(EU) 2022/2107Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2107 ze dne 3. listopadu 2022 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ (CHZO))

Publikováno: Úř. věst. L 284, 4.11.2022, s. 52-54 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 3. listopadu 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 24. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/52


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2107

ze dne 3. listopadu 2022

o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ (CHZO))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 3 písm. b) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle čl. 50 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1151/2012 byla žádost Finska o zápis názvu „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ jako chráněného zeměpisného označení zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (2).

(2)

Dne 23. dubna 2021 obdržela Komise od Švédska oznámení o námitce. Tuto námitku postoupila Komise dne 27. dubna 2021 Finsku. Dne 4. června 2021 předložilo Švédsko Komisi odůvodněné prohlášení o námitce.

(3)

Poté, co Komise ověřila přípustnost odůvodněného prohlášení o námitce, vyzvala v souladu s čl. 51 odst. 3 nařízení (EU) č. 1151/2012 dopisem ze dne 29. června 2021 Finsko a Švédsko, aby vedly náležité konzultace s cílem dosáhnout dohody.

(4)

Dne 20. července 2021 Komise na žádost Finska prodloužila lhůtu pro konzultace o tři měsíce. Finsko a Švédsko konzultace ukončily, aniž by dohody dosáhly. Komise by proto měla s přihlédnutím k výsledkům těchto konzultací rozhodnout o registraci v souladu s postupem stanoveným v čl. 52 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) č. 1151/2012.

(5)

V následujících bodech jsou shrnuty hlavní argumenty, které Švédsko uvedlo v odůvodněných prohlášeních o námitce a při konzultacích s Finskem.

(6)

Švédsko tvrdilo, že přinejmenším od roku 2008 se na švédském trhu pod označením „Basturökt skinka“ prodával značný počet šunek různých výrobců a značek. Vzhledem k částečné homonymii s názvem, který má být zapsán, strana podávající námitku tvrdila, že zápis by ohrozil existenci názvu „Basturökt skinka“, který odkazuje na výrobky, které jsou ve Švédsku legálně uváděné na trh od roku 2008.

(7)

Švédsko navíc tvrdilo, že výraz „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“, kde se „aito/äkta“ překládá jako „pravý“ nebo „autentický“, by byl druhovým názvem, zejména s ohledem na to, že v názvu, který má být chráněn jako chráněné zeměpisné označení, není uveden žádný odkaz na místo, region nebo zemi. Podle názoru Švédska by tedy zápis nebyl v souladu s čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) č. 1151/2012.

(8)

Komise posoudila argumenty uvedené v odůvodněném prohlášení o námitce podaném Švédskem na základě ustanovení nařízení (EU) č. 1151/2012 a s přihlédnutím k výsledkům náležitých konzultací vedených mezi navrhovatelem a stranou, která vznesla námitky, a dospěla k těmto závěrům.

(9)

„Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ je složený název, který označuje produkt vyráběný na celém území Finska zvláštní tradiční metodou přímého uzení pomocí kousků/bloků z olšového dřeva v kouřové sauně. Doba zpracování je dlouhá a trvá nejméně 12 hodin. Produkt je na trhu od roku 1950 pod finským názvem „Aito saunapalvikinkku“ a švédským názvem „Äkta basturökt skinka“ nebo „Äkta bastupalvad skinka“. Tento produkt se liší od produktu, který je jak ve Finsku, tak ve Švédsku označován jako „Saunapalvikinkku“ nebo „Basturökt skinka“, k jehož výrobě se používá jiná výrobní metoda (metoda uzení, při níž kouř vzniká z dřevěných štěpků mimo udírenskou komoru nebo se udí regenerovaným kouřem). Výraz „aito/äkta“ („pravý“) v „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ odkazuje na skutečnost, že produkt je připravován pouze za použití výše popsané zvláštní tradiční metody, díky níž má ve srovnání s „Saunapalvikinkku“ nebo „Basturökt skinka“ vlastní odlišné charakteristiky. Švédsko potvrdilo, že na švédském trhu neexistují žádné produkty vyráběné tradiční metodou a prodávané pod názvem „Äkta basturökt skinka“. Název „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ se proto vztahuje pouze na produkt vyráběný ve Finsku za použití této specifické metody produkce.

(10)

Z toho vyplývá, že složený název „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ označuje produkt pocházející z určitého místa, zejména z určité země, jehož zvláštní jakost a vlastnosti jsou dány jeho zeměpisným původem.

(11)

Pouze složený název odkazuje na konkrétní produkt vyrobený ve vymezené zeměpisné oblasti tradiční metodou. Proto by obecné výrazy ve složeném názvu produktu uváděného na trh ve Švédsku a ve Finsku, neměly být samy o sobě chráněny.

(12)

S ohledem na výše uvedené by ochrana měla být omezena na název „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ jako celek, zatímco jednotlivé složky dotyčného názvu by měly být nadále povoleny pro produkty v celé Evropské unii, které nesplňují specifikaci produktu „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“, pokud jsou dodrženy zásady a pravidla použitelné v jejím právním řádu.

(13)

Námitka Švédska se navíc týká rovněž obecného charakteru celého názvu „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ a skutečnosti, že neobsahuje odkaz na místo, region nebo zemi.

(14)

V souladu s definicí obsaženou v čl. 3 odst. 6 nařízení (EU) č. 1151/2012 se „druhovými výrazy“ rozumí názvy produktů, které se staly obecným názvem produktu v Unii, přestože se vztahují k místu, regionu nebo zemi, kde byly produkty původně vyrobeny nebo uvedeny na trh.

(15)

Název „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ jako celek odkazuje na konkrétní produkt, který se vyrábí v určité zeměpisné oblasti a má specifickou a charakteristickou jakost a vlastnosti spojené s jeho zeměpisným původem. Je tedy zřejmé, že název „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ se jako celek nestal obecným názvem, a nestal se tedy druhovým.

(16)

Je pravda, že název se skládá z několika obecných výrazů bez zeměpisného označení. Pokud však celý název označuje zemědělský produkt nebo potravinu, které splňují podmínky uvedené v čl. 5 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, je způsobilý k zápisu jako chráněné zeměpisné označení.

(17)

Název „Aito saunapalvikinkku“/„Aito saunapalvikinkku“ (CHZO) by proto měl být zapsán do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení.

(18)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro politiku jakosti zemědělských produktů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Název „Aito saunapalvikinkku“/„Äkta basturökt skinka“ (CHZO) je zapsán.

Název uvedený v prvním pododstavci označuje produkt třídy 1.2. Masné výrobky (vařené, solené, uzené atd.) uvedené v příloze XI prováděcího nařízení Komise (EU) č. 668/2014 (3).

Článek 2

Výrazy „Saunapalvikinkku“ a „Basturökt skinka“ se mohou nadále používat na území Unie za předpokladu, že jsou dodrženy zásady a pravidla použitelné v jejím právním řádu.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. listopadu 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Úř. věst. C 27, 25.1.2021, s. 29.

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 668/2014 ze dne 13. června 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 179, 19.6.2014, s. 36).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU