticky nepřípustné žádosti v případě určitých závažných porušení, která jsou obzvláště škodlivá vzhledem ke své povaze a závažnosti.

(6)

Je rovněž vhodné stanovit pravidla pro určení nepřípustnosti a výpočet délky období nepřípustnosti v případech, kdy jeden hospodářský subjekt vlastní nebo kontroluje více než jedno rybářské plavidlo. Tato pravidla by měla zajistit, aby z podpory ENRAF pro jiná plavidla daného hospodářského subjektu neměla nepřímý prospěch rybářská plavidla, která byla použita k závažnému porušení předpisů.

(7)

Nedojde-li do tří let od data posledního závažného porušení předpisů k žádnému jinému závažnému porušení předpisů, měly by být v souladu s čl. 92 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (2) všechny sankční body vymazány. Sankční body za porušení předpisů tedy na licenci hospodářského subjektu zůstávají po dobu nejméně tří let. Aby byla zajištěna kontinuita se zavedeným systémem, jakož i přiměřenost a právní jistota, měla by být při výpočtu doby nepřípustnosti zohledněna pouze závažná porušení předpisů, k nimž došlo od 1. ledna 2013, v souladu s článkem 92 nařízení (ES) č. 1224/2009, a v souvislosti s nimiž nebyly sankční body na licenci hospodářského subjektu vymazány.

(8)

V souladu s článkem 47 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (3) jsou právnické osoby odpovědné za závažná porušení předpisů v případě, že se těchto porušení dopustila v jejich prospěch osoba jednající jednotlivě nebo jako součást orgánu právnické osoby.

(9)

Měla by být stanovena pravidla zajišťující spravedlivé zacházení s hospodářskými subjekty, které se na základě prodeje či jiného typu převodu vlastnictví stanou novými majiteli rybářského plavidla, aniž by byla současně oslabena autorita režimu Unie pro kontrolu, inspekci a vynucování stanoveného nařízením (EU) č. 1224/2009 o kontrole rybolovu, který je nezbytný k dosažení cílů SRP. Pokud by byla některému hospodářskému subjektu kvůli častému a závažnému porušování předpisů trvale odňata licence k rybolovu, měl by být vzhledem k potřebě chránit finanční zájmy Unie a jejích daňových poplatníků odmítnut přístup k podpoře z ENRAF až do konce období způsobilosti výdajů pro příspěvek z ENRAF uvedeného v čl. 63 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 (4). Tato nepřípustnost by se měla uplatnit i tehdy, jestliže doba nepřípustnosti stanovená pomocí metody výpočtu uvedené v tomto nařízení skončí před koncem období způsobilosti.

(10)

Ustanovení čl. 11 odst. 4 nařízení (EU) 2021/1139 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci o opatřeních pro navrácení poskytnuté podpory, pokud během období uvedeného v čl. 11 odst. 2 téhož nařízení dojde k závažným porušením předpisů nebo trestným činům proti životnímu prostředí. Je proto nutné stanovit opatření pro navrácení poskytnuté podpory.

(11)

Aby mohla být opatření stanovená tímto nařízením okamžitě používána a jelikož je důležité zajistit jednotné a rovné zacházení s hospodářskými subjekty ve všech členských státech hned od začátku programového období, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost prvním dnem po svém vyhlášení a být použitelné od prvního dne období způsobilosti výdajů pro příspěvek z ENRAF, tedy od 1. ledna 2021, Touto zpětnou působností není dotčena zásada právní jistoty a ochrany legitimního očekávání,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět a oblast působnosti

Toto nařízení se použije na žádosti o podporu z Evropského námořního, rybářského a akvakulturního fondu (ENRAF) a upřesňuje se jím období, během něhož jsou žádosti podané hospodářskými subjekty, které se dopustily kteréhokoli z činů uvedených v čl. 11 odst. 1 nebo čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2021/1139, nepřípustné.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené v článku 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (5). Kromě toho se rozumí:

„body za porušení předpisů“ sankční body přidělené hospodářskému subjektu na rybářské plavidlo Unie v rámci bodového systému za závažná porušení předpisů podle článku 92 nařízení (ES) č. 1224/2009.

KAPITOLA II

PRAHOVÁ HODNOTA A DOBA TRVÁNÍ NEPŘÍPUSTNOSTI

Článek 3

Nepřípustnost žádostí podaných hospodářskými subjekty, které se dopustily závažných porušení předpisů podle čl. 42 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 nebo jsou za ně odpovědné

1.   Žádost o podporu podaná hospodářským subjektem je nepřípustná po dobu určenou podle přílohy I, pokud příslušný orgán zjistil, že se hospodářský subjekt podávající žádost dopustil závažných porušení předpisů podle čl. 42 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 nebo je za tato porušení předpisů odpovědný.

2.   Pro účely zařazení žádostí mezi nepřípustné a výpočtu délky období nepřípustnosti se zohledňují pouze závažná porušení předpisů, k nimž došlo od 1. ledna 2013 a v souvislosti s nimiž bylo přijato rozhodnutí ve smyslu odstavce 1.

3.   Bez ohledu na odstavec 2 se pro účely odstavce 1 zohlední pouze závažná porušení předpisů, v jejichž souvislosti nedošlo k vymazání sankčních bodů podle čl. 92 odst. 4 nařízení (ES) č. 1224/2009.

4.   Počátečním datem období nepřípustnosti je datum rozhodnutí příslušného orgánu ve smyslu odstavce 1.

Článek 4

Nepřípustnost žádostí podaných hospodářskými subjekty, jejichž plavidlo je zařazeno na unijním seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov nebo jejichž plavidlo pluje pod vlajkou nespolupracující třetí země

1.   Žádost o podporu podaná hospodářským subjektem je nepřípustná po dobu určenou podle přílohy II, pokud příslušný rozhodnutím orgán zjistil, že se:

a)

daný hospodářský subjekt podílel na provozu, řízení nebo vlastnictví rybářského plavidla zařazeného na unijním seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, jak je uvedeno v článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008, nebo

b)

daný hospodářský subjekt podílel na provozu, řízení nebo vlastnictví plavidla plujícího pod vlajkou země, která je zařazena na seznam nespolupracujících třetích zemí uvedeném v článku 33 nařízení (ES) č. 1005/2008.

2.   Počátečním datem období nepřípustnosti je datum rozhodnutí příslušného orgánu ve smyslu odstavce 1.

Článek 5

Nepřípustnost žádostí podaných hospodářskými subjekty v odvětví akvakultury, které se dopustily trestných činů proti životnímu prostředí nebo jsou za ně odpovědné

1.   Pokud příslušný orgán rozhodnutím stanovil, že se hospodářský subjekt dopustil jednoho z trestných činů uvedených v článcích 3 a 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES (6) nebo je za takový čin odpovědný, jsou žádosti o podporu z ENRAF, které daný subjekt podá podle článku 27 nařízení (EU) 2021/1139, nepřípustné podle přílohy III.

2.   Počátečním datem období nepřípustnosti je datum rozhodnutí příslušného orgánu, kterým se stanoví, že byl spáchán trestný čin uvedený v článku 3 nebo 4 směrnice 2008/99/ES.

3.   Pro účely zařazení žádostí mezi nepřípustné a výpočtu doby trvání období nepřípustnosti se zohledňují pouze trestné činy, které byly spáchány od 1. ledna 2013 a v souvislosti s nimiž bylo přijato rozhodnutí ve smyslu odstavce 1.

Článek 6

Nepřípustnost žádostí hospodářských subjektů, které se dopustily podvodu v rámci ENRF nebo ENRAF nebo jsou za něj odpovědné

1.   Pokud příslušný orgán zjistí, že se hospodářský subjekt dopustil podvodu v rámci Evropského námořního a rybářského fondu (ENRF) nebo ENRAF nebo je za něj odpovědný, jsou všechny žádosti o podporu z ENRAF podané tímto hospodářským subjektem nepřípustné podle přílohy IV.

2.   Období nepřípustnosti začíná dnem konečného rozhodnutí, kterým se určuje spáchání podvodu ve smyslu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 (7).

KAPITOLA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 7

Určení prahové hodnoty, po jejímž překročení je žádost nepřípustná, a doby trvání nepřípustnosti

1.   Pokud se hospodářský subjekt dopustil některého z jednání uvedeného v článcích 3, 4, 5 a 6 nebo je za ně odpovědný, určí dotčený členský stát, zda je dosaženo prahové hodnoty, po jejímž překročení je žádost nepřípustná. Prahovou hodnotu určí členský stát podle sloupce a) příloh I, II, III nebo IV tohoto nařízení.

2.   Pokud dotčený členský stát stanovil, že je prahová hodnota podle odstavce 1, po jejímž překročení je žádost nepřípustná, překročena, určí následně odpovídající dobu trvání nepřípustnosti podle:

a)

sloupce b) příloh I, II, III nebo IV tohoto nařízení a

b)

případně podle sloupců c) a d) příloh I nebo III tohoto nařízení.

Článek 8

Určení prahové hodnoty, která vede k zařazení mezi nepřípustné žádosti, v případech, kdy hospodářský subjekt vlastní nebo kontroluje více než jedno rybářské plavidlo

1.   Pokud hospodářský subjekt vlastní nebo kontroluje více než jedno rybářské plavidlo, období nepřípustnosti žádostí tohoto hospodářského subjektu o podporu se určí zvlášť pro každé jednotlivé rybářské plavidlo v souladu s článkem 3 nebo článkem 4.

2.   Žádosti o podporu podané tímto hospodářským subjektem jsou však navíc též nepřípustné, jestliže:

a)

jsou žádosti o podporu podané v souvislosti s více než polovinou rybářských plavidel, která tento provozovatel vlastní či kontroluje, v souladu s článkem 3 nebo 4 nepřípustné, nebo

b)

byly přiděleny sankční body za závažná porušení předpisů podle čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (ES) č. 1224/2009 a průměrný počet sankčních bodů za porušení předpisů přidělených na jedno rybářské plavidlo vlastněné nebo kontrolované daným hospodářským subjektem činí sedm bodů nebo více.

Článek 9

Převod vlastnictví

1.   Pokud se na hospodářský subjekt vztahuje období nepřípustnosti podle článků 3, 4 a 6, doba nepřípustnosti vyplývající ze závažných porušení předpisů, k nimž došlo před změnou vlastnictví, se na nového provozovatele v případě prodeje nebo převodu vlastnictví rybářského plavidla nepřevede.

2.   Odchylně od odstavce 1, pokud v souladu s bodovým systémem podle článku 92 nařízení (ES) č. 1224/2009 dojde před změnou vlastnictví rybářského plavidla k závažným porušením předpisů podle čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (ES) č. 1224/2009, zohlední se tyto sankční body za porušení předpisů pro účely zařazení mezi nepřípustné žádosti a výpočtu délky období nepřípustnosti nového hospodářského subjektu podle článku 3 a čl. 8 odst. 2 pouze tehdy, pokud se závažného porušení předpisů podle čl. 42 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 odst. 1 písm. a) a c) nařízení (ES) č. 1224/2009 dopustí po změně vlastnictví nový hospodářský subjekt.

Článek 10

Trvalé odnětí licence k rybolovu

Žádosti o podporu podané hospodářským subjektem, jehož licence k rybolovu byla trvale odňata ve vztahu k jakémukoli rybářskému plavidlu, které hospodářský subjekt vlastní nebo kontroluje, jsou nepřípustné ode dne odnětí licence k rybolovu do konce období způsobilosti výdajů pro příspěvek z ENRAF uvedeného v čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060, pokud byla daná licence k rybolovu odňata:

a)

v souladu s čl. 92 odst. 3 nařízení (ES) č. 1224/2009 a čl. 129 odst. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 404/2011 (8) nebo v příslušných případech

b)

v důsledku sankcí uložených členskými státy za závažná porušení předpisů v souladu s článkem 45 nařízení (ES) č. 1005/2008.

Článek 11

Opatření pro navrácení podpory

1.   Nastane-li kterákoli ze situací uvedených v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1139 mezi datem, kdy hospodářský subjekt podal žádost, a pěti lety po poslední platbě, podpora vyplacená z ENRAF v souvislosti s danou žádostí podléhá finanční opravě ze strany dotčeného členského státu v souladu s článkem 44 nařízení (EU) 2021/1139 a čl. 103 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060.

2.   Částka, která má být navrácena, je přiměřená povaze, závažnosti, době trvání a opakování situací uvedených v čl. 11 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1139.

Článek 12

Přechodná ustanovení

Tímto nařízením není dotčeno pokračování nebo změna období nepřípustnosti u žádostí o podporu z ENRF udělenou podle nařízení Komise v přenesené pravomoci(EU) 2015/288 (9).

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2021.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 247, 13.7.2021, s. 1.

(2)  Nařízení Rady č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(6)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí (Úř. věst. L 328, 6.12.2008, s. 28).

(7)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie (Úř. věst. L 1985, 28.7.2017, s. 29).

(8)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1).

(9)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/288 ze dne 17. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o dobu a data nepřípustnosti žádostí (Úř. věst. L 51, 24.2.2015, s. 1).


PŘÍLOHA I

Prahová hodnota, po jejímž překročení je žádost nepřípustná, a období nepřípustnosti pro hospodářské subjekty, které se dopustily závažných porušení předpisů podle článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo článku 90 nařízení (ES) č. 1224/2009

Kategorie závažných porušení

a)

Prahová hodnota, po jejímž překročení je žádost nepřípustná

b)

Období nepřípustnosti

c)

Podmínky pro prodloužené období nepřípustnosti

d)

Podmínky pro zkrácené období nepřípustnosti

Závažná porušení předpisů kategorie 1 a 2 uvedených v příloze XXX prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 (*1)

Celkem 9 bodů za porušení bez ohledu na počet závažných porušení předpisů

12 měsíců

Další 1 měsíc nepřípustnosti za každý další sankční bod nad prahovou hodnotu

Pokud jsou podle čl. 133 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011 vymazány dva body za porušení předpisů, zkracuje se doba nepřípustnosti o čtyři měsíce.

Všechna závažná porušení předpisů definovaná v článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 a v článku 90 nařízení (ES) č. 1224/2009, s výjimkou závažných porušení kategorií 1 a 2 uvedených v příloze XXX prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011

1 závažné porušení předpisů

12 měsíců za každé závažné porušení předpisů

2 další měsíce nepřípustnosti za každé závažné porušení předpisů, které spadá do kategorie 7, 9, 10, 11 nebo 12 uvedené v příloze XXX prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011.

Pokud se hospodářský subjekt během období nepřípustnosti dopustí závažného porušení předpisů, které spadá do kategorie 1 nebo 2 uvedené v příloze XXX prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011, nebo je za ně odpovědný, prodlužuje se období nepřípustnosti o jeden měsíc za každý sankční bod přidělený za toto závažné porušení předpisů.


(*1)  Tento řádek se použije, pouze pokud závažné porušení předpisů, k němuž došlo, spadá do kategorie 1 nebo 2. Pokud k jiným závažným porušením předpisů došlo před závažným porušením předpisů, které spadá do kategorie 1 nebo 2, po něm nebo během něho a v průběhu téhož období nepřípustnosti, zohlední se závažná porušení předpisů kategorie 1 nebo 2 pouze pro účely sloupců c) a d) druhého řádku.


PŘÍLOHA II

Prahová hodnota, po jejímž překročení je žádost nepřípustná, a období nepřípustnosti pro hospodářské subjekty, jejichž plavidlo je zařazeno na unijní seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov nebo jejichž plavidlo pluje pod vlajkou nespolupracující třetí země

Druh porušení předpisů

a)

Prahová hodnota, po jejímž překročení je žádost nepřípustná

b)

Období nepřípustnosti

Hospodářský subjekt se podílel na provozu, řízení nebo vlastnictví rybářského plavidla zařazeného na unijním seznamu plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, jak je uvedeno v článku 27 nařízení (ES) č. 1005/2008

1 porušení předpisů

Celé období, během něhož je rybářské plavidlo zařazeno na unijní seznam plavidel provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a v každém případě nejméně 24 měsíců

Hospodářský subjekt se podílel na provozu, řízení nebo vlastnictví plavidla plujícího pod vlajkou země, která je zařazena na seznam nespolupracujících třetích zemí stanovený v článku 33 nařízení (ES) č. 1005/2008

1 porušení předpisů

Celé období, během něhož je tato země zařazena na seznam nespolupracujících třetích zemí a v každém případě nejméně 12 měsíců


PŘÍLOHA III

Prahová hodnota, po jejímž překročení je žádost nepřípustná, a období nepřípustnosti pro hospodářské subjekty, které spáchaly trestné činy proti životnímu prostředí uvedené v článcích 3 a 4 směrnice 2008/99/ES

Trestný čin proti životnímu prostředí

a)

Prahová hodnota, po jejímž překročení je žádost nepřípustná

b)

Období nepřípustnosti

c)

Podmínky pro prodloužené období nepřípustnosti

d)

Podmínky pro zkrácené období nepřípustnosti

Trestné činy uvedené v článku 3 směrnice 2008/99/ES, u nichž příslušný orgán určil, že byly spáchány z hrubé nedbalosti

1 trestný čin

12 měsíců za trestný čin

Dalších 6 měsíců, pokud příslušný orgán výslovně poukázal na existenci přitěžujících okolností nebo určil, že trestný čin, kterého se hospodářský subjekt dopustil, byl páchán po dobu více než jednoho roku.

Za předpokladu, že období nepřípustnosti trvá celkem nejméně 12 měsíců, zkrácení o 6 měsíců, pokud příslušný orgán výslovně poukázal na existenci polehčujících okolností.

Trestné činy uvedené v článku 3 směrnice 2008/99/ES, u nichž příslušný orgán určil, že byly spáchány úmyslně

1 trestný čin

24 měsíců za trestný čin

Trestné činy uvedené v článku 4 směrnice 2008/99/ES

1 trestný čin

24 měsíců za trestný čin


PŘÍLOHA IV

Prahová hodnota, po jejímž překročení je žádost nepřípustná, a období nepřípustnosti pro hospodářské subjekty, které se dopustily podvodu v souvislosti s ENRF nebo ENRAF

a)

Prahová hodnota, po jejímž překročení je žádost nepřípustná

b)

Období nepřípustnosti

Jakýkoliv podvod, kterého se dopustí hospodářský subjekt v souvislosti s ENRF nebo ENRAF

Ode dne konečného rozhodnutí, kterým se stanoví spáchání podvodu ve smyslu článku 3 směrnice (EU) 2017/1371, do konce období způsobilosti výdajů pro příspěvek z ENRAF podle čl. 63 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU