(EU) 2022/2058Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2058 ze dne 28. února 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se horizontů likvidity pro přístup založený na alternativních interních modelech, jak je uvedeno v čl. 325bd odst. 7 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 40-46 Druh předpisu: Nařízení v přenesené pravomoci
Přijato: 28. února 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 15. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 276/40


NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2022/2058

ze dne 28. února 2022,

kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se horizontů likvidity pro přístup založený na alternativních interních modelech, jak je uvedeno v čl. 325bd odst. 7

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (1), a zejména na čl. 325bd odst. 7 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Obecná metodika pro přiřazování rizikového faktoru pozice k obecné kategorii rizikových faktorů pro účely čl. 325bd odst. 1 nařízení (EU) č. 575/2013 by měla institucím umožnit určit obecné kategorie rizikových faktorů a obecné podkategorie rizikových faktorů, které odpovídají rizikům obsaženým v rizikovém faktoru za účelem určení jeho příslušného horizontu likvidity. Obecná metodika by měla být dostatečně obecná na to, aby byla použitelná na většinu rizikových faktorů.

(2)

Vzhledem k zvláštnostem některých rizikových faktorů, včetně těch, které nespadají do žádné obecné kategorie rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013, by obecná metodika mohla vést k rozdílným výsledkům mezi institucemi, pokud by se na tyto rizikové faktory uplatnila, což by vedlo k nedostatečné harmonizaci a možné regulatorní arbitráži. V důsledku toho je nezbytné doplnit obecnou metodiku o konkrétní pravidla.

(3)

Vysoký objem průměrného denního obratu čistých mimoburzovních (OTC) úrokových derivátů představuje dobrý ukazatel likvidní povahy jejich příslušných podkladových měn. Tento ukazatel obratu je proto vhodné vzít v úvahu za účelem upřesnění, které měny by měly představovat podkategorii nejlikvidnějších měn v obecné kategorii úrokových rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013. Průzkum obratu OTC úrokových derivátů u centrálních bank prováděný jednou za tři roky Bankou pro mezinárodní platby (BIS) (2) představuje spolehlivý zdroj statistických údajů pro hodnocení obratu OTC úrokových derivátů podle nástroje a měny. Z tohoto důvodu a v zájmu zajištění souladu s mezinárodními postupy je vhodné přihlédnout k výsledkům tohoto průzkumu pro účely určení měn tvořících podkategorii nejlikvidnějších měn.

(4)

Obdobně vysoký objem denního průměrného obratu čistých OTC měnových derivátů představuje dobrý ukazatel likvidní povahy jejich příslušných podkladových měnových párů. Je proto vhodné vzít tento ukazatel v úvahu pro upřesnění, které měnové páry by měly představovat nejlikvidnější podkategorii měnových párů v obecné kategorii měnových rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013. Průzkum obratu OTC měnových derivátů u centrálních bank prováděný jednou za tři roky bankou BIS (3) představuje spolehlivý zdroj statistických údajů pro hodnocení obratu OTC měnových derivátů podle nástroje a měny. Z tohoto důvodu a v zájmu zajištění souladu s mezinárodními postupy je vhodné přihlédnout k výsledkům tohoto průzkumu pro účely určení měnových párů tvořících podkategorii nejlikvidnějších měnových párů.

(5)

Vzhledem k rozmanitosti akciových trhů v Unii je nezbytné definovat malou a velkou tržní kapitalizaci pro účely podkategorie ceny akcií a volatility v obecné kategorii akciových rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013 na základě kombinace absolutní a relativní prahové hodnoty. Vzhledem k potřebě souladu s mezinárodními regulačními standardy je vhodné založit absolutní prahovou hodnotu na prahové hodnotě stanovené Basilejským výborem pro bankovní dohled (4). Vzhledem k tomu, že prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1646 (5) stanoví seznam hlavních indexů založených na likviditě složek indexů, a vzhledem k tomu, že metodika pro sestavení uvedeného seznamu vychází z tržní kapitalizace a volně obchodovaného objemu a z podmínky minimální prahové hodnoty likvidity, je vhodné stanovit relativní prahovou hodnotu v souladu s uvedeným prováděcím nařízením. Akcie v hlavních indexech uvedených v prováděcím nařízení (EU) 2016/1646, jejichž všechny složky jsou kótovány v Unii, by proto měly být považovány za akcie s velkou tržní kapitalizací, zatímco všechny ostatní akcie by měly být považovány za akcie s malou tržní kapitalizací.

(6)

Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, které Komisi předložil Evropský orgán pro bankovnictví.

(7)

Evropský orgán pro bankovnictví uskutečnil otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, analyzoval možné související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v bankovnictví zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 (6),

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

Přiřazování rizikových faktorů

Článek 1

Obecná metodika

1.   Při přiřazování rizikových faktorů k obecným kategoriím rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013 přiřadí instituce každý rizikový faktor k nejvhodnější obecné kategorii rizikových faktorů s ohledem na povahu rizika představovaného rizikovým faktorem a na údaje použité jako vstupní údaje pro rizikový faktor v modelu měření rizika.

Při přiřazování rizikových faktorů k obecným podkategoriím rizikových faktorů v rámci obecné kategorie rizikových faktorů uvedené tabulky přiřadí instituce rizikový faktor k nejvhodnější obecné podkategorii rizikových faktorů v této obecné kategorii rizikových faktorů s ohledem na povahu rizika představovaného rizikovým faktorem a na údaje použité jako vstupní údaje pro rizikový faktor v modelu měření rizika.

2.   Pro účely odstavce 1, pokud povaha rizikového faktoru neodpovídá žádné obecné kategorii rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013, přiřadí instituce tento rizikový faktor k obecné kategorii rizikových faktorů „Komodity“ v uvedené tabulce a k obecné podkategorii rizikových faktorů „Jiné typy“ této kategorie.

3.   Pro účely odstavce 1 určí instituce pro rizikový faktor, který by mohl být přiřazen k více než jedné obecné kategorii rizikových faktorů nebo obecné podkategorii rizikových faktorů, všechny tyto odpovídající kategorie a odpovídající podkategorie.

Z těchto obecných kategorií rizikových faktorů nebo odpovídajících obecných podkategorií rizikových faktorů se rizikový faktor přiřadí k obecné kategorii rizikových faktorů a odpovídající obecné podkategorii rizikových faktorů s nejdelším horizontem likvidity.

Pokud má více než jedna obecná kategorie rizikových faktorů nebo odpovídající obecná podkategorie rizikových faktorů stejný nejdelší horizont likvidity, může být rizikový faktor přiřazen ke kterékoli z těchto obecných kategorií rizikových faktorů a k jejich odpovídajícím obecným podkategoriím rizikových faktorů.

Článek 2

Specifická metodika pro nástroje homogenního indexu

1.   Odchylně od článku 1, pokud instituce ve svém modelu měření rizika popisuje pozici v nástroji homogenního indexu jako jediný rizikový faktor, může se rozhodnout, že tento rizikový faktor přiřadí v souladu s metodikou stanovenou v odstavci 2.

Pro účely tohoto článku se „homogenním indexem“ rozumí index, který má jedno z těchto složení:

a)

akcie nebo jiné indexy složené pouze z akcií;

b)

dluhopisy nebo jiné indexy složené pouze z dluhopisů;

c)

swapy úvěrového selhání nebo jiné indexy složené pouze ze swapů úvěrového selhání;

d)

komodity nebo jiné indexy složené pouze z komodit.

2.   Horizont likvidity jediného rizikového faktoru modelujícího nástroj homogenního indexu, jak je uvedeno v odstavci 1, může instituce určit takto:

a)

instituce přiřadí rizikový faktor k obecné kategorii rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013, která odpovídá příslušné kategorii pro složení homogenního indexu;

b)

instituce použije obecnou metodiku stanovenou v článku 1 samostatně pro každou složku homogenního indexu s cílem určit její příslušné horizonty likvidity;

c)

instituce vypočítá vážený průměr horizontů likvidity stanovený v souladu s písmenem b) na základě příslušné váhy každé složky v indexu;

d)

horizontem likvidity rizikového faktoru modelujícího nástroj homogenního indexu, je nejkratší horizont likvidity podkategorií složek indexu, který je větší nebo roven váženému průměru uvedenému v písmenu c).

Pro účely písmene a) se rizikový faktor nástroje homogenního indexu se složením uvedeným v odst. 1 písm. b) a c) přiřadí k obecné kategorii rizikových faktorů „Úvěrové rozpětí“.

Článek 3

Specifická metodika pro faktory inflačního, jednoměnového a křížového měnového bazického rizika

1.   Odchylně od článku 1 přiřadí instituce faktory inflačního rizika pro danou měnu k obecné kategorii rizikových faktorů „Úroková míra“ a k obecné podkategorii rizikových faktorů dané měny.

2.   Odchylně od článku 1 přiřadí instituce faktory jednoměnového bazického rizika a faktory křížového měnového bazického rizika k obecné kategorii rizikových faktorů „Úroková míra“ a k obecné podkategorii rizikových faktorů měny, ve které je denominována báze.

Článek 4

Specifická metodika pro faktory rizika repo sazeb a dividend

1.   Odchylně od článku 1 přiřadí instituce faktory rizika akciových repo sazeb a dividend k obecné kategorii rizikových faktorů „Akcie“.

2.   Odchylně od článku 1 se pro účely určení obecné podkategorie rizikových faktorů zachází s faktory rizika akciových repo sazeb a dividend pro danou akcii jako s rizikovými faktory, které odpovídají volatilitě této akcie.

KAPITOLA 2

Určení podkategorie nejlikvidnějších měn, určení podkategorie nejlikvidnějších měnových párů a definice podkategorií malé a velké tržní kapitalizace

Článek 5

Podkategorie nejlikvidnějších měn

Měny, které tvoří podkategorii nejlikvidnějších měn v obecné kategorii úrokových rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013, jsou měny uvedené v příloze I tohoto nařízení.

Článek 6

Pod-kategorie nejlikvidnějších měnových párů

Měnové páry, které tvoří podkategorii nejlikvidnějších měnových párů v obecné kategorii měnových rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013, jsou měnové páry uvedené v příloze II tohoto nařízení.

Článek 7

Definice malé a velké tržní kapitalizace

1.   Pro účely podkategorie ceny akcií a volatility v obecné kategorii akciových rizikových faktorů v tabulce 2 v článku 325bd nařízení (EU) č. 575/2013 musí akcie s velkou tržní kapitalizací splňovat alespoň jednu z těchto podmínek:

a)

tržní kapitalizace akcie je vyšší než 1,75 miliardy EUR;

b)

akcie patří do jednoho z hlavních indexů uvedených v příloze I prováděcího nařízení (EU) 2016/1646, jehož všechny složky jsou kótovány v Unii.

2.   Všechny ostatní akcie, než akcie uvedené v odstavci 1, se považují za akcie s malou tržní kapitalizací.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 28. února 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1.

(2)  „Interest rate derivatives market turnover in 2019“ (Obrat na trhu s úrokovými deriváty v roce 2019), BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Měnový a hospodářský odbor.

(3)  „Global foreign exchange market turnover in 2019“ (Globální obrat na devizovém trhu v roce 2019), BIS Triennial Central Bank Survey 2019, Měnový a hospodářský odbor.

(4)  Minimální kapitálové požadavky na krytí tržního rizika, leden 2019 (rev. únor 2019).

(5)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1646 ze dne 13. září 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o hlavní indexy a uznané burzy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky (Úř. věst. L 245, 14.9.2016, s. 5).

(6)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).


PŘÍLOHA I

Seznam nejlikvidnějších měn, na něž odkazuje článek 5

euro (EUR),

americký dolar (USD),

libra šterlinků (GBP),

japonský jen (JPY),

australský dolar (AUD),

švédská koruna (SEK),

kanadský dolar (CAD).


PŘÍLOHA II

Seznam nejlikvidnějších měnových párů, na něž odkazuje článek 6

Pro účely této přílohy se používají tyto kódy měn:

 

EUR (euro), USD (americký dolar), JPY (japonský jen), GBP (libra šterlinků), CHF (švýcarský frank), CAD (kanadský dolar), MXN (mexické peso), CNY (čínský juan), NZD (novozélandský dolar), RUB (ruský rubl), HKD (hongkongský dolar), SGD (singapurský dolar), TRY (turecká lira), KRW (jihokorejský won), SEK (švédská koruna), ZAR (jihoafrický rand), INR (indická rupie), NOK (norská koruna), BRL (brazilský real), AUD (australský dolar), DKK (dánská koruna), BGN (bulharský lev), HRK (chorvatská kuna).

 

EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, EUR/MXN, EUR/CNY, EUR/NZD, EUR/RUB, EUR/HKD, EUR/SGD, EUR/TRY, EUR/KRW, EUR/SEK, EUR/ZAR, EUR/INR, EUR/NOK, EUR/BRL, EUR/AUD.

 

USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, USD/CHF, USD/MXN, USD/CNY, USD/NZD, USD/RUB, USD/HKD, USD/SGD, USD/TRY, USD/KRW, USD/SEK, USD/ZAR, USD/INR, USD/NOK, USD/BRL, USD/DKK, USD/BGN, USD/HRK.

 

JPY/GBP, JPY/CAD, JPY/CHF, JPY/MXN, JPY/CNY, JPY/NZD, JPY/RUB, JPY/HKD, JPY/SGD, JPY/TRY, JPY/KRW, JPY/SEK, JPY/ZAR, JPY/INR, JPY/NOK, JPY/BRL, JPY/DKK, JPY/AUD, JPY/BGN, JPY/HRK.

 

GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/MXN, GBP/CNY, GBP/NZD, GBP/RUB, GBP/HKD, GBP/SGD, GBP/TRY, GBP/KRW, GBP/SEK, GBP/ZAR, GBP/INR, GBP/NOK, GBP/BRL, GBP/DKK, GBP/BGN, GBP/HRK.

 

AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/MXN, AUD/CNY, AUD/NZD, AUD/RUB, AUD/HKD, AUD/SGD, AUD/TRY, AUD/KRW, AUD/SEK, AUD/ZAR, AUD/INR, AUD/NOK, AUD/BRL.

 

CAD/CHF, CAD/MXN, CAD/CNY, CAD/NZD, CAD/RUB, CAD/HKD, CAD/SGD, CAD/TRY, CAD/KRW, CAD/SEK, CAD/ZAR, CAD/INR, CAD/NOK, CAD/BRL.

 

CHF/MXN, CHF/CNY, CHF/NZD, CHF/RUB, CHF/HKD, CHF/SGD, CHF/TRY, CHF/KRW, CHF/SEK, CHF/ZAR, CHF/INR, CHF/NOK, CHF/BRL, CHF/DKK, CHF/BGN, CHF/HRK.

 

MXN/CNY, MXN/NZD, MXN/RUB, MXN/HKD, MXN/SGD, MXN/TRY, MXN/KRW, MXN/SEK, MXN/ZAR, MXN/INR, MXN/NOK, MXN/BRL.

 

CNY/NZD, CNY/RUB, CNY/HKD, CNY/SGD, CNY/TRY, CNY/KRW, CNY/SEK, CNY/ZAR, CNY/INR, CNY/NOK, CNY/BRL.

 

NZD/RUB, NZD/HKD, NZD/SGD, NZD/TRY, NZD/KRW, NZD/SEK, NZD/ZAR, NZD/INR, NZD/NOK, NZD/BRL.

 

RUB/HKD, RUB/SGD, RUB/TRY, RUB/KRW, RUB/SEK, RUB/ZAR, RUB/INR, RUB/NOK, RUB/BRL.

 

HKD/SGD, HKD/TRY, HKD/KRW, HKD/SEK, HKD/ZAR, HKD/INR, HKD/NOK, HKD/BRL.

 

SGD/TRY, SGD/KRW, SGD/SEK, SGD/ZAR, SGD/INR, SGD/NOK, SGD/BRL.

 

TRY/KRW, TRY/SEK, TRY/ZAR, TRY/INR, TRY/NOK, TRY/BRL.

 

KRW/SEK, KRW/ZAR, KRW/INR, KRW/NOK, KRW/BRL.

 

SEK/ZAR, SEK/INR, SEK/NOK, SEK/BRL.

 

ZAR/INR, ZAR/NOK, ZAR/BRL.

 

INR/NOK, INR/BRL.

 

NOK/BRL.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU