(EU) 2022/2074Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2074 ze dne 20. července 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o definici SNOWTAM

Publikováno: Úř. věst. L 280, 28.10.2022, s. 4-5 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 20. července 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.28.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 280/4


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2074

ze dne 20. července 2022,

kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o definici SNOWTAM

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (1), a zejména na čl. 39 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 (2) stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť, včetně ustanovení týkajících se hlášení stavu povrchu dráhy a vytvoření zprávy, která informuje o výskytu nebo odstranění nebezpečných podmínek v důsledku sněhu, ledu, rozbředlého sněhu nebo stojící vody (SNOWTAM), jako součást globálního formátu hlášení.

(2)

Zprávy SNOWTAM by měly být vytvářeny za určitých podmínek v souladu s ustanoveními přílohy 15 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu (dále jen „Chicagská úmluva“) a podle ustanovení postupů pro letové navigační služby – správu leteckých informací (PANS-AIM, dokument 10066) přijatých Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO).

(3)

Definice SNOWTAM uvedená v příloze I nařízení (EU) č. 139/2014 by měla být změněna tak, aby byla v souladu s definicí uvedenou v příloze 15 Chicagské úmluvy a v souladu s definicí v ostatních právních aktech Unie v této oblasti, jako je prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 (3).

(4)

Nařízení (EU) č. 139/2014 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(5)

V souladu s čl. 75 odst. 2 písm. b) a c) a čl. 76 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1139 Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví připravila stanovisko č. 03/2022 (4) k návrhu prováděcích pravidel a předložila jej Komisi,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V příloze I nařízení (EU) č. 139/2014 se bod 41b) nahrazuje tímto:

„41b)

zkratkou „SNOWTAM“ se označuje zvláštní série zpráv NOTAM ve standardním formátu, která poskytuje zprávy o stavu povrchu dráhy, jež informují o výskytu nebo ukončení nebezpečných podmínek v důsledku sněhu, ledu, rozbředlého sněhu, námrazy, stojící vody nebo vody související se sněhem, rozbředlým sněhem, ledem či námrazou na pohybové ploše;“.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 139/2014 ze dne 12. února 2014, kterým se stanoví požadavky a správní postupy týkající se letišť podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Úř. věst. L 44, 14.2.2014, s. 1).

(3)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví společné požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu a dohled nad nimi, zrušují nařízení (ES) č. 482/2008, prováděcí nařízení (EU) č. 1034/2011, (EU) č. 1035/2011 a (EU) 2016/1377 a mění nařízení (EU) č. 677/2011 (Úř. věst. L 62, 8.3.2017, s. 1).

(4)  https://www.easa.europa.eu/document-library/opinions


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU