(EU) 2022/2099Nařízení Komise (EU) 2022/2099 ze dne 28. října 2022, kterým se stanoví ukončení rybolovu krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 pro plavidla o celkové délce 24 metrů nebo vyšší plující pod vlajkou Itálie

Publikováno: Úř. věst. L 283, 3.11.2022, s. 1-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 28. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 4. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 4. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 31. prosince 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.3.11.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 283/1


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2099

ze dne 28. října 2022,

kterým se stanoví ukončení rybolovu krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 pro plavidla o celkové délce 24 metrů nebo vyšší plující pod vlajkou Itálie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky (1), a zejména na čl. 36 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (EU) 2022/110 (2) stanoví rybolovná práva na rok 2022.

(2)

Podle informací, které Komise obdržela, se nejvyšší přípustná intenzita rybolovu týkající se krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) 8, 9, 10 a 11 platná pro plavidla o celkové délce 24 metrů nebo vyšší plující pod vlajkou Itálie nebo registrovaná v Itálii považuje pro rok 2022 za dosaženou.

(3)

V případě uvedené skupiny populace je proto nutné zakázat určité rybolovné činnosti,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Vyčerpání intenzity rybolovu

Nejvyšší přípustná intenzita rybolovu přidělená Itálii pro skupinu populace krevety druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 na rok 2022 uvedenou v příloze se považuje za dosaženou od data stanoveného ve zmíněné příloze.

Článek 2

Zákazy

Rybolov skupiny populace uvedené v článku 1 plavidly o celkové délce 24 metrů nebo vyšší plujícími pod vlajkou Itálie nebo registrovanými v Itálii se zakazuje od data stanoveného v příloze. Po tomto datu se zejména zakazuje úlovky z uvedené populace odlovené těmito plavidly uchovávat na palubě, přemísťovat, překládat nebo vykládat.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. října 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Virginijus SINKEVIČIUS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EU) 2022/110 ze dne 27. ledna 2022, kterým se na rok 2022 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a Černém moři (Úř. věst. L 21, 31.1.2022, s. 165).


PŘÍLOHA

Č.

08/TQ110

Členský stát

Itálie

Kód skupiny intenzity rybolovu

EFF2/MED2_TR4

Skupina populace

Kreveta druhu Aristaeomorpha foliacea v zeměpisných podoblastech 8, 9, 10 a 11

Celková délka dotčených plavidel

≥ 24 m

Datum ukončení

31. 7. 2022


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU