(EU) 2022/2114Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2114 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující vstupní test znalostí a simulaci schopnosti nést ztrátu u potenciálních nekvalifikovaných investorů do projektů skupinového financování (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 26-32 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/26


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2114

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující vstupní test znalostí a simulaci schopnosti nést ztrátu u potenciálních nekvalifikovaných investorů do projektů skupinového financování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 21 odst. 8 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

S cílem zajistit, aby poskytovatelé služeb skupinového financování prováděli harmonizovaným způsobem vstupní test znalostí pro potenciální nekvalifikované investory uvedený v článku 21 nařízení (EU) 2020/1503, je nezbytné stanovit společná pravidla pro posuzování toho, zda a jaké nabízené služby skupinového financování jsou vhodné pro potenciální nekvalifikované investory.

(2)

S cílem zajistit, aby poskytovatelé služeb skupinového financování zajistili, že potenciální nekvalifikovaní investoři chápou míru rizika spojeného s investicemi do skupinového financování, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování přijmout přiměřená opatření k zajištění toho, aby informace shromážděné od potenciálních nekvalifikovaných investorů byly spolehlivé a přesně odrážely jejich znalosti, dovednosti, zkušenosti a finanční situaci, investiční cíle a základní porozumění souvisejícím rizikům.

(3)

Investoři by měli být jasně a jednotně informováni o rizicích, která by jim vznikla, pokud by se rozhodli investovat do služeb skupinového financování. Poskytovatelé služeb skupinového financování by proto měli pro potenciální nekvalifikované investory, kteří neprojdou vstupním testem znalostí, vydat harmonizované varování před riziky, a to v souladu se zvláštními požadavky na to, jak by mělo být toto varování těmto investorům zobrazeno.

(4)

S cílem podpořit ochranu investorů a zajistit, aby byla simulace schopnosti nést ztrátu potenciálními nekvalifikovanými investory náležitě prováděna, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování na svých internetových stránkách zpřístupnit online nástroj pro výpočet, jehož cílem je pomoci potenciálním nekvalifikovaným investorům simulovat jejich schopnost nést ztrátu. Vzhledem k citlivé povaze informací, které mají potenciální nekvalifikovaní investoři v tomto online nástroji pro výpočet poskytovat, by však měl být tento nástroj vytvořen tak, aby poskytovatelům služeb skupinového financování bránil v přístupu k informacím zadaným potenciálními nekvalifikovanými investory nebo v jejich zaznamenávání.

(5)

Aby se zajistilo, že informace poskytnuté potenciálními nekvalifikovanými investory v online nástroji pro výpočet nemohou být shromažďovány bez jejich výslovného souhlasu, měl by být tento nástroj vytvořen tak, aby poskytovatelé služeb skupinového financování nemohli měnit výsledek simulace provedené potenciálními nekvalifikovanými investory ani do něj zasahovat. V zájmu ochrany potenciálních nekvalifikovaných investorů a zejména s cílem umožnit jim ověřit, zda jsou informace, které zadali, správné a přesné, by navíc výsledek simulace schopnosti nést ztrátu neměli dostávat přímo poskytovatelé služeb skupinového financování, ale potenciální nekvalifikovaní investoři by jej měli dobrovolně sdílet pouze tehdy, jestliže se domnívají, že výsledek simulace přiměřeně odráží jejich schopnost nést ztrátu.

(6)

Aby byla zajištěna flexibilita ve způsobu provádění simulace schopnosti nést ztráty, měli by mít poskytovatelé služeb skupinového financování možnost nabídnout potenciálním nekvalifikovaným investorům možnost simulovat jejich schopnost nést ztráty jinou metodou bez pomoci online nástroje pro výpočet, za předpokladu, že tato možnost je nabízena vedle zpřístupnění online nástroje pro výpočet na internetových stránkách poskytovatelů služeb skupinového financování.

(7)

V zájmu zajištění harmonizovaného přístupu při simulaci schopnosti potenciálních nekvalifikovaných investorů nést ztráty by měla být stanovena pravidla pro výpočet čistého jmění potenciálních nekvalifikovaných investorů na základě jejich ročního příjmu, celkových likvidních aktiv a ročních finančních závazků.

(8)

Vzhledem k rizikům rozdílných přístupů a možným negativním důsledkům těchto rozdílů na smysluplnost simulace schopnosti potenciálních nekvalifikovaných investorů nést ztráty je vhodné s dostatečnou mírou podrobností upřesnit, jak by měla být vypočítána každá ze složek použitých pro výpočet čistého jmění, a stanovit společné datum pro ocenění jednotlivých složek.

(9)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a vyvinutých v úzké spolupráci s Evropským orgánem pro bankovnictví.

(10)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uspořádal k návrhu regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2).

(11)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Posouzení vhodnosti služeb skupinového financování

1.   Při posuzování v souladu s čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503, zda a jaké nabízené služby skupinového financování jsou vhodné pro potenciální nekvalifikované investory, poskytovatelé služeb skupinového financování zohlední:

a)

zda má potenciální nekvalifikovaný investor nezbytné zkušenosti a znalosti, aby porozuměl rizikům spojeným s investováním obecně;

b)

zda má potenciální nekvalifikovaný investor nezbytné zkušenosti a znalosti, aby porozuměl rizikům spojeným s typy investic nabízených na platformě skupinového financování.

2.   Pro účely odst. 1 písm. b) poskytovatelé služeb skupinového financování posoudí, jak potenciální nekvalifikovaný investor chápe, co představuje službu skupinového financování a jaká rizika s ní souvisejí.

Článek 2

Informace, které mají být požadovány v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503

1.   Informace, které mají poskytovatelé služeb skupinového financování požadovat od potenciálních nekvalifikovaných investorů, pokud jde o jejich zkušenosti a základní chápání rizik spojených s investováním, zahrnují v rozsahu přiměřeném povaze, rozsahu a složitosti nabízené služby skupinového financování a druhu plánované investice tyto informace:

a)

druhy investičních služeb a finančních investic, s nimiž je potenciální nekvalifikovaný investor obeznámen;

b)

povahu, objem a četnost minulých transakcí potenciálního nekvalifikovaného investora s převoditelnými cennými papíry, nástroji přijatými pro účely skupinového financování nebo úvěry, včetně podniků v rané fázi nebo ve fázi expanze, a dobu, po kterou byly tyto transakce prováděny;

c)

úroveň vzdělání a povolání nebo příslušné dřívější povolání potenciálního nekvalifikovaného investora, včetně veškerých odborných zkušeností nebo dovedností získaných v souvislosti s investicemi do skupinového financování.

2.   Informace, které mají poskytovatelé služeb skupinového financování požadovat od potenciálních nekvalifikovaných investorů, pokud jde o jejich investiční cíle, zahrnují, je-li to relevantní ve vztahu k druhu nabízené služby skupinového financování, tyto informace:

a)

informace o očekávaném období držení investic potenciálních nekvalifikovaných investorů;

b)

rizikový profil potenciálních nekvalifikovaných investorů a jejich preference, pokud jde o udržitelnost investic;

c)

cíle investic potenciálních nekvalifikovaných investorů.

3.   Při posuzování finanční situace potenciálních nekvalifikovaných investorů zohlední poskytovatelé služeb skupinového financování výsledky simulace dle čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 3

Spolehlivost informací požadovaných v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování přijmou přiměřená opatření k zajištění toho, aby informace shromážděné od potenciálních nekvalifikovaných investorů v souladu s čl. 21 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 byly spolehlivé a přesně odrážely znalosti, dovednosti, zkušenosti a finanční situaci potenciálních nekvalifikovaných investorů, investiční cíle a základní porozumění souvisejícím rizikům.

2.   Pro účely odstavce 1 přijmou poskytovatelé služeb skupinového financování tyto kroky:

a)

informují potenciální nekvalifikované investory o významu poskytování přesných a aktuálních informací;

b)

zajistí, aby prostředky použité ke shromažďování informací byly vhodné pro cíle těchto potenciálních nekvalifikovaných investorů a aby byly vhodně navrženy pro použití těmito potenciálními nekvalifikovanými investory;

c)

zajistí, že kladené otázky potenciální nekvalifikovaní investoři pravděpodobně pochopí a že budou dostatečně přesné, aby byly shromážděny informace, které přiměřeně a přesně odrážejí situaci potenciálních nekvalifikovaných investorů.

Článek 4

Varování před riziky podle čl. 21 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503

1.   Vydáním varování před riziky podle čl. 21 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503 nevybízejí poskytovatelé služeb skupinového financování potenciální nekvalifikované investory, aby v investici pokračovali.

2.   Varování před riziky uvedené v odstavci 1 obsahuje tento text:

Investice do projektu skupinového financování představuje riziko ztráty veškerých investovaných peněz.“

3.   Varování před riziky uvedené v odstavci 1 se potenciálním nekvalifikovaným investorům zobrazí snadno čitelným a zřetelným způsobem na internetových stránkách poskytovatelů služeb skupinového financování.

4.   Okno zobrazující varování před riziky uvedené v odstavci 1 je nápadné a zůstane viditelné na internetových stránkách poskytovatelů služeb skupinového financování, dokud potenciální nekvalifikovaní investoři nepotvrdí, že toto varování obdrželi a porozuměli mu.

Článek 5

Simulace schopnosti nést ztráty pomocí online výpočetního nástroje

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zpřístupní na svých internetových stránkách online nástroj pro výpočet, který potenciálním nekvalifikovaným investorům umožní simulovat jejich schopnost nést ztráty.

2.   Online nástroj uvedený v odstavci 1 vypočítá schopnost potenciálních nekvalifikovaných investorů nést ztráty na základě informací uvedených v čl. 21 odst. 5 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2020/1503 poskytnutých nekvalifikovaným investorem.

3.   Online nástroj uvedený v odstavci 1 je snadno použitelný a nevyžaduje, aby potenciální nekvalifikovaní investoři plnili jiné úkoly, než poskytli informace stanovené v čl. 21 odst. 5 písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2020/1503.

4.   Online nástroj uvedený v odstavci 1 zobrazí potenciálním nekvalifikovaným investorům výsledek simulace jasným a srozumitelným způsobem.

5.   Online nástroj uvedený v odstavci 1 se vytvoří tak, aby poskytovatelům služeb skupinového financování neumožňoval přístup k informacím zadaným potenciálními investory podle odstavce 3 ani záznam těchto informací nebo změnu výsledku či zasahování do výsledku simulace dle odstavce 4. Online nástroj však může obsahovat funkci, která potenciálním nekvalifikovaným investorům umožní předat výsledek simulace poskytovateli služeb skupinového financování.

Článek 6

Simulace schopnosti nést ztráty nad rámec online výpočetního nástroje

Kromě online nástroje uvedeného v čl. 5 odst. 1 mohou poskytovatelé služeb skupinového financování potenciálním nekvalifikovaným investorům nabídnout možnost simulovat jejich schopnost nést ztráty jiným způsobem za předpokladu, že poskytovatel služeb skupinového financování poskytne potenciálním nekvalifikovaným investorům náležité informace o tomto způsobu použitém k simulaci schopnosti nést ztráty.

Článek 7

Výpočet čistého jmění potenciálního nekvalifikovaného investora

Pro účely simulace uvedené v čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503 se čisté jmění potenciálních nekvalifikovaných investorů vypočítá podle tohoto vzorce:

 

Čisté jmění = (čistý roční příjem) + (celková likvidní aktiva) – (roční finanční závazky)

Článek 8

Čistý roční příjem

1.   Čistý roční příjem uvedený ve vzorci stanoveném v článku 7 se vypočítá jako celkový roční příjem získaný nekvalifikovaným investorem po odečtení souvisejících nákladů a poplatků, sociálních příspěvků a daní.

2.   Pro účely odstavce 1 se celkovým ročním příjmem rozumí součet příjmů z práce, veškerých úroků z bankovních vkladů nebo jiných dluhových nástrojů, veškerých výplat dividend nebo příjmů z nemovitostí, přičemž:

a)

„příjem z práce“ zahrnuje mzdy, dávky v nezaměstnanosti a výplaty důchodu, které dostává nekvalifikovaný investor, s výjimkou mimořádných plateb;

b)

„úroky z bankovních vkladů nebo jiných dluhových nástrojů“ zahrnují platby z bankovních vkladů nebo jiných dluhových nástrojů, které nekvalifikovaný investor obdržel během předchozího kalendářního roku, s výjimkou mimořádných plateb;

c)

„výplaty dividend“ zahrnují platby přijaté potenciálním nekvalifikovaným investorem na základě držby akcií nebo podílových jednotek programu kolektivního investování nebo jiných kapitálových nástrojů, s výjimkou kapitálových zisků dosažených prodejem celé této držby nebo její části;

d)

„příjmy z nemovitostí“ zahrnují veškeré platby přijaté v souvislosti s pronájmem nemovitostí, s výjimkou kapitálového zisku dosaženého prodejem celých těchto nemovitosti nebo jejich částí.

Článek 9

Celková likvidní aktiva

1.   Celková likvidní aktiva uvedená ve vzorci stanoveném v článku 7 se vypočítají jako součet celkových peněžních prostředků držených nekvalifikovaným investorem na spořicích účtech a běžných účtech a hodnoty aktiv, která lze snadno a rychle převést na peníze, včetně:

a)

spořicích produktů, které mohou být přeměněny na peníze nejpozději do 30 kalendářních dnů;

b)

finančních nástrojů sjednaných na regulovaném trhu ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (4);

c)

akcií a podílových jednotek programů kolektivního investování nabízejících práva na odkoupení alespoň jednou týdně.

2.   Za likvidní aktiva se nepovažují tato aktiva:

a)

nemovitosti;

b)

částky placené do penzijního systému pro účely zaměstnaneckého penzijního pojištění;

c)

akcie společnosti, které nelze volně odkoupit nebo převést, včetně předchozích investic skupinového financování.

Článek 10

Roční finanční závazky

Roční finanční závazky uvedené ve vzorci stanoveném v článku 7 zahrnují všechny výdaje, v souvislosti s nimiž nekvalifikovaný investor přijal závazek týkající se daného kalendářního roku, včetně:

a)

alimentů a plateb výživného na děti;

b)

plateb nájemného a hypotéky;

c)

splátek úvěrů;

d)

plateb pojistného;

e)

plateb výdajů na veřejné služby, včetně plateb na pokrytí nákladů na elektřinu, topení a vodu;

f)

plateb předplacených služeb;

g)

daně z příjmu a daní z nemovitostí.

Článek 11

Datum ocenění celkových likvidních aktiv a ročních finančních závazků

1.   Celková výše likvidních aktiv uvedených v článku 9 a ročních finančních závazků uvedených v článku 10 se oceňuje k 31. prosinci kalendářního roku, který předchází roku, v němž se simulace provádí.

2.   Pokud by však ocenění k tomuto datu přesně neodráželo aktuální stav čistého jmění potenciálního investora, provede se ocenění k pozdějšímu datu, aby bylo možné přesnější ocenění.

3.   Pro účely odstavce 2 může být pozdějším datem jakékoli datum mezi 31. prosincem kalendářního roku, který předchází roku, v němž se simulace provádí, a datem, kdy se simulace provede, přičemž pro ocenění celkových likvidních aktiv a ročních finančních závazků je toto datum stejné. Při určování tohoto data potenciální nekvalifikovaní investoři zváží, zda použití tohoto data jako referenčního umožní přesné ocenění čistých ročních příjmů, celkových likvidních aktiv a ročních finančních závazků uvedených ve vzorci stanoveném v článku 7.

4.   Čistý roční příjem uvedený v článku 8 je příjmem za kalendářní rok předcházející roku, v němž se simulace provádí. Pokud se však ocenění celkových likvidních aktiv a ročních finančních závazků provádí k pozdějšímu datu podle odstavce 2 tohoto článku, pak je čistým ročním příjmem příjem získaný během 12 měsíců předcházejících tomuto pozdějšímu datu.

Článek 12

Předání výsledku simulace schopnosti nést ztrátu

Poskytovatelé služeb skupinového financování požádají potenciální nekvalifikované investory, aby jim poskytli výsledek simulace provedené podle čl. 21 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 13

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(4)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU