(EU) 2022/2115Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2115 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku pro výpočet míry selhání u úvěrů nabízených na platformě skupinového financování (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 33-37 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/33


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2115

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku pro výpočet míry selhání u úvěrů nabízených na platformě skupinového financování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 20 odst. 3 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Je nezbytné umožnit investorům přijímat informovaná investiční rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že jeden projekt skupinového financování může nabídnout více než jeden úvěr, je při upřesnění metodiky pro výpočet míry selhání u projektů nabízených na platformě skupinového financování nezbytné stanovit pravidla pro výpočet míry selhání na úrovni každého jednotlivého úvěru ve vztahu ke konkrétnímu projektu skupinového financování, který je nabízen na platformě skupinového financování. Definice selhání na podrobnější úrovni, tj. na úrovni úvěru, umožňuje zachytit případy, kdy vlastník projektu pravděpodobně nesplní své úvěrové závazky související s jedním úvěrem, nikoli však s ostatními. Při výpočtu míry selhání projektů nabízených na platformě skupinového financování by proto poskytovatelé služeb skupinového financování neměli automaticky považovat různé úvěry na stejný projekt za nesplácené. Poskytovatelé služeb skupinového financování by měli posoudit, zda se určité náznaky selhání týkají projektu skupinového financování jako celku, a nikoli jen selhání konkrétního úvěru. Zejména v případech, kdy je významná část úvěrů souvisejících s projektem skupinového financování v selhání, mohou poskytovatelé služeb skupinového financování považovat za nepravděpodobné, že ostatní úvěry v rámci daného projektu skupinového financování budou splaceny v plné výši, aniž by přistoupili ke krokům, mezi které patří realizace zajištění a zacházení s těmito úvěry jako s nesplácenými.

(2)

Je nezbytné předejít regulatorní arbitráži a umožnit investorům porovnávat výkonnost poskytovatelů služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování spočívající v umožnění poskytování úvěrů, a zejména kvalitu projektů nabízených na platformách skupinového financování. Proto je vhodné upřesnit skutečnosti, na jejichž základě by tito poskytovatelé služeb skupinového financování měli mít za to, že došlo k selhání, pokud jde o úvěr nabízený na jejich platformě skupinového financování. Tito poskytovatelé služeb skupinového financování by proto měli mít zavedeny účinné postupy, které jim umožní získat informace nezbytné k bezodkladnému zjištění selhání úvěrů nabízených na jejich platformě skupinového financování.

(3)

Ustanovení čl. 20 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 vyžaduje, aby poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování spočívající v umožnění poskytování úvěrů, každoročně zveřejňovali míry selhání projektů skupinového financování nabízených na jejich platformě skupinového financování, a to alespoň za předchozích 36 měsíců, a do čtyř měsíců od konce každého účetního období zveřejnili výsledovku, v níž uvedou očekávanou a skutečnou míru selhání všech úvěrů, které umožnili. Aby se zajistilo, že investoři a potenciální investoři budou mít přístup k informacím s podobnými časovými horizonty pro měření rizik a výnosů v souvislosti s úvěry nabízenými na platformě skupinového financování, je nezbytné zajistit soulad s čl. 180 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (2) a použít jednoleté míry selhání jako referenční hodnoty pro výpočet míry selhání. Jednoleté míry selhání představují podíl úvěrů, které se dostávají ze stavu, kdy nejsou v selhání, do stavu selhání, a to nejméně jednou během jednoletého sledovaného období. Očekávaná míra selhání by proto měla poskytnout odhad podílu úvěrů, u nichž se očekává selhání během jednoletého sledovaného období. Aby byl odhad takové očekávané míry selhání založen na skutečné míře selhání, měl by se výpočet skutečné míry selhání omezit na úvěry, které na začátku jednoletého sledovaného období nejsou v selhání. Aby bylo zajištěno srovnatelné a spravedlivé zastoupení měr selhání, neměl by se pro výpočet roční míry selhání (výpočet založený na úvěrech) uplatňovat žádný systém vážení. Peněžní částka úvěrů by proto neměla být použita pro výpočet míry selhání proto, aby se zabránilo tomu, že některé úvěry budou při tomto výpočtu převládat. V případě zkreslení v důsledku přítomnosti krátkodobých úvěrů by poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování spočívající v umožnění poskytování úvěrů, měli výpočet míry selhání upravit. Aby bylo zajištěno spravedlivé zastoupení míry selhání investorů, neměli by poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování spočívající v umožňování úvěrů, manipulovat s mírami selhání zveřejněnými v souladu s čl. 20 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 nebo je zkreslovat.

(4)

Nekonzistentní, nepřesné, neúplné nebo zastaralé údaje mohou vést k chybám ve výpočtu míry selhání projektů skupinového financování. Proto by postupy související se shromažďováním a uchováváním údajů měly být spolehlivé a dobře zdokumentované, aby byla zajištěna spolehlivost a vysoká kvalita údajů.

(5)

Interní metoda poskytovatelů služeb skupinového financování pro výpočet skutečné a očekávané míry selhání by měla vycházet z informací o výkonnosti úvěrů umožněných těmito poskytovateli služeb skupinového financování a o kategoriích rizik stanovených v rámci pro řízení rizik uvedeném v čl. 19 odst. 7 písm. d) nařízení (EU) 2020/1503.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy („ESMA“) v úzké spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví.

(7)

Orgán ESMA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(8)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Selhání úvěrů nabízených na platformě skupinového financování

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování, kteří poskytují služby skupinového financování spočívající v umožnění úvěrů, mají za to, že došlo k selhání určitého konkrétního úvěru nabízeného na jejich platformě skupinového financování, jestliže nastala jedna nebo obě z těchto událostí:

a)

poskytovatel služeb skupinového financování se domnívá, že je nepravděpodobné, že vlastník projektu zaplatí v plné výši nebo jinak splní své úvěrové závazky související s dotčeným úvěrem, aniž by poskytovatel služeb přistoupil ke krokům, jako je realizace zajištění;

b)

některý podstatný úvěrový závazek související s dotčenou půjčkou vlastníka projektu je více než 90 dnů po splatnosti.

2.   Pro účely odst. 1 písm. a) se za ukazatele nepravděpodobnosti platby považují tyto skutečnosti:

a)

došlo k nucené restrukturalizaci úvěrového závazku souvisejícího s dotčenou půjčkou, kdy to pravděpodobně povede ke snížení finančního závazku způsobenému podstatným prominutím nebo odkladem splátek jistiny, úroků nebo (případně) poplatků;

b)

vlastník projektu požádal o vyhlášení úpadku nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo podobné ochraně, aby se tím vyhnul splacení úvěrového závazku souvisejícího s dotčenou půjčkou, anebo ho odložil.

Pro účely písmene a) se má za to, že k nucené restrukturalizaci došlo, pokud byla poskytnuta úleva vlastníkovi projektu, který čelí nebo se chystá čelit obtížím při plnění svých finančních závazků.

3.   Pro účely odst. 1 písm. b) platí, že pokud smlouva o úvěru výslovně umožňuje vlastníkovi projektu za určitých podmínek změnit splátkový kalendář nebo pozastavit či odložit platby a pokud vlastník projektu jedná v rámci práv přiznaných v dané smlouvě o úvěru, nepovažují se změněné, pozastavené nebo odložené platby za platby po splatnosti, ale počítání dnů po splatnosti vyjde z nového splátkového kalendáře, jakmile bude upřesněn. Poskytovatelé služeb skupinového financování nicméně provedou analýzu důvodů těchto změn splátkového kalendáře nebo pozastavení či odložení plateb a posoudí možnost nepravděpodobnosti platby, jak je uvedeno v odst. 1 písm. a).

4.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zveřejní hranici důležitosti použitou pro účely odst. 1 písm. b).

5.   Poskytovatelé služeb skupinového financování neprodleně informují investory v případě selhání úvěru.

Článek 2

Metodika výpočtu míry selhání u úvěrů nabízených na platformě skupinového financování

1.   Pro účely zpřístupňování informací podle čl. 20 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2020/1503 poskytovatelé služeb skupinového financování vypočítají prostý průměr zjištěné jednoleté míry selhání za celé historické období sledování pomocí nepřekrývajících se dvanáctiměsíčních oken sledování.

2.   Pro výpočet jednoleté míry selhání uvedený v odstavci 1 poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí:

a)

že jmenovatel představuje počet úvěrů, u nichž nedošlo k selhání a které byly zjištěny na začátku dvanáctiměsíčního okna sledování;

b)

že čitatel zahrnuje všechny úvěry zohledněné ve jmenovateli, u nichž během dvanáctiměsíčního okna sledování došlo alespoň k jednomu případu selhání.

3.   Pro účely odstavce 2 se úvěry, u nichž není ve splátkovém kalendáři plánována žádná platba během dvanáctiměsíčního období sledování, vyloučí ze souboru údajů použitého k výpočtu míry selhání pro dané období.

4.   Pro účely odstavce 1 a bez ohledu na to, zda poskytovatel služeb skupinového financování používá externí, interní nebo sdílené zdroje údajů nebo kombinaci těchto tří zdrojů, je délka příslušné historické časové řady alespoň pro jeden z těchto zdrojů minimálně 36 měsíců. Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období, použije se toto delší období. Poskytovatel služeb skupinového financování, který vykonává činnost po dobu kratší než 36 měsíců, použije dobu, po kterou vykonává činnost.

5.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zveřejní jmenovatele a čitatele použité k výpočtu jednoleté míry selhání v souladu s odstavcem 2 za období určené v souladu s odstavcem 4.

Článek 3

Metodika pro výpočet skutečné míry selhání u úvěrů podle kategorií rizik

1.   Pro zveřejnění skutečné míry selhání u všech úvěrů v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) 2020/1503 poskytovatelé služeb skupinového financování vypočítají prostý průměr zjištěné jednoleté míry selhání podle kategorií rizik za celé historické období sledování pomocí nepřekrývajících se dvanáctiměsíčních oken sledování.

2.   Pro výpočet jednoleté míry selhání podle kategorií rizik poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí:

a)

že jmenovatel představuje počet úvěrů, u nichž nedošlo k selhání, sledovaných na začátku dvanáctiměsíčního období sledování v rámci kategorie rizika, pro kterou se vypočítává míra selhání;

b)

že čitatel zahrnuje všechny úvěry zohledněné ve jmenovateli, u nichž během dvanáctiměsíčního období sledování došlo k alespoň jednomu případu selhání.

3.   Pro účely odstavce 2 se úvěry, u nichž není ve splátkovém kalendáři plánována žádná platba během dvanáctiměsíčního období sledování, vyloučí ze souboru údajů použitého k výpočtu míry selhání pro dané období.

4.   Pro účely odstavce 1 je bez ohledu na to, zda poskytovatel služeb skupinového financování používá externí, interní nebo sdílené zdroje údajů, nebo kombinaci těchto tří zdrojů, délka základního historického období sledování nejméně 36 měsíců pro alespoň jeden zdroj. Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období, použije se toto delší období. Poskytovatel služeb skupinového financování, který vykonává činnost po dobu kratší než 36 měsíců, použije dobu, po kterou vykonává činnost.

5.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zveřejní jmenovatele a čitatele použité k výpočtu skutečné míry selhání všech úvěrů podle kategorií rizik v souladu s odstavcem 2 za období určené v souladu s odstavcem 4.

Článek 4

Metodika pro výpočet očekávané míry selhání u úvěrů podle kategorií rizik

1.   Pro zveřejnění očekávané míry selhání u všech úvěrů v souladu s čl. 20 odst. 1 písm. b) bodem i) nařízení (EU) 2020/1503 vycházejí poskytovatelé služeb skupinového financování ve svých odhadech očekávané míry selhání podle kategorií rizik ze skutečné míry selhání úvěrů podle kategorií rizik vypočtené v souladu s článkem 3.

2.   Pro účely odstavce 1 a bez ohledu na to, zda poskytovatel služeb skupinového financování používá pro odhad očekávaného poměru selhání externí, interní nebo sdílené zdroje údajů nebo kombinaci těchto tří zdrojů, je délka příslušné historické časové řady alespoň pro jeden z těchto zdrojů minimálně 36 měsíců. Zahrnuje-li časová řada pro některý ze zdrojů delší období, použije se toto delší období. Poskytovatel služeb skupinového financování, který vykonává činnost po dobu kratší než 36 měsíců, použije dobu, po kterou vykonává činnost.

Článek 5

Zařazení do kategorií rizik

Pro účely článků 3 a 4 zařadí poskytovatelé služeb skupinového financování jednotlivé úvěry do příslušné kategorie rizika stanovené v rámci pro řízení rizik na základě řádných a jasně vymezených kritérií a s přihlédnutím ke všem relevantním faktorům, které mohou mít nepříznivý dopad na výkonnost úvěrů.

Článek 6

Přesnost údajů

Poskytovatelé služeb skupinového financování zajistí jednotnost a vhodnost údajů používaných k výpočtu míry selhání v souladu s tímto nařízením.

Článek 7

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU