(EU) 2022/2123Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2123 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování vnitrostátních požadavků příslušných orgánů na uvádění na trh týkajících se poskytovatelů služeb skupinového financování orgánu ESMA (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 120-125 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/120


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2123

ze dne 13. července 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování vnitrostátních požadavků příslušných orgánů na uvádění na trh týkajících se poskytovatelů služeb skupinového financování orgánu ESMA

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 28 odst. 5 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozdíly v regulaci mezi členskými státy, pokud jde o vnitrostátní požadavky na propagační sdělení, mohou vytvářet překážky pro poskytovatele služeb skupinového financování působící v celé Unii. Standardní formuláře, šablony a postupy pro oznamování orgánu ESMA ze strany příslušných vnitrostátních orgánů zajišťují, že zveřejnění, která má orgán ESMA provést podle čl. 28 odst. 6 nařízení (EU) 2020/1503, jsou jasná a snižují právní nejistotu. Aby se usnadnilo zpracování těchto oznámení a aby bylo orgánu ESMA umožněno plnění požadavků na zveřejňování stanovených v čl. 28 odst. 6 nařízení (EU) 2020/1503, měly by mít příslušné orgány povinnost informovat orgán ESMA prostřednictvím vyhrazené adresy v konkrétních lhůtách a za použití harmonizovaných standardních formulářů a šablon.

(2)

Aby se usnadnilo zpracování oznámení orgánem ESMA, měly by příslušné orgány používat jednu ze dvou různých šablon v závislosti na tom, zda činí oznámení podle čl. 28 odst. 2 nebo 3 nařízení (EU) 2020/1503.

(3)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA.

(4)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(5)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontaktní místo

Orgán ESMA sdělí příslušným orgánům kontaktní údaje, včetně elektronické adresy, které se použijí pro oznamování podle čl. 28 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 2

Časový rámec

1.   Příslušné orgány učiní oznámení uvedené v čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 do dvou měsíců od 28. listopadu 2022.

2.   Příslušné orgány učiní oznámení uvedené v čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2020/1503 před datem použitelnosti oznámené změny v příslušném členském státě.

Článek 3

Šablony a předkládání

1.   Při oznamování v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 použijí příslušné orgány šablonu stanovenou v příloze I tohoto nařízení.

2.   Při oznamování v souladu s čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2020/1503 použijí příslušné orgány šablonu stanovenou v příloze II tohoto nařízení.

3.   Příslušné orgány předkládají šablony uvedené v odstavcích 1 a 2 za použití elektronické adresy poskytnuté orgánem ESMA podle článku 1.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

Šablona pro oznámení uvedená v čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503

ODDÍL A

Obecné informace

Datum oznámení:

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Příslušný orgán:

Sídlo:

Údaje o osobě odpovědné za oznámení:

 

Jméno/název:

 

Telefonní číslo:

 

E-mail:

ODDÍL B

Informace o oznámených vnitrostátních právních a správních předpisech týkajících se marketingových sdělení

Pole

Podpole

Popis

1

V případě, že oznámení zahrnuje více vnitrostátních opatření, zopakují se podpole 1 až 7 a vyplní se pro každé oznámené vnitrostátní opatření.

1

Druh vnitrostátního opatření

Vysvětlete, zda je oznámené vnitrostátní opatření právním nebo správním předpisem.

2

Úřední název oznámených vnitrostátních právních nebo správních předpisů, které se vztahují na marketingová sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování, v původním jazyce

 

3

Překlad oficiálního názvu právního nebo správního předpisu uvedeného v bodě 2 do jazyka obvyklého v oblasti mezinárodních financí

 

4

Datum vstupu oznámených právních a správních předpisů v platnost ve vnitrostátním právním řádu

 

5

Odkaz na příslušnou část oficiálních internetových stránek členského státu obsahující úplné znění vnitrostátních právních a správních předpisů

 

6

Shrnutí oznámených vnitrostátních právních a správních předpisů (v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí)

 

7

Další informace (volitelné)

 


PŘÍLOHA II

Šablona pro oznámení uvedená v čl. 28 odst. 3 nařízení (EU) 2020/1503

ODDÍL A

Obecné informace

Datum oznámení:

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Příslušný orgán:

Sídlo:

Údaje o osobě odpovědné za oznámení:

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

ODDÍL B

Informace o změnách vnitrostátních právních a správních předpisů týkajících se marketingových sdělení

Pole

Podpole

Popis

1

V případě, že oznámení obsahuje více změn jednoho vnitrostátního právního nebo správního předpisu, vyplní se podpole 1 až 8 jednou a zahrnou se všechny změny tohoto vnitrostátního opatření.

V případě, že oznámení zahrnuje změny více vnitrostátních opatření, zopakují se podpole 1 až 8 a vyplní se pro každé oznámené vnitrostátní opatření.

1

Druh vnitrostátního opatření

Vysvětlete, zda oznámené vnitrostátní opatření, které mění vnitrostátní právní nebo správní předpisy, je právním nebo správním předpisem.

2

Úřední název oznámených vnitrostátních právních nebo správních předpisů, které se vztahují na marketingová sdělení poskytovatelů služeb skupinového financování, v původním jazyce

 

3

Překlad oficiálního názvu právního nebo správního předpisu uvedeného v bodě 2 do jazyka obvyklého v oblasti mezinárodních financí

 

4

Datum přijetí oznámeného právního, správního nebo jiného aktu, který mění informace původně poskytnuté podle čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503

 

5

Datum použitelnosti oznámených právních, správních nebo jiných aktů, které mění informace původně poskytnuté podle čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503

 

6

Odkaz na příslušnou část oficiálních internetových stránek členského státu obsahující úplné znění oznámených vnitrostátních právních a správních předpisů nebo jiných aktů

 

7

Shrnutí vnitrostátních právních a správních předpisů oznámených podle čl. 28 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 ve znění aktualizovaném v návaznosti na změny oznámené v tomto formuláři (v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí)

 

8

Další informace (volitelné)

 


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU