(EU) 2022/2122Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2122 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány týkající se evropských poskytovatelů služeb skupinového financování pro podniky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 101-119 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/101


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2122

ze dne 13. července 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardní formuláře, šablony a postupy pro spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány týkající se evropských poskytovatelů služeb skupinového financování pro podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 31 odst. 9 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se usnadnila komunikace a spolupráce mezi příslušnými orgány pro účely nařízení (EU) 2020/1503, měl by každý příslušný orgán určit a sdělit Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) kontaktní místo.

(2)

Z důvodů transparentnosti a zajištění dobré spolupráce mezi různými příslušnými orgány je důležité stanovit, že příslušné orgány, které odmítnou vyhovět žádosti o informace nebo žádosti o spolupráci při šetření, jak je uvedeno v čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503, oznámí toto odmítnutí žádajícímu příslušnému orgánu a informují jej o důvodech tohoto odmítnutí.

(3)

Příslušné orgány by měly mít možnost účinně spolupracovat při výkonu činností v oblasti dohledu, šetření a vymáhání práva pro účely nařízení (EU) 2020/1503. Za tímto účelem je nezbytné stanovit společné a jednotné postupy pro případ, že požadovaná spolupráce zahrnuje pořízení výpovědi. Tyto postupy by měly stanovit prvky, které mají příslušné orgány zvážit v souladu s platným vnitrostátním právem a právem Unie při spolupráci na pořízení výpovědi od jakékoli osoby. Mezi tyto prvky by měla patřit práva osoby, s níž má být výpověď pořízena, a opatření umožňující pracovníkům příslušných orgánů účinně spolupracovat. Příslušné orgány by měly zejména zajistit ochranu práva na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces a práva na presumpci neviny a na obhajobu zakotveného v článcích 47 a 48 Listiny základních práv Evropské unie.

(4)

Je důležité zajistit, aby se příslušné orgány účinně zapojily do žádostí o spolupráci při kontrole nebo šetření na místě, včetně otázky, zda je vhodné provést společnou kontrolu nebo šetření na místě. Je proto nezbytné stanovit společné a jednotné postupy s cílem umožnit komunikaci mezi žádajícím příslušným orgánem a dožádaným příslušným orgánem, konzultace s nimi a interakce mezi nimi, jakož i zajistit účinnou ochranu práv osob, které jsou předmětem kontroly nebo šetření na místě.

(5)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA.

(6)

Orgán ESMA neuskutečnil veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, ani neanalyzoval případné související náklady a přínosy, neboť by to bylo vysoce nepřiměřené ve vztahu k oblasti působnosti a dopadu těchto norem, s přihlédnutím ke skutečnosti, že se týkají především příslušných orgánů.

(7)

Orgán ESMA si vyžádal radu od skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízené podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(8)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Kontaktní místa

1.   Příslušné orgány určí kontaktní místa pro účely spolupráce a výměny informací podle článku 31 nařízení (EU) 2020/1503.

2.   Příslušné orgány sdělí údaje o kontaktních místech Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) a informují orgán ESMA o veškerých změnách těchto údajů.

3.   Orgán ESMA vede aktualizovaný seznam všech kontaktních míst určených v souladu s odstavcem 1 a podle potřeby jej aktualizuje, aby jej příslušné orgány mohly používat.

Článek 2

Žádost o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Příslušné orgány požádají o spolupráci nebo výměnu informací písemně za použití formuláře uvedeného v příloze I.

2.   Při podávání žádosti o spolupráci nebo o výměnu informací žádající příslušné orgány:

a)

uvedou podrobnosti o informacích, které žádající příslušný orgán požaduje od dožádaného příslušného orgánu;

b)

v příslušných případech vymezí otázky související s požadovanými informacemi.

3.   V naléhavých případech mohou žádající příslušné orgány podat žádost o spolupráci nebo výměnu informací ústně za předpokladu, že bude učiněno následné písemné potvrzení žádosti v přiměřené lhůtě za použití formuláře uvedeného v příloze I, není-li s dožádaným příslušným orgánem dohodnuto jinak.

Článek 3

Potvrzení o přijetí žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Do deseti pracovních dnů od obdržení žádosti podané podle článku 2 zašle dožádaný příslušný orgán žádajícímu příslušnému orgánu potvrzení o přijetí za použití formuláře uvedeného v příloze II, přičemž pokud možno uvede odhadované datum odpovědi.

2.   Má-li dožádaný příslušný orgán pochybnosti o přesném obsahu požadované spolupráce nebo výměny informací, vyžádá si co nejdříve další vysvětlení pomocí vhodných prostředků, ať už ústních či písemných.

Článek 4

Odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Při odpovědi na žádost podle článku 2 dožádaný příslušný orgán:

a)

písemně odpoví na formulář uvedený v příloze III;

b)

v rámci svých pravomocí učiní všechny přiměřené kroky k poskytnutí požadované spolupráce nebo informací;

c)

jedná bez zbytečného prodlení a způsobem zajišťujícím, že bude možné všechny nezbytné regulační činnosti provést náležitě, přičemž přihlédne ke složitosti žádosti a potřebě zapojit třetí strany nebo jiný příslušný orgán.

2.   V naléhavých případech může dožádaný příslušný orgán odpovědět na žádost o spolupráci nebo výměnu informací ústně za předpokladu, že odpověď je následně poskytnuta v přiměřené lhůtě písemně za použití formuláře uvedeného v příloze III, není-li s žádajícím příslušným orgánem dohodnuto jinak.

Článek 5

Způsoby sdělování

1.   Není-li v tomto nařízení uvedeno jinak, zasílají se formuláře používané podle tohoto nařízení písemně poštou nebo elektronickými prostředky.

2.   Při určování nejvhodnějších komunikačních prostředků v jakémkoliv konkrétním případě je třeba náležitě zohlednit aspekty důvěrnosti, nezbytnou dobu na korespondenci, objem zasílaného materiálu a snadnost přístupu k informacím ze strany žádajícího příslušného orgánu.

3.   Příslušné orgány zajistí, že během přenosu zůstane zachována úplnost, integrita a důvěrnost informací, které jsou předmětem výměny.

Článek 6

Postupy pro zpracování a vyřízení žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

1.   Žádající příslušný orgán neprodleně odpoví na jakoukoli žádost dožádaného příslušného orgánu o vysvětlení uvedenou v čl. 3 odst. 2.

2.   Dožádaný příslušný orgán uvědomí žádající příslušný orgán, pokud předpokládá prodlení o více než pět pracovních dnů po předpokládaném datu odpovědi uvedeném v potvrzení o přijetí podle čl. 3 odst. 1.

3.   Pokud žádající příslušný orgán žádost kvalifikuje jako naléhavou, dohodnou se dožádaný a žádající příslušný orgán na tom, jak často bude dožádaný příslušný orgán žádajícímu příslušnému orgánu poskytovat aktuální informace o tom, jak žádost vyřizuje, a o datu, kdy očekává odpověď.

4.   Dožádaný příslušný orgán a žádající příslušný orgán spolupracují při řešení veškerých obtíží, které vyvstanou při vyřizování žádosti.

5.   Příslušné orgány si v případě potřeby vzájemně poskytnou zpětnou vazbu ohledně užitečnosti obdržené pomoci, výsledku případu, v souvislosti s nímž byla pomoc požadována, a případných problémů, které se vyskytly při poskytování této pomoci.

Článek 7

Oznámení o odmítnutí vyhovět žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

Pokud dožádaný příslušný orgán v souladu s čl. 31 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 zcela nebo částečně odmítne vyhovět žádosti uvedené v článku 2 tohoto nařízení, oznámí písemně do patnácti pracovních dnů od obdržení žádosti žádajícímu příslušnému orgánu, že odmítl jednat, a to za použití formuláře uvedeného v příloze IV.

Článek 8

Postupy pro žádost o spolupráci týkající se pořízení výpovědi

1.   Pokud žádost o spolupráci podle článku 2 zahrnuje pořízení výpovědi od jakékoli osoby, žádající příslušný orgán a dožádaný příslušný orgán posoudí a zohlední všechny následující skutečnosti v souladu s použitelným vnitrostátním právem:

a)

práva osoby, s níž má být výpověď pořízena, v souladu s platným vnitrostátním právem a právem Unie, včetně Listiny základních práv Evropské unie;

b)

práva osoby související s jazykem výpovědi a možné režimy překladů;

c)

úlohu pracovníků žádajícího příslušného orgánu a dožádaného příslušného orgánu při pořizování výpovědi;

d)

zda má osoba, s níž má být výpověď pořízena, právo na právního zástupce, a pokud ano, rozsah pomoci právního zástupce během pořizování výpovědi, a to včetně pomoci vztahující se k jakémukoli záznamu nebo zprávě o výpovědi;

e)

zda má být výpověď pořízena na dobrovolném nebo nuceném základě;

f)

zda je osoba, s níž má být výpověď pořízena, na základě informací dostupných v době žádosti svědkem, nebo předmětem správního nebo soudního vyšetřování;

g)

zda by, na základě informací dostupných v době žádosti, výpověď mohla být, nebo je, určena k použití v soudním řízení;

h)

zaznamenání výpovědi a platné postupy, včetně toho, zda bude zaznamenání probíhat současně, nebo zda bude mít podobu písemného shrnutí ve formě zápisu, či se bude jednat o zvukový či audiovizuální záznam;

i)

postupy pro osvědčení nebo potvrzení výpovědi osobou poskytující výpověď, včetně toho, zda k tomu dojde po pořízení výpovědi;

j)

postupy pro doručení výpovědi žádajícímu příslušnému orgánu, včetně požadovaného formátu a časové lhůty.

2.   Dožádaný příslušný orgán a žádající příslušný orgán zajistí, že jsou přijata opatření, aby jejich pracovníci mohli postupovat efektivně a mohli se dohodnout na jakýchkoli dalších informacích, které mohou být nezbytné, včetně následujících informací:

a)

plánování dat;

b)

seznam otázek, které mají být položeny osobě, s níž se pořizuje výpověď, a jeho přezkoumání;

c)

ujednání o cestování nebo videokonferenci, včetně zajištění toho, že dotčené příslušné orgány jsou schopny se v případě potřeby sejít, aby danou záležitost projednaly před pořízením výpovědi;

d)

ujednání o překladu.

Článek 9

Postupy pro žádosti o kontrolu nebo šetření na místě

1.   Pokud se žádost o spolupráci podle článku 2 týká provedení kontroly nebo šetření na místě, žádající příslušný orgán a dožádaný příslušný orgán vzájemně zkonzultují, jak nejlépe této žádosti vyhovět, včetně odůvodněnosti provedení společné kontroly nebo společného šetření na místě.

2.   Pro účely konzultace uvedené v odstavci 1 vezmou příslušné orgány v úvahu všechny následující skutečnosti:

a)

obsah žádosti, včetně vhodnosti společného provedení šetření nebo kontroly na místě;

b)

zda příslušné orgány provádějí vlastní vyšetřování ve věci s přeshraničním dopadem odděleně a zda by bylo vhodnější tuto záležitost řešit prostřednictvím spolupráce;

c)

právní a regulační rámec platný v jednotlivých jurisdikcích příslušných orgánů, s cílem zajistit, aby oba příslušné orgány dobře porozuměly potenciálním překážkám a právním omezením týkajícím se jejich jednání a veškerých řízení, která mohou následovat, včetně otázek týkajících se principu ne bis in idem a ochrany práv osob, které jsou předmětem kontroly nebo šetření na místě;

d)

řízení a vedení potřebné pro šetření nebo kontrolu na místě;

e)

přidělení zdrojů a jmenování pracovníků pověřených prováděním šetření nebo kontroly na místě;

f)

možnost vypracování společného akčního plánu a časové rozvržení práce;

g)

opatření, která mají příslušné orgány přijmout společně nebo jednotlivě;

h)

vzájemná výměna shromážděných informací a podávání zpráv o výsledcích jednotlivých přijatých opatření.

3.   V případě, že dožádaný orgán provádí kontrolu nebo šetření na místě sám, jak je uvedeno v čl. 31 odst. 4 písm. a) nařízení (EU) 2020/1503, informuje žádající příslušný orgán o průběhu kontroly nebo šetření a svá zjištění poskytne včas.

a)

Příslušné orgány, které se rozhodnou provést společné šetření nebo společnou kontrolu na místě podle čl. 31 odst. 4 písm. b) nařízení (EU) 2020/1503:

b)

vedou průběžný dialog, aby mohly koordinovat proces shromažďování informací a zjišťování skutečností;

c)

navzájem úzce spolupracují při provádění šetření nebo kontroly na místě;

d)

identifikují konkrétní právní požadavky, které jsou předmětem šetření nebo kontroly na místě;

e)

poskytují si navzájem pomoc, pokud jde o následné vykonávací řízení, v právně přípustném rozsahu, včetně koordinace v souvislosti s jakýmkoli řízením nebo jiným vykonávacím úkonem při provádění výkonu rozhodnutí týkajícího se výsledku šetření nebo kontroly na místě, nebo v příslušných případech vyhlídek na smír;

f)

v příslušných případech se dohodnou alespoň na následujícím:

g)

vypracování společného akčního plánu, který přesně stanoví podstatu, povahu a časové rozvržení opatření, která mají být přijata, a to včetně rozdělení odpovědnosti za dodání výsledků práce a zohlednění priorit každého příslušného orgánu;

h)

určení a posouzení veškerých použitelných právních omezení nebo překážek a veškerých rozdílů v postupech týkajících se šetření nebo opatření při provádění výkonu rozhodnutí nebo jakéhokoli jiného řízení, včetně práv každé osoby, která je předmětem šetření;

i)

určení a posouzení konkrétních právních profesních výsad, které mohou mít dopad na vyšetřovací řízení, jakož i na vykonávací řízení, včetně výpovědi ve vlastní neprospěch;

j)

strategie týkající se veřejnosti a tisku;

k)

zamýšlené použití informací vyměňovaných během společného šetření nebo společné kontroly na místě.

Článek 10

Nevyžádaná výměna informací

1.   Příslušný orgán, který má informace, o nichž se domnívá, že by pomohly jinému příslušnému orgánu při plnění jeho povinností podle nařízení (EU) 2020/1503, předá tyto informace písemně na formuláři uvedeném v příloze III.

2.   Odchylně od odstavce 1, pokud se příslušný orgán posílající informace domnívá, že tyto informace by měly být zaslány naléhavě, může tyto informace nejprve sdělit ústně za předpokladu, že následné předání informací je v přiměřeném časovém rámci provedeno písemně s použitím formuláře uvedeného v příloze III, není-li s přijímacím příslušným orgánem dohodnuto jinak.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA I

Formulář pro žádosti o spolupráci nebo výměnu informací

Žádost o spolupráci nebo výměnu informací

Referenční číslo: …

Datum: …

Obecné informace

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Žádající příslušný orgán:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě)

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský stát:

Příjemce:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě)

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v souladu s článkem 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 (1) Vás žádáme o pomoc v souvislosti s níže uvedenou záležitostí (záležitostmi).

Byli bychom Vám vděčni za obdržení odpovědi na výše uvedenou žádost do [doplňte orientační datum pro odpověď a v případě naléhavé žádosti lhůtu, do níž má být informace poskytnuta], nebo pokud to není možné, údaj o tom, kdy předpokládáte, že budete schopni žádanou pomoc poskytnout.

Druh žádosti

Zaškrtněte příslušné políčko (příslušná políčka)

Činnosti dohledu (poskytnutí informací, pořízení výpovědi, jiné)

Šetření nebo kontroly na místě

Vymáhání

Povolovací postup

Důvody žádosti

[Uveďte ustanovení odvětvových právních předpisů, podle nichž je žádající příslušný orgán příslušný k řešení dané záležitosti]

Žádost se týká [spolupráce] nebo [výměny informací] o

[Popište předmět žádosti, účel, za jakým je spolupráce nebo výměna informací žádána, skutečnosti, které jsou základem pro jakékoliv šetření, na němž je žádost založena, a vysvětlení prospěšnosti spolupráce]

V návaznosti na …

[Uveďte podrobnosti k případné předchozí žádosti tak, aby mohla být identifikována]

Činnosti dohledu (poskytnutí informací, pořízení výpovědi)

Poskytnutí informací

a)

Uveďte podrobný popis konkrétních žádaných informací spolu s důvody, proč budou tyto informace užitečné, a jsou-li známy, také seznam osob, o nichž se domníváte, že žádané informace vlastní, a/nebo míst, kde lze tyto informace získat.

b)

Pokud se žádost týká spolupráce nebo výměny informací týkajících se konkrétního převoditelného cenného papíru, nástroje přijatého pro účely skupinového financování nebo úvěru v rámci nabídky skupinového financování, uveďte tyto informace:

Identifikační číslo nabídky skupinového financování: …

[Uveďte přesný popis nabídky skupinového financování, včetně identifikačního kódu uvedeného v článku 3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2119 (2) ]

Osobní identifikační číslo: …

[Doplňte totožnost jakékoliv osoby spojené s nabídkou skupinového financování a/nebo příslušného poskytovatele služeb skupinového financování]

Datum: …

[Doplňte datum, kdy byla nabídka skupinového financování poskytnuta na platformě skupinového financování]

c)

Pokud se žádost týká informací souvisejících s podnikáním nebo činnostmi určité osoby, uveďte co nejpřesnější informace, aby mohla být daná osoba identifikována.

d)

Pokud existují zvláštní aspekty týkající se citlivosti žádaných informací (a to i z důvodů šetření), uveďte údaj o této citlivosti a o zvláštních opatřeních, která musí při shromažďování informací přijata.

e)

Poskytněte případné další informace.

[Uveďte, zda žádající příslušný orgán je či bude v souvislosti s předmětem žádosti v kontaktu s jiným orgánem nebo donucovacím orgánem v jeho členském státě, nebo zda existuje jiný orgán, o němž žádající orgán ví, že má na předmětu žádosti aktivní zájem]

f)

V případě naléhavé žádosti a stanovení jakékoliv lhůty uveďte úplné vysvětlení naléhavosti žádosti a vysvětlení veškerých lhůt, ve kterých žádající orgán požaduje poskytnutí informací.

Pořízení výpovědi

Uveďte:

a)

výpověď: pod přísahou ☐/čestným prohlášením ☐, je-li přípustná, ani jedno z uvedeného ☐

b)

potřebu a účel pořízení výpovědi:

c)

jména osob, od nichž má být výpověď získána:

[Doplňte podrobnosti o osobách, od nichž má být výpověď pořízena, aby mohl dožádaný orgán případně zahájit předvolávací proces]

d)

podrobný popis žádaných informací, včetně předběžného seznamu otázek (pokud jsou v době žádosti k dispozici):

e)

veškeré další informace, které by mohly být užitečné:

[Pokud žádající příslušný orgán požaduje od svých pracovníků, aby se zúčastnili pořizování výpovědi, uveďte podrobnosti o úřednících žádajícího příslušného orgánu a případně popis veškerých právních a procesních požadavků, které je třeba dodržet, aby byly výpovědi učiněné v jurisdikci žádajícího příslušného orgánu přípustné]

Kontrola nebo šetření na místě

Pokud se žádost týká kontroly nebo šetření na místě, uveďte informace, které příjemci umožní posoudit, která z opatření uvedených v čl. 31 odst. 4 druhém pododstavci písm. a) až e) nařízení (EU) 2020/1503 může přijmout a zda může mít zájem na zahájení společné kontroly nebo šetření na místě. Poskytněte rovněž informace o návrhu žádajícího příslušného orgánu na kontrolu nebo šetření, jeho odůvodnění a přínos pro příjemce.

[Uveďte všechny relevantní informace, aby mohl příjemce žádosti případně poskytnout nezbytnou pomoc]

Vymáhání

a)

Poskytněte podrobný popis konkrétních žádaných informací spolu s důvody, proč budou tyto informace užitečné.

b)

Pokud se žádost týká spolupráce nebo výměny informací týkajících se konkrétního převoditelného cenného papíru, nástroje přijatého pro účely skupinového financování nebo úvěru v rámci nabídky skupinového financování, uveďte tyto informace:

Identifikační číslo nabídky skupinového financování: …

[Uveďte přesný popis nabídky skupinového financování, včetně identifikačního kódu uvedeného v článku 3 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2119]

Osobní identifikační číslo: …

[Doplňte totožnost jakékoliv osoby spojené s nabídkou skupinového financování a/nebo příslušného poskytovatele služeb skupinového financování]

Datum: …

[Uveďte datum, kdy byla nabídka skupinového financování poskytnuta na platformě skupinového financování]

Povolovací postup

a)     Předmět:

b)     Informace o povolovacím postupu:

c)     Informace o jakémkoliv jiném dotčeném příslušném orgánu:

[Uveďte informace zde nebo uveďte odkaz na připojenou dokumentaci obsahující informace]

d)     Žádané informace:

[Uveďte konkrétní popis žádaných informací, včetně požadovaných relevantních dokumentů, a důvody, proč jsou tyto informace nezbytné pro posouzení žádosti o povolení]

e)     Veškeré další informace, které by mohly být užitečné:

[Uveďte jakékoliv jiné relevantní informace. Pokud existují zvláštní aspekty týkající se citlivosti žádaných informací, poskytněte údaje o této citlivosti a o zvláštních opatřeních, která musí být při shromažďování informací přijata.]

Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává orgán ESMA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a dotčené příslušné orgány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Orgán ESMA i dotčené příslušné orgány zejména zajistí, aby byly subjektům údajů poskytnuty veškeré relevantní informace o zpracování osobních údajů v souladu s oddílem 2 „Informace a přístup k osobním údajům“ KAPITOLY III „Práva subjektu údajů“ těchto nařízení.

S úctou

[podpis]


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1).

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2119 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro dokument s klíčovými informacemi pro investory (Viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku).


PŘÍLOHA II

Formulář pro potvrzení o přijetí

Potvrzení o přijetí

Referenční číslo:

Datum:

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Příjemce:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě)

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský stát:

Žádající příslušný orgán:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě)

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v návaznosti na Vaši žádost [doplňte odkaz na žádost] tímto potvrzujeme její přijetí dne [uveďte datum, kdy byla žádost o spolupráci nebo žádost o informace obdržena].

Předpokládané datum odpovědi: …

Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává orgán ESMA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a dotčené příslušné orgány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Orgán ESMA i dotčené příslušné orgány zejména zajistí, aby byly subjektům údajů poskytnuty veškeré relevantní informace o zpracování osobních údajů v souladu s oddílem 2 „Informace a přístup k osobním údajům“ KAPITOLY III „Práva subjektu údajů“ těchto nařízení.

S úctou

[podpis]


PŘÍLOHA III

Formulář pro odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací a pro nevyžádanou výměnu informací

[Odpověď na žádost o spolupráci nebo výměnu informací] [Nevyžádaná výměna informací]

Referenční číslo:

Datum:

Obecné informace

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Žádající příslušný orgán:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě)

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský stát:

Příjemce:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě)

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

Potvrzujeme, že jsme zpracovali Vaši žádost ze dne [dd.mm.rrrr] s referenčním číslem [uveďte referenční číslo žádosti] [nepoužije se v případě nevyžádané výměny informací].

Shromážděné informace

[Pokud byly informace shromážděny, uveďte je prosím zde nebo vysvětlete, jakým způsobem budou tyto informace poskytnuty].

[V případě nevyžádané výměny informací uveďte informace, které jsou poskytovány na nevyžádaném základě].

[Poskytnuté informace jsou důvěrné a [doplňte název žádajícího příslušného orgánu] se zpřístupňují podle článku 31 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 (1) a na základě skutečnosti, že zůstanou důvěrné v souladu s čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503.] [nebo] [Poskytnuté informace mohou být zpřístupněny podle čl. 35 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503.]

[Uveďte název žádajícího nebo přijímajícího příslušného orgánu] dodržuje požadavky stanovené v článku 35 nařízení (EU) 2020/1503.

V příslušných případech prosím vysvětlete, jaké objasnění v souvislosti s konkrétní žádanou informací požadujete:

Z vlastní iniciativy prosím poskytněte jakékoliv podstatné informace, které by mohly dále napomáhat spolupráci a výměně informací pro účely této žádosti:

Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává orgán ESMA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a dotčené příslušné orgány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Orgán ESMA i dotčené příslušné orgány zejména zajistí, aby byly subjektům údajů poskytnuty veškeré relevantní informace o zpracování osobních údajů v souladu s oddílem 2 „Informace a přístup k osobním údajům“ KAPITOLY III „Práva subjektu údajů“ těchto nařízení.

S úctou

[podpis]


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1).


PŘÍLOHA IV

Formulář pro oznámení o odmítnutí

Oznámení o odmítnutí

Referenční číslo:

Datum:

ODESÍLATEL:

Členský stát:

Žádající příslušný orgán:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě)

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

ADRESÁT:

Členský stát:

Příjemce:

Adresa:

(Podrobnosti o kontaktním místě)

Jméno/název:

Telefonní číslo:

E-mail:

Vážená paní/Vážený pane [doplňte příslušné jméno],

v návaznosti na Vaši žádost [uveďte odkaz na žádost] Vám tímto oznamujeme, že v souladu s čl. 31 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 (1) tuto žádost odmítáme z důvodu výjimečných okolností.

Při odmítnutí Vaší žádosti jsme vycházeli z následujících výjimečných okolností

[Uveďte popis příslušné okolnosti v souladu s čl. 31 odst. 2 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2020/1503].

Naše rozhodnutí odmítnout Vaši žádost vycházelo z tohoto důvodu (těchto důvodů)

[Uveďte úplné odůvodnění odmítnutí žádosti od žádajícího příslušného orgánu o spolupráci nebo žádosti o informace ze strany příjemce s ohledem na výjimečnou okolnost, na níž je odmítnutí založeno]

Veškeré poskytnuté osobní údaje zpracovává orgán ESMA v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 a dotčené příslušné orgány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Orgán ESMA i dotčené příslušné orgány zejména zajistí, aby byly subjektům údajů poskytnuty veškeré relevantní informace o zpracování osobních údajů v souladu s oddílem 2 „Informace a přístup k osobním údajům“ KAPITOLY III „Práva subjektu údajů“ těchto nařízení.

S úctou

[podpis]


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU