(EU) 2022/2177Prováděcí nařízení Rady (EU) 2022/2177 ze dne 8. listopadu 2022, kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě

Publikováno: Úř. věst. L 286I, 8.11.2022, s. 1-11 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 8. listopadu 2022 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 8. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 8. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

LI 286/1


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2022/2177

ze dne 8. listopadu 2022,

kterým se provádí nařízení (EU) č. 401/2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 401/2013 ze dne 2. května 2013 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Myanmaru/Barmě a o zrušení nařízení (ES) č. 194/2008 (1), a zejména na článek 4i uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 2. května 2013 přijala Rada nařízení (EU) č. 401/2013.

(2)

Dne 25. července 2022 vydal vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku (dále jen „vysoký představitel“) jménem Unie prohlášení, v němž důrazně odsoudil popravu prodemokratických a opozičních vůdců v Myanmaru/Barmě. Vysoký představitel rovněž prohlásil, že tyto politicky motivované popravy představují další krok k úplnému rozpadu právního státu a jsou dalším očividným porušením lidských práv v Myanmaru.

(3)

Unie je hluboce znepokojena pokračující eskalací násilí a vývojem směrem k vleklému konfliktu s regionálními důsledky. Unie odsuzuje pokračující závažné porušování lidských práv včetně mučení, sexuálního a genderově podmíněného násilí, pokračující pronásledování občanské společnosti, obránců lidských práv a novinářů a útoky myanmarských ozbrojených sil na civilní obyvatelstvo včetně etnických a náboženských menšin.

(4)

Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému rychlému pokroku v situaci v Myanmaru/Barmě, Unie několikrát uvedla, že je připravena přijmout další omezující opatření vůči těm, kdo jsou odpovědni za narušování demokracie a právního státu a za závažné porušování lidských práv v Myanmaru/Barmě.

(5)

Vzhledem k přetrvávající závažné situaci v Myanmaru/Barmě by na seznam fyzických a právnických osob, subjektů a orgánů, na něž se vztahují omezující opatření, obsažený v příloze IV nařízení (EU) č. 401/2013, mělo být doplněno 19 osob a jeden subjekt.

(6)

Nařízení (EU) č. 401/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. listopadu 2022.

Za Radu

předseda

Z. STANJURA


(1)  Úř. věst. L 121, 3.5.2013, s. 1.


PŘÍLOHA

Příloha IV nařízení (EU) č. 401/2013 se mění takto:

1)

Na seznam v oddíle „A. Fyzické osoby podle článku 4a“ se doplňují tyto položky:

 

Jméno

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„66.

Kan Zaw (také znám jako Dr. Kan Zaw)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 11. října 1954

místo narození: Salin Township, Makwejská oblast, Myanmar

pohlaví: muž

Kan Zaw je od 19. srpna 2022 ministrem pro investice a zahraniční hospodářské vztahy. Byl jmenován Státní správní radou (SAC) vedenou vrchním velitelem Min Aung Hlaingem, která od 2. února 2021 převzala zákonodárnou, výkonnou a soudní státní moc. Předtím jej po státním převratu, který proběhl dne 1. února 2021, rada SAC jmenovala svazovým generálním auditorem.

Jako ministr vlády je součástí vojenského režimu, který převzal moc během vojenského převratu a svrhnul legitimně zvolené vůdce v Myanmaru/Barmě. Jako ministr pro investice a zahraniční hospodářské vztahy je odpovědný za usnadňování podnikání a investic v Myanmaru/Barmě a za spolupráci se zahraničními partnery. Z titulu této funkce se Kan Zaw aktivně podílí na podpoře úsilí armády o přilákání zahraničních investic, čímž přispívá k zajištění finančních potřeb vojenského režimu. Je tedy odpovědný za narušování demokracie a právního státu v Myanmaru/Barmě a za zapojení do činností, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru.

Kromě toho je spojen s několika vysoce postavenými představiteli vojenského režimu včetně vrchního velitele Min Aung Hlainga..

8.11.2022

67.

Htun Htun Oo

(také znám jako Tun Tun Oo)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 28.7.1956

pohlaví: muž

Htun Htun Oo je předsedou Nejvyššího soudu v Myanmaru/Barmě, přičemž jej po státním převratu, který proběhl dne 1. února 2021, v této funkci dne 2. února 2021 potvrdil vrchní velitel Min Aung Hlaing.

Nejvyšší soud se pod vedením Htun Htun Ooa podílel na stíhání demokraticky zvolených vůdců a představitelů opozice a nesplnil své povinnosti, které měl jako nejvyšší jurisdikce odpovědná za dodržování zásad právního státu a zaručení nezávislosti soudnictví. Htun Htun Oo je tedy jako předseda Nejvyššího soudu zapojen do činností, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

Htun Htun Oo je od svého potvrzení ve funkci předsedy Nejvyššího soudu kromě toho spojen s několika vysoce postavenými představiteli vojenského režimu včetně vrchního velitele Min Aung Hlainga.

8.11.2022

68.

Swe Swe Aung (také znám jako Dr. Swe Swe Aung)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1960

pohlaví: žena

Swe Swe Aung je generální ředitelkou oddělení prokuratury při ministerstvu pro právní záležitosti; do této funkce ji dne 31. března 2022 jmenovala Státní správní rada (SAC).

Oddělení prokuratury se pod vedením Swe Swe Aung podílelo na několika soudních řízeních proti demokraticky zvoleným vůdcům a představitelům opozice, která byla vedena v rozporu s právem na obhajobu a právem na spravedlivý proces, včetně řízení, na jejichž základě byly popraveny čtyři prodemokratické osobnosti. Swe Swe Aung je tedy jako generální ředitelka oddělení prokuratury zapojena do činností, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

Swe Swe Aung je kromě toho spojena s několika představiteli Státní správní rady a funkcionáři a vedoucími představiteli jmenovanými vojenským režimem, jako jsou vrchní velitel Min Aung Hlaing a nejvyšší státní zástupkyně Dr. Thida Oo.

8.11.2022

69.

Zaw Min

(také znám jako U Zaw Min)

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1970

pohlaví: muž

Zaw Min je generálním ředitelem oddělení vězeňství při ministerstvu vnitra; do této funkce jej dne 4. února 2021 jmenovala Státní správní rada (SAC). Z titulu této funkce je odpovědný za správu věznic v Myanmaru/Barmě.

Oddělení vězeňství se pod vedením Zaw Mina podílelo na několika případech špatné správy věznic a zadržované osoby byly ve věznicích vystaveny násilí, bití, mučení a jinému nelidskému zacházení. Vězeňské orgány kromě toho porušovaly právo zadržovaných osob na obhajobu. Zaw Min je tedy jako generální ředitel oddělení vězeňství zapojen do činností, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

Zaw Min je kromě toho spojen s několika představiteli Státní správní rady a funkcionáři a vedoucími představiteli jmenovanými vojenským režimem, jako jsou vrchní velitel Min Aung Hlaing a ministr vnitra generálporučík Soe Htut.

8.11.2022

70.

U Zaw Lin Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

U Zaw Lin Aung je bývalý vojenský důstojník a od konce roku 2021 zástupcem ředitele oddělení vězeňství oblasti Rangún. Kromě toho je U Zaw Lin Aung odpovědný za věznici Insein.

Pod jeho vedením byli političtí vězni zadržovaní ve věznici Insein vystaveni násilí, bití, mučení a jinému nelidskému zacházení ze strany vězeňského personálu. U Zaw Lin Aung je tedy jako zástupce ředitele oddělení vězeňství oblasti Rangún a osoba odpovědná za věznici Insein zapojen do činností, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

8.11.2022

71.

U Than Swe

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1957 nebo 1965

pohlaví: muž

U Than Swe je předsedou Protikorupční komise; do této funkce jej dne 19. srpna 2022 jmenovala Státní správní rada (SAC).

Protikorupční komise pod vedením U Thana Swea zavedla politiky, jejichž cílem je legitimizovat vojenský převrat; mimo jiné byla zapojena do řízení vedených proti demokraticky zvoleným vůdcům, například vznesení obvinění z korupce proti státní poradkyni Aun Schan Su Ťij. U Than Swe je tedy jako předseda Protikorupční komise zapojen do činností a politik, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

8.11.2022

72.

Ko Ko Lwin

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1972 nebo 1982

pohlaví: muž

Ko Ko Lwin je členem Svazové volební komise (UEC); do této funkce jej dne 1. dubna 2022 jmenovala Státní správní rada (SAC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách, se Ko Ko Lwin přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

8.11.2022

73.

Min Min Oo

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1962 nebo 1967

pohlaví: muž

Min Min Oo je členem Svazové volební komise (UEC); do této funkce jej dne 2. května 2022 jmenovala Státní správní rada (SAC). Přijetím tohoto jmenování po vojenském převratu, který proběhl dne 1. února 2021, a svým jednáním ve funkci člena UEC, zejména zrušením výsledků voleb z listopadu 2020, aniž by byly prokázány podvody, jakož i zahájením trestního stíhání za volební podvod v těchto volbách, se Min Min Oo přímo podílí na činnostech narušujících demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě.

8.11.2022

74.

Htun Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 1967

pohlaví: muž

Generál Htun Aung je vrchním velitelem myanmarských vzdušných sil; do této funkce jej dne 12. ledna 2022 jmenoval generál Min Aung Hlaing, vrchní velitel myanmarských ozbrojených sil. Z titulu této funkce Htun Aung velí vzdušným silám v Myanmaru a řídí je.

Myanmarské vzdušné síly vedly útoky na civilní cíle v celém Myanmaru, přičemž zabily a zranily civilisty včetně dětí a příslušníků etnických a náboženských menšin. Cílem byly i školy, místa pro konání bohoslužeb a veřejná zdravotnická zařízení.

Generál Htun Aung je jako vrchní velitel myanmarských vzdušných sil odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

Generál Htun Aung se kromě toho podílí na řízení konglomerátu MEHL, který vlastní armáda a který myanmarské armádě poskytuje hospodářské a materiální zdroje umožňující její operace.

Poskytuje tak podporu činnostem, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

75.

Phone Myat

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálporučík Phone Myat je od dubna 2021 velitelem úřadu zvláštních operací č. 3 (BSO 3) myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw).

Předtím působil od července 2020 do dubna 2021 jako náměstek ministra na ministerstvu vnitra a od května 2019 do července 2020 byl velitelem západního velitelství.

Phone Myat jako velitel úřadu BSO 3 velí vojenským silám jihozápadního velitelství (Ayeyarwaddy/Irávadí), jižního velitelství (Bago/Pegu a Makwei) a západního velitelství (Rakhin a Čjin) a řídí je.

Vojenské síly se pod jeho velením dopustily závažného porušování lidských práv, zločinů a zvěrstev včetně zabíjení, pozemních a leteckých útoků na civilní obyvatelstvo a masakrů v Makwejské oblasti, Čjinském státě a oblasti Bago/Pegu.

Phone Myat je jako velitel úřadu BSO 3 odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

76.

Aung Soe

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálporučík Aung Soe je od ledna 2021 velitelem úřadu zvláštních operací č. 4 (BSO 4) myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Předtím byl do března 2018 náměstkem ministra vnitra, poté velitelem úřadu zvláštních operací č. 6.

Jako velitel úřadu BSO 4 velí vojenským silám pobřežního velitelství divize Tanintharyi a jihovýchodního velitelství v Monském a Karenském státě a řídí je.

Vojenské síly se pod jeho velením dopustily závažného porušování lidských práv, zločinů a zvěrstev včetně zabíjení, pozemních a leteckých útoků na civilní obyvatelstvo, protiprávního zatýkání a dělostřelecké palby. V Karenském státě, který je jednou z oblastí pod velením Aung Soea, bylo od převratu do července 2022 zaznamenáno 3993 násilných incidentů.

Aung Soe je jako velitel úřadu BSO 4 odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

77.

Thet Pon

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálporučík Thet Pon je od června 2020 velitelem úřadu zvláštních operací č. 5 (BSO 5) myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Předtím byl do roku 2017 velitelem severozápadního velitelství a od roku 2017 do června 2020 oblastním velitelem Rangúnu.

Thet Pon jako velitel úřadu BSO 5 velí vojenským silám a vojenským tribunálům v Rangúnské oblasti a řídí je.

V březnu 2021 zavedla Státní správní rada v Myanmaru stanné právo, čímž přenesla výkonnou a soudní moc na velitele příslušných oblastních vojenských velitelství. Do července 2022 odsoudily vojenské tribunály v Rangúnské oblasti k smrti 119 osob, mnohé z nich z politických důvodů, včetně čtyř členů demokratické opozice, kteří byli popraveni v Rangúnské oblasti.

Vojenské síly se v Rangúnské oblasti kromě toho dopustily násilných činů vůči pokojným demonstrantům a jejich zabíjení; například při protestech proti juntě ve městě Hlaing Tharyar v Rangúnské oblasti dne 14. března 2021 použily smrtící sílu.

Thet Pon je jako velitel úřadu BSO 5 odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

78.

Htein Win

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálmajor Htein Win je velitelem jižního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Jako oblastní velitel velí vojenským silám v oblastech Makwei a Bago/Pegu a řídí je.

Vojenské síly v těchto oblastech vedly letecké útoky a dopustily se razií, žhářství, četného zabíjení a používání lidských štítů. Oblast Makwei je zvláštním hotspotem pro brutální operace proti opozici vedené armádou, která v oblasti Makwei používá strategii „Kill All, Burn All, Loot All“ („všechny zabít, všechno spálit, všechno vyrabovat“).

Htein Win je jako velitel jižního velitelství odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

79.

Htin Latt Oo

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálmajor Htin Latt Oo je od července 2020 velitelem západního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Jako oblastní velitel velí vojenským silám v oblastech Západní Rakhin a Čjin a řídí je.

Vojenské síly se v těchto oblastech dopustily závažného porušování lidských práv a zločinů včetně leteckých útoků, znásilnění, používání lidských štítů, podpalování domů, masakrů a nezákonného zatýkání.

Htin Latt Oo je jako velitel západního velitelství odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

80.

Than Htike

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

vojenské identifikační číslo: Kyi-28146

Brigádní generál Than Htike je od 6. ledna 2022 velitelem severozápadního velitelství myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw). Jako oblastní velitel velí vojenským silám v Sakainské oblasti a řídí je.

Vojenské síly se pod jeho velením dopustily závažného porušování lidských práv, nadměrného použití síly a brutálních akcí proti civilnímu obyvatelstvu včetně vojenského útoku na školu ve městě Depeyin v Sakainské oblasti, při němž bylo zabito nejméně 13 osob včetně 11 dětí. V Sakainské oblasti vypálily vojenské síly od vojenského převratu více než 20 000 domů.

Than Htike je jako velitel severozápadního velitelství odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

81.

Nyunt Win Swe

státní příslušnost: Myanmar/Barma

pohlaví: muž

Generálmajor Nyunt Win Swe je velitelem myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw) v Rangúnské oblasti. Z titulu této funkce Nyunt Win Swe velí vojenským silám v Rangúnské oblasti a řídí je a společně s velitelem úřadu zvláštních operací č. 5 generálporučíkem Thet Ponem dohlíží na vojenské tribunály pro Rangúnskou oblast.

V březnu 2021 zavedla Státní správní rada v Myanmaru stanné právo, čímž přenesla výkonnou a soudní moc na velitele příslušných oblastních vojenských velitelství. Do července 2022 odsoudily vojenské tribunály v Rangúnské oblasti k smrti 119 osob, mnohé z nich z politických důvodů, včetně čtyř členů demokratické opozice, kteří byli popraveni v Rangúnské oblasti.

Vojenské síly se v Rangúnské oblasti kromě toho dopustily násilných činů vůči pokojným demonstrantům a jejich zabíjení; například při protestech proti juntě ve městě Hlaing Tharyar v Rangúnské oblasti dne 14. března 2021 použily smrtící sílu.

Nyunt Win Swe je jako velitel pro Rangúnskou oblast odpovědný za závažné porušování lidských práv, za činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, jakož i za činnosti, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

82.

U Tay Za

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 18.7.1964

místo narození: Rangún, Myanmar

pohlaví: muž

U Tay Za je zakladatelem a předsedou skupiny společností Htoo (Htoo Group of Companies), soukromého konglomerátu působícího v různých odvětvích včetně obchodu, bankovnictví, těžby, cestovního ruchu a letectví. U Tay Za je úzce spojen s nejvyšším vedením myanmarských ozbrojených sil (Tatmadaw).

Prostřednictvím Htoo Group of Companies poskytl U Tay Za v roce 2017 silám Tatmadaw finanční podporu během akce, jejímž cílem bylo shromáždit finanční prostředky v souvislosti s rakhinskými „čisticími operacemi“. U Tay Za kromě toho působil jako zprostředkovatel při poskytování vojenského vybavení, které bylo použito proti civilnímu obyvatelstvu a demonstrantům v celé zemi.

Tím, že přispěl ke schopnostem armády dopouštět se závažného porušování lidských práv a represí vůči civilnímu obyvatelstvu, jakož i vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, poskytl U Tay Za podporu silám Tatmadaw a podílel se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

83.

Aung Moe Myint

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 9.6.1971 nebo 28.9.1969

pohlaví: muž

číslo cestovního pasu: 12/YAKANA(N)006981

Aung Moe Myint je ředitelem společnosti Dynasty International Company Ltd (DICL), která působí v obchodním odvětví. Je honorárním konzulem Běloruské republiky v Myanmaru. Na základě svého obchodního a osobního postavení, včetně úzkých politických a obchodních vazeb s Běloruskem, usnadnil Aung Moe Myint nákup zbraní, zboží podléhajícího omezujícím opatřením a zboží dvojího užití pro myanmarskou armádu, které bylo použito proti civilnímu obyvatelstvu a demonstrantům v celé zemi.

Tím, že přispěl ke schopnostem armády dopouštět se závažného porušování lidských práv a represí vůči civilnímu obyvatelstvu, jakož i vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, poskytl Aung Moe Myint podporu silám Tatmadaw a podílel se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022

84.

Naing Htut Aung

státní příslušnost: Myanmar/Barma

datum narození: 27.1.1968

pohlaví: muž

číslo cestovního pasu: 12/MAKAYA 118765

Naing Htut Aung je ředitelem skupiny společností International Group of Companies (IGGC), která působí v obchodním odvětví.

Prostřednictvím IGGC poskytl Naing Htut Aung v roce 2017 silám Tatmadaw finanční podporu během akce, jejímž cílem bylo shromáždit finanční prostředky v souvislosti s rakhinskými „čisticími operacemi“. Naing Htut Aung kromě toho působil jako dovozce a zprostředkovatel zbraní, vojenského vybavení a zboží dvojího užití pro myanmarskou armádu, které byly použity proti civilnímu obyvatelstvu a demonstrantům v celé zemi.

Tím, že přispěl ke schopnostem armády dopouštět se závažného porušování lidských práv a represí vůči civilnímu obyvatelstvu, jakož i vykonávat činnosti narušující demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě, poskytl Naing Htut Aung podporu silám Tatmadaw a podílel se na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost nebo stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022“

2)

Na seznam v oddíle „B. Právnické osoby, subjekty a orgány podle článku 4a“ se doplňuje tato položka:

 

Název

Identifikační údaje

Odůvodnění

Datum zařazení na seznam

„11.

Státní správní rada (SAC)

Typ subjektu: veřejnoprávní

místo registrace: Myanmar

Státní správní rada je veřejnoprávní subjekt zřízený dne 2. února 2021 po vojenském převratu v Myanmaru/Barmě, který proběhl dne 1. února 2021. V rámci převratu vyhlásil viceprezident Myint Swe nouzový stav a převedl zákonodárnou, výkonnou a soudní státní moc vrchního velitele Min Aung Hlainga. Za účelem výkonu těchto funkcí byla zřízena rada SAC, vedená vrchním velitelem Min Aung Hlaingem.

Rada SAC je vzhledem ke své pravomoci vykonávat státní funkce odpovědná za politiky a činnosti, které narušují demokracii a právní stát v Myanmaru/Barmě. Rada SAC kromě toho přijala rozhodnutí, která vedla k represím vůči civilnímu obyvatelstvu a politické opozici, ke zvěrstvům a závažnému porušování lidských práv ze strany myanmarských bezpečnostních sil. Rada SAC se tak podílí na činnostech, které ohrožují mír, bezpečnost a stabilitu Myanmaru/Barmy.

8.11.2022“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU