(EU) 2022/2056Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2056 ze dne 19. října 2022, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007

Publikováno: Úř. věst. L 276, 26.10.2022, s. 1-36 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 19. října 2022 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 15. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.26.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 276/1


NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2022/2056

ze dne 19. října 2022,

kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení rybolovných zdrojů použitelná v oblasti Úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po předložení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Jedním z cílů společné rybářské politiky, jak jsou vymezeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 (3), je zajistit takové využívání živých vodních zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, environmentální a sociální podmínky.

(2)

Rozhodnutím Rady 98/392/ES (4) Unie schválila Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a rozhodnutím Rady 98/414/ES (5) ratifikovala dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací, které obsahují zásady a pravidla týkající se zachování a řízení živých mořských zdrojů. V rámci svých širších mezinárodních závazků se Unie podílí na úsilí o zachování populací ryb v mezinárodních vodách a usiluje o posílení globální správy oceánů a o prosazování udržitelného řízení rybolovu.

(3)

Rozhodnutím Rady 2005/75/ES (6) schválilo Evropské společenství své přistoupení k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (dále jen „úmluva“), kterou byla zřízena Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (WCPFC).

(4)

WCPFC má pravomoc přijímat právně závazná rozhodnutí (dále jen „opatření pro zachování a řízení zdrojů“) pro zachování rybolovných zdrojů v její působnosti. Tato rozhodnutí jsou primárně určena smluvním stranám úmluvy, nicméně obsahují rovněž povinnosti určené provozovatelům (například velitelům rybářských plavidel).

(5)

Po vstupu v platnost jsou opatření pro zachování a řízení zdrojů závazná pro všechny smluvní strany úmluvy, včetně Unie.

(6)

Zatímco relevantní klíčová ustanovení opatření pro zachování a řízení zdrojů se provádějí každoročně v souvislosti s nařízením o rybolovných právech, zbývající ustanovení byla naposledy provedena podle hlavy V nařízení Rady (ES) č. 520/2007 (7). Je proto nezbytné zajistit, aby opatření pro zachování a řízení zdrojů přijatá WCPFC byla plně a včas provedena v právu Unie, a byla proto v Unii uplatňována jednotně a účinně, a aby byla jasná a předvídatelná pro provozovatele rybářských plavidel Unie.

(7)

Podle nařízení (EU) č. 1380/2013 mají být činnosti Unie v mezinárodních rybolovných organizacích založeny na nejlepším dostupném vědeckém poradenství, aby bylo zajištěno řízení rybolovných zdrojů v souladu s cíli společné rybářské politiky, a zejména aby se zajistilo, že využívání živých biologických mořských zdrojů je dlouhodobě udržitelné z hlediska životního prostředí a vede k obnově a zachování stavů lovených druhů nad úrovněmi, které mohou poskytnout maximální udržitelný výnos, aby byly zabezpečeny podmínek pro hospodářsky životaschopné a konkurenceschopné rybolovné a zpracovatelské odvětví a činnosti na pevnině související s rybolovem a aby se přispělo k dostupnosti udržitelných dodávek potravin.

(8)

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/473 (8) má Evropská agentura pro kontrolu rybolovu na žádost Komise pomáhat Unii a členským státům v jejich vztazích se třetími zeměmi a s mezinárodními regionálními rybolovnými organizacemi, jichž je Unie členem. V souladu s uvedeným nařízením, je-li to zapotřebí pro plnění závazků Unie, má tato agentura na žádost Komise koordinovat kontrolní a inspekční činnosti vykonávané členskými státy na základě mezinárodních kontrolních a inspekčních programů, které mohou zahrnovat programy prováděné v rámci opatření WCPFC pro zachování a řízení zdrojů. Evropská agentura pro kontrolu rybolovu může za tímto účelem v součinnosti s dotčenými členskými státy vypracovat společné operační inspekční programy a programy dohledu, a to zavedením plánů společného nasazení. Je tedy vhodné přijmout v tomto nařízení ustanovení, která tuto agenturu zapojují, pokud ji Komise určí, jakožto subjekt určený Komisí, který od členských států dostává informace o kontrolách a inspekcích, jako jsou zprávy o inspekci provedené na moři a příslušná oznámení o regionálním pozorovatelském programu WCPFC, a aby tyto informace předával sekretariátu WCPFC.

(9)

Vzhledem k tomu, že opatření pro zachování a řízení zdrojů budou v budoucnu na výročních zasedáních WCPFC pravděpodobně měněna, měla by být za účelem rychlého provedení těchto opatření v právu Unie a posílení rovných podmínek a další podpory dlouhodobě udržitelného řízení populací na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o předkládání informací o plavidlech, požadavky systému sledování plavidel, procentní podíl přítomnosti pozorovatelů v rámci regionálního pozorovatelského programu, práva a povinnosti pozorovatelů, práva a povinnosti provozovatelů, velitelů a posádek plavidel, lhůty pro podávání zpráv a přílohy I až VI týkající se zmírňujících opatření pro ptactvo, označování a dalších technických specifikací pro plavidla, minimální normy pro automatické lokalizační komunikátory používané v systému sledování plavidel WCPFC, prohlášení WCPFC o překládce a znázornění žraločích šňůr. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů (9). Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

(10)

Přenesené pravomoci stanovené v tomto nařízení by neměly mít vliv na provádění budoucích změn opatření pro zachování a řízení zdrojů v právu Unie řádným legislativním postupem.

(11)

V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 (10) byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který dne 14. června 2021 předložil formální připomínky. S osobními údaji zpracovávanými v rámci tohoto nařízení se má zacházet v souladu s použitelnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (11) a nařízení (EU) 2018/1725. S cílem zajistit plnění povinností podle tohoto nařízení by osobní údaje měly být uchovávány po dobu deseti let. Jsou-li dotčené osobní údaje zapotřebí pro účely opatření přijímaných v návaznosti na porušení předpisů, inspekci nebo soudní či správní řízení, mohou být uchovávány po dobu delší než deset let, nejdéle však dvacet let.

(12)

Vzhledem k tomu, že toto nařízení provádí všechna opatření WCPFC, měly by být čl. 4 bod 4 a článek 28 nařízení (ES) č. 520/2007 zrušeny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanoví opatření pro řízení a zachování zdrojů týkající se rybolovu v oblasti, na kterou se vztahuje Úmluva o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu, k níž Unie přistoupila rozhodnutím 2005/75/ES, a pokud jde o druhy ryb spadající do oblasti působnosti uvedené úmluvy.

Článek 2

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na rybářská plavidla Unie, která provádějí rybolov v oblasti úmluvy.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1)

„úmluvou“ Úmluva o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu, v platném znění;

2)

„oblastí úmluvy“ oblast, na kterou se úmluva vztahuje podle svého čl. 3 odst. 1;

3)

„WCPFC“ Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu zřízená úmluvou;

4)

„rybářským plavidlem Unie“ každé plavidlo plující pod vlajkou členského státu, které se používá nebo je určeno k rybolovu, včetně podpůrných plavidel, přepravních plavidel a jakýchkoli jiných plavidel, jež jsou přímo zapojena do tohoto rybolovu;

5)

„rybolovem“:

a)

vyhledávání, lov, odlov nebo výlov ryb;

b)

pokusy o vyhledávání, lov, odlov nebo výlov ryb;

c)

provozování jakékoli další činnosti, u které lze rozumně očekávat, že jejím výsledkem bude zjištění výskytu, lov, odlov nebo výlov ryb za libovolným účelem;

d)

umísťování, vyhledávání nebo oprava lovných zařízení s uzavíracím mechanismem nebo souvisejících elektronických zařízení, jako jsou radiové majáky;

e)

jakékoli činnosti na moři, které přímo podporují nebo připravují některou činnost popsanou v písmenech a) až d), včetně překládek, nebo

f)

používání jakéhokoli plavidla, dopravního prostředku, letadla nebo vznášedla za účelem některé činnosti popsané v písmenech a) až d), kromě případů nouze, kdy se jedná o zdraví a bezpečnost posádky nebo o bezpečnost plavidla;

6)

„opatřením pro zachování a řízení zdrojů“ použitelná opatření pro zachování a řízení zdrojů přijatá WCPFC;

7)

„rybolovnými právy“ rybolovné kvóty, intenzita rybolovu přidělená členskému státu nebo období zákazu rybolovu, jak je stanoveno v právním aktu Unie, který platí pro oblast úmluvy;

8)

„nezpůsobilými k lidské spotřebě“:

a)

mimo jiné ryby, které:

i)

jsou zachyceny v síti s košelkovými nevody nebo jsou v ní rozdrceny;

ii)

jsou poškozeny v důsledku zpustošení žraloky nebo velrybami, nebo

iii)

uhynuly a zkazily se v síti, když porucha lovného zařízení zabránila běžnému vytažení sítě a úlovku, jakož i snaze o vypuštění živých ryb a

b)

nikoli však ryby:

i)

které se považují za nežádoucí z důvodu své velikosti, prodejnosti nebo druhového složení, nebo

ii)

které jsou zkažené nebo kontaminované v důsledku jednání nebo opomenutí posádky rybářského plavidla;

9)

„zařízením s uzavíracím mechanismem“ každý předmět nebo skupina předmětů jakékoli velikosti, které byly nebo nebyly použity, ať už jsou živé nebo neživé, včetně bójí, plováků, síťoviny, popruhů, plastů, bambusu, kulatiny a žraloků obrovských plavících se na hladině nebo v její blízkosti, ke kterým se mohou stahovat ryby;

10)

„lovem na mělčině“ rybolov, při němž je většina háčků umístěna v hloubce menší než 100 metrů;

11)

„rejstříkem“ rejstřík rybářských plavidel vedený WCPFC;

12)

„WIN“ identifikační číslo WCPFC;

13)

netýká se českého znění;

14)

„regionálním pozorovatelským programem“ systém zřízený WCPFC za účelem shromažďování ověřených údajů o úlovcích, dalších vědeckých údajů a ostatních informací, které se týkají rybolovu v oblasti úmluvy, a sledování provádění opatření pro zachování a řízení zdrojů;

15)

„instrumentální bójí“ bóje s jasně označeným referenčním číslem, které umožňuje její identifikaci, jež je vybavena satelitním systémem sledování polohy;

16)

„datovou bójí“ plovoucí zařízení, unášené nebo ukotvené, které je rozmístěno vládními nebo uznávanými vědeckými organizacemi nebo subjekty za účelem elektronického shromažďování a měření údajů o životním prostředí, a nikoli pro účely rybolovných činností;

17)

„prohlášením WCPFC o překládce“ dokument obsahující informace stanovené v příloze IV;

18)

„oblastí východního volného moře“ oblast volného moře ohraničená výlučnou ekonomickou zónou Cookových ostrovů na západě, Francouzskou Polynésií na východě a Kiribati na severu, se zeměpisnými souřadnicemi a odpovídající znázornění na mapě stanoveným v příloze V;

19)

„mantovitými“ druhy čeledi Mobulidae;

20)

„automatickým indikátorem polohy“ vysílač družicového určování polohy v téměř reálném čase;

21)

„výměty“ úlovky, které se vracejí zpět do moře;

22)

„pověřeným inspektorem“ inspektor smluvní strany úmluvy, jehož totožnost byla sdělena WCPFC;

23)

„pověřeným inspektorem Unie“ inspektor Unie, jehož totožnost byla sdělena WCPFC v souladu s jakýmkoli aktem, jenž byl přijat podle čl. 79 odst. 7 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 (12).

Článek 4

Oprávnění

1.   Členské státy řídí počet oprávnění k rybolovu a úroveň rybolovu v souladu s rybolovnými právy.

2.   Každé oprávnění stanoví pro rybářské plavidlo Unie, pro které je vydáno:

a)

konkrétní oblasti, druhy ryb a období, pro něž dané oprávnění platí;

b)

činnosti, které je rybářské plavidlo Unie oprávněno provádět;

c)

zákaz rybolovu, uchovávání na palubě, překládky nebo vykládky prováděné rybářským plavidlem Unie v oblastech spadajících pod jurisdikci jiného státu, s výjimkou případů na základě licence, povolení nebo oprávnění, které tento jiný stát požaduje;

d)

požadavek, aby rybářské plavidlo Unie mělo na palubě oprávnění vydané podle tohoto odstavce nebo jeho ověřenou kopii a veškeré licence, povolení nebo oprávnění nebo jejich ověřenou kopii vydané pobřežním státem, jakož i platné osvědčení o registraci plavidla.

KAPITOLA II

Opatření pro zachování a řízení zdrojů

Článek 5

Uchovávání úlovků při lovu tropických tuňáků pomocí košelkových nevodů

1.   Plavidla Unie lovící košelkovými nevody ve výlučných ekonomických zónách a na volném moři v oblasti úmluvy, které jsou vymezeny 20° s. š. a 20° j. š., uchovávají na palubě všechny úlovky tuňáka velkookého, tuňáka pruhovaného a tuňáka žlutoploutvého s výjimkou těchto situací:

a)

pokud při závěrečném ponoření sítí určitého výjezdu nezbývá dostatek místa pro uskladnění všech ryb ulovených při tomto ponoření sítí; v takovém případě mohou být přebytečné ryby odlovené při posledním ponoření sítí přemístěny na jiné plavidlo, které provádí rybolov košelkovými nevody, a uchovány na jeho palubě za předpokladu, že to není podle použitelného práva zakázáno;

b)

pokud jsou ryby nevhodné pro lidskou spotřebu a

c)

pokud nastane závažná porucha zařízení.

2.   Pokud velitel rybářského plavidla Unie rozhodne, že by ryby neměly být vytaženy na palubu z důvodů souvisejících s jejich velikostí, prodejností nebo druhovým složením, vypustí se ryby před úplným stažením sítě a před vytažením více než poloviny sítě.

3.   Pokud velitel rybářského plavidla Unie rozhodne, že by ryby neměly být vytaženy na palubu, protože byly uloveny během posledního ponoření sítí při výjezdu a není k dispozici dostatečný úložný prostor pro všechny ryby ulovené při tomto ponoření sítí, může být proveden jejich výmět za předpokladu, že:

a)

se velitel a posádka pokusí co nejdříve vypustit ryby živé a

b)

po výmětu se neprovádí žádný další rybolov, dokud nejsou ryby na palubě rybářského plavidla vyloženy nebo přeloženy.

4.   Výmět ryb z rybářských plavidel Unie se provede až poté, co pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu odhadne druhové složení ryb, jejichž výmět se provádí.

5.   Do 48 hodin po každém výmětu předloží velitel rybářského plavidla Unie sekretariátu WCPFC, a současně v kopii členskému státu vlajky a Komisi, zprávu obsahující:

a)

jméno, vlajku a číslo WIN rybářského plavidla Unie a jméno a státní příslušnost velitele;

b)

číslo licence;

c)

jméno pozorovatele na palubě;

d)

datum, čas a místo (zeměpisná šířka/délka) výmětu;

e)

datum, čas a místo (zeměpisná šířka/délka) a typ ponoření sítí (unášené zařízení s uzavíracím mechanismem, ukotvené zařízení s uzavíracím mechanismem, rybolov ve volných hejnech);

f)

důvod pro výmět ryb, včetně prohlášení o stavu vytažení sítí, pokud byl výmět proveden z toho důvodu, že ryby byly nezpůsobilé k lidské spotřebě;

g)

odhadované množství a druhové složení výmětů;

h)

odhadované množství a druhové složení ryb ponechaných z tohoto ponoření sítí;

i)

pokud byl proveden výmět ryb v souladu s odstavcem 3, prohlášení, že dokud nebude úlovek na palubě vyložen, nebude prováděn žádný další rybolov, a

j)

jakékoli další informace, které velitel rybářského plavidla Unie považuje za důležité.

6.   Velitel rybářského plavidla Unie poskytne pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu, který je na palubě, informace uvedené v odstavci 5 současně s jejich předáním sekretariátu WCPFC.

Článek 6

Sledování a kontrola lovu tropických tuňáků pomocí košelkových nevodů

1.   Bez ohledu na článek 26 se četnost vyhledávání polohy plavidla v rámci systému sledování plavidel během období zákazu rybolovu, který se provádí pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem, jak je definováno v nařízení o rybolovných právech, zvyšuje na každých 30 minut.

2.   Plavidla Unie lovící košelkovými nevody nesmějí během období zákazu rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem používat manuální podávání hlášení.

3.   Pokud u sekretariátu WCPFC dojde k přerušení automatického příjmu polohy v rámci systému sledování rybářských plavidel Unie, nesmí být plavidlu dán příkaz k návratu do přístavu, dokud sekretariát WCPFC nevyčerpá všechny přiměřené kroky k tomu, aby obnovil běžný automatický příjem polohy v rámci systému sledování plavidel.

4.   Plavidla Unie lovící košelkovými nevody musí mít na palubě pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu, pokud toto plavidlo loví v oblasti vymezené 20° s. š. a 20° j. š.:

a)

na volném moři;

b)

na volném moři a ve vodách spadajících do jurisdikce jednoho nebo více pobřežních států, nebo

c)

ve vodách spadajících do jurisdikce dvou nebo více pobřežních států.

Článek 7

Zařízení s uzavíracím mechanismem a instrumentální bóje při lovu tropických tuňáků pomocí košelkových nevodů

1.   Provedení a konstrukce zařízení s uzavíracím mechanismem, která mají být rozmístěna v oblasti úmluvy nebo která jsou do této oblasti unášena, musí splňovat tyto specifikace:

a)

je-li plovoucí nebo trupová část (plochá nebo s válcovou konstrukcí) zařízení s uzavíracím mechanismem pokryta sítí s kosočtvercovými oky, musí být velikost napnutého oka menší než 7 cm a síť s kosočtvercovými oky musí být dobře ovinuta kolem celého trupu tak, aby při použití zařízení s uzavíracím mechanismem pod ním nevisela žádná síťovina;

b)

používá-li se síť s kosočtvercovými oky, musí být velikost napnutého oka menší než 7 cm nebo musí být tato síť těsně svázána ve svazcích neboli „párcích“ s dostatečnou hmotností na jejich konci, aby síťovina zůstala ve vodním sloupci natažená. Alternativně lze použít jediný zatížený dílec o velikosti ok menší než 7 cm nebo pevnou plachtu (například z plátna nebo nylonu).

2.   Během období zákazu rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem, která stanoví akty Unie o přidělování rybolovných práv, se plavidlům Unie lovícím košelkovými nevody, včetně všech jejich lovných zařízení nebo člunů, zakazuje ponořování sítí blíže než ve vzdálenosti jedné námořní míle od zařízení s uzavíracím mechanismem.

3.   Rybářská plavidla Unie se nesmějí používat ke shromažďování ryb ani k přemísťování shromážděných ryb, a to ani při používání podvodních světel a shazování návnad.

4.   Rybářské plavidlo Unie nesmí vytáhnout zařízení s uzavíracím mechanismem ani související elektronické zařízení v období jejich zákazu, s výjimkou případů, kdy:

a)

jsou zařízení s uzavíracím mechanismem nebo související elektronické zařízení vytažena a ponechána na palubě plavidla až do vykládky nebo do konce období zákazu rybolovu pomocí zařízení s uzavíracím mechanismem a

b)

rybářské plavidlo Unie neponoří sítě buď po dobu sedmi dnů po vytažení zařízení s uzavíracím mechanismem, nebo v okruhu 50 námořních mil od místa jeho vytažení.

5.   Nad rámec odstavce 4 rybářská plavidla Unie nesmějí působit v součinnosti za účelem odlovu nashromážděných ryb.

6.   Rybářská plavidla Unie neponoří během období zákazu sítě do vzdálenosti jedné námořní míle od místa, kde bylo zařízení s uzavíracím mechanismem vytaženo jiným plavidlem během 24 hodin před ponořením sítí, pokud je velitel rybářského plavidla Unie obeznámen s místem a časem tohoto vytažení zařízení s uzavíracím mechanismem.

7.   Členské státy zajistí, aby plavidla plující pod jejich vlajkou a působící ve vodách pobřežního státu dodržovala právní předpisy tohoto pobřežního státu, které se týkají správy zařízení s uzavíracím mechanismem, včetně jejich sledování.

Článek 8

Instrumentální bóje

Instrumentální bóje se aktivují výhradně na palubě plavidla, které loví pomocí košelkových nevodů.

Článek 9

Datové bóje

1.   Rybolov ve vzdálenosti do jedné námořní míle od datové bóje nebo interakce s ní jsou zakázány. Tento zákaz zahrnuje obklopení bóje lovným zařízením, uvázání nebo připevnění plavidla nebo jakéhokoli lovného zařízení, části nebo kusu plavidla k datové bóji nebo jejímu kotvení a přeřezání kotevního lana datové bóje.

2.   Pokud se rybářské plavidlo Unie do datové bóje zaplete, musí být zapletené lovné zařízení odstraněno s co nejmenším poškozením datové bóje.

3.   Velitel rybářského plavidla Unie ohlásí členskému státu vlajky všechna tato zapletení s uvedením data, místa a povahy zapletení spolu s veškerými identifikačními informacemi na datové bóji. Tento členský stát vlajky zašle toto hlášení neprodleně Komisi.

4.   Bez ohledu na odstavec 1 mohou do vzdálenosti jedné námořní míle od datové bóje provozovat rybářská plavidla Unie programy vědeckého výzkumu, které jsou oznámeny Komisi a jsou jí schválené, pokud s těmito datovými bójemi neinteragují způsobem uvedeným v odstavci 1.

Článek 10

Oblast zvláštní správy v oblasti východního volného moře

1.   Velitelé rybářských plavidel Unie, která provozují rybolov v oblasti východního volného moře, nahlásí zpozorování každého rybářského plavidla svému členskému státu vlajky, Komisi nebo jí určenému subjektu a sekretariátu WCPFC. Informace, které je třeba hlásit, zahrnují: datum a čas (UTC), polohu (skutečné stupně zeměpisné šířky a délky), azimut, označení, rychlost (v uzlech) a typ plavidla. Rybářská plavidla zajistí, aby informace byly předány do šesti hodin od zpozorování.

2.   Sousední pobřežní státy nebo území obdrží průběžné údaje ze systému sledování plavidel v téměř reálném čase.

Článek 11

Překládka

1.   Všechny překládky prováděné v oblasti úmluvy, které se týkající vysoce stěhovavých druhů, na něž se úmluva vztahuje, se uskuteční v přístavu a překládané úlovky se váží v souladu s článkem 60 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.   Členské státy hlásí Komisi překládky provedené plavidly, která plují pod jejich vlajkou, pokud není dané plavidlo provozováno v rámci nájmu, pronájmu nebo jiného podobného mechanismu jako nedílná součást domácího loďstva pobřežního státu v oblasti úmluvy.

3.   Velitel rybářského plavidla Unie, které vykládá produkty rybolovu vysoce stěhovavých rybích populací, na něž se vztahuje úmluva a které byly získány v její oblasti během překládky v přístavu nebo mimo oblast úmluvy, vyplní prohlášení WCPFC o překládce pro každou překládku úlovků získaných v oblasti úmluvy. Prohlášení WCPFC o překládce se zašle příslušnému orgánu členského státu, pod jehož vlajkou rybářské plavidlo Unie pluje.

4.   Velitel rybářského plavidla Unie, které přijímá produkty rybolovu vysoce stěhovavých rybích populací, na něž se vztahuje úmluva a které byly získány v její oblasti během překládky v přístavu nebo mimo oblast úmluvy, vyplní prohlášení WCPFC o překládce pro každou překládku úlovků získaných v oblasti úmluvy. Prohlášení WCPFC o překládce se zašle příslušnému orgánu členského státu, pod jehož vlajkou rybářské plavidlo Unie pluje.

5.   Členské státy vlajky potvrdí tyto údaje v souladu s článkem 109 nařízení (ES) č. 1224/2009, a je-li to možné, opraví informace obdržené od rybářských plavidel Unie účastnících se překládek, přičemž použijí všechny dostupné informace, jako jsou údaje o úlovcích a intenzitě rybolovu, údaje o poloze, zprávy pozorovatelů a údaje ze sledování v přístavu.

Článek 12

Překládka na plavidla nesmluvní strany a z těchto plavidel

1.   Rybářská plavidla Unie se nesmějí zúčastnit překládky na plavidlo plující pod vlajkou třetí strany nebo z tohoto plavidla, pokud tomuto plavidlu nebylo vydáno povolení na základě rozhodnutí WCPFC, například pokud jde o:

a)

přepravní plavidlo nesmluvní strany, které je zapsáno v rejstříku, nebo

b)

rybářské plavidlo nesmluvní strany, které má licenci k rybolovu ve výlučné ekonomické zóně smluvní strany v souladu s rozhodnutím WCPFC.

2.   V situaci uvedené v odstavci 1 tohoto článku zašle velitel přepravního plavidla Unie nebo najímajícího členského státu příslušnému orgánu členského státu vlajky prohlášení WCPFC o překládce, přičemž se použije čl. 11 odst. 5.

KAPITOLA III

Ochrana mořských druhů

Článek 13

Mantovití

1.   Je zakázáno zaměřovat se na mantovité (rod Mobula) prostřednictvím rybolovu nebo záměrného ponořování sítí.

2.   Zakazuje se rovněž uchovávat na palubě, překládat, vykládat nebo nabízet k prodeji jakékoli části nebo celé upravené tělo mantovitých.

3.   Rybářská plavidla Unie zajistí v maximální možné míře okamžité vypuštění živých a nezraněných mantovitých, a to způsobem, který povede k co nejmenší újmě chycenému jedinci, přičemž se zohlední bezpečnost posádky.

4.   Bez ohledu na odstavec 3, v případě neúmyslně ulovených mantovitých, kteří jsou vyloženi jako součást činnosti plavidla lovícího košelkovými nevody, předá plavidlo v místě vykládky nebo překládky celého mantovitého příslušným orgánům, nebo pokud možno provede výmět. Mantovití předaní uvedeným způsobem nesmějí být prodáni ani vyměněni, ale mohou být darováni za účelem domácí lidské spotřeby.

5.   Úlovky uvedené v odstavci 4 tohoto článku se vykazují v lodním deníku v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1224/2009. Vykazované informace zahrnují i životní projevy při vypuštění (mrtvý nebo živý).

Článek 14

Obecné opatření na ochranu žraloků

Plavidla Unie lovící tuňáky a marlíny na dlouhou lovnou šňůru nesmějí používat odbočné šňůry vedoucí přímo od plováků s dlouhými šňůrami ani háčkové šňůry, tzv. žraločí šňůry znázorněné v příloze VI.

Článek 15

Žraloci dlouhoploutví

1.   Zakazuje se uchovávat na palubě, překládat, skladovat na rybářském plavidle, vykládat nebo nabízet k prodeji celé žraloky dlouhoploutvé (Carcharhinus longimanus), nebo jejich části.

2.   Každý ulovený žralok dlouhoploutvý se vypustí co nejdříve poté, co je přitažen k boku plavidla, aby bylo možné zjistit před jeho uvolněním, o jaký druh se jedná, a vypustí se způsobem, který má za následek co nejmenší poškození žraloka.

3.   Pozorovatelé z regionálního pozorovatelského programu mohou odebírat biologické vzorky žraloků dlouhoploutvých, kteří jsou při vytažení sítě uhynulí, pokud je odebírání vzorků součástí výzkumného projektu, který schválil vědecký výbor WCPFC.

4.   Náhodné úlovky žraloka dlouhoploutvého se vykazují v lodním deníku v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1224/2009. Vykazované informace zahrnují i životní projevy při vypuštění (mrtvý nebo živý).

Článek 16

Žraloci obrovští

1.   Je zakázáno nasadit košelkový nevod na hejno tuňáků přidružené k žraloku obrovskému (Rhincodon typus), jestliže je žralok obrovský spatřen před zahájením nasazení.

2.   Je-li žralok obrovský nezáměrně obklíčen sítí košelkového nevodu, rybářské plavidlo Unie:

a)

zajistí, aby byly podniknuty všechny přiměřené kroky k zajištění jeho bezpečného vypuštění, a

b)

ohlásí incident příslušnému orgánu členského státu vlajky, včetně informací o počtu jedinců, podrobností o tom, jak, proč a kde k obklíčení došlo, kroků podniknutých k zajištění bezpečného vypuštění a posouzení životních projevů žraloka obrovského při vypuštění (včetně toho, zda byl vypuštěn živý, ale následně uhynul).

3.   Náhodné úlovky žraloka obrovského se vykazují v lodním deníku v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1224/2009. Vykazované informace zahrnují i životní projevy při vypuštění (mrtvý nebo živý).

Článek 17

Žraloci hedvábní

1.   Zakazuje se uchovávat na palubě, překládat, skladovat na rybářském plavidle nebo vykládat celé žraloky hedvábné (Carcharhinus falciformis) nebo jejich části.

2.   Ulovený žralok hedvábný se vypustí co nejdříve poté, co je přitažen k boku plavidla, aby bylo možné zjistit před jeho uvolněním, o jaký druh se jedná, a vypustí se způsobem, který má za následek co nejmenší poškození žraloka.

3.   Náhodné úlovky žraloka hedvábného se vykazují v lodním deníku v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1224/2009. Vykazované informace zahrnují i životní projevy při vypuštění (mrtvý nebo živý).

4.   Členské státy odhadnou pomocí údajů shromážděných z pozorovatelských programů a jiných prostředků, jako jsou lodní deníky rybolovu nebo elektronické sledování, počet vypuštěných žraloků hedvábných, kteří byli uloveni, včetně jejich životních projevů při vypuštění (mrtví nebo živí), a oznámí tyto informace Komisi v souladu s čl. 38 odst. 3 písm. d).

5.   Pozorovatelé z regionálního pozorovatelského programu mohou odebírat biologické vzorky žraloků hedvábných, kteří jsou při vytažení sítě uhynulí, pokud je odebírání vzorků součástí výzkumného projektu, který schválil vědecký výbor WCPFC.

Článek 18

Kytovci

1.   Je zakázáno nasadit košelkový nevod na hejno tuňáků přidružené ke kytovci (podřád Cetacea), jestliže je jedinec spatřen před zahájením lovu.

2.   Je-li kytovec nezáměrně obklíčen sítí košelkového nevodu, rybářské plavidlo Unie zajistí, aby byly podniknuty všechny přiměřené kroky k zajištění jeho bezpečného vypuštění. To zahrnuje zastavení navíjení sítě a opětovné zahájení rybolovných operací až poté, co je kytovec vypuštěn a již mu nehrozí opětovný odlov.

3.   Náhodné úlovky kytovců se vykazují v lodním deníku v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1224/2009. Vykazované informace zahrnují i životní projevy při vypuštění (mrtvý nebo živý).

Článek 19

Zmírňující opatření pro mořské ptáky

1.   Plavidla Unie lovící pomocí dlouhých lovných šňůr jižně od 30° j. š. použijí buď:

a)

alespoň dvě z těchto zmírňujících opatření: zatížené vedlejší udice (návazce), noční instalaci zařízení nebo šňůry tori (šňůry na plašení ptáků), nebo

b)

zařízení na krytí háčků.

2.   Plavidla Unie lovící pomocí dlouhých lovných šňůr mezi rovnoběžkami 25° a 30° j. š. použijí jedno z následujících zmírňujících opatření: zatížené vedlejší udice (návazce); šňůry na plašení ptáků nebo zařízení na krytí háčků.

3.   Plavidla Unie, která loví pomocí dlouhých lovných šňůr o celkové délce 24 metrů nebo větší severně od 23° s. š., použijí nejméně dvě zmírňující opatření uvedená v tabulce 1 přílohy I, včetně alespoň jednoho ze sloupce A uvedené tabulky.

4.   Šňůry na plašení ptáků lze použít pouze v souladu se specifikacemi uvedenými v příloze I.

5.   Opatření uvedená v tomto článku se vykazují v lodním deníku v souladu s článkem 14 nařízení (ES) č. 1224/2009. Vykazované informace zahrnují i životní projevy při vypuštění (mrtvý nebo živý).

Článek 20

Mořské želvy

1.   Rybářské plavidlo Unie vezme na palubu každou ulovenou mořskou želvu (čeleď karetovití – Cheloniidae) s krunýřem, která je komatózní nebo neaktivní, a to co nejdříve po odlovu, a před jejím návratem do vody zajistí její zotavení, včetně poskytnutí resuscitace. Velitelé a provozovatelé rybářských plavidel Unie zajistí, aby posádka věděla o vhodných zmírňujících a manipulačních technikách a používala je.

2.   Plavidla Unie lovící košelkovými nevody:

a)

zabrání obklíčení mořských želv, a pokud je mořská želva neúmyslně obklíčena nebo se zamotá do sítě, přijmou proveditelná opatření k bezpečnému vypuštění želvy;

b)

vypustí všechny mořské želvy, u nichž bylo pozorováno, že jsou uvězněny v zařízeních s uzavíracím mechanismem nebo jiném lovném zařízení;

c)

zajistí, aby v případě, že se mořská želva zamotá do sítě, bylo navíjení sítě zastaveno, jakmile se želva vynoří z vody; vysvobodí želvu, aniž by ji zranila, předtím než znovu začnou navíjet síť a v proveditelné míře napomohou při zotavení želvy před jejím vrácením do vody;

d)

vozí s sebou a ve vhodných případech používají ponorné sítě pro manipulaci s mořskými želvami.

3.   Plavidla Unie lovící na dlouhou lovnou šňůru, která provádějí rybolov v mělkých vodách, použijí alespoň jeden z následujících způsobů ke zmírnění následků zachycení mořských želv:

a)

používají pouze velké kruhové háčky, což jsou rybářské háčky, které mají obvykle kruhový nebo oválný tvar a které jsou původně navrženy a vyrobeny tak, že je špička obrácena kolmo zpět na dřík. Tyto háčky musí mít odsazení nepřesahující 10 stupňů;

b)

používají jako návnadu pouze ryby řádu ostnoploutvých;

c)

používají jakékoli jiné opatření, zmírňovací program nebo činnost, které byly přezkoumány vědeckým výborem WCPFC a Výborem pro technické otázky a dohled nad dodržováním povinností WCPFC a schváleny WCPFC tak, aby bylo možné snížit míru interakce (pozorovaná množství na počty lovných háčků) želv při rybolovu na dlouhé lovné šňůry v mělkých vodách.

4.   Odstavec 3 se nevztahuje na rybolov na dlouhé lovné šňůry v mělkých vodách, při němž je zjištěná průměrná míra interakce mořských želv nižší než 0,019 mořských želv (všech druhů dohromady) na 1 000 háčků za předchozí tři po sobě jdoucí roky a míra přítomnosti pozorovatelů činí nejméně 10 % během každého z těchto tří let.

Článek 21

Znečištění moře

Rybářským plavidlům Unie je zakázáno vypouštět do moře plasty, ropu, paliva nebo ropné zbytky, odpadky, potravinový odpad, odpad z domácností, popel ze spalování a odpadní vody. Tento zákaz se nevztahuje na lovná zařízení nebo zařízení podporující rybolov, jako jsou zařízení s uzavíracím mechanismem, vypouštěná do vody za účelem rybolovu.

KAPITOLA IV

Požadavky na plavidla a pronájem

Článek 22

Rejstřík

1.   Členské státy zajistí, aby byla rybářská plavidla Unie zapsána do rejstříku v souladu s tímto nařízením.

2.   Má se za to, že rybářské plavidlo Unie, které není zapsáno v rejstříku, nemá oprávnění lovit, uchovávat na palubě, překládat, přepravovat ani vykládat vysoce stěhovavé rybí populace v oblasti úmluvy.

3.   Členské státy oznámí Komisi veškeré skutečnosti, které nasvědčují důvodnému podezření, že určité plavidlo, které není zapsáno v rejstříku, je nebo bylo zapojeno do rybolovu nebo překládky vysoce stěhovavých rybích populací v oblasti úmluvy.

Článek 23

Předkládání informací o plavidle

1.   Každý členský stát vlajky předloží Komisi v elektronické podobě následující informace o každém rybářském plavidle Unie zapsaném v rejstříku:

a)

název rybářského plavidla Unie, registrační číslo, WIN, předchozí názvy (jsou-li známy) a domovský přístav;

b)

jméno a adresu vlastníka nebo vlastníků;

c)

jméno a státní příslušnost velitele;

d)

případnou předchozí vlajku;

e)

mezinárodní rádiovou volací značku;

f)

typy a čísla komunikace plavidla (čísla Inmarsat A, B a C a satelitní telefonní číslo);

g)

barevnou fotografii plavidla;

h)

kde a kdy bylo plavidlo postaveno;

i)

druh plavidla;

j)

běžné složení posádky;

k)

typ metody nebo metod rybolovu;

l)

délku (uveďte typ a metriku);

m)

boční výšku (uveďte metrickou jednotku);

n)

šířku (uveďte metrickou jednotku);

o)

hrubou registrovanou prostornost (GRT) nebo hrubou prostornost (GT);

p)

výkon hlavního motoru nebo motorů (uveďte metrickou jednotku);

q)

nosnost, včetně typu, kapacity a počtu mrazicích zařízení, kapacitu prostoru pro skladování ryb a kapacitu mrazicích komor (uveďte metrickou jednotku);

r)

formu a číslo oprávnění uděleného členským státem vlajky, včetně zvláštních oblastí, druhů a období, pro něž je platné, a

s)

číslo Mezinárodní námořní organizace nebo číslo rejstříku Lloyd’s.

2.   Členské státy oznámí Komisi změny informací uvedených v odstavci 1 a každé rybářské plavidlo Unie, které má být zapsáno do rejstříku nebo z rejstříku vymazáno, do 12 dnů po jakémkoli provedení změny a v každém případě nejpozději sedm dnů před zahájením rybolovných činností, které toto plavidlo provádí v oblasti úmluvy.

3.   Pokud Komise požádá členské státy o informace o rybářských plavidlech Unie zapsaných v rejstříku, předloží je jí do sedmi dnů od této žádosti.

4.   Do 1. června každého roku předloží každý členský stát Komisi seznam všech rybářských plavidel Unie, která byla kdykoli během předchozího kalendářního roku zapsána v rejstříku, spolu s číslem WIN každého plavidla, přičemž uvede, zda jednotlivé plavidlo lovilo vysoce stěhovavé rybí populace v oblasti úmluvy mimo jurisdikci tohoto členského státu. Tato informace se podle potřeby vyjádří takto: plavidlo a) lovilo, nebo b) nelovilo.

5.   Členské státy, které provozují plavidla pronajatá bez posádky či s posádkou nebo mají obdobná ujednání, jež vedou k tomu, že plnění ohlašovací povinnosti je svěřeno jiné straně než státu vlajky, přijmou opatření s cílem zajistit, aby stát vlajky mohl plnit své povinnosti podle odstavce 4.

6.   Členské státy předloží Komisi úplné údaje z rejstříku rybářských plavidel, které splňují specifikace struktury a formátu stanovené v příloze 1 opatření pro zachování a řízení zdrojů 2014-03, a fotografie plavidel, které splňují specifikace stanovené v příloze 2 opatření pro zachování a řízení zdrojů 2014-03.

7.   Údaje z rejstříku plavidel se předkládají Komisi v elektronické podobě, která splňuje specifikace pro elektronické formátování stanovené v příloze 3 opatření pro zachování a řízení zdrojů 2014-03.

Článek 24

Doplňování paliva

Členské státy zajistí, aby rybářská plavidla plující pod jejich vlajkou zajišťovala doplňování paliva, bylo jim doplňováno palivo nebo byla jinak podporována pouze ve vztahu k:

a)

rybářským plavidlům pod vlajkou smluvních stran;

b)

rybářským plavidlům pod vlajkou nesmluvních stran, která jsou zapsána v rejstříku, nebo

c)

rybářským plavidlům provozovaným nesmluvními stranami na základě nájmu, pronájmu nebo podobných ujednání a v souladu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů.

Článek 25

Značení a identifikace rybářských plavidel

1.   Rybářská plavidla Unie, která působí v oblasti úmluvy, musí být označena pro účely identifikace rádiovými volacími značkami (IRCS) Mezinárodní telekomunikační unie.

2.   Rybářská plavidla Unie musí splňovat požadavky na označení a další technické specifikace stanovené v příloze II.

Článek 26

Systém sledování plavidel

Rybářská plavidla Unie provozující rybolov v oblasti úmluvy používají dva systémy sledování:

a)

systém sledování plavidel zavedený v souladu s článkem 9 nařízení (ES) č. 1224/2009 a akty přijatými na jeho základě a

b)

systém sledování plavidel, který přijímá údaje přímo od rybářských plavidel Unie, jež provozují rybolov na volném moři v oblasti úmluvy, který je buď spravován WCPFC, nebo podává zprávy Rybolovné agentuře Fóra tichomořských ostrovů, a pro jehož účely členské státy:

i)

zajistí, aby jejich rybářská plavidla na volném moři v oblasti úmluvy splňovala požadavky na systém sledování plavidel, které stanoví WCPFC, a aby byla vybavena automatickým indikátorem polohy, jenž poskytuje údaje určené WCPFC;

ii)

zajistí, aby zařízení systému sledování plavidel na jejich rybářských plavidlech splňovalo normy, specifikace a postupy pro sledování rybářských plavidel v oblasti úmluvy stanovené v příloze III;

iii)

spolupracují s cílem zajistit kompatibilitu mezi vnitrostátním systémem sledování plavidel a systémem sledování plavidel na volném moři;

iv)

zajistí, aby automatický indikátor polohy instalovaný na palubě jejich rybářských plavidel splňoval minimální normy stanovené v příloze III;

v)

zajistí, aby standardní četnost hlášení polohy byla čtyři hodiny během pobytu v oblasti úmluvy (šest hlášení o poloze za den);

vi)

zajistí, aby plavidla, která vyplouvají z oblasti úmluvy, hlásila svou polohu jednou denně.

Článek 27

Systém oznamování pronájmů

1.   Do 20 dnů nebo v každém případě do 96 hodin před zahájením rybolovných činností na základě dohody o pronájmu oznámí najímající členský stát Komisi každé plavidlo, které má být určeno jako pronajaté, a to tak, že o každém pronajatém plavidle předloží následující informace v elektronické podobě:

a)

název rybářského plavidla;

b)

WIN;

c)

jméno a adresa vlastníka nebo vlastníků;

d)

jméno a adresa pronajímatele;

e)

dobu trvání nájemní dohody a

f)

stát vlajky rybářského plavidla.

2.   Jakmile Komise obdrží informace uvedené v odstavci 1, neprodleně to oznámí sekretariátu WCPFC.

3.   Každý najímající členský stát oznámí Komisi a státu vlajky do 20 dnů nebo v každém případě do 96 hodin před zahájením rybolovných činností na základě dohody o pronájmu:

a)

všechna další pronajatá plavidla spolu s informacemi uvedenými v odstavci 1;

b)

každou změnu informací uvedených v odstavci 1 ve vztahu k některému pronajatému plavidlu a

c)

ukončení pronájmu plavidla, který byl dříve oznámen podle odstavce 1.

4.   K pronájmu jsou způsobilá pouze plavidla zapsaná v rejstříku.

5.   Plavidla uvedená na seznamu plavidel, která provádějí nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, vedeném WCPFC nebo jinou regionální organizací pro řízení rybolovu nejsou způsobilá k pronájmu.

6.   Úlovky a intenzita rybolovu plavidel, která byla oznámena jako pronajatá, se připisují najímajícím členským státům nebo smluvní straně. Najímající členský stát podává každoročně Komisi zprávu o úlovcích a intenzitě rybolovu pronajatých plavidel za předchozí rok.

7.   Odstavec 6 se nevztahuje na lov tropických tuňáků pomocí košelkových nevodů, v kterémžto případě se úlovky a intenzita rybolovu připisují státu vlajky.

KAPITOLA V

Regionální pozorovatelský program

Článek 28

Regionální pozorovatelský program

1.   Cílem regionálního pozorovatelského programu je shromažďovat ověřené údaje o úlovcích, další vědecké údaje a ostatní informace týkající se rybolovu v oblasti úmluvy a sledovat provádění opatření pro zachování a řízení zdrojů.

2.   Regionální pozorovatelský program se vztahuje na plavidla, která loví:

a)

výlučně na volném moři;

b)

na volném moři a ve vodách spadajících do jurisdikce jednoho nebo více pobřežních států a

c)

ve vodách spadajících do jurisdikce dvou nebo více pobřežních států.

3.   Členské státy odpovídají za zajištění úrovně přítomnosti pozorovatelů, kterou stanoví WCPFC.

4.   Členské státy dosáhnou každým rokem 100 % přítomnosti pozorovatelů z regionálního pozorovatelského programu pro rybolov košelkovými nevody v oblasti vymezené 20° s. š. a 20° j. š. a nejméně 5 % přítomnosti pozorovatelů z regionálního pozorovatelského programu při jiných rybolovech.

5.   Mezi úkoly pozorovatelů, kteří působí v rámci regionálního pozorovatelského programu, patří shromažďování údajů o úlovcích a jiných vědeckých údajů, sledování provádění opatření pro zachování a řízení zdrojů a shromažďování veškerých ostatních informací týkajících se rybolovu, o nichž může WCPFC rozhodnout.

6.   Pozorovatelé z regionálního pozorovatelského programu věnují pozornost postupům, které by mohly poškozovat životní prostředí, a v souladu s použitelnými opatřeními pro zachování a řízení zdrojů shromažďují informace o nich.

7.   Rybářská plavidla Unie, která provozují rybolov v oblasti úmluvy, přijmou na palubu pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu.

8.   Členské státy využijí informace shromážděné pozorovateli pro účely vyšetřování možných případů nedodržení pravidel a spolupracují při výměně těchto informací, včetně proaktivního požadování kopií zpráv od pozorovatelů, reakce na ně a usnadnění vyhovění žádostem o ně, v souladu s normami, které přijala WCPFC.

9.   Práva pozorovatelů zahrnují:

a)

úplný přístup k veškerému zařízení a vybavení plavidla, které může pozorovatel určit jako nezbytné k plnění jeho úkolů, a jejich používání, včetně plného přístupu na můstek, k rybám na palubě a do prostor, které lze využívat k uchovávání, zpracování, vážení nebo skladování ryb;

b)

úplný přístup k záznamům plavidla, včetně jeho lodních deníků a dokumentace, pro účely kontroly a kopírování záznamů a přiměřený přístup k navigačnímu zařízení, mapám a rádiu a k dalším informacím, které se týkají rybolovu;

c)

na žádost přístup ke komunikačnímu zařízení a k posádce a jejich využívání k zadávání, přenosu a příjmu údajů nebo informací souvisejících s prací;

d)

přístup k veškerému doplňkovému zařízení na palubě s cílem usnadnit práci pozorovatele na palubě plavidla, například k dalekohledům s vysokým výkonem, elektronickým komunikačním prostředkům atd.;

e)

přístup na pracovní palubu během vytahování sítě nebo lovné šňůry a k biologickým exemplářům (živým nebo mrtvým) za účelem odběru a odnětí vzorků;

f)

oznámení o vytažení nebo ponoření sítí nejméně patnáct minut před započetím těchto činností, pokud pozorovatel výslovně nepožaduje, aby mu tyto činnosti nebyly oznamovány;

g)

přístup k potravinám, ubytování, zdravotnickým zařízením a hygienickým zařízením na přiměřené úrovni, která je rovnocenná té, kterou má běžně k dispozici důstojník na palubě plavidla;

h)

zajištění přiměřeného prostoru na můstku nebo jiném určeném prostoru pro administrativní práci a přiměřeného prostoru na palubě pro plnění úkolů pozorovatele;

i)

volnost vykonávat úkoly pozorovatele, aniž by byl vystaven útokům, obstrukcím, odporu, zdržování, zastrašování nebo jinému vměšování do výkonu svých úkolů.

10.   Povinnosti pozorovatelů jsou tyto:

a)

schopnost plnit úkoly stanovené tímto nařízením a použitelnými opatřeními pro zachování a řízení zdrojů;

b)

přijetí a dodržování dohodnutých pravidel a postupů důvěrnosti, pokud jde o rybolovné operace plavidel a vlastníků plavidel;

c)

zachování nezávislosti a nestrannosti po celou dobu výkonu služby v regionálním pozorovatelském programu;

d)

dodržování protokolů regionálního pozorovatelského programu určených pro jeho pozorovatele na palubě plavidla;

e)

dodržování právních předpisů smluvní strany a spolupracující nesmluvní strany ve smyslu úmluvy, pod jejichž jurisdikci plavidlo spadá;

f)

dodržování hierarchie a obecných pravidel chování, která platí pro všechny členy posádky plavidla;

g)

plnění úkolů způsobem, který nenarušuje zákonný provoz plavidla nepřiměřeným způsobem, s náležitým přihlédnutím k provozním požadavkům plavidla, přičemž za tímto účelem pravidelně komunikují s velitelem plavidla;

h)

obeznámenost s nouzovými postupy na palubě plavidla, včetně umístění záchranných člunů, hasicích přístrojů a lékárniček;

i)

pravidelná komunikace s velitelem plavidla o příslušných záležitostech a úkolech pozorovatele;

j)

dodržování etnických tradic posádky a zvyklostí státu vlajky plavidla;

k)

dodržování platného kodexu chování pozorovatelů;

l)

neprodlené vypracování zpráv a jejich předložení Komisi v souladu s postupy přijatými WCPFC;

m)

nezasahování nepřiměřeným způsobem do zákonných činností plavidla a při plnění svých úkolů náležité zohlednění provozních požadavků plavidla a, nakolik je to možné, minimalizace narušení provozu plavidel lovících v oblasti úmluvy.

Článek 29

Právapovinnosti provozovatelů, velitelů a posádek plavidel

1.   Práva provozovatelů a velitelů plavidel zahrnují:

a)

přiměřenou lhůtu pro předchozí oznámení o umístění pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu;

b)

dodržování obecných pravidel chování, hierarchie a platných právních předpisů tímto pozorovatelem a

c)

možnost přezkoumat zprávu pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu a vyjádřit se k ní a právo uvést další informace považované za důležité nebo osobní prohlášení.

2.   Provozovatelé rybářských plavidel, včetně jejich velitelů, plní tyto povinnosti:

a)

přijmou na palubu plavidla kteroukoli osobu určenou jako pozorovatel v rámci regionálního pozorovatelského programu, pokud to WCPFC požaduje;

b)

informují posádku o době vstupu pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu na palubu, jakož i o jeho právech a povinnostech poté, co se pozorovatel nalodí na plavidlo;

c)

pomáhají pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu při bezpečném nalodění na plavidlo a vylodění z plavidla v dohodnutém místě a čase;

d)

oznámí pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu ponoření sítě nebo její vytažení na palubu nejméně patnáct minut před započetím těchto činností, pokud pozorovatel výslovně nepožádá, aby o nich nebyl informován;

e)

umožní a pomohou pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu bezpečně plnit všechny úkoly;

f)

umožní pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu úplný přístup k záznamům plavidla, včetně lodních deníků a dokumentace, pro účely kontroly evidence a kopírování;

g)

umožní pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu přiměřený přístup k navigačnímu vybavení, mapám a rádiu a k dalším informacím, které se týkají rybolovu;

h)

umožní pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu přístup k veškerému stávajícímu doplňkovému zařízení s cílem mu usnadnit práci na palubě plavidla, například k dalekohledům s vysokým výkonem, elektronickým komunikačním prostředkům atd.;

i)

umožní a pomohou pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu odebírat a skladovat vzorky z úlovku;

j)

poskytnou pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu na palubě plavidla stravu, ubytování, a odpovídající hygienické zařízení, a to bez jakýchkoli nákladů pro pozorovatele nebo poskytovatele regionálního pozorovatelského programu nebo pro vládu, která pozorovatele vysílá, jakož i lékařské vybavení na přiměřené úrovni, které odpovídá tomu, co má běžně k dispozici důstojník na palubě plavidla;

k)

poskytnou pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu během jeho pobytu na palubě plavidla pojištění, a to po dobu jeho přítomnosti na palubě;

l)

umožní a pomohou pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu, zajistit přístup ke všem zařízením a vybavení plavidla, který může považovat za nezbytný k plnění svých úkolů, včetně plného přístupu na můstek, k rybám na palubě a do prostor, které lze využívat k uchovávání, zpracování, vážení nebo skladování ryb;

m)

zajistí, aby pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu při výkonu svých úkolů nebyl vystaven útokům, obstrukcím, odporu, zdržování, zastrašování, vměšování, ovlivňování, uplácení ani pokusu o uplácení;

n)

zajistí, aby pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu nebyl nucen ani přesvědčován k tomu, aby porušil své povinnosti.

3.   Práva posádky rybářského plavidla zahrnují:

a)

dodržování obecných pravidel chování, hierarchie a platných právních předpisů pozorovatelem z regionálního pozorovatelského programu;

b)

přiměřenou lhůtu pro předchozí oznámení velitele plavidla o umístění pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu a

c)

soukromí v osobních prostorách posádky.

4.   Posádka rybářského plavidla plní tyto povinnosti:

a)

zdržuje se toho, aby bránila pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu v plnění úkolů nebo jej zdržovala, nutila nebo přesvědčovala, aby porušil své povinnosti;

b)

dodržuje toto nařízení, předpisy a postupy stanovené úmluvou a pokyny, předpisy nebo podmínky stanovené členským státem, který vykonává jurisdikci nad plavidlem;

c)

umožňuje a pomáhá zajistit úplný přístup k veškerým zařízením a vybavení plavidla a jejich používání, u kterých může pozorovatel určit, že jsou nezbytné k plnění jeho úkolů, včetně plného přístupu na můstek, k rybám na palubě a do prostor, které lze využívat k uchovávání, zpracování, vážení nebo skladování ryb;

d)

umožňuje a pomáhá pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu bezpečně plnit všechny úkoly;

e)

umožňuje a pomáhá pozorovateli z regionálního pozorovatelského programu odebírat a skladovat vzorky z úlovku;

f)

dodržuje pokyny vydané velitelem rybářského plavidla, pokud jde o úkoly pozorovatelů z regionálního pozorovatelského programu.

Článek 30

Bezpečnost pozorovatelů

1.   V případě, že je pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu nezvěstný nebo se předpokládá, že spadl přes palubu, velitel plavidla:

a)

ihned ukončí veškeré rybolovné činnosti;

b)

ihned zahájí pátrací a záchranné činnosti a pátrá nejméně 72 hodin, ledaže vyšší moc členské státy vlajky nutí, aby umožnily plavidlům plujícím pod jejich vlajkou ukončit pátrací a záchranné operace v době před uplynutím 72 hodin, nebo ledaže členský stát vlajky požádá o pokračování v pátrání po uplynutí 72 hodinové lhůty;

c)

neprodleně o tom uvědomí svůj členský stát vlajky;

d)

neprodleně upozorní ostatní plavidla v blízkosti za použití všech dostupných komunikačních prostředků;

e)

plně spolupracuje při jakékoli pátrací a záchranné činnosti;

f)

ať je pátrání úspěšné či nikoliv, vrátí se s plavidlem k dalšímu šetření do nejbližšího přístavu, jak bylo dohodnuto členským státem vlajky a poskytovatelem regionálního pozorovatelského programu;

g)

podá zprávu o incidentu poskytovateli regionálního pozorovatelského programu a příslušným orgánům a

h)

plně spolupracuje na veškerých úředních vyšetřováních a uchovává veškeré případné důkazy a osobní věci a ubytovací prostory zemřelého nebo nezvěstného pozorovatele.

2.   V případě, že pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu zemře, použije se rovněž odst. 1 písm. a), c) a h). Kromě toho velitel rybářského plavidla zajistí, aby bylo tělo dobře zachováno pro účely pitvy a vyšetřování.

3.   V případě, že pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu trpí vážnou nemocí nebo utrpěl úraz, který ohrožuje jeho život nebo zdraví, velitel rybářského plavidla:

a)

okamžitě ukončí rybolovné činnosti;

b)

neprodleně o tom uvědomí svůj členský stát vlajky;

c)

postará se o pozorovatele a poskytne mu veškeré lékařské ošetření, které je dostupné a možné na palubě plavidla;

d)

pomůže při vylodění a přepravě pozorovatele do zdravotnického zařízení, které je vybaveno k poskytování požadované péče, podle pokynů členského státu vlajky, nebo v případě, že neexistují, podle pokynů poskytovatele regionálního pozorovatelského programu, jakmile to bude prakticky proveditelné, a

e)

plně spolupracuje na veškerých oficiálních vyšetřováních příčiny nemoci nebo úrazu.

4.   Pro účely odstavců 1, 2 a 3 členský stát vlajky zajistí, aby byli neprodleně informováni příslušné centrum pro koordinaci záchranných akcí na moři, poskytovatel regionálního pozorovatelského programu a sekretariát WCPFC.

5.   Existuje-li důvodné podezření, že byl pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu napaden, zastrašován, ohrožován nebo obtěžován tak, že je ohroženo jeho zdraví nebo bezpečnost, a pozorovatel nebo poskytovatel regionálního pozorovatelského programu oznámí členskému státu vlajky, že si přejí, aby byl pozorovatel z rybářského plavidla přemístěn, členský stát vlajky zajistí, aby velitel rybářského plavidla:

a)

okamžitě přijal opatření k zachování bezpečnosti pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu a ke zmírnění a řešení situace na palubě;

b)

neprodleně informoval členský stát vlajky a poskytovatele regionálního pozorovatelského programu o situaci, včetně stavu a umístění pozorovatele;

c)

napomohl bezpečnému vylodění pozorovatele způsobem a na místě, na kterých se dohodli členský stát vlajky a poskytovatel regionálního pozorovatelského programu, aby usnadnil přístup k jakémukoli potřebnému lékařskému ošetření, a

d)

plně spolupracoval na veškerých oficiálních vyšetřováních incidentu.

6.   Existuje-li důvodné podezření, že byl pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu napaden, zastrašován, ohrožován nebo obtěžován tak, že je ohroženo jeho zdraví nebo bezpečnost, ale ani pozorovatel, ani poskytovatel regionálního pozorovatelského programu si nepřejí, aby byl pozorovatel z rybářského plavidla přemístěn, členský stát vlajky zajistí, aby velitel rybářského plavidla:

a)

okamžitě přijal opatření k ochraně bezpečnosti pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu a k co nejrychlejšímu zmírnění a řešení situace na palubě;

b)

neprodleně informoval o situaci členský stát vlajky a poskytovatele regionálního pozorovatelského programu a

c)

plně spolupracoval na veškerých oficiálních vyšetřováních incidentu.

7.   Pokud po vylodění pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu z rybářského plavidla zjistí poskytovatel regionálního pozorovatelského programu možné porušení předpisů, včetně napadení nebo obtěžování pozorovatele, když byl na palubě rybářského plavidla, poskytovatel regionálního pozorovatelského programu uvědomí písemně členský stát vlajky a sekretariát WCPFC. Členský stát informuje o obdrženém uvědomění Komisi nebo subjekt jí určený.

8.   Po obdržení oznámení podle odstavce 7 členský stát vlajky:

a)

vyšetří incident na základě informací poskytnutých poskytovatelem regionálního pozorovatelského programu a přijme veškerá vhodná opatření v reakci na výsledky vyšetřování;

b)

plně spolupracuje při jakémkoli vyšetřování prováděném poskytovatelem regionálního pozorovatelského programu, včetně podání zprávy o incidentu poskytovateli regionálního pozorovatelského programu a příslušným orgánům, a

c)

informuje poskytovatele regionálního pozorovatelského programu a sekretariát WCPFC, a zároveň v kopii Komisi nebo subjekt jí určený, o výsledcích svého vyšetřování a veškerých přijatých opatřeních.

9.   Členské státy zajistí, aby jejich národní poskytovatelé pozorovatelských programů:

a)

neprodleně informovali členský stát v případě, že pozorovatel z regionálního pozorovatelského programu při plnění úkolů zemře, je nezvěstný nebo se předpokládá, že spadl přes palubu;

b)

plně spolupracovali při jakékoli pátrací a záchranné činnosti;

c)

plně spolupracovali na veškerých oficiálních vyšetřováních jakéhokoli incidentu týkajícího se pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu;

d)

pomohli při vylodění a nahrazení pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu v situaci související s jeho vážnou nemocí nebo zraněním, jakmile je to možné;

e)

pomohli při vylodění pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu v situaci související s jeho ohrožením, napadením, zastrašováním nebo obtěžováním, pokud si pozorovatel přeje být co nejdříve z plavidla přemístěn, jakmile je to možné, a

f)

poskytli členskému státu na vyžádání kopii zprávy pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu o údajných incidentech, které se týkají pozorovatele vyslaného poskytovatelem tohoto regionálního pozorovatelského programu.

10.   Členské státy vlajky zajistí, aby jejich oprávněná inspekční plavidla spolupracovala při každé pátrací a záchranné operaci, která se týká pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu.

KAPITOLA VI

Vstup na palubu a inspekce

Článek 31

Povinnosti velitele rybářského plavidla Unie během inspekce

1.   Aniž jsou dotčeny jakékoli povinnosti velitele rybářského plavidla Unie během inspekce stanovené v aktu přijatém podle nařízení (ES) č. 1224/2009, velitel rybářského plavidla Unie během vstupu na palubu a provádění inspekce:

a)

dodržuje mezinárodně uznávaná námořní pravidla, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pověřených inspekčních plavidel a inspektorů;

b)

akceptuje a usnadňuje rychlý a bezpečný vstup pověřených inspektorů na palubu;

c)

spolupracuje s pověřenými inspektory a pomáhá při inspekci plavidla prováděné v souladu s postupy WCPFC pro vstup na palubu a kontrolu;

d)

zdrží se nepatřičného ztěžování nebo zdržování výkonu úkolů pověřených inspektorů;

e)

umožňuje pověřeným inspektorům komunikovat s posádkou inspekčního plavidla, orgány inspekčního plavidla a orgány rybářského plavidla, které je podrobováno inspekci;

f)

poskytuje pověřeným inspektorům přiměřené materiální zabezpečení, které odpovídá vybavení běžně dostupnému důstojníkovi na palubě plavidla, včetně případné stravy a ubytování, a

g)

umožňuje pověřeným inspektorům bezpečné opuštění paluby.

2.   Odmítne-li velitel rybářského plavidla Unie povolit pověřenému inspektorovi vstup na palubu a provádění inspekční činnosti v souladu s postupy stanovenými v tomto nařízení, musí to vysvětlit. Orgány inspekčního plavidla neprodleně informují orgány členského státu vlajky rybářského plavidla, jakož i Komisi nebo jí určený subjekt, o odmítnutí velitele plavidla a o všech poskytnutých vysvětleních. Komise o tomto oznámení neprodleně informuje sekretariát WCPFC.

3.   Jakmile je odmítnutí oznámeno podle odstavce 2, orgány členského státu vlajky rybářského plavidla nařídí veliteli, aby dovolil vstup na palubu a inspekci, ledaže by obecně uznávané mezinárodní předpisy, postupy a zvyklosti, které se týkají bezpečnosti na moři, vyžadovaly odklad vstupu na palubu a inspekce.

4.   Pokud velitel neuposlechne nařízení podle odstavce 3, členský stát vlajky pozastaví oprávnění plavidla k rybolovu a nařídí mu, aby se okamžitě vrátilo do přístavu. Členský stát vlajky neprodleně uvědomí orgány inspekčního plavidla a Komisi nebo jí určený subjekt o opatřeních, která přijal.

Článek 32

Postup v případě závažného porušení předpisů

1.   Jakmile členský stát vlajky příslušného rybářského plavidla obdrží od pověřeného inspektora smluvní strany oznámení o možném závažném porušení předpisů podle článku 33:

a)

převezme svou povinnost vést vyšetřování v souladu s článkem 43 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 (13), a pokud to důkazy odůvodňují, přijmout donucovací opatření vůči dotčenému rybářskému plavidlu a informovat o tom orgány pověřeného inspektora, Komisi nebo subjekt jí určený a sekretariát WCPFC, nebo

b)

pověří orgány pověřeného inspektora, aby dokončily vyšetřování možného porušení předpisů, a informuje o tom Komisi nebo subjekt jí určený a sekretariát WCPFC.

2.   Pověření inspektoři Unie nakládají s inspekčními zprávami v souladu s článkem 76 nařízení (ES) č. 1224/2009.

3.   V případě uvedeném v odst. 1 písm. b) předloží orgány členského státu pověřeného inspektora orgánům státu vlajky rybářského plavidla konkrétní důkazy, které pověření inspektoři shromáždili, spolu s výsledky jejich šetření, a to ihned po ukončení šetření. Poté, co členský stát vlajky rybářského plavidla obdrží oznámení podle odstavce 1, odpoví na ně neprodleně a v každém případě do tří pracovních dnů.

Článek 33

Závažné porušení předpisů

1.   Závažné porušení předpisů ve smyslu článku 90 nařízení (ES) č. 1224/2009 představuje:

a)

rybolov bez licence, povolení či oprávnění vystaveného členským státem vlajky;

b)

nevedení dostatečných záznamů o úlovcích a údajů o nich v souladu s ohlašovacími požadavky stanovenými v tomto nařízení nebo závažné nesprávné vykazování těchto úlovků nebo údajů o nich;

c)

rybolov v uzavřené oblasti;

d)

rybolov v období zákazu rybolovu;

e)

úmyslný odchyt či zadržování druhů v rozporu s některým použitelným opatřením pro zachování a řízení zdrojů a tímto nařízením;

f)

závažné porušení omezení odlovu nebo kvót v rámci rybolovných práv;

g)

použití zakázaných lovných zařízení;

h)

falšování nebo úmyslné zatajování označení, totožnosti nebo registrace rybářského plavidla;

i)

zatajování či odstranění důkazů důležitých pro šetření případů porušení předpisů nebo manipulace s těmito důkazy;

j)

opakovaná porušení předpisů, která ve svém souhrnu představují závažné nedodržování opatření, která jsou platná podle tohoto nařízení;

k)

odmítnutí vstupu na palubu a inspekce;

l)

nepatřičné ztěžování práce nebo zdržování pověřeného inspektora;

m)

zastrašování pozorovatele z regionálního pozorovatelského programu nebo fyzické útoky na něj;

n)

úmyslná manipulace se systémem sledování plavidel nebo jeho úmyslná deaktivace;

o)

rybolov prováděný rybářskými plavidly Unie nezapsanými v rejstříku;

p)

rybolov v blízkosti datové bóje nebo vyzvednutí datové bóje na palubu v rozporu s čl. 9 odst. 1 nebo 2.

2.   Pokud se prokáže, že se rybářské plavidlo Unie účastnilo závažného porušení předpisů, odejmou mu orgány členského státu vlajky licenci a zajistí, aby neprovádělo rybolov v oblasti úmluvy, dokud nebudou splněny sankce uložené za toto porušení členským státem vlajky.

Článek 34

Prosazování

1.   Orgány členského státu vlajky posuzují zásahy rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou nebo velitele či posádky těchto plavidel do činnosti pověřeného inspektora nebo pověřeného inspekčního plavidla stejným způsobem jako jakékoli zásahy, k nimž dochází v jeho výlučné jurisdikci.

2.   Pověření inspektoři Unie se při uskutečňování činností za účelem provádění postupů stanovených v tomto nařízení podílejí na dohledu, který se zaměřuje na identifikaci rybářských plavidel nesmluvních stran či rybářských plavidel, která nemají zjevnou státní příslušnost, jež provozují rybolovné činnosti na volném moři v oblasti úmluvy. Všechna takto určená plavidla se neprodleně oznámí členskému státu vlajky, Komisi nebo jí určenému subjektu a sekretariátu WCPFC.

3.   Členské státy ohlásí rybářská plavidla nesmluvních stran uvedená v odstavci 2 Komisi nebo jí určenému subjektu a státu vlajky dotčeného plavidla.

KAPITOLA VII

Opatření států přístavu

Článek 35

Opatření států přístavu

Velitel rybářského plavidla Unie spolupracuje s přístavními orgány každé smluvní strany při provádění opatření států přístavu podle úmluvy a tohoto nařízení.

Článek 36

Postup v případě podezření na nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Pokud členský stát po inspekci v přístavu obdrží inspekční zprávu, v níž je uvedeno, že existují jasné důvody se domnívat, že plavidlo plující pod jeho vlajkou provádělo nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov nebo související činnosti na jeho podporu, neprodleně a v plném rozsahu tuto záležitost vyšetří v souladu s článkem 43 nařízení (ES) č. 1005/2008 a článkem 25 úmluvy.

KAPITOLA VIII

Závěrečná ustanovení

Článek 37

Pokyny

1.   Komise poskytne členským státům, které mají rybolovná práva v lovištích spravovaných WCPFC, veškeré pokyny vydané WCPFC, zejména pokud jde o:

a)

postupy zacházení s mantovitými;

b)

osvědčené postupy zacházení se žraloky obrovskými a jinými druhy žraloků;

c)

zacházení s mořskými želvami a

d)

bezpečné vypouštění kytovců.

2.   Dotčené členské státy zajistí, aby pokyny uvedené v odstavci 1 byly poskytnuty velitelům plavidel plujících pod jejich vlajkou a provozujících rybolov v těchto oblastech. Tito velitelé přijmou veškeré přiměřené kroky k uplatňování těchto pokynů.

Článek 38

Poskytování údajů

1.   Členské státy předloží Komisi do 20. dubna každého roku vědecké údaje v souladu s příslušnými ohlašovacími požadavky WCPFC týkajícími se vědeckých údajů a do 15. června každého roku výroční zprávu o provádění tohoto nařízení, která splňuje ohlašovací požadavky WCPFC v rámci opatření pro zachování a řízení zdrojů, v níž uvedou rovněž informace o veškerých kontrolách, které uložily svým loďstvům, a o veškerých opatřeních pro sledování, kontrolu a dodržování povinností, která stanovily s cílem zajistit, aby byly požadavky těchto kontrol splněny.

2.   Úlovky a intenzita rybolovu plavidel Unie se vykazují v rámci použitelných opatření pro zachování a řízení zdrojů podle těchto skupin druhů: tuňák křídlatý, tuňák velkooký, tuňák pruhovaný, tuňák žlutoploutvý, mečoun obecný, marlíni a žraloci. Pro každý z těchto druhů se rovněž uvedou odhady výmětů a vypuštění. Odhady odlovu se poskytují rovněž pro další druhy, jak stanoví Komise.

3.   Výroční zpráva uvedená v odstavci 1 zahrnuje zejména:

a)

úrovně úlovků rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, která ulovila marlína pruhovaného (Kajikia audax) jako vedlejší úlovek, jakož i počet a úrovně úlovků plavidel lovících marlína pruhovaného v oblasti úmluvy jižně od 15° j. š.;

b)

roční úrovně úlovků každého z rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, která lovila tuňáka křídlatého (Thunnus alalunga) v jižním Tichomoří, jakož i počet plavidel aktivně lovících tuňáka křídlatého v oblasti úmluvy jižně od 20° j. š.;

c)

pokrok při provádění tohoto nařízení, pokud jde o ochranu mořských želv, včetně informací shromážděných o interakcích s mořskými želvami při rybolovu, který se řídí úmluvou;

d)

na základě údajů shromážděných z pozorovatelských programů a jinými prostředky odhad počtu vypuštěných žraloků hedvábných a žraloků dlouhoploutvých, včetně jejich životních projevů při vypuštění (mrtví nebo živí);

e)

počet prohlášení WCPFC o překládce obdržených podle čl. 11 odst. 3 a 4, která zaslaly Komisi;

f)

všechny případy, kdy byli žraloci obklíčeni v síti košelkového nevodu plavidel plujících pod jejich vlajkou, včetně údajů požadovaných podle čl. 16 odst. 2 písm. b);

g)

všechny případy, kdy byli kytovci obklíčeni v síti košelkového nevodu plavidel plujících pod jejich vlajkou podle čl. 18 odst. 2;

h)

veškeré překládky, na něž se vztahuje článek 11, v souladu s pokyny stanovenými v příloze II opatření pro zachování a řízení zdrojů 2009-06;

i)

každoroční prohlášení o dodržování opatření podle čl. 25 odst. 8 úmluvy týkající se opatření, jež přijaly v reakci na jakékoli údajné porušení tohoto nařízení, včetně vstupů na palubu a inspekcí rybářských plavidel plujících pod jejich vlajkou, které vedly ke zjištění údajných porušení, včetně veškerých zahájených řízení a uplatněných sankcí.

4.   Členské státy ve své výroční zprávě uvedené v odstavci 1 Komisi rovněž oznámí celkový počet plavidel, která lovila mečouna obecného (Xiphias gladius), a celkový úlovek mečouna obecného, pokud jde o:

a)

plavidla, která plují pod jejich vlajkou v oblasti jižně od 20° j. š., jiná než ta, jež jsou provozována v rámci nájmu, pronájmu nebo jiného podobného mechanismu jako součást domácího rybolovu jiné smluvní strany;

b)

plavidla provozující rybolov v rámci nájmu, pronájmu nebo jiného podobného mechanismu v rámci svého domácího rybolovu jižně od 20° j. š. a

c)

všechna ostatní plavidla, která loví v jejich vodách jižně od 20° j. š.

5.   Členské státy rovněž co nejdříve oznámí Komisi nebo jí určenému subjektu veškerá pozorování rybářských plavidel, která nemají zjevnou státní příslušnost a u kterých je možné, že loví na volném moři oblasti úmluvy druhy, na něž se úmluva vztahuje.

Článek 39

Údajná nedodržení povinností nahlášená WCPFC

1.   Obdrží-li Komise od WCPFC informaci svědčící o podezření na nedodržení úmluvy nebo opatření pro zachování a řízení zdrojů ze strany některého členského státu nebo rybářských plavidel, která plují pod jeho vlajkou, neprodleně tuto informaci předá dotčenému členskému státu.

2.   Dotčený členský stát Komisi nebo jí určený subjekt informuje o závěrech jakéhokoli šetření provedeného v souvislosti s tvrzeními o nedodržení povinností a o případných opatřeních přijatých za účelem nápravy situace vzbuzující obavy ohledně dodržování povinností do jednoho měsíce po obdržení informací od Komise uvedených v odstavci 1.

3.   Komise předá závěry uvedené v odstavci 2 WCPFC nejméně 60 dnů před zasedáním výboru WCPFC pro technické otázky a dohled nad dodržováním závazků.

Článek 40

Důvěrnost a ochrana údajů

1.   Vedle povinností stanovených v článcích 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009 zajistí členské státy a Komise nebo subjekt jí určený podle tohoto nařízení důvěrné zacházení s elektronickými zprávami a sděleními, které se předávají sekretariátu WCPFC a jsou od sekretariátu WCPFC přijímány.

2.   Veškeré osobní údaje shromážděné, předané a uchovávané podle tohoto nařízení musí být zpracovávány v souladu s nařízeními (EU) 2016/679 a (EU) 2018/1725.

3.   Osobní údaje zpracovávané podle tohoto nařízení se neuchovávají po dobu delší než deset let s výjimkou případů, kdy jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné přijmout opatření v návaznosti na porušení předpisů nebo inspekci nebo pro účely soudního či správního řízení. V těchto případech mohou být osobní údaje uchovávány po dobu dvaceti let. Pokud jsou osobní údaje uchovávány po delší dobu, anonymizují se.

Článek 41

Postup pro provádění změn

1.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat v souladu s článkem 42 akty v přenesené pravomoci, kterými se toto nařízení mění, pokud jde o:

a)

informace o plavidle, které mají být předloženy Komisi v souladu s čl. 23 odst. 1;

b)

požadavky na systém sledování plavidel podle článku 26;

c)

procentní podíl přítomnosti pozorovatelů v rámci regionálního pozorovatelského programu podle čl. 28 odst. 4;

d)

práva a povinnosti pozorovatelů z regionálního pozorovatelského programu podle čl. 28 odst. 9 a 10;

e)

práva a povinnosti provozovatelů, velitelů a posádek plavidel uvedené v článku 29;

f)

lhůty pro podávání zpráv v souvislosti s povinností podávat zprávy podle čl. 38 odst. 1;

g)

přílohy I až VI.

2.   Přenesené pravomoci uvedené v odstavci 1 se přísně omezují na provedení změn nebo nahrazení opatření pro zachování a řízení zdrojů, jež jsou pro Unii závazná, v právu Unie.

Článek 42

Výkon přenesené pravomoci

1.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

2.   Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 41 je svěřena Komisi na dobu pěti let od 15. listopadu 2022. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament ani Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3.   Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 41 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.   Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

6.   Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 41 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament ani Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty uvědomí Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Článek 43

Změna nařízení (ES) č. 520/2007

V nařízení (ES) č. 520/2007 se zrušují čl. 4 bod 4 a článek 28.

Článek 44

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 19. října 2022.

Za Evropský parlament

předsedkyně

R. METSOLA

Za Radu

předseda

M. BEK


(1)  Úř. věst. C 341, 24.8.2021, s. 108.

(2)  Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. září 2022 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 4. října 2022.

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).

(4)  Rozhodnutí Rady 98/392/ES ze dne 23. března 1998 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 a dohody ze dne 28. července 1994 o provedení části XI této úmluvy Evropským společenstvím (Úř. věst. L 179, 23.6.1998, s. 1).

(5)  Rozhodnutí Rady 98/414/ES ze dne 8. června 1998 týkající se ratifikace dohody o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací Evropským společenstvím (Úř. věst. L 189, 3.7.1998, s. 14).

(6)  Rozhodnutí Rady 2005/75/ES ze dne 26. dubna 2004 o přistoupení Společenství k Úmluvě o zachování a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním a středním Tichém oceánu (Úř. věst. L 32, 4.2.2005, s. 1).

(7)  Nařízení Rady (ES) č. 520/2007 ze dne 7. května 2007, kterým se stanoví určitá technická opatření pro zachování některých populací vysoce stěhovavých druhů a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 973/2001 (Úř. věst. L 123, 12.5.2007, s. 3).

(8)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/473 ze dne 19. března 2019 o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (Úř. věst. L 83, 25.3.2019, s. 18).

(9)  Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

(10)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

(12)  Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).

(13)  Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1).


PŘÍLOHA I

ZMÍRŇUJÍCÍ OPATŘENÍ PRO PTÁKY

Tabulka 1: Zmírňující opatření

Sloupec A

Sloupec B

Kladení nástrahy ze strany plavidla se zástěnami proti ptákům a zatížené vedlejší udice (návazce) (1)

Šňůra na plašení ptáků (tori) (2)

Noční instalace zařízení s minimálním osvětlením paluby

Na modro nabarvená návnada

Šňůra na plašení ptáků

Nahazovací dělo

Zatížené vedlejší udice (návazce)

Vyhazování vnitřností z ryb

Zařízení na krytí háčků (3)

 

Specifikace

1.

Šňůry na plašení ptáků (jižně od 25° jižní šířky)

a)

Pro plavidla o celkové délce ≥ 35 m

i)

Použijte nejméně jednu šňůru na plašení ptáků. Pokud je to praktické, měla by plavidla použít druhou šňůru na plašení ptáků v době hojného počtu ptáků nebo jejich zvýšené aktivity; obě šňůry na plašení ptáků by měly být použity současně, po jedné na každé straně instalované lovné šňůry. Používají-li se dvě šňůry na plašení ptáků, měly by být háčky s návnadou umístěny v rámci prostoru vymezeného těmito dvěma šňůrami.

ii)

Použije se šňůra na plašení ptáků s dlouhými a krátkými návazci. Návazce musí být jasně zbarveny a dlouhé a krátké návazce se musí střídat.

1)

Dlouhé návazce musí být rozmístěny v rozestupech nepřesahujících 5 m a musí být ke šňůře upevněny pomocí otočných prvků, které brání omotání návazců kolem nosné šňůry. Musí být použity dlouhé návazce dostatečné délky, aby dosáhly v klidných podmínkách na hladinu moře.

2)

Krátké návazce (delší než 1 m) se rozmístí nejvýše 1 m od sebe.

iii)

Plavidla nasadí šňůru na plašení ptáků, aby měla požadovaný dosah 100 m nebo více. Pro splnění tohoto dosahu musí mít šňůra na plašení ptáků minimální délku 200 m a musí být připevněna k tyči šňůry na plašení ptáků přes 7 m nad hladinou moře, která je umístěna co nejblíže zádi.

iv)

Používají-li plavidla pouze jednu šňůru na plašení ptáků, musí být umístěna na návětrné straně ponořených návnad.

b)

Pro plavidla o celkové délce < 35 m

i)

Použije se jedna šňůra na plašení ptáků buď s dlouhými i krátkými návazci, nebo pouze s krátkými návazci.

ii)

Návazce musí být jasně zbarvené, dlouhé a/nebo krátké (delší než 1 m), a musí rozmístěny takto:

1)

dlouhé návazce musí být rozmístěny v rozestupech nejvýše 5 m u prvních 75 m šňůry na plašení ptáků;

2)

krátké návazce musí být rozmístěny v rozestupech nejvýše 1 m.

iii)

Dlouhé návazce by měly být ke šňůře upevněny způsobem, který brání omotání návazců kolem ní. Všechny dlouhé návazce musí v klidných podmínkách dosáhnout na hladinu moře. Návazce mohou být v prvních 15 m upraveny tak, aby se zabránilo jejich zapletení.

iv)

Plavidla musí použít šňůru na plašení ptáků tak, aby měla minimální dosah 75 m. Pro splnění tohoto dosahu musí být šňůra na plašení ptáků přivázána k tyči čnící přes 6 m nad hladinou moře, která je umístěna co nejblíže zádi. Musí být vytvořen dostatečný tah, aby se maximalizoval vzdušný dosah a aby se šňůra i za bočního větru držela přímo za plavidlem. Nejlepším způsobem, jak zabránit zapletení, je použít dlouhou část lana nebo provazce ponořenou ve vodě.

v)

Jsou-li použity dvě šňůry na plašení ptáků, musí být umístěny na protilehlých stranách hlavní šňůry.

2.

Šňůry na plašení ptáků (severně od 23° severní šířky)

a)

dlouhý návazec

i)

minimální délka: 100 m;

ii)

musí být připevněn k plavidlu tak, aby byl zavěšen z bodu nejméně 5 m nad vodou u zádě na návětrné straně místa, kde se šňůra s háčky noří do vody;

iii)

musí být připevněn tak, aby byl zachován dosah do vzduchu nad ponořenými háčky s návnadou;

iv)

návazce musí být od sebe vzdáleny méně než 5 m, používat otočné prvky a být dostatečně dlouhé, aby byly co nejblíže vodě;

v)

jsou-li použity dvě (tj. párové) šňůry na plašení ptáků, musí být umístěny na protilehlých stranách hlavní šňůry;

b)

krátký návazec (pro plavidla o celkové délce ≥ 24 m)

i)

musí být připevněn k plavidlu tak, aby byl zavěšen z bodu nejméně 5 m nad vodou u zádě na návětrné straně místa, kde se šňůra s háčky noří do vody;

ii)

musí být připevněn tak, aby byl zachován dosah do vzduchu nad ponořenými háčky s návnadou;

iii)

návazce musí být od sebe vzdáleny méně než 1 m a mít minimální délku 30 cm;

iv)

jsou-li použity dvě (tj. párové) šňůry na plašení ptáků, musí být umístěny na protilehlých stranách hlavní šňůry;

c)

krátký návazec (pro plavidla o celkové délce < 24 m)

Toto řešení bude přezkoumáno nejpozději tři roky ode dne provedení na základě vědeckých údajů.

i)

musí být připevněn k plavidlu tak, aby byl zavěšen z bodu nejméně 5 m nad vodou u zádě na návětrné straně místa, kde se šňůra s háčky noří do vody;

ii)

musí být připevněn tak, aby byl zachován dosah do vzduchu nad ponořenými háčky s návnadou;

iii)

pokud se používají návazce, doporučuje se používat návazce řešené tak, že jsou od sebe vzdáleny méně než 1 m a mají délku nejméně 30 cm;

iv)

jsou-li použity dvě (tj. párové) šňůry na plašení ptáků, musí být umístěny na protilehlých stranách hlavní šňůry.

3.

Kladení nástrahy ze strany plavidla se zástěnami proti ptákům a zatížené vedlejší udice (návazce)

a)

hlavní šňůra musí být nasazena z levého nebo pravého boku co nejdál od zádě, jak je to prakticky proveditelné (nejméně 1 m), a je-li použito nahazovací dělo, musí být upevněna nejméně 1 m před zádí;

b)

jsou-li přítomni mořští ptáci, musí zařízení zajistit, aby hlavní šňůra byla použita tak, že háčky s návnadou zůstanou ponořeny;

c)

zástěna proti ptákům musí být použita takto:

i)

spodní část prutu nahazovacího děla je nejméně 3 m dlouhá;

ii)

k horním 2 m prutu jsou připevněny minimálně tři hlavní návazce;

iii)

průměr hlavního návazce je nejméně 20 mm;

iv)

odbočné návazce připevněné ke konci každého hlavního návazce jsou dostatečně dlouhé, aby byly taženy na vodě (za bezvětří) – minimální průměr je 10 mm.

4.

Noční instalace zařízení

a)

žádná instalace zařízení mezi nautickým svítáním a před nautickým stmíváním;

b)

nautické svítání a nautické stmívání jsou určeny v souladu s definicí vymezenou v tabulkách námořního almanachu pro příslušnou zeměpisnou šířku, místní čas a datum;

c)

osvětlení paluby musí být udržováno na minimu. Minimální osvětlení paluby by nemělo být v rozporu s minimálními normami pro bezpečnost a navigaci.

5.

Zatížené vedlejší udice (návazce)

Je třeba dodržovat tyto požadavky na minimální hmotnost:

a)

jedno závaží o hmotnosti alespoň 40 g ve vzdálenosti do 50 cm od háčku;

b)

o celkové hmotnosti alespoň 45 g připevněné ve vzdálenosti do 1 m od háčku;

c)

o celkové hmotnosti alespoň 60 g připevněné ve vzdálenosti do 3,5 m od háčku, nebo

d)

o celkové hmotnosti alespoň 98 g připevněné ve vzdálenosti do 4 m od háčku.

6.

Zařízení na krytí háčků

Zařízení na krytí háčků musí obklopovat hrot a ozubec háčků s návnadou, aby se zabránilo náletům mořských ptáků během kladení šňůr. Pro použití při rybolovu WCPFC byla schválena tato zařízení:

Zařízení Hookpod, které má tyto funkční vlastnosti:

a)

obklopuje hrot a ozubec háčku, dokud nedosáhne hloubky nejméně 10 metrů nebo není ponořeno po dobu nejméně 10 minut;

b)

splňuje platné minimální normy pro zatížení vedlejších udic podle této přílohy a

c)

je zkonstruováno tak, aby zůstalo na lovném zařízení a neztratilo se.

7.

Vyhazování vnitřností z ryb

a)

žádné vyhazování vnitřností z ryb během ponořování nebo vytahování sítí, nebo

b)

strategické vyhazování vnitřností z ryb z opačné strany plavidla, než kde jsou sítě ponořovány nebo vytahovány, aby byli ptáci aktivně odlákáni od háčků s návnadou.

8.

Na modro nabarvená návnada

a)

jestliže se používá návnada nabarvená na modro, musí být při barvení zcela rozmrazena;

b)

sekretariát WCPFC rozešle normalizovaný barevný štítek;

c)

všechny návnady musí být obarveny do odstínu znázorněného na štítku.

9.

Nahazovací dělo

a)

nahazovací děla musí být použita tak, aby háčky byly nastraženy podstatně hlouběji, než by byly bez nich, a tak, aby většina háčků dosáhla hloubky nejméně 100 m.


(1)  Pokud se použijí kladení nástrahy ze strany plavidla se zástěnami proti ptákům a zatížené vedlejší udice (návazce) ze sloupce A, považuje se to za dvě zmírňující opatření.

(2)  Je-li ze sloupce A i ze sloupce B vybrána šňůra na plašení ptáků, znamená to současné použití dvou (tj. párových) šňůr na plašení ptáků.

(3)  Zařízení na krytí háčků lze použít jako samostatné opatření.


PŘÍLOHA II

ZNAČENÍ A JINÉ TECHNICKÉ SPECIFIKACE RYBÁŘSKÝCH PLAVIDEL

1.   

Na rybářských plavidlech Unie musí být vždy zřetelně vidět číslo WIN v anglickém jazyce:

a)

na trupu plavidla nebo nástavbě, na levoboku a pravoboku. Provozovatelé mohou instalovat upevňovací prvky, které jsou nakloněny pod určitým úhlem k boku nebo nástavbě plavidla, za předpokladu, že úhel náklonu nebrání zpozorování označení z jiného plavidla nebo ze vzduchu;

b)

na palubě, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3. Je-li použita markýza nebo jiný dočasný kryt tak, že zakrývá označení na palubě, musí být označena také tato markýza nebo kryt. Tato označení by měla být umístěna napříč lodi na horní straně čísel nebo písmen směrem k přídi.

2.   

Číslo WIN se umístí:

a)

co nejvýše nad vodoryskou po obou stranách plavidla, přičemž musí být zajištěno, že se nepoužijí určité části trupu, například hřeben přídě nebo zádě;

b)

tak, aby označení nebylo možné zakrýt lovným zařízením bez ohledu na to, zda je uloženo nebo právě používáno;

c)

tak, aby bylo mimo výtoky z palubních odtoků nebo palubní výpusti, včetně oblastí, které by mohlo být náchylné k poškození nebo změně zabarvení způsobené úlovky určitých biologických druhů, a

d)

tak, že nezasahují pod vodorysku.

3.   

Plavidla bez paluby nemusí mít číslo WIN viditelné na vodorovném povrchu. Provozovatelé jsou však vybízeni k tomu, aby instalovali desku, na které je číslo WIN umístěno tak, aby bylo jasně viditelné ze vzduchu.

4.   

Čluny, veslice a lodě přepravované plavidlem pro rybolovné činnosti musí nést stejné číslo WIN jako toto plavidlo.

5.   

Rybářská plavidla Unie musí při umisťování čísla WIN na plavidlo dodržovat tyto požadavky:

a)

používají se jen tiskací písmena a číslice;

b)

šířka písmen a číslic je úměrná jejich výšce;

c)

výška (v) písmen a číslic je úměrná velikosti plavidla a je v souladu s následujícími požadavky:

i)

v případě čísla WIN umístěného na trupu plavidla, nástavbě nebo na nakloněných plochách: celková délka plavidla (LOA) je uvedena v metrech (m), výška písmen a číslic v metrech (m) není menší než: 1,0 m u plavidel o délce nejméně 25 m, 0,8 m u plavidel o délce nejméně 20 m, avšak menší než 25 m, 0,6 m u plavidel o délce nejméně 15 m, avšak menší než 20 m, 0,4 m u plavidel o délce nejméně 12 m, avšak menší než 15 m, 0,3 m u plavidel o délce nejméně 5 m, avšak menší než 12 m; 0,1 m u plavidel kratších než 5 m;

ii)

v případě čísla WIN umístěného na palubě: výška není menší než 0,3 m pro všechny třídy plavidel o délce nejméně 5 m;

d)

délka pomlčky je poloviční k výšce písmen a číslic;

e)

tloušťka tahů všech písmen, číslic a spojovníku je v/6;

f)

mezery mezi písmeny a/nebo čísly nejsou větší než v/4 ani menší než v/6;

g)

mezera mezi sousedními písmeny s nakloněnými stranami není větší než v/8 ani menší než v/10;

h)

číslo WIN je bílé na černém pozadí nebo černé na bílém pozadí;

i)

pozadí přesahuje tak, aby ohraničení kolem čísla WIN bylo nejméně v/6;

j)

vždy se používají kvalitní námořní barvy;

k)

číslo WIN splňuje požadavky těchto specifikací v případě, že se používají reflexní látky nebo látky vytvářející teplo, a

l)

číslo WIN a jeho pozadí se vždy udržují v dobrém stavu.


PŘÍLOHA III

MINIMÁLNÍ NORMY PRO AUTOMATICKÉ INDIKÁTORY POLOHY POUŽÍVANÉ V SYSTÉMU SLEDOVÁNÍ PLAVIDEL WCPFC

1.   

Automatický indikátor polohy sděluje automaticky a nezávisle na jakémkoliv zásahu do plavidla tyto údaje:

i)

staticky jedinečný identifikátor automatického indikátoru polohy;

ii)

aktuální zeměpisnou polohu (zeměpisná šířka a délka) plavidla a

iii)

datum a čas (vyjádřené v koordinovaném světovém čase [UTC]), kdy byla určena poloha plavidla uvedená v bodě ii).

2.   

Údaje uvedené v odst. 1 bodech ii) a iii) se získávají ze satelitního systému určování polohy.

3.   

Automatické indikátory polohy instalované na rybářských plavidlech musí být schopny předávat údaje uvedené v odstavci 1 každou hodinu.

4.   

Údaje uvedené v odstavci 1 musí WCPFC za běžných provozních podmínek obdržet do 90 minut od jejich vygenerování automatickým indikátorem polohy.

5.   

Automatické indikátory polohy, které jsou instalovány na rybářských plavidlech, musí být chráněny tak, aby byla zachována bezpečnost a neporušenost údajů uvedených v odstavci 1.

6.   

Uchovávání informací v rámci automatického indikátoru polohy musí být za běžných provozních podmínek zabezpečeno, zajištěno a integrováno.

7.   

Nesmí být reálně možné, aby kdokoli jiný než orgán dohledu změnil údaje tohoto orgánu uložené v automatickém indikátoru polohy, včetně četnosti hlášení pozic tomuto orgánu.

8.   

Žádné funkce zabudované do automatického indikátoru polohy nebo softwaru terminálu jako pomoc při servisu nesmějí umožnit neoprávněný přístup do částí automatického indikátoru polohy, které by mohly potenciálně ohrozit provoz systému sledování plavidel.

9.   

Automatické indikátory polohy musí být instalovány na plavidlech v souladu se specifikacemi výrobce a příslušnými normami.

10.   

Za běžných provozních podmínek družicové navigace musí být polohy, které jsou odvozeny z předaných údajů, přesné na 100 čtverečních metrů v kvadratickém průměru (tj. 98 % poloh musí být v tomto rozsahu).

11.   

Automatický indikátor polohy a/nebo poskytovatel služeb musí být schopni podporovat možnost zasílání údajů do více na sobě nezávislých míst určení.

12.   

Dekodér družicové navigace a vysílač musí být plně integrovány a umístěny ve stejném fyzickém krytu odolném proti nedovolené manipulaci.

13.   

Standardní formát pro manuální hlášení polohy v případě chybné funkce nebo selhání automatického indikátoru polohy je tento:

a)

WIN

b)

název plavidla

c)

datum: dd/mm/rr

d)

čas: 24 hodinový formát HH:MM (UTC)

e)

zeměpisná šířka – SS-MM-VV (S/J)

f)

zeměpisná délka – SSS-MM-VV (V/Z)

g)

činnost (rybolov/vyhledávání/tranzit/překládka)


PŘÍLOHA IV

INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT UVEDENY V PROHLÁŠENÍ WCPFC O PŘEKLÁDCE

1.

Jedinečný identifikátor dokumentu

2.

Název rybářského plavidla a jeho WIN

3.

Název přepravního plavidla a jeho WIN

4.

Lovné zařízení používané k rybolovu

5.

Množství produktu (1) (včetně druhů a jeho stavu zpracování (2)), které má být přeloženo

6.

Stav ryb (čerstvé, nebo zmrazené)

7.

Množství vedlejšího produktu (3), které má být přeloženo

8.

Zeměpisná poloha (4) úlovků vysoce stěhovavých rybích populací

9.

Datum a místo (5) překládky

10.

Jméno a podpis případného pozorovatele WCPFC

11.

Množství produktu, které je již na palubě přijímajícího plavidla, a zeměpisný původ (6) tohoto produktu.


(1)  Tuňák a druhy tuňákům příbuzné.

(2)  Celé; vykuchané a bez hlav; vykuchané, bez hlav a ocasů; pouze vykuchané, nikoli bez žaber; vykuchané a bez žaber; vykuchané, bez žaber a bez ocasu; žraločí ploutve.

(3)  Jiné ryby než tuňák a druhy tuňákům příbuzné.

(4)  Zeměpisnou polohou úlovku se rozumí dostatečné informace umožňující určit, jaký podíl úlovku byl uloven v těchto oblastech: na volném moři, mimo oblast úmluvy, ve výlučných ekonomických zónách (uvedených samostatně). Přijímající plavidla zeměpisnou polohu úlovku uvádět nemusí.

(5)  Místo překládky musí být zaokrouhleno na desetinnou šířku a délku s přesností na 0,1 stupně a musí být doplněno popisem místa, například na volném moři, mimo oblast úmluvy nebo uvnitř specifikované výlučné ekonomické zóny.

(6)  Původ produktu se vykazuje podle oblasti regionální organizace pro řízení rybolovu a zahrnuje množství produktu z každé jednotlivé oblasti.


PŘÍLOHA V

SOUŘADNICE A MAPA OBLASTI VÝCHODNÍHO VOLNÉHO MOŘE

ZEMĚPISNÁ DÉLKA

ZEMĚPISNÁ ŠÍŘKA

-155,495308

-11,375548

-155,498321

-11,391248

-155,375667

-11,6652

-155,144789

-12,031226

-155,087069

-12,286791

-155,011312

-12,527927

-154,988916

-12,541928

-155,011131

-12,528155

-155,4405

-12,58823

-155,8398

-12,7045

-156,3396

-12,96024

-156,748

-13,26971

-157,0805

-13,57845

-157,4277

-13,99567

-157,6434

-14,37697

-157,7986

-14,73752

-157,9131

-15,11709

-157,962

-15,46605

-158,039622

-15,653761

-158,122829

-15,877123

-158,127739

-15,869203

-158,231024

-15,803568

-158,36955

-15,745447

-158,496828

-15,694033

-158,661362

-15,634953

-158,821586

-15,583395

-159,026918

-15,539192

-159,190663

-15,503491

-159,372631

-15,472738

-159,548569

-15,453715

-159,736692

-15,448871

-159,90316

-15,449959

-160,083542

-15,463548

-160,226654

-15,480612

-160,365423

-15,495182

-160,451319

-15,514117

-160,406016

-15,448192

-160,316351

-15,338878

-160,217964

-15,213622

-160,156932

-15,110787

-160,074995

-14,978629

-160,011413

-14,890788

-159,926847

-14,750107

-159,87787

-14,621808

-159,79653

-14,407807

-159,75968

-14,275899

-159,711458

-14,113648

-159,682425

-13,98575

-159,655144

-13,863674

-159,621745

-13,726376

-159,619708

-13,634445

-159,616001

-13,561895

-159,614094

-13,509574

-159,561966

-13,476838

-159,464666

-13,417237

-159,323121

-13,349332

-159,212807

-13,287211

-159,104174

-13,209011

-158,983445

-13,143509

-158,882253

-13,049931

-158,744371

-12,94646

-158,649624

-12,872332

-158,560938

-12,795621

-158,495677

-12,723884

-158,424306

-12,639442

-158,333838

-12,548261

-158,2853

-12,45563

-158,071642

-12,43816

-157,8909

-12,42376

-157,747379

-12,436771

-157,631174

-12,428707

-157,4811

-12,39678

-157,229515

-12,356368

-157,039477

-12,306157

-156,868471

-12,243143

-156,665366

-12,174288

-156,495214

-12,106995

-156,3649

-12,01769

-156,25113

-11,967768

-156,113903

-11,894359

-156,012144

-11,844092

-155,895851

-11,761728

-155,77415

-11,66355-

-155,688884

-11,572012

-155,593209

-11,478779

-155,495308

-11,375548

Image 1

Vysvětlivky:

1)

Oblast východního volného moře (E-HSP)

2)

Volné moře

3)

Kiribati

4)

Cookovy ostrovy

5)

Francouzská Polynésie

PŘÍLOHA VI

SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ LOVNÉ ŠNŮRY NA ŽRALOKY

Image 2

Vysvětlivky:

1)

Dlouhá lovná šňůra

2)

Plovák

3)

Plováková šňůra

4)

Šňůry na žraloky

5)

Hlavní šňůra

6)

Návazce

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU