(EU) 2022/2106Nařízení Komise (EU) 2022/2106 ze dne 31. října 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 plavidly plujícími pod vlajkou Itálie

Publikováno: Úř. věst. L 284, 4.11.2022, s. 49-51 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 5. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.4.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 284/49


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2106

ze dne 31. října 2022,

kterým se stanoví ukončení rybolovu krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 plavidly plujícími pod vlajkou Itálie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2022/110 (2) stanoví kvóty na rok 2022.

(2)

Podle informací, jež Komise obdržela, úlovky populace krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) 8, 9, 10 a 11, které byly odloveny plavidly plujícími pod vlajkou Itálie nebo plavidly v ní registrovanými, kvótu přidělenou na rok 2022 vyčerpaly.

(3)

Rybolov uvedené populace je proto nutné zakázat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání kvóty

Rybolovná kvóta přidělená na rok 2022 Itálii pro populaci krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11, jak je uvedeno v příloze, se považuje za vyčerpanou od data stanoveného v uvedené příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov populace uvedené v článku 1 plavidly plujícími pod vlajkou Itálie nebo registrovanými v Itálii se zakazuje od data stanoveného v příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. října 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 165).


PŘÍLOHA

Č.

09/TQ110

Členský stát

Itálie

Populace

ARS/GF8-11

Druh

Kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea (Aristaeomorpha foliacea)

Oblast

Zeměpisná podoblast 8–9–10–11

Datum ukončení

28. 9. 2022


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU