(EU) 2022/2049Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2049 ze dne 24. října 2022, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

Publikováno: Úř. věst. L 275, 25.10.2022, s. 64-69 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/64


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2049

ze dne 24. října 2022,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (1), a zejména na čl. 48 odst. 3 a čl. 57 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V příloze I prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/2325 (2) je uveden seznam třetích zemí, jejichž systém produkce a kontrolní opatření pro ekologickou produkci zemědělských produktů se uznávají za rovnocenné systému a opatřením stanoveným v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (3).

(2)

Indie informovala Komisi, že její příslušný orgán pozastavil uznání kontrolního subjektu „TQ Cert Services Private Limited“, a proto by měl být uvedený kontrolní subjekt odstraněn ze seznamu kontrolních subjektů uznaných Indií.

(3)

Příloha II prováděcího nařízení (EU) 2021/2325 stanoví seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro účely rovnocennosti a způsobilých provádět kontroly a vydávat potvrzení ve třetích zemích. S ohledem na nové informace a žádosti, které Komise obdržela od přijetí prováděcího nařízení (EU) 2021/2325, by měly být v uvedeném seznamu provedeny určité změny.

(4)

Případy nesouladu byly oznámeny v informačním systému ekologického zemědělství (OFIS) v případě „Control Union Certifications“ (BIO-149), „Ecocert SA“ (BIO-154), „Lacon GmbH“ (BIO-134) a „OneCert International PVT Ltd“ (BIO-152). Tato oznámení se týkají kontaminace velkého počtu zásilek produktů vyprodukovaných v Indii a certifikovaných těmito kontrolními subjekty jako ekologické. Ke kontaminaci došlo produkty a látkami nepovolenými v ekologické produkci a/nebo konvenční produkci v Unii, a to na úrovních, které přesahovaly (někdy značně) maximální limity reziduí stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (4). Mezi tyto kontaminace patří mimo jiné kontaminace ethylenoxidem, který je karcinogenní, mutagenní a toxický pro reprodukci.

(5)

Tyto kontrolní subjekty navíc neprokázaly, že ekologické produkty dovážené pod jejich kontrolou byly vyprodukovány v souladu s pravidly produkce a podléhaly kontrolním opatřením rovnocenným opatřením stanoveným v nařízení (ES) č. 834/2007 a v nařízeních Komise (ES) č. 889/2008 (5) a (ES) č. 1235/2008 (6).

(6)

Kromě toho tyto kontrolní subjekty nepřijaly nápravná opatření v reakci na zjištěné nesrovnalosti a porušení předpisů.

(7)

Z každého z těchto důvodů a v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) bodem iv), písm. d) bodem v) a písm. d) bodem vii) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 (7) by měly být kontrolní subjekty „Control Union Certifications“, „Ecocert SA“, „Lacon GmbH“ a „OneCert International PVT Ltd“ vyňaty ze seznamu kontrolních orgánů a kontrolních subjektů uznaných pro Indii pro účely rovnocennosti podle čl. 33 odst. 3 nařízení (ES) č. 834/2007.

(8)

Subjekt „CERT European Organization for Certification S.A.“ oznámil Komisi změnu adresy.

(9)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „BioGro New Zealand Limited“ o zrušení uznání pro všechny třetí země, pro které je uznán v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2325.

(10)

Subjekt „Bureau Veritas Certification France SAS“ oznámil Komisi změnu své internetové adresy.

(11)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Ecocert SA“ o změnu jeho názvu. Na základě obdržených informací dospěla Komise k závěru, že je odůvodněné nahradit název tohoto kontrolního subjektu zněním „Ecocert SAS“.

(12)

Akreditační orgán IOAS informoval Komisi o odebrání akreditace týkající se kontrolního subjektu „FairCert Certification Services Pvt Ltd“. Komise rovněž vyzvala kontrolní subjekt, aby předložil platné osvědčení o akreditaci a přijal vhodná a včasná nápravná opatření. Subjekt „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ však ve stanovené lhůtě neodpověděl uspokojivě. Subjekt „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ také nesdělil Komisi všechny informace týkající se své technické dokumentace. Z každého z těchto tří důvodů a v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) bodem iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 by měl být subjekt „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ vyňat ze seznamu kontrolních orgánů a kontrolních subjektů stanoveného v příloze II prováděcího nařízení (EU) 2021/2325 pro všechny třetí země.

(13)

Subjekt „Kiwa Sativa“ oznámil Komisi změnu své internetové adresy.

(14)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Lacon GmbH“ o zrušení uznání pro všechny třetí země, pro které je uznán v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2325.

(15)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „LETIS S.A.“ o zrušení uznání pro Afghánistán, Ázerbájdžán, Bělorusko, Pobřeží slonoviny, Egypt, Etiopii, Írán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Maroko, Pákistán, Rusko, Tádžikistán, Turkmenistán, Ukrajinu, Spojené arabské emiráty a Uzbekistán.

(16)

Akreditační orgán IOAS informoval Komisi o odebrání akreditace týkající se kontrolního subjektu „LETIS S.A.“ v Turecku. Komise rovněž vyzvala kontrolní subjekt, aby předložil platné osvědčení o akreditaci pro Turecko a přijal vhodná a včasná nápravná opatření. Subjekt „LETIS S.A.“ však ve stanovené lhůtě neodpověděl uspokojivě. Z každého z těchto dvou důvodů a v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. d) bodem iii) nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 je odůvodněné zrušit uznání subjektu „LETIS S.A.“ pro Turecko.

(17)

Subjekt „OneCert International PVT Ltd“ oznámil Komisi změnu své adresy a internetové adresy.

(18)

Komise obdržela žádost subjektu „Oregon Tilth“ o zrušení jeho uznání pro Panamu.

(19)

Komise obdržela žádost subjektu „Organic Standard“ o zrušení jeho uznání pro Rusko.

(20)

Komise obdržela a posoudila žádost subjektu „Soil Association Certification Limited“ o dobrovolné ukončení činností pro všechny třetí země, pro které je uznán v souladu s prováděcím nařízením (EU) 2021/2325.

(21)

Subjekt „Tse-Xin Organic Certification Corporation“ oznámil Komisi změnu adresy.

(22)

Prováděcí nařízení (EU) 2021/2325 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(23)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro ekologickou produkci,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EU) 2021/2325 se mění takto:

1)

příloha I se mění v souladu s přílohou I tohoto nařízení;

2)

příloha II se mění v souladu s přílohou II tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 150, 14.6.2018, s. 1.

(2)  Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2325 ze dne 16. prosince 2021, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanoví seznam třetích zemí a seznam kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které byly uznány podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro účely dovozu ekologických produktů do Unie (Úř. věst. L 465, 29.12.2021, s. 8).

(3)  Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (Úř. věst. L 189, 20.7.2007, s. 1).

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).

(5)  Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Úř. věst. L 250, 18.9.2008, s. 1).

(6)  Nařízení Komise (ES) č. 1235/2008 ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Úř. věst. L 334, 12.12.2008, s. 25).

(7)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1342 ze dne 27. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o pravidla týkající se informací, které mají být zasílány třetími zeměmi a kontrolními orgány a kontrolními subjekty pro účely dohledu nad jejich uznáním podle čl. 33 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 834/2007 pro dovážené ekologické produkty, a o opatření, jež mají být přijata při výkonu tohoto dohledu (Úř. věst. L 292, 16.8.2021, s. 20).


PŘÍLOHA I

V příloze I nařízení (EU) 2021/2325 se v bodě 5 položky pro Indii zrušuje řádek s číselným kódem IN-ORG-006.


PŘÍLOHA II

Příloha II nařízení (EU) 2021/2325 se mění takto:

1)

v položce pro subjekt „A CERT European Organization for Certification S.A“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: 52, 19is Maiou Street, 57001 Thessaloniki, Řecko“;

2)

položka pro subjekt „BioGro New Zealand Limited“ se zrušuje;

3)

v položce pro subjekt „Bureau Veritas Certification France SAS“ se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: https://www.bureauveritas.fr/besoin/agriculture-biologique-certification-bio“;

4)

v tabulce v bodě 3 se u položky pro subjekt „Control Union Certifications“ zrušuje řádek pro Indii;

5)

položka pro subjekt „Ecocert SA“ se mění takto:

a)

název „Ecocert SA“ se nahrazuje názvem „Ecocert SAS“;

b)

v tabulce v bodě 3 se zrušuje řádek pro Indii;

6)

položka pro subjekt „FairCert Certification Services Pvt Ltd“ se zrušuje;

7)

v položce pro subjekt „Kiwa Sativa“ se bod 2 nahrazuje tímto:

„2.

Internetová adresa: www.kiwa.com/pt“;

8)

položka pro „Lacon GmbH“ se zrušuje;

9)

v položce pro subjekt „LETIS S.A.“ se bod 3 nahrazuje tímto:

„3.

Číselné kódy, třetí země a dotčené kategorie produktů:

Číselný kód

Třetí země

Kategorie produktů

A

B

C

D

E

F

AR-BIO-135

Argentina

x

x

BO-BIO-135

Bolívie

x

x

BR-BIO-135

Brazílie

x

x

x

BZ-BIO-135

Belize

x

x

x

CO-BIO-135

Kolumbie

x

x

x

CR-BIO-135

Kostarika

x

DO-BIO-135

Dominikánská republika

x

x

x

EC-BIO-135

Ekvádor

x

x

GT-BIO-135

Guatemala

x

x

x

HN-BIO-135

Honduras

x

x

x

KY-BIO-135

Kajmanské ostrovy

x

x

MX-BIO-135

Mexiko

x

PA-BIO-135

Panama

x

x

x

PE-BIO-135

Peru

x

x

PY-BIO-135

Paraguay

x

x

SV-BIO-135

Salvador

x

x

x

UY-BIO-135

Uruguay

x

–“

10)

položka pro subjekt „OneCert International PVT Ltd“ se mění takto:

a)

body 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1.

Adresa: KA-23B, Near Greenphield Public School, Shri Ram Colony, Ramnagar Ext., Sodala, Jaipur, 302019, Rajasthan, Indie;

2.

Internetová adresa: www.onecertinternational.com“;

b)

v tabulce v bodě 3 se zrušuje řádek pro Indii;

11)

v tabulce v bodě 3 se u položky pro subjekt „Oregon Tilth“ zrušuje řádek pro Panamu;

12)

v tabulce v bodě 3 se u položky pro subjekt „Organic Standard“ zrušuje řádek pro Rusko;

13)

položka pro subjekt „Soil Association Certification Limited“ se zrušuje;

14)

v položce pro subjekt „Tse-Xin Organic Certification Corporation.“ se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

Adresa: Xizhi District, City: 221416 New Taipei City, 26 F, No. 95, Sec. 1, Xintai 5th Rd.“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU