(EU) 2022/2175Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2175 ze dne 5. srpna 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, pokud jde o vymezení jednotkových nákladů a stanovení částek pro financování nesouvisející s náklady pro některé operace usnadňující začleňování mladých lidí na trhu práce, do vzdělávání a společnosti v rámci iniciativy ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

Publikováno: Úř. věst. L 286, 8.11.2022, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 5. srpna 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 286/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2175

ze dne 5. srpna 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, pokud jde o vymezení jednotkových nákladů a stanovení částek pro financování nesouvisející s náklady pro některé operace usnadňující začleňování mladých lidí na trhu práce, do vzdělávání a společnosti v rámci iniciativy ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (1), a zejména na čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zjednodušit využívání ESF+ a snížit administrativní zátěž příjemců je vhodné vymezit určité jednotkové náklady a stanovit částky pro financování nesouvisející s náklady, které jsou k dispozici pro úhradu příspěvku Unie na programy.

(2)

Jednotkové náklady pro úhradu členským státům by měly být stanoveny na základě spravedlivé, přiměřené a ověřitelné metody výpočtu založené na historických nebo statistických údajích, jak je uvedeno v čl. 94 odst. 2 druhém pododstavci písm. a) až d) nařízení (EU) 2021/1060.

(3)

Při stanovení částek pro financování na úrovni Unie nesouvisející s náklady by mělo být zajištěno dodržování zásad řádného finančního řízení, zejména zásady, že použité zdroje odpovídají uskutečněným investicím, a zákazu dvojího financování.

(4)

Při potvrzení závazků přijatých v rámci evropského pilíře sociálních práv k řešení nerovností a vytváření rovných příležitostí je vhodné usnadnit provádění operací, které poskytují aktivní podporu zaměstnanosti a vzdělávání znevýhodněných mladých lidí, a vytvořit pro ně pobídky.

(5)

V rámci provádění posílených záruk pro mladé lidi společně s iniciativou Evropský rok mládeže 2022 a s ohledem na doporučení Komise (EU) 2021/402 o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi COVID-19 (2) zahájila Komise iniciativu ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost, dosáhnout cíle) (3), jejímž cílem je podpořit začleňování mladých lidí na trhu práce, do vzdělávání a do společnosti.

(6)

Je vhodné vymezit jednotkové náklady a stanovit částky pro financování nesouvisející s náklady pro programy nebo priority, které podporují iniciativu ALMA. Tyto jednotkové náklady a částky pro financování nesouvisející s náklady by mělo být možné použít na financování operací podporujících začleňování znevýhodněných mladých lidí na trhu práce, do vzdělávání a společnosti.

(7)

Tyto operace by měly zahrnovat individuálně uzpůsobenou přípravnou fázi v domovském členském státě účastníka, pobyt s doprovodem v zahraničí se stáží v podniku nebo instituci v jiném členském státě a pokračující podporu po návratu.

(8)

Mezi členskými státy existují značné rozdíly ve výši nákladů na tento druh operací. V souladu se zásadou řádného finančního řízení by částky stanovené Komisí měly odrážet specifika každého členského státu.

(9)

S cílem pobízet členské státy, aby podporovaly akce pro tyto znevýhodněné mladé lidi v kterémkoli jiném členském státě, včetně těch, kde jsou životní náklady vyšší, je dále vhodné stanovit částku navýšení, která má být vyplacena na programy po dobu pobytu v jiném členském státě a která odráží vyšší úroveň nákladů vzniklých v některých členských státech.

(10)

Je také vhodné zavést další navýšení, které by povzbudilo členské státy k poskytování příspěvků účastníkům, pokud je to nutné k zajištění důstojné životní úrovně znevýhodněných mladých lidí v těchto členských státech. Tak by tomu mohlo být v případě, že účastník nemá nárok na dávky sociálního zabezpečení ve svém domovském členském státě. Řídicí orgán by měl tuto potřebu posoudit a rozhodnout, zda má být tento příspěvek účastníkům poskytnut.

(11)

Dále je opodstatněné stanovit částku navýšení, která by byla uplatněna při úspěšné účasti. Tato částka by byla členským státům vyplacena jako náhrada za jejich další vynaložené úsilí.

(12)

Aby se zajistilo, že jednotkové náklady zůstanou vhodným ukazatelem skutečně vzniklých nákladů a že částky financování nesouvisejícího s náklady zůstanou přiměřené investicím uskutečněným během celého programového období, měla by být stanovena vhodná metoda úpravy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Podmínky pro úhradu příspěvku Unie na operace ESF+ na základě jednotkových nákladů a financování nesouvisejícího s náklady, včetně typů operací, které jsou pokryty, a výsledků, kterých je třeba dosáhnout, nebo podmínek, které je třeba splnit, výše této náhrady a metoda úpravy této částky jsou stanoveny v příloze.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. srpna 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159.

(2)  Doporučení Komise (EU) 2021/402 ze dne 4. března 2021 o účinné aktivní podpoře zaměstnanosti po krizi COVID-19 (EASE) (Úř. věst. L 80, 8.3.2021, s. 1).

(3)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=cs


PŘÍLOHA

Podmínky pro úhradu příspěvku Unie na programy podle čl. 94 odst. 4 a čl. 95 odst. 4 nařízení (EU) 2021/1060 na základě jednotkových nákladů a financování nesouvisejícího s náklady pro operace podporované v rámci iniciativy „ALMA“

1.   Druhy operací, na něž se vztahuje úhrada na základě jednotkových nákladů a financování nesouvisejícího s náklady

Operace podporované z Evropského sociálního fondu plus (ESF+) při provádění iniciativy aktivního začleňování ALMA (1) (Aim-Learn-Master-Achieve – stanovit si cíl, učit se, osvojit si dovednost, dosáhnout cíle) s cílem umožnit znevýhodněným mladým lidem ve věku 18 až 29 let najít zaměstnání, učňovskou přípravu nebo znovu zahájit vzdělávání, a tak se znovu začlenit do společnosti (dále jen „operace ALMA“). V řádně odůvodněných případech může řídící orgán rozhodnout o rozšíření věkové hranice u cílové skupiny tak, aby tato skupina zahrnovala znevýhodněné mladé lidi ve věku 15 až 17 let.

Operace Alma mají tři fáze:

1.

Příprava: účastníkům budou v jejich domovském členském státě poskytnuty intenzivní odborná přípravu a koučing na míru, aby byli připraveni na pobyt v zahraničí.

2.

Mobilita: účastníci stráví dva až šest měsíců v jiném členském státě, začleněni do pracovního prostředí podniku nebo instituce. Tato fáze musí představovat alespoň 30 % celkové plánované doby operace.

3.

Následná opatření: Po návratu bude podpora pro účastníky pokračovat s cílem pomáhat jim využít nově nabyté dovednosti ve svém domovském členském státě k získání zaměstnání nebo dalšímu vzdělávání.

Stanovené částky a podmínky se nevztahují na programy, které zavedly vlastní, specifické možnosti zjednodušeného vykazování nákladů nebo režimy financování nesouvisejícího s náklady v souladu s čl. 94 odst. 2 nebo čl. 95 odst. 1 nařízení (EU) 2021/1060 pro tento typ operací.

2.   Vymezení jednotkových nákladů a financování nesouvisejícího s náklady

Vymezení ukazatele aktivujícího platbu, měrná jednotka a částka jednotkových nákladů jsou uvedeny v dodatku 1. Denní částky se počítají za kalendářní den a vztahují se rovněž na účastníky, kteří účast v operaci předčasně ukončí.

Podmínky, které je třeba splnit, výsledky, kterých je třeba dosáhnout, související měrná jednotka a částka financování nesouvisejícího s náklady jsou uvedeny v dodatku 2.

3.   Úprava

Částky jsou stanoveny pro ty části operace, které jsou prováděny během roku 2022. Upraví se podle úrovně cen a inflace s použitím specifických indexů Eurostatu pro roční inflaci pro daný členský stát z harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HISC) (2) pro následující roky. Částky se aktualizují jednou ročně a nová částka se použije na části operace prováděné v novém kalendářním roce.


(1)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1549&langId=cs

(2)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/hicp/overview


Dodatek 1

Úhrada na základě jednotkových nákladů

1)   Vymezení ukazatele aktivizujícího platbu

Znevýhodnění mladí lidé ve věku 15 až 29 let, kteří se účastní operace v rámci iniciativy ALMA.

2)   Měrná jednotka

Počet dnů účasti v kterékoli fázi operace (přípravná fáze, fáze mobility a fáze následných opatření) na osobu.

3)   Částky

Denní jednotkové náklady na účastníka se vztahují stejným způsobem na všechny tři fáze operace. Částky jsou uvedeny v tabulce níže s odkazem na členský stát, v němž příjemce provádí operaci.

Tabulka 1

Základní jednotkové náklady na den (v EUR):

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

80,53

77,45

31,92

59,24

46,37

77,61

86,91

50,34

50,80

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

109,20

78,19

73,00

41,09

41,80

90,51

66,31

49,78

121,23

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

44,75

56,87

80,34

37,41

54,10

38,65

79,64

69,44

47,98


Dodatek 2

Úhrada na základě částek pro financování nesouvisející s náklady

1)   Navýšení pro účastníky odjíždějící do členského státu s vyššími životními náklady

Denní částka navýšení se použije u fáze mobility v případě účastníků operace ALMA, kteří tráví svůj pracovní pobyt v zahraničí v členském státě s vyššími životními náklady než v členském státě, v němž se uskutečňují ostatní fáze operace. Toto navýšení se vztahuje na účastníky odjíždějící z členských států skupiny 2 a 3 do jiných členských států skupiny 1 a 2 v souladu s tabulkami 2 až 4 níže.

Tabulka 2

Zařazení členských států do skupin

Členský stát

Skupina 1

DK

FI

IE

LU

SE

 

 

 

 

 

 

Skupina 2

AT

BE

CY

DE

EL

ES

FR

IT

MT

NL

PT

Skupina 3

BG

CZ

EE

HR

HU

LT

LV

SI

SK

PL

RO


Tabulka 3

Denní částka navýšení pro fázi mobility operací uskutečňujících se v BG, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, PL, RO, SI a SK (v EUR)

Členský stát, v němž se operace ALMA uskutečňují

BG

CZ

EE

HR

HU

LT

LV

PL

RO

SI

SK

Fáze mobility uskutečňující se v členském státě ze skupiny 2

5,00

7,27

7,89

6,44

6,55

7,80

7,01

5,86

6,06

10,88

7,52

Fáze mobility uskutečňující se v členském státě ze skupiny 1

11,86

17,23

18,71

15,27

15,54

18,50

16,63

13,90

14,36

25,81

17,83


Tabulka 4

Denní částka navýšení pro fázi mobility operací uskutečňujících se v AT, BE, CY, DE, EL, ES, FR, IT, MT, NL a PT (v EUR)

Členský stát, v němž se operace ALMA uskutečňují

AT

BE

CY

DE

EL

ES

FR

IT

MT

NL

PT

Fáze mobility uskutečňující se v členském státě ze skupiny 1

14,97

14,39

11,01

14,42

9,44

20,29

13,57

12,32

10,57

14,93

10,05

2)   Nepovinné navýšení pro účastníky, kteří pobírají příspěvek od příjemce

Částky uvedené v tabulce 5 níže se použijí v případě účastníků, kteří od příjemce pobírají stejnou částku jako denní příspěvek. Toto navýšení lze použít na jednu, dvě nebo všechny tři fáze operace. U fáze mobility se použije částka hostitelského členského státu.

Tabulka 5

Denní navýšení pro účastníky, kteří pobírají příspěvek od příjemce

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

42,29

40,45

6,94

26,65

16,43

38,65

50,49

18,84

13,47

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

24,68

40,90

37,09

12,01

9,62

41,96

28,22

12,47

59,76

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

13,46

25,24

40,46

11,71

16,48

6,33

40,23

23,12

13,35

3)   Navýšení pro úspěšné účastníky

Denní částka navýšení se použije na počet dnů účasti dané osoby na operaci ALMA u všech účastníků, kteří najdou zaměstnání, zapíší se do dalšího programu odborné přípravy, vzdělávání nebo pracovního trhu nebo se do něj znovu přihlásí do šesti měsíců po ukončení účasti v operaci ALMA.

Tabulka 6

Denní navýšení pro úspěšné účastníky podle členského státu, v němž se přípravná fáze uskutečňuje (v EUR):

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

6,44

6,20

2,55

4,74

3,71

6,21

6,95

4,03

4,06

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

8,74

6,25

5,84

3,29

3,34

7,24

5,30

3,98

9,70

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

3,58

4,55

6,43

2,99

4,33

3,09

6,37

5,56

3,84


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU