(EU) 2022/2108Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2108 ze dne 3. listopadu 2022, kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 284, 4.11.2022, s. 55-64 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/55


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2108

ze dne 3. listopadu 2022,

kterým se uděluje povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 44 odst. 5 první pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dne 16. dubna 2019 předložila společnost Ecolab Deutschland GmbH v souladu s čl. 43 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 žádost o povolení pro jednotlivý biocidní přípravek s názvem „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“, který je typem přípravku 2 podle definice v příloze V uvedeného nařízení, a poskytla písemné potvrzení o souhlasu příslušného orgánu Lotyšska, že tuto žádost vyhodnotí. Žádost byla zaznamenána v registru biocidních přípravků pod číslem BC-XS050968-91.

(2)

„Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ obsahuje jako účinnou látku L-(+)- kyselinu mléčnou, která je zařazena na seznam schválených účinných látek vypracovaný na úrovni Unie, na nějž se odkazuje v čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012, pro typ přípravků 2.

(3)

Dne 24. března 2021 předložil hodnotící příslušný orgán v souladu s čl. 44 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 zprávu o posouzení a závěry svého hodnocení Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

V souladu s čl. 44 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012 předložila agentura dne 4. listopadu 2021 Komisi stanovisko (2), návrh souhrnu vlastností biocidního přípravku (dále jen „souhrn vlastností přípravku“) „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ a závěrečnou zprávu o posouzení tohoto jednotlivého biocidního přípravku.

(5)

Agentura dospěla ve svém stanovisku k závěru, že přípravek „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ je jednotlivým biocidnim přípravkem, je způsobilý pro povolení Unie v souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 a, s výhradou shody s návrhem souhrnu vlastností přípravku, splňuje podmínky stanovené v čl. 19 odst. 1 uvedeného nařízení.

(6)

Dne 22. listopadu 2021 předala agentura Komisi v souladu s čl. 44 odst. 4 nařízení (EU) č. 528/2012 návrh souhrnu vlastností přípravku ve všech úředních jazycích Unie.

(7)

Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné udělit povolení Unie pro přípravek „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“.

(8)

Agentura ve svém stanovisku doporučuje, aby Komise požádala držitele povolení, aby jako podmínku pro udělení povolení provedl studii doby skladovatelnosti přípravku „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ v obchodním obalu, v němž má být přípravek dodáván na trh. Studie by měla poskytnout relevantní údaje prokazující uspokojivé chemické a fyzikální vlastnosti před skladováním a po něm. Komise s uvedeným doporučením souhlasí a domnívá se, že předložení výsledků uvedené studie by mělo být podle čl. 22 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 podmínkou spojenou s dodáváním tohoto jednotlivého biocidního přípravku na trh a jeho používáním. Jelikož tato studie již probíhá, měl by držitel povolení předložit výsledky této studie agentuře do tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise se rovněž domnívá, že skutečnost, že údaje mají být poskytnuty po udělení povolení, nemá vliv na závěr o splnění podmínky podle čl. 19 odst. 1 písm. d) nařízení (EU) č. 528/2012 na základě stávajících údajů.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Společnosti Ecolab Deutschland GmbH se uděluje povolení Unie s číslem povolení EU-0027463-0000 pro dodávání na trh a používání jednotlivého biocidního přípravku „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ s výhradou shody s podmínkami stanovenými v příloze I a v souladu se souhrnem vlastností biocidního přípravku stanoveným v příloze II.

Povolení Unie je platné ode dne 24. listopadu 2022 do dne 31. října 2032.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Stanovisko Evropské agentury pro chemické látky ze dne 12. října 2021 k povolení Unie pro biocidní přípravek „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ (ECHA/BPC/294/2021), https://echa.europa.eu/it/opinions-on-union-authorisation.


PŘÍLOHA I

PODMÍNKY (EU-0027463-0000)

Držitel povolení provede studii doby skladovatelnosti přípravku „Ecolab UA Lactic acid single product dossier“ (24 měsíců) v obchodním obalu, v němž má být přípravek dodáván na trh. Navrhovaná specifikace a testované vlastnosti musí být v souladu s Pokyny k nařízení o biocidních přípravcích – svazek I: Identita účinné látky/fyzikálně-chemické vlastnosti/analytická metodika – Požadavky na informace, hodnocení a posouzení. Části A+B+C, verze 2.1, březen 2022, oddíl 2.6.4 Stabilita při skladování, stabilita a doba skladovatelnosti (1). Všechny relevantní vlastnosti se určí před skladováním a po něm.

Držitel povolení předloží výsledky uvedené studie agentuře do 24. února 2023.


(1)  https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/bpr_guidance_vol_i_parts_abc_en.pdf/31b245e5-52c2-f0c7-04db-8988683cbc4b


PŘÍLOHA II

Souhrn vlastností biocidního přípravku

Ecolab UA Lactic Acid single product dossier

Typ přípravku 2 – Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky)

Číslo povolení: EU-0027463-0000

Číslo záznamu v registru R4BP: EU-0027463-0000

1.   ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1.   Obchodní název (názvy) přípravku

Obchodní název

GEL NETTOYANT DESINFECTANT WC

Maxx Into Des

1.2.   Držitel povolení

Jméno (název) a adresa držitele povolení

Jméno (název)

Ecolab Deutschland GmbH

Adresa

Ecolab Allee 1, 40789 Monheim am Rhein Německo

Číslo povolení

EU-0027463-0000

Číslo záznamu v registru R4BP

EU-0027463-0000

Datum udělení povolení

24. listopadu 2022

Datum skončení platnosti povolení

31. října 2032

1.3.   Výrobce (výrobci) přípravku

Jméno výrobce

Ecolab Europe GmbH

Adresa výrobce

Richtistrasse 7, 8304 Wallisellen Švýcarsko

Umístění výrobních závodů

AFP GmbH, 21337 Lueneburg Německo

ACIDEKA S.A. Capuchinos de Basurto 6, 4a planta, 48013 Bilbao, Bizkaia Španělsko

ADIEGO HNOS, Adiego CTRA DE VALENCIA, 50410 CUARTE DE HUERVA Španělsko

ALLIED PRODUCTS, Allied Hygiene Unit 11, Belvedere Industrial Estate Fishers Way, DA17 6BS Belvedere Kent Spojené království

Arkema GmbH Morschheimer Strasse 19, D-67292 Kirchheimbolanden Německo

AZELIS DENMARK, Lundtoftegårdsvej 95, 2800 Kgs. Lyngby Dánsko

BELINKA-LJUBLJANA, Belinka Zasavska Cesta 95, 1001 Lublaň Slovinsko

BENTUS LABORATORIES, Radio street 24 BLd 1, 105005 Moskva Ruská federace

BIO PRODUCTiONS Ltd, 72 Victoria Road, RH15 9LH West Sussex Spojené království

BIOXAL SA, Route des Varennes - Secteur A - BP 30072, 71103 Chalon sur Saöne Cedex Francie

BORES S.R.L., Bores Srl Via Pioppa 179, 44020 Pontegradella Itálie

BRENNTAG ARDENNES, Route de Tournes CD n 2, 08090 Cliron Francie

BRENNTAG CEE - GUNTRAMSDORF, Blending Bahnstr 13 A, 2353 Guntramsdorf Rakousko

BRENNTAG Kleinkarlbach, Humboldtring 15, 45472 Muehlheim Německo

BRENNTAG KAISERSLAUTERN, Merkurstr. 47, 67663 Kaiserslautern Německo

BRENNTAG NORDIC - HASLEV, Høsten Teglværksvej 47, 4690 Haslev Dánsko

BRENNTAG NORMANDLY, 12 Sente des Jumelles BP 11, 76710 Montville Francie

BRENNTAG PL-ZGIERZ, ul. Kwasowa 5, 95-100 Zgierz Polsko

BRENNTAG QUIMICA - Calle Gutemberg n° 22,. Poligono Industrial El Lomo, 28906 Madrid Španělsko

BRENNTAG SCHWEIZERHALL, Elsaesserstr. 231, CH-4056 Basilej, Švýcarsko Švýcarsko

BUDICH INTERNATIONAL GmbH, Dieselstrasse 10, 32120 Hiddenhause Německo

CALDIC DEUTSCHLAND CHEMIE B.V., Karlshof 10 D, 40231 Düsseldorf Německo

COLEP BAD SCHMIEDEBERG, Kemberger S. 3, 06905 Bad Schmiedeberg Německo

LANA S.A. Condado de Trevino 46, 09080 Burgos Španělsko

COMERCIAL GODO, França 13, 08700 Barcelona Španělsko

COURTOIS SARL, Route de Pacy, 27730 Bueil Francie

DAN-MOR Natural products and Chemicals Ltd, Hailian street 29, 30600 Akiva Izrael

DENTECK BV, Heliumstraat 8, 2718 SL Zoetermeer Nizozemsko

DETERGENTS BURGUERA S.L., Joan Ballester, 50, 07630 Campos (illes Baleares) Španělsko

ECL BIEBESHEIM, Justus-von-Liebig-Straße 11, 64584 Biebesheim am Rhein Německo

ECL CELRA, Celra C/Tramuntana s/n Poligona Industrial Celra, 17460 Girona Španělsko

ECL CHALONS, AVENUE DU GENERAL PATTON, 51000 Chalons en Champagne Francie

ECL CISTERNA, Via Ninfina II, 04012 Cisterna di Latina Itálie

ECL FAWLEY, Fawley Cadland Road, Hythe, SO45 3NP Hampshire, Southampton Spojené království

ECL LEEDS, Lotherton Way Garforth, LS25 2JY Leeds Spojené království

ECL MANDRA, 25TH KM OLD NATIONAL ROAD OF ATHENS TO THIVA, GR 19600, 19600 Mandra Řecko

ECL MARIBOR, Vajngerlova 4, SI-2001 Maribor Slovinsko

ECL MICROTEK B.V. - Gesinkkampstraat 19, 7051 HR Varsseveld Nizozemsko

ECL MICROTEK MOSTA, F20 MOSTA TECHNOPARK, 3000 MOSTA MST Malta

ECL MULLINGAR, Forest Park Zone C Mullingar Industrial Estate, N91 Mullingar Irsko

ECL NIEWEGEIN, Brugwal 11 A, 3432 NZ Nieuwegein Nizozemsko

ECL ROVIGO ESOFORM, Viale del Lavoro 10, 45100 Rovigo Itálie

ECL ROZZANO, Via A. Grandi“ 20089 Rozzano MI Itálie

ECL TESJOKI, NLC Tesjoki Kivikummuntie 1, 07955 Tesjoki Finsko

ECL TESSENDERLO, Industriezone Ravenshout 4, 3980 Tessenderlo Belgie

ECL WEAVERGATE, NLC Weavergate Northwich, CHheshire West and Chester, CW8 4EE Weavergate Spojené království

ECOLAB LTD BAGLAN/SWINDON, Plot 7a Baglan Energy Park, Baglan, Port Talbot, SA11 2HZ Baglan Spojené království

FERDINAND EIERMACHER, Westring 24, 48356 Nordwalde Německo

F.E.L.T., B.P 64 10 rue du Vertuquet, 59531 Neuville En Ferrain Francie

Gallows Green Services Ltd. Cod Beck Mill Industrial Estate Dalton Lane Thirsk North Yorkshire, YO7 3HR North Yorkshire Spojené království

GERDISA GERMAN RGUEZ DROGAS IND., Gerdisa Pol Industrial Miralcampo parc.37, 19200 Azuqueca de Henares Guadalajara Španělsko

GIRASOL NATURAL PRODUCTS BV, De Veldoven 12-14, 3342 GR Hendrik-Ido-Ambacht Nizozemsko

HENKEL ENGELS, 48 Pr. Stroitelei, 413116 Saratov Ruská federace

IMECO GmbH & Co. KG, Boschstraße 5, D-63768 Hösbach Německo

INNOVATE GmbH, Am Hohen Stein 11, 06618 Naumburg Německo

INTERFILL LCC-TOSNO, Moskovskoye shosse 1, 187000 Tosno - Leningradská oblast Ruská federace

JODEL- PRODUCTOS QUIMICOS, Jodel Zona Inustrial, 2050 Aveiras de Cima Portugalsko

KLEIMANN GmbH, Am Trieb 13, 72820 Sonnenbühl Německo

LA ANTIGUA LAVANDERA S.L., Apartado de Correos, 58, 41500 Sevilla Španělsko

LABORATOIRES ANIOS, Pavé du moulin, 59260 Lille-Hellemmes Španělsko

LABORATOIRES ANIOS, Rue de Lille 3330, 59262 Sainghin-en-Mélantois Francie

LICHTENHELDT GmbH, Lichtenheldt Industriestrasse 7-9, 23812 Wahlstedt Německo

LONZA GmbH, Morianstr.32, 42103 Wuppertal Německo

MULTIFILL BV, Constructieweg 25 A, 3641 SB Mijdrecht Nizozemsko

NOPA NORDISK PARFUMERIVARE, Hvedevej 2-22, DK-8900 Randers Dánsko

PLANOL GmbH, Maybachstr 17, 63456 Hanau Německo

PLUM A/S, Frederik Plums Vej 2, DK 5610 Assens Dánsko

PRODUCTOS LA CORBERANA S.L.“ 46612 Corbera (Valencie) Španělsko

THE PROTON GROUP LTD, Ripley Drive, Normanton Industrial Estate, Wakefield, WF6 1QT Wakefield Spojené království

QUIMICAS MORALES S.L., Misiones, 11, 05005 Las Palmas de Gran Canaria Španělsko

RNM PRODUCTOS QUIMICOS, Lda Rua da Fabrica, 123, 4765-080 Carreira Vila Nova de Famalicao Carreira Vila Nova de Famalicao Portugalsko

ROQUETTE & BARENTZ, Route De La Gorgue, F-62136 Lestrem Francie

RUTPEN LTD, MEMBURY AIRFIELD LAMBOURN BERKS, RG16 7TJ Membury Spojené království

Solimix, Montseny 17-19 Pol. Ind. Sant Pere Molanta, 08799 Olerdola Barcelona Španělsko

STAUB & Co, Industriestraße 3, D-86456 Gablingen Německo

STOCKMEIER CHEMIE EILENBURG GmbH & Co.Kg, Gustav-Adolf-Ring 5, 04838 Ellenburg Německo

SYNERLOGIC BV, L.J. Costerstraat 5, 6827 Arnhem Nizozemsko

UNIVAR Ltd, Argyle House, Epsom Avenue“ SK9 3RN Wilmslow Spojené království

UNIVAR SPA, Via Caldera 21, 20-153 Milano Itálie

Van Dam Bodegraven B.V, Beneluxweg 6-8, 2410 AA Bodegraven Nizozemsko

Pal International Ltd., Sandhurst Street, - Leicester Spojené království

CARBON CHEMICALS GROUP LTD, P43 R772 Ringaskiddy, County Cork Irsko

BRENNTAG DUISBURG, Am Röhrenwerk, 4647529 Duisberg Německo

BRENNTAG Glauchau, Bochstrasse, 08371 Glauchau Německo

BRENNTAG Hamburg, Hannoversche S. 40, 21079 Hamburg Německo

BRENNTAG Heilbronn, Dieselstrasse, 574076 Heilbronn Německo

BRENNTAG Lohfelden, Am Fieseler Werk, 934253 Lohfelden Německo

BRENNTAG Nordic - VEJLE, Strandgade 35, 7100 Vejle Dánsko

KOMPAK NEDERLAND BV, 433651 Bavel Nizozemsko

1.4.   Výrobce(i) účinné látky/účinných látek

Účinná látka

L-(+)-mléčná kyselina

Jméno výrobce

Purac Biochem bv

Adresa výrobce

Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, Nizozemsko

Umístění výrobních závodů

Arkelsedijk 46, 4206 AC Gorinchem, Nizozemsko

2.   SLOŽENÍ PŘÍPRAVKU A JEHO TYP SLOŽENÍ

2.1.   Kvalitativní a kvantitativní informace o složení přípravku

Obecný název

Název podle IUPAC

Funkce

Číslo CAS

Číslo ES

Obsah (%)

L-(+)-mléčná kyselina

 

účinná látka

79-33-4

201-196-2

13,2

D-glucopyranóza, oligomery, decyl oktyl glykosidy

D-glucopyranóza, oligomery, decyl oktyl glykosidy

Neúčinná látka

68515-73-1

500-220-1

3,25

Alkoholy, C8-10 (sudé), ethoxylované (< 2,5-EO)

Alkoholy, C8-10, ethoxylované

Neúčinná látka

71060-57-6

615-247-5

1,0

2.2.   Typ složení přípravku

AL - Jakákoliv jiná kapalina

3.   STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

Standardní věty o nebezpečnosti

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Nevdechujte páry.

Omyjte ruce důkladně po manipulaci.

Používejte ochranné rukavice.

PŘI POŽITÍ:Vypláchněte ústa.NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.Opláchněte kůži vodou.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

PŘI VDECHNUTÍ:Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odborné ošetření (viz pokyny pro první pomoc na tomto štítku).

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah v souladu s národními předpisy.

Odstraňte obal v souladu s národními předpisy.

4.   POVOLENÉ(Á) POUŽITÍ

4.1.   Popis použití

Tabulka 1.

Použití # 1 – Dezinfekční prostředek na toaletní mísu

Typ přípravku

Typ přípravku 02 - Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat (Dezinfekční prostředky)

V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

Není relevantní

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název: údaje nejsou k dispozici

Obecný název: Bakterie

Vývojové stadium: Žádné informace

Obecný název: Kvasinky

Oblast použití

Vnitřní

Interiérová dezinfekce tvrdého povrchu na vnitřní straně záchodové mísy v institucionální a zdravotnické oblasti.

Metoda(y) aplikace

Metoda: Nalévání

Podrobný popis:

Nalévání přímo na povrch

Aplikační dávka (dávky) a četnost

Míra aplikace: Přípravek připravený k přímému použití - v množství dostatečném k pokrytí celého vnitřního povrchu záchodové mísy. Doba kontaktu - 15 minut.

Ředění (%): Přípravek připravený k přímému použití

Počet a načasování aplikace:

Každodenní použití

Kategorie uživatelů

profesionál

Velikost balení a obalový materiál

HDPE lahve o objemu 750, 1000 ml s dávkovací zátkou a PP/LDPE víčkem.

4.1.1.   Návod k danému způsobu použití

Viz Kapitola 5.1

4.1.2.   Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz Kapitola 5.2

4.1.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz Kapitola 5.3

4.1.4.   Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz Kapitola 5.4

4.1.5.   Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz Kapitola 5.5

5.   OBECNÁ PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ (1)

5.1.   Pokyny pro používání

Zvedněte záchodové sedátko a opatrně nasměrujte trysku pod okraj toalety. Stiskněte a pomalu nanášejte po celém vnitřku mísy tak, aby byl celý vnitřní povrch záchodové mísy viditelně pokryt přípravkem.. Nechte působit po dobu 15 minut. Poté spláchněte toaletu.

Nesmí se používat v kombinaci s bělicími ani s jinými čisticími prostředky.

V případě, že je ošetření přípravkem neúčinné, informujte držitele povolení k přípravku.

5.2.   Opatření ke zmírnění rizika

Nevdechujte páry.

Zamezte styku s očima a kůží.

Nestírejte přípravek v toaletní míse záchodovou štětkou.

Během manipulace s přípravkem používejte ochranné rukavice odolné proti chemickým látkám (materiál rukavic určí držitel povolení v rámci informací o přípravku).

Po manipulaci s přípravkem si důkladně umyjte ruce.

5.3.   Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

PŘI NADÝCHÁNÍ: Přejděte na čerstvý vzduch, zůstaňte v klidu v poloze usnadňující dýchání. V případě přetrvávajících příznaků: Volejte 112/sanitku popř. volejte lékařskou pomoc. Pokud nepozorujete žádné příznaky: Volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Ihned omyjte velkým množstvím vody. Veškerý kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Pokračujte v omývání pokožky vodou po dobu nejméně 15 minut. Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte očivodou po dobu několika minut velkým množstvím pokud možno vlažné čisté vody. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu nejméně 15 minut. Volejte 112/sanitku a lékařskou pomoc. Kontaktní čočky nelze znovu použít, je třeba je zlikvidovat

Informace pro zdravotnický personál/lékaře: Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, a to v případě expozice zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům popř. kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Podejte zasažené osobě něco k pití (pokud je exponovaná osoba schopna polykat). Zavolejte 112/rychlou záchrannou službu popř. vyhledejte lékařskou pomoc..

Při žádosti o lékařskou radu/pomoc mějte po ruce obal nebo štítek a kontaktujte místní TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. TOXIKOLOGICKÉ A INFORMAČNÍ STŘEDISKO TEL.: 224 91 92 93, NEBO 224 91 54 02

5.4.   Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Zlikvidujte přípravek, obal a veškerý kontaminovaný materiál souladu s platnými národními předpisy popř. v souladu s místními platnými právními předpisy.

5.5.   Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

eskladujte přípravek společně se silnými zásadami. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte těsně uzavřené v původním obalu.

Skladujte při teplotě mezi + 5 °C až 40 °C. Chraňte před mrazem.

Doba skladovatelnosti: 2 roky

6.   DALŠÍ INFORMACE

-


(1)  Návod k použití, opatření ke zmírnění rizik a jiné návody k použití uvedené v tomto oddíle platí pro povolená použití.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU