(EU) 2022/2059Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2059 ze dne 14. června 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s ohledem na regulační technické normy upřesňující technické podrobnosti požadavků na zpětné testování a přiřazování zisků a ztrát podle článků 325bf a 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 47-59 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 14. června 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 276/47


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2059

ze dne 14. června 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 s ohledem na regulační technické normy upřesňující technické podrobnosti požadavků na zpětné testování a přiřazování zisků a ztrát podle článků 325bf a 325bg nařízení (EU) č. 575/2013

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 325bf odst. 9 třetí pododstavec a čl. 325bg odst. 4 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 325bf odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 vyžaduje, aby instituce počítaly denní překročení na základě zpětného testování hypotetických a skutečných změn v hodnotě svého portfolia tvořeného všemi pozicemi přiřazenými jejich obchodním útvarům. Toto zpětné testování má v závislosti na úrovni, na jaké je prováděno, posoudit, zdali je vhodné vypočítávat kapitálové požadavky pro pozice v obchodním útvaru pomocí přístupu založeného na alternativních interních modelech a zdali jsou kapitálové požadavky spojené s modelovatelnými rizikovými faktory přiměřené. Ustanovení čl. 325bf odst. 4 nařízení (EU) č. 575/2013 vyžaduje, aby instituce jako výchozí bod pro toto zpětné testování používaly hodnotu portfolia ke konci dne, včetně veškerých úprav, jako jsou rezervy nebo jakékoliv úpravy ocenění.

(2)

Při zpětném testování výše hodnoty v riziku by měly být do skutečných změn hodnoty portfolia zahrnuty i některé vlivy tržního rizika, které nejsou zachyceny interním modelem měření rizika. V souladu s tím by do skutečných změn hodnoty portfolia měly být zahrnuty všechny úpravy související s tržním rizikem bez ohledu na četnost, s jakou je instituce aktualizují. Zpětné testování výše hodnoty v riziku s hypotetickými změnami hodnoty portfolia by však mělo být prováděno na základě předpokladu statického portfolia. Instituce by tudíž do výpočtu těchto hypotetických změn hodnoty portfolia měly zahrnout pouze ty úpravy, které se vypočítávají denně a které jsou zahrnuty do interního modelu měření rizika.

(3)

V některých případech je možné, že s ohledem na povahu dané úpravy a na interní řízení rizik, které se na tuto úpravu vztahuje, se taková úprava vypočte pro soubory pozic, které jsou přiřazeny více než jednomu obchodnímu útvaru. Pro zajištění harmonizace v celé Unii by instituce při výpočtu skutečných a hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru měly mít povinnost buď přepočíst tuto úpravu pro každý obchodní útvar pouze na základě samostatných pozic přiřazených obchodnímu útvaru, nebo, jsou-li splněny konkrétní podmínky, zohlednit změny vyplývající z této úpravy pouze v souvislosti se zpětným testováním uvedeným v čl. 325bf odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013. V případě, že instituce provádějí proces oceňování ke konci dne s cílem odvodit hodnoty portfolia obchodních útvarů ke konci dne, neměly by mít při výpočtu hypotetických a skutečných změn na úrovni obchodního útvaru možnost přiřadit úpravu obchodním útvarům způsobem, který je úměrný příspěvku jednotlivých obchodních útvarů k hodnotě dané úpravy.

(4)

Požadavek na přiřazování zisků a ztrát stanovený v článku 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 hraje významnou roli při zajišťování toho, aby teoretické změny a hypotetické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru byly dostatečně blízké. Pro praktické provedení požadavku na přiřazování zisků a ztrát jsou vhodné statistické testy obsažené v mezinárodních normách vypracovaných Basilejským výborem pro bankovnictví a dohled, Spearmanův korelační koeficient a metrika Kolmogorovova-Smirnovova testu, instituce by je tudíž měly pro tento účel používat.

(5)

V mezinárodních normách je stanoveno, že by instituce měly splnit dodatečný kapitálový požadavek, pokud teoretické a hypotetické změny hodnoty portfolií obchodních útvarů nejsou dostatečně blízké. V této situaci by měly mít instituce povinnost pro tyto obchodní útvary tento dodatečný kapitálový požadavek vypočíst a oznámit jej příslušným orgánům.

(6)

Při podávání zpráv o výsledcích přiřazování zisků a ztrát v souladu s čl. 325az odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 575/2013 by instituce také měly zdůraznit, kde se hypotetické změny a teoretické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru významně liší. To by mělo institucím pomoci určit případné nedostatky při výpočtu teoretických změn.

(7)

Při posuzování souladu s požadavkem na přiřazování zisků a ztrát jsou teoretické změny hodnoty portfolia porovnávány s hypotetickými změnami, které jsou vypočteny na základě předpokladu statického portfolia. Cílem tohoto porovnání je určit významnost rozdílů v procesech oceňování modelu měření rizika instituce, jehož výsledkem jsou teoretické změny, a v procesech oceňování interních systémů instituce, jehož výsledkem jsou hypotetické změny. Aby bylo zajištěno, že toto porovnání nebude ovlivněno změnami ve složení portfolia, měly by být teoretické změny hodnoty portfolia používané u požadavku na přiřazování zisků a ztrát vypočteny také na základě předpokladu statického portfolia.

(8)

Aby byl zajištěn soulad s mezinárodními normami, hypotetické změny hodnoty portfolia, které jsou vypočteny za účelem posouzení souladu s požadavkem na přiřazování zisků a ztrát, by měly být sladěny s hypotetickými změnami hodnoty portfolia, které instituce vypočítává pro účely zpětného testování.

(9)

Rozdíly mezi procesy oceňování, jejichž výsledkem jsou hypotetické a teoretické změny hodnoty portfolia, mohou být způsobeny opomenutím určitých rizikových faktorů v modelu měření rizika nebo zjednodušeními modelu měření rizika. Další rozdíly mohou být způsobeny nesladěním údajů, které instituce používá jako vstupy pro stanovení hodnoty svých portfolií. Aby se předešlo dalším zdrojům nesrovnatelností vyplývajícím z těchto rozdílů ve vstupních údajích, mělo by být institucím umožněno sladit vstupní údaje, pokud jsou splněny některé konkrétní podmínky.

(10)

Četnost, s jakou mají být vykazovány výsledky požadavku na přiřazování zisků a ztrát, by měla být sladěna s četností, s níž je posuzována modelovatelnost rizikových faktorů, a s četností, s níž jsou vykazovány kapitálové požadavky k tržnímu riziku. Tímto způsobem budou instituce schopny stanovit kapitálové požadavky k tržnímu riziku na základě konzistentních výsledků pro požadavky na zpětné testování, požadavky na přiřazování zisků a ztrát a posuzování modelovatelnosti.

(11)

Způsob, jakým by instituce měly agregovat své celkové kapitálové požadavky k tržnímu riziku, by měl být sladěn s mezinárodními normami. Agregační vzorec by tudíž měl odrážet výsledky požadavku na přiřazování zisků a ztrát, včetně dodatečného kapitálového požadavku v případě, že teoretické a hypotetické změny nejsou dostatečně blízké. Kromě toho by měl agregační vzorec odrážet snížení přínosů diverzifikace v případě, že jsou kapitálové požadavky pro obchodní útvar vypočteny na základě alternativního standardizovaného přístupu, a nikoliv na základě přístupu založeného na alternativních interních modelech.

(12)

S cílem pomoci příslušným orgánům kontrolovat, zdali instituce dodržují toto nařízení, by instituce měly být povinny dokumentovat, jak toto nařízení provádějí.

(13)

Ustanovení tohoto nařízení jsou navzájem úzce propojena, jelikož se všechna zabývají prvky, které mají být zahrnuty do změn hodnoty portfolia obchodního útvaru pro účely výpočtu kapitálových požadavků k tržnímu riziku na základě přístupu založeného na alternativních interních modelech. Za účelem zajištění jednotnosti uvedených ustanovení, která by měla vstoupit v platnost současně, usnadnění komplexního chápání těchto ustanovení a zajištění jednoduchého přístupu k těmto ustanovením pro osoby, na něž se povinnosti v nich stanovené vztahují, je žádoucí zařadit všechny regulační technické normy požadované čl. 325bf odst. 9 třetím pododstavcem a čl. 325bg odst. 4 třetím pododstavcem nařízení (EU) č. 575/2013 do jediného nařízení.

(14)

Toto nařízení vychází z návrhu regulačních technických norem předloženého Komisi orgánem EBA.

(15)

Orgán EBA uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, ze kterých toto nařízení vychází, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o vyjádření skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (2),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

TECHNICKÉ PRVKY, KTERÉ SE ZAHRNOU DO SKUTEČNÝCH A HYPOTETICKÝCH ZMĚN HODNOTY PORTFOLIA PRO ÚČELY POŽADAVKŮ NA ZPĚTNÉ TESTOVÁNÍ

Oddíl 1

technické prvky, které se zahrnou do skutečných změn hodnoty portfolia

Článek 1

Technické prvky, které se zahrnou do skutečných změn hodnoty portfolia obchodního útvaru pro požadavky na zpětné testování prováděné na úrovni obchodního útvaru

1.   Pro účely zpětného testování obchodního útvaru uvedeného v čl. 325bf odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 vypočtou instituce skutečné změny hodnoty portfolia obchodního útvaru pomocí stejných technik, včetně stejných metod oceňování, modelových parametrizací a tržních údajů, jaké se používají v procesu používaném pro výpočet hodnot ke konci dne („proces oceňování ke konci dne“), včetně výsledků nezávislého ověření cen uvedeného v čl. 105 odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013.

2.   Při výpočtu skutečných změn hodnoty portfolia obchodního útvaru zohlední instituce změny hodnoty tohoto portfolia, které jsou způsobeny zastaráváním.

3.   Při výpočtu skutečných změn hodnoty portfolia obchodního útvaru zahrnou instituce do této hodnoty veškeré úpravy, které byly zohledněny v procesu oceňování ke konci dne uvedeném v odstavci 1 a které souvisejí s tržním rizikem, a to s výjimkou veškerých následujících úprav:

a)

úvěrových úprav v ocenění zohledňujících současnou tržní hodnotu úvěrového rizika protistran instituce;

b)

úprav připadajících na vlastní úvěrové riziko instituce, které byly vyloučeny z kapitálu v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EU) č. 575/2013;

c)

dodatečných úprav ocenění odečtených od kmenového kapitálu tier 1 v souladu s článkem 34 nařízení (EU) č. 575/2013.

4.   Instituce vypočtou hodnotu úpravy uvedenou v odstavci 3 na základě veškerých pozic přiřazených stejnému obchodnímu útvaru. Instituce zahrnou změny hodnoty úpravy pouze k datu, k němuž se daná úprava vypočítává.

5.   Kromě výluk stanovených v odst. 3 písm. a), b) a c) mohou instituce vyloučit z výpočtu skutečných změn hodnoty portfolia obchodního útvaru i úpravu, která se vypočte v rámci procesu oceňování ke konci dne pro soubory pozic přiřazených více než jednomu obchodnímu útvaru na čistém základě v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

tato úprava se vzhledem ke své povaze vypočítává na čistém základě pro soubory pozic, které jsou přiřazeny více než jednomu obchodnímu útvaru;

b)

interní řízení rizika této úpravy je v souladu s úrovní, na které je daná úprava vypočtena;

c)

příslušná instituce doloží veškeré následující skutečnosti:

i)

soubory pozic, pro něž se úprava vypočítává;

ii)

odůvodnění výpočtu úpravy pro soubory pozic uvedené v bodě i);

iii)

zdůvodnění skutečnosti, že se úprava nevypočítává pouze na základě pozic přiřazených tomuto obchodnímu útvaru.

Článek 2

Technické prvky, které se zahrnou do skutečných změn hodnoty portfolia pro požadavky na zpětné testování prováděné na úrovni instituce

1.   Pro účely zpětného testování uvedeného v čl. 325bf odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 vypočtou instituce skutečné změny hodnoty portfolia pomocí stejných technik, včetně stejných metod oceňování, modelových parametrizací a tržních údajů, jaké se používají v procesu oceňování ke konci dne, včetně výsledků nezávislého ověření cen uvedeného v čl. 105 odst. 8 nařízení (EU) č. 575/2013.

2.   Při výpočtu skutečných změn hodnoty portfolia zohlední instituce změny hodnoty tohoto portfolia, které jsou způsobeny zastaráváním.

3.   Při výpočtu skutečných změn hodnoty portfolia zahrnou instituce do této hodnoty veškeré úpravy, které byly zohledněny v procesu oceňování ke konci dne uvedeném v odstavci 1 a které souvisejí s tržním rizikem, a to s výjimkou veškerých následujících úprav:

a)

úvěrových úprav v ocenění zohledňujících současnou tržní hodnotu úvěrového rizika protistran instituce;

b)

úprav připadajících na vlastní úvěrové riziko instituce, které byly vyloučeny z kapitálu v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EU) č. 575/2013;

c)

dodatečných úprav ocenění odečtených od kmenového kapitálu tier 1 v souladu s článkem 34 nařízení (EU) č. 575/2013.

4.   Instituce vypočtou změnu hodnoty úprav uvedených v odstavci 3 na základě kterékoliv z následujících skutečností:

a)

veškerých pozic, které jsou přiřazeny obchodním útvarům, pro něž instituce vypočítávají kapitálové požadavky k tržnímu riziku v souladu s přístupem založeným na alternativních interních modelech stanoveným v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013;

b)

veškerých pozic podléhajících kapitálovým požadavkům k tržnímu riziku.

5.   Instituce zahrnou změny hodnoty úpravy pouze k datu, k němuž se daná úprava vypočítává.

Oddíl 2

Technické prvky, které se zahrnou do hypotetických změn požadavků na hodnotu portfolia

Článek 3

Technické prvky, které se zahrnou do hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru pro požadavky na zpětné testování prováděné na úrovni obchodního útvaru

1.   Pro účely zpětného testování obchodního útvaru uvedeného v čl. 325bf odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 vypočtou instituce hypotetické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru pomocí stejných technik, včetně stejných metod oceňování, modelových parametrizací a tržních údajů, jaké se používají v procesu oceňování ke konci dne, bez ohledu na poplatky a provize.

2.   Při výpočtu hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru zohlední instituce změny hodnoty portfolia obchodního útvaru, které jsou způsobeny zastaráváním stejným způsobem, jakým tyto změny zohledňují při výpočtu:

a)

rizikového ukazatele očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

b)

rizikového ukazatele zátěžového scénáře uvedeného v čl. 325bk nařízení (EU) č. 575/2013.

3.   Při výpočtu hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru zahrnou instituce do této hodnoty veškeré úpravy, které byly zohledněny v procesu oceňování ke konci dne uvedeném v odstavci 1 a které souvisejí s tržním rizikem, které jsou vypočítávány na denní bázi a které jsou zahrnuty do modelu měření rizika instituce, a to s výjimkou veškerých následujících úprav:

a)

úvěrových úprav v ocenění zohledňujících současnou tržní hodnotu úvěrového rizika protistran instituce;

b)

úprav připadajících na vlastní úvěrové riziko instituce, které byly vyloučeny z kapitálu v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EU) č. 575/2013;

c)

dodatečných úprav ocenění odečtených od kmenového kapitálu tier 1 v souladu s článkem 34 nařízení (EU) č. 575/2013.

4.   Instituce vypočtou hodnotu úpravy uvedenou v odstavci 3 na základě veškerých pozic přiřazených tomuto obchodnímu útvaru. Instituce zahrnou změny hodnoty úpravy na základě srovnání mezi hodnotou úpravy ke konci dne s hodnotou úpravy na konci následujícího dne za předpokladu nezměněných pozic v portfoliu obchodního útvaru.

5.   Kromě výluk stanovených v odst. 3 písm. a), b) a c) mohou instituce také vyloučit z výpočtu hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru úpravu, která se vypočte na čistém základě v rámci procesu oceňování ke konci dne pro soubory pozic přiřazených více než jednomu obchodnímu útvaru v případě, že jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

tato úprava se vzhledem ke své povaze vypočítává na čistém základě pro soubory pozic, které jsou přiřazeny více než jednomu obchodnímu útvaru;

b)

interní řízení rizika této úpravy je v souladu s úrovní, na které je daná úprava vypočtena;

c)

instituce doloží veškeré následující skutečnosti:

i)

soubory pozic, pro něž se úprava vypočítává;

ii)

odůvodnění výpočtu úpravy pro soubory pozic uvedené v bodě i);

iii)

zdůvodnění skutečnosti, že se úprava nevypočítává pouze na základě pozic přiřazených tomuto obchodnímu útvaru.

Článek 4

Technické prvky, které se zahrnou do hypotetických změn hodnoty portfolia pro požadavky na zpětné testování prováděné na úrovni instituce

1.   Pro účely zpětného testování uvedeného v čl. 325bf odst. 6 nařízení (EU) č. 575/2013 vypočtou instituce hypotetické změny hodnoty portfolia pomocí stejných technik, včetně stejných metod oceňování, modelových parametrizací a tržních údajů, jaké se používají v procesu oceňování ke konci dne, bez ohledu na poplatky a provize.

2.   Při výpočtu hypotetických změn hodnoty portfolia zohlední instituce změny hodnoty portfolia, které jsou způsobeny zastaráváním, stejným způsobem, jakým tyto změny zohledňují při výpočtu:

a)

rizikového ukazatele očekávaného deficitu uvedeného v čl. 325ba odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 575/2013;

b)

rizikového ukazatele zátěžového scénáře uvedeného v čl. 325bk nařízení (EU) č. 575/2013.

3.   Při výpočtu hypotetických změn hodnoty portfolia zahrnou instituce do této hodnoty veškeré úpravy, které byly zohledněny v procesu oceňování ke konci dne uvedeném v odstavci 1 a které souvisejí s tržním rizikem, které jsou vypočítávány na denní bázi a které jsou zahrnuty do modelu měření rizika instituce, a to s výjimkou veškerých následujících úprav:

a)

úvěrových úprav v ocenění zohledňujících současnou tržní hodnotu úvěrového rizika protistran instituce;

b)

úprav připadajících na vlastní úvěrové riziko instituce, které byly vyloučeny z kapitálu v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. b) nebo c) nařízení (EU) č. 575/2013;

c)

dodatečných úprav ocenění odečtených od kmenového kapitálu tier 1 v souladu s článkem 34 nařízení (EU) č. 575/2013.

4.   Instituce vypočtou změny hodnoty úprav uvedených v odstavci 3 na základě kterékoliv z následujících skutečností:

a)

veškerých pozic, které jsou přiřazeny obchodním útvarům, pro něž instituce vypočítávají kapitálové požadavky k tržnímu riziku v souladu s přístupem založeným na alternativních interních modelech stanoveným v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013;

b)

veškerých pozic podléhajících kapitálovým požadavkům k tržnímu riziku.

Článek 5

Požadavky na dokumentaci

Instituce musí mít zavedeny politiky a postupy stanovující způsob, jakým vypočítávají skutečné a hypotetické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru nebo hodnoty portfolia v souladu s články 1 až 4 tohoto nařízení. Tyto politiky a postupy musí obsahovat všechny následující prvky:

a)

při popisu způsobu výpočtu skutečných změn hodnoty příslušného portfolia nástin rozdílů mezi změnami hodnot portfolia ke konci dne, které jsou výsledkem procesu oceňování ke konci dne, a skutečnými změnami hodnoty příslušného portfolia;

b)

poplatky a provize a způsob, jakým se uplatňuje výluka uvedená v čl. 325bf odst. 4 písm. b) nařízení (EU) č. 575/2013;

c)

seznam všech úprav, přičemž pro každou úpravu budou uvedeny všechny následující skutečnosti:

i)

popis a účel úpravy;

ii)

metodika a postup, které jsou používány pro výpočet úpravy;

iii)

četnost výpočtu úpravy a v případě, že je četnost nižší než denní, zdůvodnění této četnosti;

iv)

zdali je úprava citlivá na tržní riziko;

v)

soubory pozic, pro něž se úprava vypočítává, a důvody provádění výpočtu pro tyto soubory;

vi)

zdali a jak je aktivně zajišťováno riziko vyplývající ze změn úpravy, a který obchodní útvar či útvary za toto zajištění odpovídají;

vii)

zdali a jak je úprava zohledněna ve skutečných změnách hodnoty příslušného portfolia pro účely zpětného testování uvedeného v čl. 325bf odst. 3 nařízení (EU) č. 575/2013 a zpětného testování uvedeného v čl. 325bf odst. 6 tohoto nařízení;

viii)

zdali a jak je úprava zohledněna v hypotetických změnách hodnoty příslušného portfolia pro účely článků 325bf a 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 a nástin způsobu, jakým se vypočte změna úpravy, jestliže se předpokládají nezměněné pozice v portfoliu.

KAPITOLA 2

TECHNICKÁ SPECIFIKACE POŽADAVKU NA PŘIŘAZOVÁNÍ ZISKŮ A ZTRÁT

Oddíl 1

Kritéria nezbytná pro zajištění toho, aby teoretické změny a hypotetické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru byly dostatečně blízké, a důsledky pro obchodní útvary, které tuto podmínku nesplňují

Článek 6

Obecné požadavky

1.   Pro účely čl. 325bg odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 vypočítají instituce pro dané portfolio obchodního útvaru Spearmanův korelační koeficient stanovený v článku 7 tohoto nařízení a metriku Kolmogorovova-Smirnovova testu stanovenou v článku 8 tohoto nařízení a na základě výsledků těchto výpočtů uplatní kritéria uvedená v článku 9 tohoto nařízení. V případě, že podle těchto kritérií nejsou teoretické změny a hypotetické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru dostatečně blízké, vztahují se na instituce důsledky stanovené v článku 10 tohoto nařízení.

2.   Pro účely odstavce 1 mohou instituce sladit časový okamžik (časový snímek), pro nějž vypočítávají teoretické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru, s časovým snímkem, pro nějž vypočítávají hypotetické změny této hodnoty.

Článek 7

Výpočet Spearmanova korelačního koeficientu

1.   Instituce vypočtou Spearmanův korelační koeficient uvedený v čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení na základě provedení následujících kroků v tomto pořadí:

a)

určí časovou řadu pozorování hypotetických a teoretických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru za posledních 250 pracovních dnů;

b)

z časové řady hypotetických a teoretických změn uvedené v písmenu a) vytvoří instituce odpovídající časovou řadu pořadí v souladu s odstavcem 2, přičemž časovou řadu hypotetických a teoretických změn považují za výchozí časovou řadu;

c)

vypočtou Spearmanův korelační koeficient podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

R HPL

=

časová řada pořadí vytvořená z časové řady hypotetických změn uvedené v písmenu b);

R RTPL

=

časová řada pořadí vytvořená z časové řady teoretických změn uvedená v písmenu b);

Formula

=

směrodatná odchylka časové řady pořadí RHPL vypočtená podle odst. 3 písm. a);

Formula

=

směrodatná odchylka časové řady pořadí RRTPL vypočtená podle odst. 3 písm. b);

cov (RHPL , RRTPL )

=

kovariance vypočtená podle odst. 3 písm. c) mezi časovými řadami pořadí RHPL RRTPL .

2.   Instituce vytvoří časovou řadu pořadí uvedenou v odst. 1 písm. b) z výchozí časové řady na základě provedení následujících kroků v tomto pořadí:

a)

pro každé pozorování v rámci výchozí časové řady spočítají instituce počet pozorování s nižší hodnotou než je dané pozorování v rámci této časové řady;

b)

instituce označí každé pozorování číslem, které je výsledkem výpočtu stanoveného v písmenu a), zvětšeným o jedničku;

c)

pokud jsou v důsledku označení podle písmene b) dvě nebo více pozorování označena stejným číslem, zvýší instituce dále čísla těchto označení o následující zlomek:

Formula

kde N se rovná množství označení se stejným číslem;

d)

instituce za časovou řadu pořadí považují časovou řadu označení získanou podle písmen b) a c).

3.   Instituce vypočtou směrodatnou odchylku časové řady pořadí RHPL podle vzorce stanoveného v písmenu a), směrodatnou odchylku časové řady pořadí RRTPL podle vzorce stanoveného v písmenu b) a kovarianci mezi těmito časovými řadami podle vzorce stanoveného v písmenu c) takto:

a)

Formula

;

b)

Formula

;

c)

Formula

;

kde:

i

=

index, který označuje pozorování v časové řadě pořadí;

Formula

=

„i-té“ pozorování časové řady pořadí R HPL ;

Formula

=

střední hodnota časové řady pořadí RHPL ;

Formula

=

„i-té“ pozorování časové řady pořadí RRTPL ;

Formula

=

střední hodnota časové řady pořadí RRTPL .

Článek 8

Výpočet metriky Kolmogorovova-Smirnovova testu

1.   Instituce vypočtou metriku Kolmogorovova-Smirnovova testu uvedenou v čl. 6 odst. 1 tohoto nařízení na základě provedení následujících kroků v tomto pořadí:

a)

určí časovou řadu posledních 250 pracovních dnů pozorování hypotetických a teoretických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru;

b)

vypočtou empirickou kumulativní distribuční funkci hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru z časové řady hypotetických změn uvedené v písmenu a);

c)

vypočtou empirickou kumulativní distribuční funkci teoretických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru z časové řady teoretických změn uvedené v písmenu a);

d)

zjistí metriku Kolmogorovova-Smirnovova testu vypočtením maximálního rozdílu mezi dvěma empirickými kumulativními rozděleními vypočtenými podle písmen b) a c) při jakékoliv možné hodnotě zisku a ztráty.

2.   Pro účely odstavce 1 se empirickou distribuční funkcí získanou z časové řady rozumí funkce, která při zadání jakéhokoliv vstupního čísla vede k poměru počtu pozorování v rámci dané časové řady s nižší nebo stejnou hodnotou, než je dané vstupní číslo, k celkovému počtu pozorování v rámci dané časové řady.

Článek 9

Specifikace kritérií k zajištění toho, aby teoretické změny a hypotetické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru byly dostatečně blízké

1.   Pro účely čl. 325bg odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 klasifikují instituce jednotlivé obchodní útvary jako útvar zelené, oranžové, žluté nebo červené zóny v souladu s odstavci 2 až 5.

V případě, že je obchodní útvar klasifikován jako útvar zelené zóny, teoretické změny a hypotetické změny hodnoty portfolia tohoto obchodního útvaru se považují za dostatečně blízké.

V případě, že je obchodní útvar klasifikován jako útvar oranžové, žluté nebo červené zóny, teoretické změny a hypotetické změny hodnoty portfolia tohoto obchodního útvaru se nepovažují za dostatečně blízké.

2.   Obchodní útvar je klasifikován jako „útvar zelené zóny“, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

Spearmanův korelační koeficient pro obchodní útvar vypočtený v souladu s článkem 7 tohoto nařízení je vyšší než 0,8;

b)

metrika Kolmogorovova-Smirnovova testu pro obchodní útvar vypočtená v souladu s článkem 8 tohoto nařízení je nižší než 0,09.

3.   Obchodní útvar je klasifikován jako „útvar červené zóny“, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

a)

Spearmanův korelační koeficient pro obchodní útvar vypočtený v souladu s článkem 7 tohoto nařízení je nižší než 0,7;

b)

metrika Kolmogorovova-Smirnovova testu pro obchodní útvar vypočtená v souladu s článkem 8 tohoto nařízení je vyšší než 0,12.

4.   Obchodní útvar je klasifikován jako „útvar oranžové zóny“, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

obchodní útvar není klasifikován ani jako útvar zelené ani červené zóny;

b)

kapitálové požadavky pro všechny pozice přiřazené tomuto obchodnímu útvaru byly v předchozím čtvrtletí vypočteny na základě alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013.

5.   Obchodní útvar, který není klasifikován jako útvar zelené, oranžové ani červené zóny je klasifikován jako „útvar žluté zóny“.

Článek 10

Důsledky pro obchodní útvary, které jsou klasifikovány jako útvary žluté, oranžové nebo červené zóny

1.   Instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro pozice přiřazené obchodním útvarům, které byly klasifikovány jako útvary červené, oranžové nebo žluté zóny v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, vypočítají ve vztahu k těmto pozicím kapitálový příplatek podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

k

=

jak je uvedeno v odstavci 2;

SAima

=

kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočtené podle alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio veškerých pozic přiřazených obchodním útvarům, pro něž daná instituce vypočítává kapitálové požadavky k tržním rizikům podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013;

IMAima

=

kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočtené podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio veškerých pozic přiřazených obchodním útvarům, pro něž daná instituce vypočítává kapitálové požadavky podle části třetí hlavy IV kapitoly 1b nařízení (EU) č. 575/2013.

2.   Pro účely odstavce 1 se koeficient k vypočte podle následujícího vzorce:

Formula

kde:

SA i

=

kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočtené podle alternativního standardizovaného přístupu stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro všechny pozice přiřazené obchodnímu útvaru „i“;

Formula

=

indexy všech obchodních útvarů, které byly klasifikovány jako útvary červené, oranžové nebo žluté zóny v souladu s článkem 9 tohoto nařízení mezi těmi, pro které jsou kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočteny podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013;

Formula

=

indexy všech obchodních útvarů, pro které jsou kapitálové požadavky k tržním rizikům vypočteny podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013.

3.   Instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky k tržním rizikům podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro pozice přiřazené obchodním útvarům, které byly klasifikovány jako útvary červené nebo oranžové zóny v souladu s článkem 9 tohoto nařízení, o tom informují příslušný orgán při podávání zpráv o výsledcích požadavku na přiřazování zisků a ztrát v souladu s čl. 325az odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 2013/575.

Článek 11

Četnost posuzování souladu s požadavkem na přiřazování zisků a ztrát

Instituce čtvrtletně posuzují soulad s požadavkem na přiřazování zisků a ztrát u všech obchodních útvarů, pro něž mají tyto instituce svolení uvedené v čl. 325az odst. 2 nařízení (EU) č. 575/2013 k výpočtu kapitálových požadavků pomocí interních modelů.

Oddíl 2

Technické prvky, které je třeba zahrnout do teoretických a hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru pro účely požadavku na přiřazování zisků a ztrát

Článek 12

Technické prvky, které je třeba zahrnout do teoretických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru

1.   Pro účely článku 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 vypočtou instituce teoretické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru na základě srovnání mezi hodnotou portfolia ke konci dne a hodnotou tohoto portfolia na konci následujícího dne za předpokladu nezměněných pozic v portfoliu obchodního útvaru.

2.   Instituce vypočtou teoretické změny portfolia obchodního útvaru pomocí stejných technik, včetně stejných metod oceňování, modelových parametrizací a tržních údajů, jaké se používají v modelu měření rizika.

3.   Teoretické změny portfolia obchodního útvaru zahrnují pouze změny hodnoty veškerých rizikových faktorů zahrnutých do modelu měření rizika, na které instituce používají scénáře budoucích šoků.

Článek 13

Technické prvky, které se zahrnou do hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru pro požadavek na přiřazování zisků a ztrát

Pro účely článku 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 vypočítají instituce hypotetické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru v souladu s článkem 3 tohoto nařízení.

Článek 14

Sladění údajů pro požadavky na přiřazování zisků a ztrát

1.   Pro účely článku 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 mohou instituce u daného rizikového faktoru nahradit hodnotu vstupních údajů použitou při výpočtu teoretických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru hodnotou vstupních údajů stejné povahy u stejného rizikového faktoru použitého při výpočtu hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

a)

rozdíly ve vstupních údajích jsou způsobeny skutečností, že tyto údaje jsou získávány od různých poskytovatelů údajů;

b)

rozdíly ve vstupních údajích jsou způsobeny skutečností, že vstupní údaje jsou získávány ze zdroje tržních údajů v různých časových okamžicích během stejného pracovního dne.

2.   Pro účely článku 325bg nařízení (EU) č. 575/2013 mohou instituce nahradit hodnotu daného rizikového faktoru použitou při výpočtu teoretických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru hodnotou stejného rizikového faktoru použitou při výpočtu hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

a)

rizikový faktor použitý při výpočtu hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru neodpovídá přímo vstupním údajům;

b)

rizikový faktor byl odvozen ze vstupních údajů pomocí technik systémů oceňování používaných u hypotetických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru;

c)

žádná z technik systémů oceňování uvedených v písmenu b) nebyla přebudována v systémech oceňování používaných v modelu měření rizika za účelem odvození hodnoty rizikového faktoru, který se používá při výpočtu teoretických změn hodnoty portfolia obchodního útvaru.

Článek 15

Požadavky na dokumentaci

1.   Instituce musí mít zavedeny politiky a postupy stanovující způsob, jakým vypočítávají teoretické změny podle článků 12 a 14 tohoto nařízení, které obsahují vysvětlení způsobu výpočtu teoretických změn hodnoty portfolia obchodního oddělení pro modelovatelné a nemodelovatelné rizikové faktory.

2.   Při navrhování postupů pro slaďování údajů podle článku 14 tohoto nařízení provedou instituce oba následující úkony:

a)

porovnají teoretické změny hodnoty portfolia obchodního útvaru bez sladění údajů podle článku 14 tohoto nařízení s teoretickými změnami hodnoty portfolia obchodního útvaru se sladěním údajů podle článku 14 tohoto nařízení a toto porovnání zdokumentují;

b)

posoudí vliv sladění údajů na metriky testů používaných pro posouzení souladu s požadavkem na přiřazení zisků a ztrát uvedeným v článcích 7 a 8 tohoto nařízení a toto posouzení zdokumentují.

3.   Instituce zdokumentují veškeré úpravy vstupních údajů pro rizikové faktory provedené v souladu s článkem 14 tohoto nařízení v rámci výpočtu teoretických změn v portfoliu obchodního útvaru, jakož i odůvodnění těchto úprav.

Oddíl 3

Kapitálové požadavky vypočtené podle přístupu založeného na alternativních interních modelech

Článek 16

Výpočet kapitálových požadavků k tržnímu riziku na základě přístupu založeného na alternativních interních modelech pro instituce, které mají obchodní útvary

Instituce, které vypočítávají kapitálové požadavky k tržnímu riziku v souladu s přístupem založeným na alternativních interních modelech stanoveným v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013 pro pozice přiřazované některým svým obchodním útvarům, vypočtou kapitálové požadavky pro všechny své pozice v obchodním portfoliu a všechny své pozice v neobchodním portfoliu vytvářející měnové nebo komoditní riziko jako součet výsledků vzorců stanovených v písmenech a) a b) takto:

a)

Formula

b)

Formula

kde:

IMAima

=

IMAima podle článku 10 tohoto nařízení;

SAima

=

SAima podle článku 10 tohoto nařízení;

Kapitálový příplatek

=

kapitálový příplatek vypočtený podle článku 10 tohoto nařízení;

C U

=

kapitálové požadavky vypočtené podle části třetí hlavy IV kapitoly 1a nařízení (EU) č. 575/2013 pro portfolio pozic nepřiřazených obchodním útvarům, pro něž instituce vypočítávají kapitálové požadavky k tržním rizikům podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1b nařízení (EU) č. 575/2013;

SAall desks

=

kapitálové požadavky k tržním rizikům všech pozic v obchodním portfoliu a všech pozic v neobchodním portfoliu vytvářejících měnové nebo komoditní riziko podle přístupu založeného na alternativních interních modelech stanoveného v části třetí hlavě IV kapitole 1a nařízení (EU) č. 575/2013.

Článek 17

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. června 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU