(EU) 2022/2119Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2119 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro dokument s klíčovými informacemi pro investory (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 63-75 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/63


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2119

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro dokument s klíčovými informacemi pro investory

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 23 odst. 16 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistila srovnatelnost dokumentu s klíčovými informacemi pro investory u různých nabídek skupinového financování a usnadnilo se vypracování dokumentu s klíčovými informacemi pro investory ze strany vlastníků projektů, měl by být stanoven společný vzor pro předkládání dotčených informací. Tento vzor by měl zajistit, aby vlastníci projektů dodržovali podobný způsob prezentace, pokud jde o formu a podstatu, a zároveň umožnit požadovanou flexibilitu, která vezme v úvahu specifika každé nabídky skupinového financování s ohledem na její povahu, rozsah a složitost.

(2)

Zajistit interoperabilitu údajů a umožnit křížové odkazy informací obsažených v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory s jinými informacemi, zejména informacemi vykazovanými v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU) 2022/2120 (2); každý dokument s klíčovými informacemi pro investory by měl obsahovat jedinečný identifikátor nabídky skupinového financování, k níž se vztahuje.

(3)

Aby vlastníci projektů měli možnost poskytnout potenciálním investorům další relevantní informace, mělo by být možné připojit hypertextové odkazy, které by se měly řídit společným vzorem. Tyto hypertextové odkazy by však neměly narušit úplnost dokumentu s klíčovými informacemi pro investory jako samostatného dokumentu. Používání hypertextových odkazů by proto nemělo vlastníky projektů zprošťovat povinnosti uvádět příslušné informace jasným a úplným způsobem v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

(4)

Aby mohli potenciální investoři činit informovaná investiční rozhodnutí, měl by dokument s klíčovými informacemi pro investory obsahovat konkrétní, nikoli a všeobecný popis všech relevantních rizik souvisejících s projektem skupinového financování, nabídkou skupinového financování a vlastníkem projektu.

(5)

Aby byla zajištěna srovnatelnost a jasnost finančních informací obsažených v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, a zvýšila se tak transparentnost pro potenciální investory, měly by být účetní závěrky a informace předkládány v souladu se společně uznávanými standardy a zásadami.

(6)

Aby bylo možné poskytovat transparentní informace o provizích, poplatcích a jiných transakčních nákladech, které investorovi vzniknou za celou dobu trvání projektu skupinového financování, měl by dokument s klíčovými informacemi pro investory obsahovat rozpis přímých a nepřímých nákladů, který specifikuje náklady na vstup, náklady na výstup, náklady vzniklé během projektu a vedlejší náklady.

(7)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(8)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o radu skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(9)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vzor dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

1.   Při poskytování informací v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory podle článku 23 nařízení (EU) 2020/1503 použijí poskytovatelé služeb skupinového financování vzor stanovený v příloze tohoto nařízení.

2.   Informace uvedené v odstavci 1 se zpřístupní, jakmile poskytovatel služeb skupinového financování zveřejní příslušnou nabídku skupinového financování.

Článek 2

Formát a jazykové požadavky vzoru dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

1.   Informace uvedené v článku 1 se předkládají tak, aby byly snadno čitelné, a vyjadřují se způsobem, který umožní jejich pochopení, a to i ze strany potenciálních nekvalifikovaných investorů, a s přihlédnutím k možným obtížím s porozuměním vyplývajícím z povahy, rozsahu a složitosti nabídky skupinového financování.

2.   Jazyk použitý v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory musí být jasný a stručný a je třeba se vyhnout technickým termínům tam, kde je možné místo nich použít běžná slova.

Článek 3

Identifikační kód nabídky skupinového financování

1.   Dokument s klíčovými informacemi pro investory obsahuje standardizovaný, trvalý a jedinečný identifikační kód příslušné nabídky skupinového financování.

2.   Identifikační kód uvedený v odstavci 1 je výsledkem zřetězení těchto prvků v následujícím pořadí:

a)

identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442 poskytovatele služeb skupinového financování;

b)

kód složený z osmi numerických znaků, který vytvoří interně poskytovatel služeb skupinového financování a který je jedinečný pro každou nabídku skupinového financování zveřejněnou poskytovatelem služeb skupinového financování.

3.   Identifikační kód vytvořený v souladu s odstavcem 2 se nezmění po úpravě dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, která je výsledkem:

a)

překladu dokumentu s klíčovými informacemi pro investory do různých jazyků podle čl. 23 odst. 4 a 13 nařízení (EU) 2020/1503;

b)

aktualizace dokumentu s klíčovými informacemi pro investory podle čl. 23 odst. 8 a 12 nařízení (EU) 2020/1503;

c)

jiné nevýznamné změny informací uvedených v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.

Článek 4

Volba pojmů ve vzoru dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

Pokud vzor dokumentu s klíčovými informacemi pro investory stanovený v příloze umožňuje volbu pojmů nebo výrazů, provede se tato volba takto:

a)

výrazy „cílový kapitál“ nebo „získávání kapitálu“ se použijí pro nabídky skupinového financování týkající se kapitálových převoditelných cenných papírů nebo přijatých nástrojů pro účely skupinového financování;

b)

výrazy „cílové fondy“ nebo „půjčky finančních prostředků“ se použijí pro nabídky skupinového financování týkající se úvěrů, nekapitálových převoditelných cenných papírů nebo hybridních nástrojů;

c)

pojmy „převoditelné cenné papíry“ nebo „nástroje přijaté pro účely skupinového financování“ se používají v souladu s druhem nabízených nástrojů.

Článek 5

Používání hypertextových odkazů ve vzoru dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

1.   Dokument s klíčovými informacemi pro investory může obsahovat hypertextové odkazy podle vzoru stanoveného v příloze.

2.   Hypertextové odkazy doplňují poskytnuté informace a nenahrazují je, není-li ve vzoru stanoveno jinak.

3.   Hypertextové odkazy musí být v souladu s informacemi uvedenými jinde v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, přičemž externí zdroje uvedené v hypertextových odkazech musí být volně a snadno přístupné.

Článek 6

Druhy hlavních rizik spojených s nabídkou skupinového financování

1.   Druhy hlavních rizik, která jsou spojena s nabídkou skupinového financování, se zveřejní v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory, který se vztahuje k dané nabídce v souladu s pokyny stanovenými v části C přílohy. V případě potřeby se zveřejní i jiná rizika.

2.   Popis rizik spojených s nabídkou skupinového financování je relevantní pro tuto konkrétní nabídku a je vypracován pouze ve prospěch potenciálních investorů, přičemž neuvádí obecná prohlášení o investičních rizicích ani neomezuje odpovědnost vlastníka projektu nebo osob jednajících jeho jménem.

Článek 7

Finanční poměrové ukazatele, závěrky a informace ve vzoru dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

Účetní závěrka a informace uvedené ve vzoru dokumentu s klíčovými informacemi pro investory stanoveném v příloze se předkládají v souladu s Mezinárodním standardem účetního výkaznictví (IFRS) nebo případně s místními obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP).

Článek 8

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2120 ze dne 13. července 2022, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o standardy a formáty údajů, formuláře a postupy pro podávání informací o projektech financovaných prostřednictvím platforem skupinového financování (Viz strana 76 v tomto čísle Úředního věstníku).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


PŘÍLOHA

VZOR DOKUMENTU S KLÍČOVÝMI INFORMACEMI PRO INVESTORY

Tuto nabídku skupinového financování neověřily ani neschválily [příslušné orgány – doplňte plné označení příslušného orgánu/orgánů] ani Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

Předtím než vám byl umožněn přístup k této investici, nemusela být nutně posouzena přiměřenost vašich zkušeností a znalostí.

Uskutečněním této investice přebíráte plné riziko této investice, včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných peněžních prostředků.

Varování před riziky

Investice do tohoto projektu skupinového financování je spojena s riziky včetně rizika částečné nebo úplné ztráty investovaných peněžních prostředků. Na vaši investici se nevztahují systémy pojištění vkladů zřízené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU.1 Na vaši investici se nevztahují ani systémy pro odškodnění investorů zřízené v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES.2

Ze své investice nemusíte získat žádný výnos.

Nejedná se o spořicí produkt a doporučujeme, abyste do projektů skupinového financování neinvestovali více než 10 % svého čistého jmění.

Investiční nástroje nemusíte být schopni prodat v okamžiku, kdy tak budete chtít učinit. I když je budete moci prodat, můžete utrpět ztráty.

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s 149).

2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/9/ES ze dne 3. března 1997 o systémech pro odškodnění investorů (Úř. věst. L 84, 26.3.1997, s. 22).

Předsmluvní lhůta na rozmyšlenou pro nekvalifikované investory

Nekvalifikovaní investoři využívají lhůtu na rozmyšlenou, během níž mohou kdykoli odvolat svou nabídku investovat nebo vyjádření zájmu o nabídku skupinového financování, a to bez uvedení důvodu a bez uložení sankce. Lhůta na rozmyšlenou začíná okamžikem, kdy potenciální nekvalifikovaný investor předloží nabídku investice nebo naznačí své vyjádření zájmu, a končí po čtyřech kalendářních dnech od tohoto okamžiku.

[Zde uveďte způsoby, jak mohou nekvalifikovaní investoři uplatnit své právo na odvolání v průběhu lhůty na rozmyšlenou, spolu s informacemi o tomto postupu a jeho důsledcích.]

Přehled nabídky skupinového financování

Identifikační kód nabídky

Identifikační kód nabídky podle článku 3

Vlastník projektu a název projektu

 

Druh nabídky a druh nástroje

 

Cílová částka

Cílová částka a měna nabídky skupinového financování, včetně ekvivalentní hodnoty v eurech a data směnného kurzu, pokud nabídka skupinového financování stanoví měnu mimo eurozónu.

Lhůta

Datum uzavření nabídky pro potenciální investory.

Část A: Informace o vlastníkovi/vlastnících projektu a o projektu skupinového financování

a)

Vlastník projektu a projekt skupinového financování  (1)

[Doplňte tento oddíl zahrnutím níže uvedených informací, dle okolností]

Totožnost:

Oficiální název vlastníka projektu, země zápisu/registrace a registrační číslo.

Právní forma:

Právní forma

Kontaktní údaje:

Internetové stránky, adresa sídla, e-mail a telefonní číslo.

Vlastnictví:

Datum poslední změny vlastnictví a stručný popis vlastnické struktury vlastníka projektu a případně projektu. Tyto informace mohou být uvedeny ve formě schématu (2).

Vedení:

Stručný popis řídících orgánů vlastníka projektu. Je-li to možné a považuje-li se to za vhodné, může být uveden hypertextový odkaz na životopisy členů řídících orgánů.

b)

Odpovědnost za informace uvedené v tomto dokumentu s klíčovými informacemi pro investory

„Vlastník projektu skupinového financování prohlašuje podle svých nejlepších znalostí, že žádné informace nebyly vynechány a že žádné informace nejsou významně zavádějící ani nepřesné. Za přípravu dokumentu s klíčovými informacemi pro investory je odpovědný vlastník projektu.“

[Vyplňte tento oddíl výčtem fyzických a právnických osob, které jsou odpovědné za informace uvedené v dokumentu s klíčovými informacemi pro investory v souladu s vnitrostátním právem. V případě fyzických osob, jako jsou členové správních, řídících nebo dozorčích orgánů vlastníka projektu, uveďte jejich jména a funkce. V případě právnických osob uveďte jejich název a sídlo.]

„Prohlášení [každé] výše uvedené osoby [osob] o její/jejich odpovědnosti za informace uvedené v tomto dokumentu s klíčovými informacemi pro investory podle čl. 23 odst. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503* (3) je součástí [přílohy [A] tohoto nařízení (4)].“

c)

Hlavní činnosti vlastníka projektu; výrobky nebo služby, které vlastník projektu nabízí

Stručný popis povahy současných hlavních činností a obchodních výsledků vlastníka projektu, případně včetně stručné prezentace jeho strategie a vytvořené přidané hodnoty.

d)

Hypertextový odkaz na poslední účetní závěrku vlastníka projektu, je-li k dispozici

Hypertextový odkaz na poslední účetní závěrku vlastníka projektu, je-li k dispozici.

Pokud účetní závěrka prošla auditem, lze rovněž uvést hypertextový odkaz na příslušnou zprávu (zprávy) o auditu.

Pokud není dostupná nejaktuálnější účetní závěrka, musí být tato skutečnost výslovně zmíněna. Mohou být uvedeny důvody této nedostupnosti. Pouze v případě, že není dostupná nejnovější účetní závěrka, lze namísto toho uvést hypertextový odkaz na aktuální rozvahu vlastníka projektu, je-li k dispozici.

Pokud existuje zvláštní účelová jednotka vložená mezi vlastníka projektu a investory, mohou být výše uvedené informace poskytnuty rovněž s ohledem na zvláštní účelovou jednotku.

e)

Klíčové roční finanční údaje a ukazatele vlastníka projektu za poslední tři roky, jsou-li k dispozici

Předložení klíčových ročních finančních údajů a poměrů, jako jsou:

(i)

obrat;

(ii)

roční čistý zisk;

(iii)

celková aktiva;

(iv)

hrubá, provozní a čistá zisková rozpětí;

(v)

čistý dluh; poměr dluhu k vlastnímu kapitálu;

(vi)

zatěžkávací zkouška poměru; poměr krytí dluhové služby;

(vii)

zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA);

(viii)

návratnost vlastního kapitálu;

(ix)

poměr nehmotných dlouhodobých aktiv k celkovým aktivům.

f)

Popis projektu skupinového financování včetně jeho účelu a hlavních rysů

Popis projektu skupinového financování, včetně jeho účelu a hlavních rysů a zamýšleného využití získaných finančních prostředků.

Část B: Hlavní náležitosti procesu skupinového financování a podmínky pro [získávání kapitálu] nebo [půjčky finančních prostředků]

a)

Minimální [cílový kapitál, který má být získán] nebo [cílové finanční prostředky, které je třeba si vypůjčit] v rámci jediné nabídky skupinového financování

[Částka a měna]

Počet nabídek (veřejných nebo neveřejných), které již vlastník projektu nebo poskytovatel skupinového financování dokončil pro projekt skupinového financování;

Druh nabídky a druh nabízeného nástroje

Datum dokončení

Částka [získaná/vypůjčená] a cílová částka (včetně hodnoty ekvivalentu v eurech a data směnného kurzu v případě měn jiných než euro)

Další relevantní informace, pokud existují

 

 

 

 

b)

Lhůta pro dosažení [cílového kapitálu, který má být získán] nebo [cílových finančních prostředků, které mají být vypůjčeny]:

[Datum uzavření nabídky pro potenciální investory.]

c)

Informace o následcích, nebude-li [cílový kapitál] získán nebo nebudou-li [cílové finanční prostředky vypůjčeny] do uplynutí stanovené lhůty

Informace o důsledcích spojených s procesem skupinového financování a účastí investorů v případě, že nabídka skupinového financování nedosáhne cílové minimální částky, včetně:

(i)

případů, pokud by nabídka skupinového financování a závazky investorů byly zrušeny;

(ii)

případů, pokud by jakékoli částky, které investoři zaplatili, byly vráceny, a pokud ano, za jakých podmínek a kdy;

(iii)

případů, pokud by investorům vznikly jakékoliv poplatky nebo výdaje v důsledku toho, že nabídka nedosáhla cílové částky.

d)

Maximální výše nabídky, pokud se liší od [cílového kapitálu] nebo [cílových finančních prostředků] podle písmene a)

Maximální výše nabídky a měna (včetně hodnoty ekvivalentu v eurech v případě měny jiné než euro), pokud se tato částka liší od [cílového kapitálu] nebo [cílových finančních prostředků].

e)

Částka vlastních finančních prostředků, které na projekt skupinového financování přidělil vlastník projektu

Údaj o tom, zda hlavní akcionáři nebo členové řídících, dozorčích nebo správních orgánů vlastníka projektu investovali do nabízených nástrojů, upsali je nebo se zavázali k jejich investování nebo upsání, a jejich výši, včetně procentního podílu ve vztahu k cílové částce nabídky.

f)

Změna složení kapitálu nebo úvěrů vlastníka projektu souvisejících s nabídkou skupinového financování

Popis změn, které povedou ke složení kapitálu a zadluženosti vlastníka projektu v důsledku nabídky skupinového financování.

Část C: Rizikové faktory

Uvedení hlavních rizik

Vyplňte tento oddíl popisem hlavních rizik spojených s projektem skupinového financování podle druhů hlavních rizik uvedených níže.

Následující seznam druhů hlavních rizik není vyčerpávající. V této části se rovněž popíše jakékoli další hlavní riziko, které je relevantní pro projekt skupinového financování, nabídku skupinového financování, vlastníka projektu, převoditelné cenné papíry a nástroje přijaté pro účely skupinového financování nebo půjčky.

Druh č. 1 – Riziko projektu

Rizika, která jsou vlastní projektu a která mohou způsobit neúspěch projektu. Tato rizika se mohou týkat mimo jiné:

(i)

faktorů, na nichž projekty závisí, například financování, právních předpisů, udělování licencí, autorských práv;

(ii)

výskytu nepříznivých scénářů s negativním dopadem;

(iii)

technologického rozvoje konkurentů nebo konkurenčních výrobků;

(iv)

rizik vyplývajících z osoby vlastníka projektu.

Druh č. 2 – Riziko odvětví

Rizika, která jsou vlastní konkrétnímu odvětví. Tato rizika mohou být způsobena například změnou makroekonomických podmínek, poklesem poptávky v odvětví, v němž projekt skupinového financování funguje, a závislostí na jiných odvětvích.

Odvětví projektu se popisuje pomocí klasifikace uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 (5).

Druh č. 3 – Riziko selhání

Riziko, že projekt nebo vlastník projektu se mohou stát předmětem konkurzu nebo jiného insolvenčního řízení, a další události týkající se projektu nebo vlastníka projektu, které mohou vést ke ztrátě investice pro investory.

Tato rizika mohou být způsobena různými faktory, včetně:

a)

(závažné) změny makroekonomické situace;

b)

špatného vedení;

c)

nedostatku zkušeností;

d)

podvodu;

e)

financování, které nevyhovuje obchodnímu účelu;

f)

neúspěšného uvedení výrobku na trh;

g)

nedostatku peněžních toků.

Druh č. 4 – Riziko nižších, zpožděných nebo nulových výnosů

Riziko, že výnos je nižší, než se očekávalo, nebo že se nesplácí jistina nebo úroky vyplývající z projektu.

Druh č. 5 – Riziko selhání platformy

Riziko, že platforma skupinového financování není dočasně nebo trvale schopna poskytovat své služby.

Druh č. 6 – Riziko nelikvidity investice

Riziko, že investoři nemohou své investice prodat.

Druh č. 7 – Jiná rizika

Rizika, která nejsou mimo jiné pod kontrolou vlastníka projektu, například politická a regulační rizika.

Část D: Informace týkající se nabídky převoditelných cenných papírů a nástrojů přijatých pro účely skupinového financování

a)

Celková částka a druh [převoditelných cenných papírů] nebo [nástrojů přijatých pro účely skupinového financování] v nabídce

Je nutno upřesnit tyto údaje:

(i)

popis druhu a třídy nástrojů, které mají být nabízeny;

(ii)

případně počet nástrojů, které mají být nabízeny, jejich denominaci, měnu a podmínky;

(iii)

relativní pořadí priority nástrojů v kapitálové struktuře emitenta v případě platební neschopnosti, případně včetně informací o pořadí a podřízenosti cenných papírů.

b)

Upisovací cena

Cena, za kterou budou [převoditelné cenné papíry] nebo [nástroje přijaté pro účely skupinového financování] nabízeny. V příslušných případech se v tomto oddíle rovněž uvede minimální výše úpisu na jednoho investora.

c)

Zda jsou akceptovány úpisy nad cílovou hodnotu a jak jsou alokovány

d)

Podmínky úpisu a platby

Tento oddíl obsahuje jasný popis podmínek úpisu, včetně převodu upisovací ceny a platebního postupu, včetně načasování a metody.

Tento oddíl může rovněž obsahovat hypertextový odkaz na popis postupu úpisu a pokyny k němu.

e)

Úschova a vydání [převoditelných cenných papírů] nebo [nástrojů přijatých pro účely skupinového financování] v nabídce

V tomto oddíle se uvede datum dodání (nebo pokud tento pevný příslib nelze učinit, nejzazší možné datum dodání) a postup dodání příslušných nástrojů (včetně finančního kolaterálu nástrojů) a uvede se jméno a kontaktní údaje (včetně elektronické pošty) emitenta nebo jeho zástupce.

Pokud poskytovatel služeb skupinového financování neposkytuje služby úschovy, učiní v tomto smyslu jasné prohlášení.

Tento oddíl obsahuje totožnost, registrační číslo a kontaktní údaje schovatele. Uvede se, zda investor dluží schovateli jakýkoliv poplatek.

f)

Informace týkající se záruky nebo finančního kolaterálu, kterými je investice případně zajištěna

i)

je [ručitel] nebo [poskytovatel finančního kolaterálu] právnickou osobou?

ii)

totožnost, právní forma a kontaktní údaje [ručitele] nebo [poskytovatele finančního kolaterálu]

iii)

informace o povaze a podmínkách [záruky] nebo [finančního kolaterálu] (včetně jejich pořadí)

g)

Informace týkající se závazného příslibu zpětného odkupu [převoditelných cenných papírů] nebo případně [nástrojů přijatých pro účely skupinového financování]

Popis ujednání o zpětném odkupu

Tento oddíl poskytuje jasné a stručné informace o jakémkoli příslibu zpětného odkupu. Podrobnější informace mohou být případně poskytnuty prostřednictvím hypertextového odkazu.

Lhůta pro zpětný odkup

Popis podmínek účasti na zpětném odkupu (včetně případných platných lhůt).

h)

Informace o úrokové sazbě a splatnosti

Tento oddíl se vztahuje na nekapitálové převoditelné cenné papíry (např. dluhopisy) nebo hybridní nástroje (např. dluhopisy převoditelné na akcie).

Nominální úroková sazba:

Roční nominální úroková sazba je jasně uvedena. Tento oddíl dále obsahuje stručné vysvětlení metody použité pro její výpočet nebo hypertextový odkaz na internetové stránky poskytovatele služeb skupinového financování, které toto vysvětlení obsahují.

Roční úroková sazba se uvádí s přesností na dvě desetinná místa a v následujícím upřednostňovaném formátu:

[•] % za rok (vypočteno pomocí [uveďte použitou metodu výpočtu]); nebo pokud je úroková sazba pohyblivá, stručné informace o klíčových faktorech určujících úrokovou sazbu (např. Euro Interbank Offered Rate – EURIBOR, plus X %) a její výpočet.

Datum, od kterého se úrok stává splatným:

Data splatnosti úrokových plateb:

Datum splatnosti (případně včetně překlenovacích splátek):

Použitelný výnos:

Výnos se vypočítá jako roční sazba a v souladu s metodou použitou pro výpočet roční nominální úrokové sazby a uvede se s přesností na dvě desetinná místa. Rovněž musí být stručně zveřejněny klíčové předpoklady, z nichž výpočet výnosu vychází.

Část E: Informace o zvláštní účelové jednotce

a)

Je mezi vlastníka projektu a investora vložena zvláštní účelová jednotka?

ano/ne

b)

Kontaktní údaje zvláštní účelové jednotky

Je-li odpověď na výše uvedenou otázku kladná, uvede se v tomto oddíle totožnost, právní forma a sídlo zvláštní účelové jednotky.

Část F: Práva investorů

[V souladu s čl. 23 odst. 7 nařízení (EU) 2020/1503, pokud v případě nástrojů přijatých pro účely skupinového financování překročí informace požadované podle části F této přílohy jednu tiskovou stranu papíru formátu A4, jsou zbývající informace uvedeny v příloze dokumentu s klíčovými informacemi pro investory.]

a)

Klíčová práva spojená s [převoditelnými cennými papíry] nebo [nástroji přijatými pro účely skupinového financování]

Stručný popis klíčových práv spojených s nástroji seskupených podle druhů, jako jsou například:

(i)

práva na dividendy;

(ii)

hlasovací práva;

(iii)

práva na přístup k informacím;

(iv)

předkupní práva v nabídkách k upsání nástrojů stejné třídy;

(v)

právo na podíl na zisku emitenta;

(vi)

právo na podíl na případném likvidačním zůstatku;

(vii)

práva na zpětný odkup;

(viii)

práva na přeměnu;

(ix)

práva na společné vystoupení v případě, že nastane rozhodná skutečnost (tj. změna kontroly, práva na společný prodej).

Lze uvést hypertextový odkaz na zakládací dokumenty vlastníka projektu nebo jakékoli jiné příslušné právní dokumenty spolu s odkazy na příslušné články nebo čísla oddílů.

b) a c)

Omezení, kterým podléhají [převoditelné cenné papíry] nebo [nástroje přijaté pro účely skupinového financování], včetně dohod společníků nebo jiných ujednání bránících jejich převoditelnosti.

Tento oddíl obsahuje popis jakékoli dohody akcionářů nebo jiného ujednání, které brání převoditelnosti nebo v některém případě omezují převoditelnost nástrojů, například doložky omezující právo prodat nástroje (například doložky o schválení nebo doložky o dočasné nezcizitelnosti).

Tento oddíl rovněž obsahuje popis dalších omezení, jimž nástroje podléhají, například jakákoli doložka o uloženém prodeji (např. ustanovení o vyloučení, ustanovení o zpětném odkupu, povinnost společného vystoupení z investice v případě změny kontroly, práva nuceného spoluprodeje), s upřesněním zejména finančních podmínek takového prodeje.

d)

Příležitosti pro investora k vystoupení z investice

e)

U majetkových nástrojů rozložení kapitálu a hlasovacích práv před navýšením kapitálu na základě nabídky a po něm (za předpokladu, že byly upsány všechny [převoditelné cenné papíry] nebo [nástroje přijaté pro účely skupinového financování]).

Při předložení rozdělení kapitálu a hlasovacích práv před navýšením základního kapitálu v důsledku nabídky a po něm se pro každou třídu základního kapitálu uvedou tyto informace:

(i)

celková částka schváleného základního kapitálu emitenta;

(ii)

počet akcií vydaných a plně splacených a vydaných, ale plně nesplacených, a

(iii)

jmenovitá hodnota akcie nebo údaj, že akcie nemají jmenovitou hodnotu.

Pokud existují akcie nepředstavující kapitál, uveďte počet a hlavní znaky takových akcií.

Část G: Zveřejnění informací o úvěrech

a)

Povaha, trvání a další významné podmínky úvěru

b)

Platné úrokové sazby nebo případně jiná náhrada pro investora

Platné roční úrokové sazby musí být jasně uvedeny. Tento oddíl dále obsahuje stručné vysvětlení metody použité pro jejich výpočet nebo odkaz na internetové stránky poskytovatele služeb skupinového financování, které toto vysvětlení obsahují.

Roční úrokové sazby se uvádějí s přesností na dvě desetinná místa a v následujícím upřednostňovaném formátu:

[•] % za rok (vypočteno pomocí [uveďte použitou metodu výpočtu]); nebo pokud je úroková sazba pohyblivá, stručné informace o klíčových faktorech určujících úrokovou sazbu (např. EURIBOR plus X %) a její výpočet.

c)

Opatření ke zmírnění rizika, včetně existence poskytovatelů kolaterálu nebo ručitelů nebo jiných druhů záruk

d)

Splátkový kalendář jistiny a splátek úroků

Je-li povoleno předčasné splacení z podnětu vlastníka projektu nebo věřitele, popíše se s uvedením podmínek splacení.

e)

Jakékoli selhání vlastníka projektu týkající se úvěrových smluv v posledních pěti letech

[Pro účely tohoto oddílu definice selhání stanovená v článku 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115  (6)]

f)

Obsluha úvěru (včetně případů, kdy vlastník projektu neplní své povinnosti)

V tomto oddíle se uvede subjekt (včetně jeho oficiálního názvu, registračního čísla a místa registrace, sídla a kontaktních údajů) odpovědný za obsluhu úvěru a poskytnou se stručné informace o jeho politice obsluhy, které budou obsahovat informace o postupech prováděných v případě, že závazky vyplývající z úvěru nejsou splněny. Lze uvést hypertextový odkaz na příslušnou stránku nebo dokument obsahující podrobné zásady obsluhy.

Část H: Poplatky, informace a opravné prostředky

a)

Poplatky a náklady, které investorovi vznikly v souvislosti s investicí (včetně administrativních nákladů vyplývajících z prodeje přijatých nástrojů pro účely skupinového financování)

Tento oddíl obsahuje tabulku všech přímých a nepřímých poplatků, provizí, nákladů a plateb, které investorovi vznikly v souvislosti s jeho investicí a vystoupením z investice.

Jsou-li uvedeny částky v eurech (nebo jiné příslušné měně) a procentní hodnoty, vypočítají se pro hypotetickou investici ve výši 10 000  EUR ročně.

 

Poplatky, platby a jiné náklady

v eurech

(nebo jiné použitelné měně)

jako procento celkové výše investic

Příklady

(nejsou vyčerpávající)

Jednorázové

Náklady na vstup (uveďte podrobnosti)

EUR […]

[…] %

Náklady, které investor hradí při vstupu do investice. Tyto náklady zahrnují náklady spojené s úpisem investora (například notářské poplatky, náklady placené předem a kolkovné) a náklady související s podkladovým majetkem (například odměny zprostředkovateli a zástupci, notářské poplatky, daně z nemovitostí a ostatní daně z nabytí).

Náklady na výstup

(uveďte podrobnosti)

EUR […]

[…] %

Náklady, které investor hradí při vystoupení z investice v době splatnosti (např. odměny zprostředkovateli a zástupci, notářské poplatky, daně z nemovitostí a jiné daně z nabytí, náklady na likvidaci).

Probíhající

 

EUR […]

[…] %

Náklady, které investorovi vzniknou během doby držení investice (např. poplatky za úschovu a správu, poplatky za audit a právní služby, průběžné daně související s investicí nebo podkladovým aktivem)

Vedlejší

Výkonnostní odměna /

odměna za zhodnocení kapitálu (uveďte podrobnosti)

EUR […]

[…] %

Odměna, kterou investor platí vlastníkovi (vlastníkům) projektu, jsou-li splněny určité parametry úspěchu

Další vedlejší poplatky (uveďte podrobnosti)

EUR […]

[…] %

Odměny zprostředkovateli, poplatky za refinancování, transakční poplatky (v rozsahu, který dosud nebyl zahrnut do jednorázových poplatků)

b)

Kde a jak lze bezplatně získat doplňující informace o projektu skupinového financování, vlastníkovi projektu [a případně zvláštní účelové jednotce]

c)

Jak a komu může investor podat stížnost na investici nebo na jednání vlastníka projektu nebo poskytovatele služeb skupinového financování

V souhrnu se uvedou tyto informace:

(i)

kroky, které je třeba dodržet při podávání stížnosti na investici nebo na jednání vlastníka projektu nebo poskytovatele služeb skupinového financování;

(ii)

odkaz na příslušnou internetovou stránku a formulář pro tyto stížnosti;

(iii)

aktualizované internetové stránky nebo e-mailová adresa, kde lze tyto stížnosti podat.


(1)  Aniž je dotčena povinnost poskytnout informace stanovené v tomto oddíle, může vlastník projektu v tomto oddíle rovněž uvést své logo.

(2)  Je-li například vlastník projektu součástí skupiny, může schéma zobrazovat strukturu skupiny a postavení vlastníka projektu v rámci skupiny.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1).

(4)  Prohlášení každé odpovědné osoby musí být v souladu s čl. 23 odst. 9 nařízení (EU) 2020/1503.

(5)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(6)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku pro výpočet míry selhání u úvěrů nabízených na platformě skupinového financování (viz strana 33 v tomto čísle Úředního věstníku).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU