(EU) 2022/2179Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/2179 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

Publikováno: Úř. věst. L 288, 9.11.2022, s. 1-4 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. listopadu 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.9.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 288/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2179

ze dne 8. listopadu 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1770 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2017/1770 ze dne 28. září 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Mali (1), a zejména na čl. 12 odst. 5 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 28. září 2017 přijala Rada nařízení (EU) 2017/1770.

(2)

Dne 5. října 2022 Výbor Rady bezpečnosti OSN zřízený podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2374 (2017) aktualizoval údaje týkající se tří osob, na které se vztahují omezující opatření.

(3)

Příloha I nařízení (EU) 2017/1770 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha I nařízení (EU) 2017/1770 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2022.

Za Radu

předseda

Z. STANJURA


(1)  Úř. věst. L 251, 29.9.2017, s. 1.


PŘÍLOHA

V příloze I nařízení (EU) 2017/1770 se položky č. 3, 4 a 5 v oddíle „Seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů podle článku 2a“, nahrazuje tímto:

„3.   MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (také znám jako: a) Yoro Ould Daha; b) Yoro Ould Daya; c) Sidi Amar Ould Daha; d) Yoro)

Funkce: Funkce: zástupce náčelníka štábu regionální koordinační organizace Operativního koordinačního mechanismu (Mécanisme opérationnel de coordination, MOC) v Gao

Datum narození: 1. ledna 1978

Místo narození: Djebock, Mali

Státní příslušnost: Mali

Národní identifikační číslo: 11262/1547

Adresa: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali

Datum označení ze strany OSN: 10. července 2019 (pozměněno dne 19. prosince 2019, 14. ledna 2020, 5 října 2022)

Další informace: Mahri Sidi Amar Ben Daha je vůdcem lehmarské arabské komunity v Gao a vojenským náčelníkem štábu provládního křídla arabského hnutí Azawadu (Mouvement Arabe de l'Azawad, MAA), spojeného s koalicí platformy hnutí vytvořené 14. června 2014 v Alžíru (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger, platforma). Zařazen na seznam na základě bodů 1 až 3 rezoluce Rady bezpečnosti 2374 (2017) (zákaz cestování, zmrazení majetku). Údajně zemřel v únoru roku 2020.

K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Další informace

Mahri Sidi Amar Ben Daha se zařazuje na seznam na základě bodu 8 písm. b) rezoluce 2374 (2017) za činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo jej ohrožují.

Ben Daha byl vysokým důstojníkem islámské policie působícím v Gao v době, kdy Hnutí pro sjednocení a džihád v západní Africe (Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest, MUJAO) (QDe.134) kontrolovalo město od června 2012 do ledna 2013. V současné době je Ben Daha zástupcem náčelníka štábu regionální koordinační organizace Operativního koordinačního mechanismu (Mécanisme opérationnel de coordination, MOC) v Gao.

Dne 12. listopadu 2018 platforma v Bamaku oznámila, že se nezúčastní nadcházejících regionálních konzultací, které se měly konat ve dnech 13. až 17. listopadu v souladu s plánem z března 2018, na němž se v březnu 2018 dohodly všechny strany dohody o míru a usmíření. S cílem zabránit konání konzultací uspořádal následující den vojenský náčelník štábu složky Ganda Koy Koordinace vlasteneckých hnutí a front odporu – platforma (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) –Plateforme) ve městě Gao koordinační schůzku s představiteli hnutí MAA–platforma. Tuto činnost, jejímž cílem bylo zablokovat konzultace, koordinovalo vedení platformy v Bamaku, hnutí MAA–platforma a poslanec Mohamed Ould Mataly.

Od 14. do 18. listopadu 2018 bránily desítky bojovníků hnutí MAA–platforma spolu se členy frakcí CMFPR tomu, aby se regionální konzultace mohly konat. Na pokyn Bena Dahy a za jeho účasti bylo před úřadem guvernéra provincie Gao a v jeho okolí rozmístěno nejméně šest lehkých nákladních vozidel náležejících hnutí MAA–platforma. Na místě byla přítomna také dvě vozidla mechanismu MOC přidělená hnutí MAA–platforma.

Dne 17. listopadu 2018 došlo k incidentu mezi ozbrojenými složkami blokujícími přístup k úřadu guvernéra provincie a hlídkou malijských ozbrojených sil, která daným místem projížděla, ale incident byl odvrácen dříve, než mohl eskalovat do té míry, že by představoval porušení příměří. Dne 18. listopadu 2018 ukončilo blokádu úřadu guvernéra po posledním kole jednání s guvernérem Gao celkem dvanáct vozidel a ozbrojené složky.

Dne 30. listopadu 2018 uspořádal Ben Daha v Tinfandě meziarabské zasedání za účelem jednání o restrukturalizaci bezpečnostního sektoru a správy. Zasedání se zúčastnil rovněž Ahmoudou Ag Ascriw (MLi.001), na nějž se vztahují sankce a kterého Ben Daha podporuje a obhajuje.

Vzhledem k tomu, že Ben Daha v zásadě blokoval jednání o klíčových ustanoveních dohody o míru a usmíření, která souvisejí s reformou územního uspořádání severního Mali, mařil tak provádění této dohody. Ben Daha kromě toho podporuje jednu osobu, která byla určena jako osoba ohrožující provádění dohody, a to z důvodu účasti na porušování příměří a na organizované trestné činnosti.

4.   MOHAMED BEN AHMED MAHRI (také znám jako: a) Mohammed Rougi; b) Mohamed Ould Ahmed Deya; c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya; d) Mohamed Rougie; e) Mohamed Rouggy; f) Mohamed Rouji)

Datum narození: 1. ledna 1979

Místo narození: Tabankort, Mali

Státní příslušnost: Mali

Pas č.: a) AA00272627 b) AA0263957 c) AA0344148, vydaný dne 21. března 2019 (platný do: 20. března 2024)

Adresa: Bamako, Mali

Datum označení ze strany OSN: 10. července 2019 (pozměněno dne 19. prosince 2019, 14. ledna 2020, 5 října 2022)

Další informace: Mohamed Ben Ahmed Mahiri je podnikatel z lehmarské arabské komunity v regionu Gao, který dříve spolupracoval s Hnutím pro sjednocení a džihád v západní Africe (Mouvement pour l’ unicité et le Jihad en Afrique de l’ Ouest, MUJAO) (QDe.134). Zařazen na seznam na základě bodů 1 až 3 rezoluce Rady bezpečnosti 2374 (2017) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Další informace

Mohamed Ben Ahmed Mahri se zařazuje na seznam na základě bodu 8 písm. c) rezoluce 2374 (2017) z důvodu jednání v zájmu nebo jménem či pod vedením osob a subjektů uvedených v bodu 8 písm. a) a b) rezoluce 2374 (2017) nebo poskytování jiné podpory či financování těmto osobám a subjektům, a to i prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti včetně výroby omamných látek a jejich prekursorů a obchodu s omamnými látkami a jejich prekursory pocházejícími z Mali nebo procházejícími přes jeho území, obchodování s lidmi a převaděčství migrantů, pašování zbraní a nedovoleného obchodu s nimi, jakož i nedovoleného obchodování s kulturními statky.

V době mezi prosincem 2017 a dubnem 2018 velel Mohamed Ben Ahmed Mahri pašerácké operaci, při níž bylo převáženo více než 10 tun marockého hašiše chladícími vozy přes Mauritánii, Mali, Burkinu Faso a Niger. V noci ze 13. na 14. června 2018 byla čtvrtina zásilky zabavena v Niamey, zatímco již předtím, v noci ze 12. na 13. dubna 2018, konkurenční skupina údajně odcizila zbývající tři čtvrtiny.

Mohamed Ben Ahmed Mahri tuto operaci připravoval v prosinci 2017 v Niamey spolu s jedním malijským státním příslušníkem. Tento Malijec byl zatčen v Niamey poté, co sem přiletěl z Maroka společně se dvěma marockými a dvěma alžírskými státními příslušníky (15. a 16. dubna 2018), aby se pokusili odcizenou zásilku hašiše získat zpět. Zatčeni byli i další tři členové jeho skupiny, včetně jednoho z marockých státních příslušníků, který byl v roce 2014 v Maroku odsouzen za obchodování s drogami k pětiměsíčnímu trestu odnětí svobody.

Mohamed Ben Ahmed Mahri velí operacím, při nichž je hašiš pašován do Nigeru přímo přes severní Mali s využitím konvojů pod vedením členů skupiny sebeobrany Tuaregů z řad imghadů a jejich spojenců (Groupe d’autodéfense des Touaregs Imghad et leurs allies, GATIA), včetně Ahmoudoua Aga Asriwa (MLi.001), na nějž se vztahují sankce. Mohamed Ben Ahmed Mahri poskytuje Asriwovi za používání těchto konvojů odměnu. Tyto konvoje se často dostávají do střetů s konkurenčními skupinami spojenými s koordinací hnutí Azawad (Coordination des Mouvements de l’Azawad, CMA).

Mohamed Ben Ahmed Mahri používá své finanční zisky z obchodu s omamnými látkami k podpoře teroristických ozbrojených skupin, zejména subjektu Al-Mourabitoun (QDe.141), na nějž se vztahují sankce, a to tím, že se snaží podplácet úředníky, aby propustili zatčené bojovníky, a usnadňuje bojovníkům, aby se začlenili do platformy arabského hnutí Azawadu (Mouvement Arabe pour l’Azawad (MAA) Plateforme).

Mohamed Ben Ahmed Mahri tak prostřednictvím výnosů z organizované trestné činnosti podporuje kromě teroristické skupiny označené podle rezoluce 1267 i jednu osobu, která byla podle bodu 8 písm. b) rezoluce 2374 (2017) určena jako osoba ohrožující provádění dohody o míru a usmíření v Mali.

5.   MOHAMED OULD MATALY

Funkce: poslanec parlamentu

Datum narození: 1958

Státní příslušnost: Mali

Pas č.: a) D9011156, b) AA0260156, vydaný dne 3. srpna 2018 (platný do: 2. srpna 2023)

Adresa: a) Golf Rue 708, Door 345, Gao, Mali b) Almoustarat, Gao, Mali

Datum označení ze strany OSN: 10. července 2019 (pozměněno dne 19. prosince 2019, 14. ledna 2020, 5 října 2022)

Další informace: Mohamed Ould Mataly je bývalý starosta obce Bourem a současný poslanec parlamentu za volební obvod Bourem za Sdružení pro Mali (Rassamblement pour le Mali, RPM, politická strana prezidenta Ibrahima Boubacara Keity). Je příslušníkem lehmarské arabské komunity a vlivným členem provládního křídla arabského hnutí Azawadu (Mouvement arabe de l'Azawad, MAA), spojeného s koalicí platformy hnutí vytvořené 14. června 2014 v Alžíru (Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d’Alger). Zařazen na seznam na základě bodů 1 až 3 rezoluce Rady bezpečnosti 2374 (2017) (zákaz cestování, zmrazení majetku).

K dispozici fotografie k zařazení do zvláštního sdělení Rady bezpečnosti OSN – Interpolu. Odkaz na internetové stránky se zvláštním sdělením Rady bezpečnosti OSN – Interpolu:

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

Další informace

Mohamed Ould Mataly se zařazuje na seznam na základě bodu 8 písm. b) rezoluce 2374 (2017) za činnosti, které brání provádění dohody, mimo jiné i prostřednictvím dlouhých prodlev, nebo je ohrožují.

Dne 12. listopadu 2018 platforma v Bamaku oznámila, že se nezúčastní nadcházejících regionálních konzultací, které se měly konat ve dnech 13. až 17. listopadu v souladu s plánem z března 2018, na němž se v březnu 2018 dohodly všechny strany dohody o míru a usmíření. S cílem zabránit konání konzultací uspořádal následující den vojenský náčelník štábu složky Ganda Koy Koordinace vlasteneckých hnutí a front odporu – platforma (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance (CMFPR) –Plateforme) ve městě Gao koordinační schůzku s představiteli hnutí MAA–platforma. Tuto činnost, jejímž cílem bylo zablokovat konzultace, koordinovalo vedení platformy v Bamaku, hnutí MAA–platforma a poslanec Mohamed Ould Mataly.

Jeho blízký spolupracovník Mahri Sidi Amar Ben Daha, také znám jako Yoro Ould Daha, který bydlí v jeho nemovitosti v Gao, se během tohoto období zúčastnil blokády místa konání konzultací v úřadu guvernéra.

Ould Mataly byl dále rovněž jedním z těch, kdo 12. července 2016 podněcovali k demonstracím proti provádění dohody.

Vzhledem k tomu, že Ould Mataly v podstatě blokoval jednání o klíčových ustanoveních dohody o míru a usmíření, která souvisejí s reformou územního uspořádání severního Mali, mařil a brzdil provádění této dohody.

Ould Mataly se také zasazoval o propuštění členů své komunity, kteří byli zadrženi v rámci protiteroristických operací. S ohledem na účast na organizované trestné činnosti a napojení na teroristické ozbrojené skupiny ohrožuje Mohamed Ould Mataly provádění dohody.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU