(EU) 2022/2113Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2113 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány při činnostech šetření, dohledu a vymáhání práva ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 22-25 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/22


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2113

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy pro výměnu informací mezi příslušnými orgány při činnostech šetření, dohledu a vymáhání práva ve vztahu k evropským poskytovatelům služeb skupinového financování pro podniky

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 31 odst. 8 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Informace vyměňované příslušnými orgány podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503 by těmto orgánům měly umožnit účinně provádět jejich činnosti šetření, dohledu a vymáhání práva podle uvedeného nařízení. V důsledku toho je nezbytné upřesnit informace, které si příslušné orgány vyměňují, aby mohly plnit tyto úkoly.

(2)

Aby bylo zajištěno, že příslušné orgány mohou účinně sledovat poskytovatele služeb skupinového financování, měly by si příslušné orgány vyměňovat obecné základní informace a zakládací dokumenty, včetně zakládacích listin podle vnitrostátního práva, nebo jiné dokumenty, které poskytují náhled na strukturu a provozní činnosti poskytovatelů služeb skupinového financování. Ze stejného důvodu by si příslušné orgány měly rovněž vyměňovat informace o procesu udělení povolení a vedoucích orgánech poskytovatelů služeb skupinového financování, včetně informací o vhodnosti poskytovatele služeb skupinového financování k řízení a pověsti členů vedoucího orgánu, a informace o akcionářích, uložených sankcích a správních opatřeních, donucovacích opatřeních a příslušném chování a historii dodržování předpisů ze strany poskytovatelů služeb skupinového financování.

(3)

Za účelem plnění povinností dohledu komplexním způsobem by si příslušné orgány měly rovněž vyměňovat relevantní informace o jiných fyzických nebo právnických osobách a třetích stranách spojených se skupinovým financováním, které mají význam pro poskytování služeb od poskytovatelů služeb skupinového financování, včetně informací o třetích stranách určených k výkonu provozních funkcí v souvislosti s poskytováním služeb skupinového financování.

(4)

Výměna informací mezi příslušnými orgány bude nejužitečnější za okolností, kdy mohou vyvstat otázky regulace týkající se subjektů, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2020/1503, včetně informací o původní žádosti o povolení poskytovatelů služeb skupinového financování, průběžném dohledu nad dodržováním uvedeného nařízení subjektem a o opatřeních v oblasti dohledu a vymáhání, která mohou mít dopad na činnost subjektu v jiné jurisdikci.

(5)

Výměna informací mezi příslušnými orgány v souvislosti s šetřením, dohledem a vymáháním práva by měla být prováděna v souladu s právem na ochranu osobních údajů dotčených osob stanoveným v článcích 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie a musí být v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (2).

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

(7)

Orgán ESMA neprovedl otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, které jsou základem tohoto nařízení, ani analýzu případných nákladů a přínosů, neboť by to bylo vysoce nepřiměřené ve vztahu k oblasti působnosti a dopadu těchto norem s přihlédnutím ke skutečnosti, že se tyto normy týkají zejména příslušných orgánů.

(8)

Orgán ESMA požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (3).

(9)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (4) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Informace o poskytovatelích služeb skupinového financování, které mají být vyměňovány

Příslušné orgány si o poskytovateli služeb skupinového financování vyměňují tyto informace:

a)

obecné informace a dokumenty týkající se poskytovatele služeb skupinového financování:

i)

jméno poskytovatele služeb skupinového financování, adresu jeho ústředí nebo sídla, kontaktní údaje, identifikační kód právnické osoby podle normy ISO 17442 a příslušné výpisy z vnitrostátních rejstříků;

ii)

informace o zakládacích dokumentech, které musí mít poskytovatel služeb skupinového financování podle platných vnitrostátních právních předpisů;

b)

informace o fyzických osobách odpovědných za řízení poskytovatele služeb skupinového financování, které byly poskytnuty v rámci povolovacího postupu, včetně:

i)

jména a osobního identifikačního čísla, pokud je v příslušném členském státě k dispozici;

ii)

informací o pozicích, které tyto osoby zastávají v rámci poskytovatele služeb skupinového financování;

c)

informace nezbytné k posouzení dobré pověsti a vhodnosti fyzických osob odpovědných za řízení poskytovatele služeb skupinového financování, včetně následujících informací, jsou-li k dispozici:

i)

informací o jejich pracovních zkušenostech;

ii)

následujících informací o jejich pověsti:

1)

informací o záznamech v trestním rejstříku nebo správních či občanskoprávních sankcích a informací o trestních vyšetřováních zahájených proti těmto osobám týkajících se porušení vnitrostátních pravidel v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů upravujících finanční služby, právních předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, právních předpisů proti podvodům nebo předpisů týkajících se profesní odpovědnosti, a to prostřednictvím úředního osvědčení nebo jiného rovnocenného dokumentu v souladu s vnitrostátním právem, a podrobného popisu veškerých uložených občanskoprávních nebo správních sankcí;

2)

informací o jiných probíhajících šetřeních nebo řízeních, než která jsou uvedena v písm. c) bodě ii) podbodě 1);

3)

informací o zamítnutí žádosti o registraci, oprávnění, členství či povolení k provozování podnikání či výkonu profese a informací o odnětí, zrušení či ukončení registrace, oprávnění, členství či povolení nebo vyloučení regulačním orgánem, orgánem veřejné správy či profesním subjektem nebo sdružením;

4)

informací o jakémkoli propuštění ze zaměstnání v souvislosti s pracovními místy a úkoly týkajícími se správy finančních prostředků nebo podobných fiduciárních vztahů a popis důvodů tohoto propuštění;

d)

informace o akcionářích, kteří drží 20 % nebo více základního kapitálu nebo hlasovacích práv poskytovatele služeb skupinového financování, včetně informací o neexistenci záznamu v trestním rejstříku nebo správních či občanskoprávních sankcí a informací o trestních vyšetřováních zahájených proti těmto akcionářům týkajících se porušení vnitrostátních pravidel v oblasti obchodního práva, insolvenčního práva, právních předpisů upravujících finanční služby, právních předpisů týkajících se boje proti praní špinavých peněz, právních předpisů proti podvodům nebo předpisů týkajících se profesní odpovědnosti, a podrobný popis uložených občanskoprávních nebo správních sankcí;

e)

informace o organizační struktuře poskytovatele služeb skupinového financování, jeho provozních podmínkách a souladu s požadavky stanovenými v nařízení (EU) 2020/1503, které byly poskytnuty v rámci procesu udělení povolení a aktualizovány prostřednictvím činností dohledu příslušného orgánu, který obdržel žádost o informace, mimo jiné:

i)

informace o systémech správy a řízení a mechanismech vnitřní kontroly zajišťujících soulad s nařízením (EU) 2020/1503, včetně řízení rizik a účetních postupů;

ii)

program činností, který stanoví druhy služeb skupinového financování poskytovaných poskytovatelem služeb skupinového financování v souladu s nařízením (EU) 2020/1503;

iii)

záznamy poskytovatele služeb skupinového financování o dodržování předpisů, včetně informací uchovávaných příslušnými orgány;

iv)

informace, které lze požadovat od poskytovatelů služeb skupinového financování v souvislosti s činnostmi a požadavky uvedenými v článcích 3 až 11 nařízení (EU) 2020/1503;

f)

informace o povolení jako poskytovatele služeb skupinového financování nebo o odnětí povolení podle článků 12, 13 a 17 nařízení (EU) 2020/1503;

g)

informace o veškerých sankcích, včetně trestních sankcí, správních opatření nebo opatření k prosazování práva, uložených poskytovateli služeb skupinového financování;

h)

jakékoli další informace nezbytné pro spolupráci při šetření, dohledu a prosazování práva podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 2

Informace o jiných osobách a subjektech nezapsaných v obchodním rejstříku, které mají být vyměňovány

1.   Ve vztahu k třetím stranám souvisejícím se skupinovým financováním, které mají význam pro poskytování služeb od poskytovatelů služeb skupinového financování a které jsou fyzickými osobami, si příslušné orgány vymění jméno této osoby, její datum a místo narození, osobní identifikační číslo, jsou-li v dotčeném členském státě k dispozici, a adresu a kontaktní údaje.

2.   Pokud jde o třetí strany související se skupinovým financováním, které mají význam pro poskytování služeb od poskytovatelů služeb skupinového financování a které jsou právnickými osobami, může příslušný orgán rovněž požadovat dokumenty potvrzující:

a)

obchodní název právnické osoby;

b)

adresu ústředí nebo sídla právnické osoby a poštovní adresu, pokud je jiná;

c)

kontaktní údaje právnické osoby a vnitrostátní identifikační číslo nebo identifikační kód právnické osoby, jsou-li k dispozici;

d)

registraci právní formy právnické osoby v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy;

e)

úplný seznam osob, které skutečně řídí podnikání právnické osoby, včetně jejich jména, data a místa narození, adresy, kontaktních údajů a jejich osobního identifikačního čísla, je-li v dotčeném členském státě k dispozici.

3.   Příslušné orgány si vymění jakékoli další informace nezbytné pro spolupráci při šetření, dohledu a prosazování práva podle čl. 31 odst. 1 nařízení (EU) 2020/1503.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU