(EU) 2022/2180Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/2180 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Publikováno: Úř. věst. L 288, 9.11.2022, s. 5-6 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. listopadu 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/5


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2180

ze dne 8. listopadu 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (1), a zejména na čl. 47 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 30. srpna 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1509.

(2)

Dne 14. září 2022 aktualizoval výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1718 (2006) údaje týkající se dvou subjektů, na něž se vztahují omezující opatření.

(3)

Nařízení (EU) 2017/1509 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha XIII nařízení (EU) 2017/1509 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2022.

Za Radu

předseda

Z. STANJURA


(1)  Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze XIII nařízení (EU) 2017/1509 se v části „b) Právnické osoby, subjekty a orgány“ nahrazují položky č. 36 a 74 tímto:

 

Název

Další používané názvy

Sídlo

Datum označení ze strany OSN

Další informace

„36.

Singwang Economics and Trading General Corporation

 

Adresa: KLDR

30.11.2016

Jedná se o severokorejskou firmu obchodující s uhlím. KLDR získává pro svůj jaderný program a program balistických střel významný objem finančních prostředků z těžby přírodních zdrojů a jejich prodeje v zahraničí.

74.

Weihai World-Shipping Freight

 

Adresa: 419-201, Tongyi Lu, Huancui Qu, Weihai, Shandong 264200, Čína

Číslo IMO: 5905801

30.3.2018.

Správce a komerční provozovatel plavidla XIN GUANG HAI, které dne 27. října 2017 naložilo uhlí v přístavu Taean v KLDR a které mělo podle předpokladu připlout dne 14. listopadu 2017 do přístavu Cam Pha ve Vietnamu, avšak nepřiplulo.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU