(EU) 2022/2076Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2076 ze dne 25. října 2022 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 280, 28.10.2022, s. 7-9 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 25. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/7


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2076

ze dne 25. října 2022

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (1), a zejména na čl. 57 odst. 4 a čl. 58 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Aby se zajistilo jednotné používání kombinované nomenklatury připojené k nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 (2), je nutné přijmout opatření týkající se zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení.

(2)

Nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo pro výklad kombinované nomenklatury všeobecná pravidla. Tato pravidla se používají i pro jakoukoliv jinou nomenklaturu, která je na kombinované nomenklatuře zcela či zčásti založena nebo která k ní přidává jakékoli další členění a která je stanovena zvláštními předpisy Unie s ohledem na uplatňování sazebních a jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím.

(3)

Podle zmíněných všeobecných pravidel by mělo být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze zařazeno do kódu KN uvedeného ve sloupci 2, vzhledem k důvodům uvedeným ve sloupci 3 této tabulky.

(4)

Je vhodné umožnit, aby držitel mohl závazné informace o sazebním zařazení zboží dotčeného tímto nařízením, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nadále používat po určitou dobu podle čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013. Tato doba by měla být stanovena na tři měsíce.

(5)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky obsažené v příloze se zařazuje v rámci kombinované nomenklatury do kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Závazné informace o sazebním zařazení zboží, které nejsou v souladu s tímto nařízením, mohou být nadále používány podle ustanovení čl. 34 odst. 9 nařízení (EU) č. 952/2013 po dobu tří měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 25. října 2022.

Za Komisi

Gerassimos THOMAS

generální ředitel

Generální ředitelství pro daně a celní unii


(1)  Úř. věst. L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1).


PŘÍLOHA

Popis zboží

Zařazení

(kód KN)

Odůvodnění

(1)

(2)

(3)

Výrobek sestávající z různých izolovaných elektrických drátů vyrobených z mědi, ve svazcích, speciálně navržený pro montáž pevně připevněného hands-free zařízení s dotykovou obrazovkou, ovládaného hlasem (označovaného jako sada do vozidla) v motorovém vozidle.

Výrobek obsahuje dvě pojistky a různé přípojky, včetně kabelových přípojek. Přesné složení výrobku (počet drátů a specifických přípojek) závisí na konkrétním modelu motorového vozidla.

Po instalaci výrobek propojuje stávající kabeláž systému autorádia se sadou do vozidla (což umožňuje provoz mobilního telefonu připojeného přes Bluetooth).

To umožňuje přenos elektrického signálu ze sady do vozidla do systému autorádia (mimo jiné za účelem vypnutí ostatních zvuků během telefonních hovorů) a zajišťuje napájení.

8544 30 00

Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 8544 a 8544 30 00 .

Výrobek sestává z drátů čísla 8544 sestavených do soupravy (viz rovněž vysvětlivky k harmonizovanému systému k číslu 8544 , osmý odstavec, poslední věta).

Výrobek je rovněž speciálně konstruován pro montáž v motorovém vozidle za účelem vytvoření propojení mezi různými přístroji motorového vozidla a vedení elektřiny a elektrických signálů.

Výrobek má proto objektivní vlastnosti „ostatních souprav drátů používaných ve vozidlech“ kódu KN 8544 30 00 . Zařazení do položky 8544 42 jako „ostatní elektrické vodiče, pro napětí nepřesahující 1 000  V, vybavené přípojkami“ je proto vyloučeno.

Výrobek je proto třeba zařadit do kódu KN 8544 30 00 jako „ostatní soupravy drátů používané ve vozidlech, letadlech nebo lodích“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU