(EU) 2022/2111Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2111 ze dne 13. července 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky týkající se střetu zájmů u poskytovatelů služeb skupinového financování (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 287, 8.11.2022, s. 1-4 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 13. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 28. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.8.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 287/1


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2111

ze dne 13. července 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503, pokud jde o regulační technické normy upřesňující požadavky týkající se střetu zájmů u poskytovatelů služeb skupinového financování

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1503 ze dne 7. října 2020 o evropských poskytovatelích služeb skupinového financování pro podniky a o změně nařízení (EU) 2017/1129 a směrnice (EU) 2019/1937 (1), a zejména na čl. 8 odst. 7 čtvrtý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dle čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) 2020/1503, poskytovatelé služeb skupinového financování mají udržovat a uplatňovat účinná vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů. Aby bylo zajištěno, že tato pravidla splní svůj cíl, kterým je předcházení střetům zájmů v průběhu času, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování tato pravidla pravidelně a alespoň jednou ročně přezkoumat a zajistit, aby byla přijata vhodná opatření k řešení veškerých nedostatků, které se těchto pravidel týkají.

(2)

Za účelem řešení střetů zájmů by se poskytovatelé služeb skupinového financování neměli příliš spoléhat na požadavky na sdělení stanovené v čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503. Proto by měli stanovit vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů. Vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů by měla odpovídat povaze, rozsahu a složitosti poskytovaných služeb skupinového financování, jakož i velikosti a organizaci podnikání poskytovatele služeb skupinového financování. V tomto ohledu by vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů měla případně zohlednit okolnosti související se skutečností, že poskytovatel služeb skupinového financování patří do skupiny.

(3)

Při navrhování vnitřních pravidel pro předcházení střetům zájmů by poskytovatelé služeb skupinového financování měli vynaložit veškeré úsilí, aby zajistili, že se předejde střetům zájmů, budou zjištěny a řízeny. Pokud je přesto zjištěn střet zájmů, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování přijmout nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl tento střet zájmů sdělen zákazníkům poskytovatele služeb skupinového financování a jakékoli jiné straně, na kterou může mít vliv.

(4)

Kroky, které mají poskytovatelé služeb skupinového financování učinit v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, by měly s přiměřenou jistotou zajistit, aby se předešlo rizikům poškození zájmů zákazníků, a není-li to možné, aby byla odpovídajícím způsobem zmírněna.

(5)

Aby bylo zajištěno, že zákazníci budou moci přijmout informované rozhodnutí o službách, které představují skutečný střet zájmů, měli by poskytovatelé služeb skupinového financování průběžně aktualizovat informace sdělené v souladu s čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503 o obecné povaze a zdrojích střetů zájmů, jakož i o opatřeních přijatých k jejich zmírnění. Tyto sdělené informace by měly odpovídat povaze zákazníků, jimž jsou určeny, zejména s ohledem na jejich kvalifikaci jako kvalifikovaných nebo nekvalifikovaných investorů, včetně potenciálních investorů. Sdělení by mělo obsahovat popis střetů zájmů a souvisejících rizik pro zákazníky.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem, který Komisi předložil Evropský orgán pro cenné papíry a trhy.

(7)

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 (2),

(8)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (3) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 1. června 2022,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zachování a fungování vnitřních předpisů pro předcházení střetům zájmů

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování písemně stanoví, zavedou a udržují vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů. Pravidla pro předcházení střetům zájmů jsou přiměřená velikosti a organizaci poskytovatele služeb skupinového financování, jakož i povaze, rozsahu a složitosti jeho podnikání.

2.   Je-li poskytovatel služeb skupinového financování členem skupiny, zohlední vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů uvedená v odstavci 1 veškeré okolnosti, které představují střet zájmů nebo k němu mohou vést v důsledku struktury a podnikatelské činnosti jiných členů skupiny.

3.   Vnitřní pravidla pro předcházení střetům zájmů uvedená v odstavci 1 vyžadují, aby poskytovatel služeb skupinového financování:

a)

zajistil, že žádné z osob uvedených v čl. 8 odst. 2 prvním pododstavci písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2020/1503 nebudou přijímány jako vlastníci projektů skupinového financování nabízených na platformě skupinového financování;

b)

určil, zda některá z osob uvedených v čl. 8 odst. 2 prvním pododstavci písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2020/1503 byla přijata jako investor do projektů skupinového financování nabízených na platformě skupinového financování;

c)

určil veškeré další okolnosti, které by mohly vést ke skutečnému nebo potenciálnímu střetu zájmů mezi osobami uvedenými v čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, s přihlédnutím k velikosti a činnostem poskytovatele služeb skupinového financování a případně skupiny, k níž náleží, a k riziku poškození zájmů zákazníků;

d)

případně upřesnil postupy a opatření, která mají být přijata, včetně postupů a opatření týkajících se příslušných vnitřních povinností v rámci organizace poskytovatele služeb skupinového financování, za účelem splnění požadavků stanovených v čl. 8 odst. 2 nařízení (EU) 2020/1503 a podle písmene c) tohoto odstavce.

4.   V situaci uvedené v odst. 3 písm. b) osoby uvedené v čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, které se zabývají různými podnikatelskými činnostmi představujícími střet zájmů druhu, jež je uveden v čl. 8 odst. 2 prvním pododstavci písm. a), b) a c) nařízení (EU) 2020/1503, vykonávají tyto činnosti na takové úrovni nezávislosti, která je úměrná:

a)

velikosti a činnostem poskytovatele služeb skupinového financování;

b)

případně velikosti a činnostem skupiny, do níž poskytovatel služeb skupinového financování patří;

c)

riziku poškození zájmů zákazníků.

5.   V situaci uvedené v odst. 3 písm. c) obsahují vnitřní předpisy všechny tyto prvky:

a)

účinné postupy k předcházení nebo kontrole výměny informací mezi osobami uvedenými v čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, které se zabývají činnostmi, jež zahrnují riziko střetu zájmů, pokud by výměna informací mohla poškodit zájmy jednoho nebo více zákazníků poskytovatele služeb skupinového financování;

b)

ustanovení o samostatném dohledu nad osobami uvedenými v čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, mezi jejichž hlavní funkce patří výkon činností jménem zákazníků nebo poskytování služeb zákazníkům, kdy zájmy těchto zákazníků mohou být ve střetu, včetně případů, kdy příslušné osoby zastupují odlišné zájmy (včetně zájmů poskytovatele služeb skupinového financování), jež mohou být ve střetu;

c)

odstranění jakékoli přímé vazby mezi odměňováním osob uvedených v čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, které se zabývají hlavně jednou činností, a odměňováním či příjmy jiných osob, jak je uvedeno v čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, které se zabývají hlavně jinou činností, pokud z těchto činností může vznikat střet zájmů;

d)

opatření k předcházení nebo omezení toho, aby mohl kdokoli nežádoucím způsobem ovlivňovat, jakým způsobem osoba uvedená v čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503 vykonává služby skupinového financování;

e)

opatření k předcházení nebo kontrole souběžného či postupného zapojení osoby podle čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503 do samostatných služeb skupinového financování, pokud by takové zapojení mohlo narušit řádné řízení střetů zájmů.

6.   Poskytovatelé služeb skupinového financování alespoň jednou ročně posoudí a přezkoumají svá vnitřní pravidla s cílem předcházet střetům zájmů a přijmou veškerá vhodná opatření k řešení veškerých zjištěných nedostatků.

Článek 2

Kroky k předcházení střetům zájmů, jejich zjištění a řízení

1.   Opatření, která jsou poskytovatelé služeb skupinového financování povinni přijmout v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, mají s přiměřenou jistotou zajistit, že se předejde rizikům poškození zájmů zákazníků, a pokud to není možné, budou tato rizika náležitě zmírněna.

2.   Pro účely určení druhů střetu zájmů, které vznikají při poskytování služeb skupinového financování a jejichž existence může poškodit zájmy zákazníka, kromě druhů střetů zájmů uvedených v čl. 8 odst. 2 prvním pododstavci nařízení (EU) 2020/1503, poskytovatelé služeb skupinového financování zohlední přinejmenším to, zda některá z osob uvedených v čl. 8 odst. 4 uvedeného nařízení:

a)

pravděpodobně získá finanční prospěch nebo se vyhne finanční ztrátě na úkor zákazníka;

b)

má zájem na výsledku služby poskytované určitému zákazníkovi, který je odlišný od zájmu tohoto zákazníka na daném výsledku;

c)

má finanční či jinou pobídku upřednostnit zájem určitého zákazníka nebo skupiny zákazníků před zájmy jiného zákazníka;

Článek 3

Sdělení týkajících se obecné povahy a zdroje střetu zájmů a kroky k jeho zmírnění

1.   Poskytovatelé služeb skupinového financování zveřejní a aktualizují informace uvedené v čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2020/1503 na svých internetových stránkách na místě, které je pro zákazníky snadno dostupné. Pokud nebyl zjištěn žádný střet zájmů v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (EU) 2020/1503, poskytovatel služeb skupinového financování zpřístupní tyto informace zákazníkům na trvalém nosiči, a v případě potřeby tyto informace aktualizuje.

2.   Sdělení uvedené v odstavci 1 zahrnuje konkrétní a jasný popis střetů zájmů a souvisejících rizik zjištěných v souvislosti s danou službou s přihlédnutím k povaze zákazníků, jimž jsou informace zpřístupněny, zejména k jejich kvalifikaci, to znamená jako kvalifikovaných nebo nekvalifikovaných potenciálních investorů.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 347, 20.10.2020, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU