(EU) 2022/2120Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2120 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardy a formáty údajů, formuláře a postupy pro podávání informací o projektech financovaných prostřednictvím platforem skupinového financování (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 76-85 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/76


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2120

ze dne 13. července 2022,

kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardy a formáty údajů, formuláře a postupy pro podávání informací o projektech financovaných prostřednictvím platforem skupinového financování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 16 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Pro účely účinného shromažďování a porovnávání informací o financovaných projektech skupinového financování příslušnými orgány by měly být standardy a formáty používané poskytovateli služeb skupinového financování při podávání těchto informací v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 konzistentní. Proto by měl být určen formulář, který stanoví společné standardy a formáty pro podávání těchto informací.

(2)

S cílem umožnit včasné shromáždění informací a jejich následné předložení orgánu ESMA příslušnými orgány by poskytovatelé služeb skupinového financování měli příslušným orgánům podávat informace za kalendářní rok nejpozději do konce února následujícího roku. Aby byly příslušným orgánům a orgánu ESMA poskytnuty komplexní informace, které jsou nezbytné pro posílení schopnosti příslušných orgánů vykonávat dohled nad příslušnými subjekty a aby orgán ESMA mohl vypracovat a zveřejnit úplné statistiky týkající se trhu skupinového financování v Unii, měly by informace podávané poskytovateli služeb skupinového financování zahrnovat informace o všech projektech financovaných prostřednictvím platformy poskytovatele služeb skupinového financování, včetně projektů, které v příslušném roce nezískaly žádné finanční prostředky. Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli zajistit, aby informace, které poskytují, byly úplné a přesné.

(3)

Vzhledem k citlivosti informací, které mají poskytovatelé služeb skupinového financování podávat, by postupy pro podávání těchto informací měly zajistit důvěrnost podávaných informací.

(4)

Aby byla zajištěna jistá a účinná identifikace vlastníků projektů, měly by být uvedeny jejich obecně používané identifikační kódy. Je-li vlastníkem projektu právnická osoba, měl by být uveden identifikační kód právnické osoby (LEI) jako vlastníka projektu podle normy ISO 17442. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná obecná mezinárodní norma pro identifikaci fyzických osob, a vzhledem k tomu, že je důležité zajistit jasnou identifikaci vlastníků projektů, kteří jsou fyzickými osobami, měl by být u těchto vlastníků projektů uveden identifikační kód stanovený v článku 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 (2). Aby byla zajištěna interoperabilita údajů a umožněno doplnění podávaných informací o další údaje dostupné v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory podle článku 23 nařízení (EU) 2020/1503, měl by být uveden identifikační kód nabídky skupinového financování určený v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2119 (3).

(5)

Aby mohl orgán ESMA provádět účinný přeshraniční souhrn a srovnání informací a vypracovávat statistiky týkající se trhu skupinového financování v Unii, měly by být standardy a formáty používané při poskytování informací o projektech skupinového financování příslušnými orgány orgánu ESMA konzistentní. Proto by měl být určen formulář, který stanoví společné standardy a formáty pro podávání těchto informací. Příslušné orgány by měly orgánu ESMA poskytnout úplné a přesné informace s uvedením totožnosti vlastníka projektu, anonymizované pomocí obecné metody.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem, jejž Komisi předložil orgán ESMA.

(7)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (4).

(8)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (5) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Standardy a formáty údajů, formulář a postupy pro podávání informací příslušným orgánům

1.   Informace podávané podle čl. 16 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 zahrnují úplné a přesné údaje uvedené v tabulce 2 v příloze tohoto nařízení v souladu se standardy a formáty stanovenými v uvedené tabulce, s použitím elektronické formy ve společném formuláři CSV nebo v jiném alternativním formátu přijatém příslušným orgánem, v němž mají být informace podávány.

2.   Postupy pro podávání informací v souladu s tímto článkem zahrnují mechanismy k zajištění důvěrnosti podávaných informací.

3.   Informace uvedené v odstavci 1 se podávají za každý kalendářní rok do konce února následujícího kalendářního roku.

4.   Informace uvedené v odstavci 1 zahrnují tyto údaje:

a)

v případě poskytovatele služeb skupinového financování identifikační kód právnické osoby (LEI) podle normy ISO 17442;

b)

v případě vlastníka projektu:

i)

identifikační kód právnické osoby, je-li vlastníkem projektu právnická osoba;

ii)

identifikační kód stanovený v článku 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590, je-li vlastníkem projektu fyzická osoba;

c)

u každého jednotlivého projektu identifikační kód nabídky skupinového financování určený v souladu s článkem 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2022/2119.

Článek 2

Standardy a formáty údajů, formulář a postupy pro podávání informací orgánu ESMA

1.   Informace podávané podle čl. 16 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 zahrnují úplné a přesné údaje uvedené v tabulce 3 v příloze tohoto nařízení v souladu se standardy a formáty stanovenými v uvedené tabulce, s použitím elektronické formy ve společném formuláři CSV.

2.   Informace umožňující identifikaci vlastníka projektu jsou anonymizovány pomocí společného kryptografického hašovacího algoritmu.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/590 ze dne 28. července 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro hlášení obchodů příslušným orgánům (Úř. věst. L 87, 31.3.2017, s. 449).

(3)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2119 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro dokument s klíčovými informacemi pro investory (viz strana 63 v tomto čísle Úředního věstníku).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

Tabulka 1

Glosář pro tabulky 2 a 3

SYMBOL

DRUH ÚDAJŮ

DEFINICE

{ALPHANUM-n}

Až n alfanumerických znaků

Volný text.

{COUNTRYCODE_2}

2 alfanumerické znaky

Dvoupísmenný kód země podle kódu země ISO 3166-1 alpha-2

{CURRENCYCODE_3}

3 alfanumerické znaky

Třípísmenný kód měny podle kódů měn ISO 4217

{DECIMAL-n/m}

Celkem až nmístné desetinné číslo, z toho až m míst mohou být zlomky

Numerické pole pro kladné i záporné hodnoty.

desetinný oddělovač je “.“ (tečka);

u tisíců se nepoužívá oddělovač,

před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus),

hodnoty se zaokrouhlují a nezkracují.

{INTEGER-n}

Celé číslo celkem až nmístné

Numerické pole pro kladné i záporné celé hodnoty.

u tisíců se nepoužívá oddělovač,

před zápornými čísly je znaménko „–“ (minus).

{LEI}

20 alfanumerických znaků

Identifikační kód právnické osoby ve smyslu normy ISO 17442

{NATIONAL_ID}

35 alfanumerických znaků

Identifikační kód je odvozen v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.


Tabulka 2

Informace předkládané příslušnými orgány

Č.

Pole

Obsah, který má být oznámen

Formáty a standardy pro podávání hlášení

1

Identifikační kód poskytovatele služeb skupinového financování

Kód používaný k identifikaci poskytovatele služeb skupinového financování odpovědného za předložení zprávy.

{LEI}

2

Vykazované období

Rok, za který je zpráva předložena.

RRRR

Informace o projektech, na něž poskytovatel služeb skupinového financování během vykazovaného období učinil nabídku skupinového financování.

Pole 3 až 6 se zopakují pro každý projekt. Je-li získaná částka vyjádřena ve více než jedné měně, pole 5 až 6 se zopakují pro každou měnu.

3

Identifikační kód nabídky skupinového financování

Specifický identifikační kód nabídky skupinového financování uvedený ve článku 3 prováděcího nařízení Komise 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4

Odvětví

Odvětví projektu podle první úrovně klasifikace stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (1).

{ALPHANUM-1}

5

Získaná částka

Částka získaná na projekt.

Informace vykázané v tomto poli musí být v souladu s hodnotami uvedenými v poli 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Měna získané částky

Měna, v níž je získaná částka vyjádřena.

{CURRENCYCODE_3}

Informace o vlastníkovi (vlastnících) projektu každého projektu.

Pole 7 se zopakuje pro každého vlastníka projektu.

7

Identifikační kód vlastníka (vlastníků) projektu

Kód používaný k identifikaci vlastníka projektu:

a)

je-li vlastníkem projektu právnická osoba, identifikační kód právnické osoby;

b)

je-li vlastníkem projektu fyzická osoba, identifikační kód určený v souladu s článkem 6 nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/590.

{LEI}

{NATIONAL_ID}

Informace o investorech a nástrojích vydaných pro každý projekt.

Mají-li být vykazovány různé druhy nástrojů, různé druhy investorů, různé země investorů nebo měny, zopakují se pole 8 až 13 tolikrát, kolikrát je to zapotřebí pro každou kombinaci druhu nástroje, druhu investora, země investora a měny.

8

Druh nástroje

Druh vydaných nástrojů.

LOAN – úvěry

ICFP – přijaté nástroje pro účely skupinového financování

EQUI – kapitálové nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (2), například nástroje uvedené v písmenu a) uvedené směrnice

DEBT – dluhové nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například nástroje uvedené v písmenu b) uvedené směrnice

OTHR – ostatní převoditelné cenné papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například cenné papíry uvedené v písmenu c) uvedené směrnice

9

Druh investora

Druh nebo druhy investorů s uvedením, zda je investor:

a)

fyzickou nebo právnickou osobou, která je profesionálním zákazníkem na základě oddílu I bodů 1 až 4 přílohy II směrnice 2014/65/EU;

b)

fyzickou nebo právnickou osobou, která má souhlas poskytovatele služeb skupinového financování, aby s ní bylo zacházeno jako s kvalifikovaným investorem v souladu s kritérii a postupem stanoveným v příloze II nařízení (EU) 2020/1503;

c)

nekvalifikovaný investor;

d)

vlastník projektu.

Pokud částka vykázaná v poli 12 odkazuje na částku, kterou do projektu investoval vlastník projektu, pak druh investora vykázaný v tomto poli zahrnuje vlastníka projektu, jak je uvedeno v písmenu d).

PROF – profesionální zákazník v souladu s oddílem I body 1 až 4 přílohy II směrnice 2014/65/EU

SOPH – kvalifikovaný investor v souladu s kritérii a postupem stanovenými v příloze II nařízení (EU) 2020/1503

RETL – nekvalifikovaný investor

OTHR – vlastníci projektů

10

Země investora

Země daňové rezidence investorů.

{COUNTRYCODE_2}

11

Počet investorů

Počet jednotlivých investorů pro daný druh investora a zemi investora.

{INTEGER-9}

12

Investovaná částka

Celková částka investovaná pro daný druh investora a zemi investora vyjádřená v měně použité pro platbu.

{DECIMAL-18/5}

13

Měna investované částky

Měna, v níž je investovaná částka vyjádřena.

{CURRENCYCODE_3}


Tabulka 3

Informace, které mají být oznámeny orgánu ESMA

Č.

Pole

Obsah, který má být oznámen

Formáty a standardy pro podávání hlášení

1

Identifikační kód poskytovatele služeb skupinového financování

Kód používaný k identifikaci poskytovatele služeb skupinového financování odpovědného za předložení zprávy.

{LEI}

2

Vykazované období

Rok, za který je zpráva předložena.

RRRR

Informace o projektech, na něž poskytovatel služeb skupinového financování během vykazovaného období učinil nabídku skupinového financování.

Pole 3 až 6 se zopakují pro každý projekt. Je-li získaná částka vyjádřena ve více než jedné měně, pole 5 až 6 se zopakují pro každou měnu.

3

Identifikační kód nabídky skupinového financování

Jedinečný identifikační kód nabídky skupinového financování uvedený ve článku 3 prováděcího nařízení Komise 2022/2119.

{ALPHANUM-28}

4

Odvětví

Odvětví projektu podle první úrovně klasifikace stanovené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1893/2006.

{ALPHANUM-1}

5

Získaná částka

Částka získaná na projekt.

Informace vykázané v tomto poli musí být v souladu s hodnotami uvedenými v poli 12.

{DECIMAL-18/5}

6

Měna získané částky

Měna, v níž je získaná částka vyjádřena.

{CURRENCYCODE_3}

Informace o vlastníkovi (vlastnících) projektu každého projektu.

Pole 7 se zopakuje pro každého vlastníka projektu.

7

Anonymizovaný identifikátor vlastníka (vlastníků) projektu

Identifikační kód vlastníka projektu anonymizovaný v souladu s čl. 2 odst. 2.

{ALPHANUM}

Informace o investorech a nástrojích vydaných pro každý projekt.

Mají-li být vykazovány různé druhy nástrojů nebo různé druhy investorů, různé země investorů nebo měny, zopakují se pole 8 až 13 tolikrát, kolikrát je zapotřebí pro každou kombinaci druhu nástroje, druhu investorů, země a měny investorů.

8

Druh nástroje

Druh vydaných nástrojů.

LOAN – úvěry

ICFP – přijaté nástroje pro účely skupinového financování

EQUI – kapitálové nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například nástroje uvedené v písmenu a) uvedené směrnice

DEBT – dluhové nástroje, které jsou převoditelnými cennými papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například nástroje uvedené v písmenu b) uvedené směrnice

OTHR – ostatní převoditelné cenné papíry podle čl. 4 odst. 1 bodu 44 směrnice 2014/65/EU, například cenné papíry uvedené v písmenu c) uvedené směrnice

9

Druh investora

Druh investorů s uvedením, zda je investor:

a)

fyzickou nebo právnickou osobou, která je profesionálním zákazníkem na základě oddílu I bodů 1 až 4 přílohy II směrnice 2014/65/EU;

b)

fyzickou nebo právnickou osobou, která má souhlas poskytovatele služeb skupinového financování, aby s ní bylo zacházeno jako s kvalifikovaným investorem v souladu s kritérii a postupem stanoveným v příloze II nařízení (EU) 2020/1503;

c)

nekvalifikovaný investor;

d)

vlastník projektu.

Pokud částka vykázaná v poli 12 odkazuje na částku, kterou do projektu investoval vlastník projektu, pak druh investora vykázaný v tomto poli zahrnuje vlastníka projektu, jak je uvedeno v písmenu d).

PROF – profesionální zákazník v souladu s oddílem I body 1 až 4 přílohy II směrnice 2014/65/EU

SOPH – kvalifikovaný investor v souladu s kritérii a postupem stanovenými v příloze II nařízení (EU) 2020/1503

RETL – nekvalifikovaný investor

OTHR – vlastníci projektů

10

Země investora

Země daňové rezidence investorů.

{COUNTRYCODE_2}

11

Počet investorů

Počet jednotlivých investorů pro daný druh investora a zemi investora.

{INTEGER-9}

12

Investovaná částka

Celková částka investovaná pro daný druh investora a zemi investora vyjádřená v měně použité pro platbu.

{DECIMAL-18/5}

13

Měna investované částky

Měna, v níž je investovaná částka vyjádřena.

{CURRENCYCODE_3}


(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(2)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU