(EU) 2022/2048Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2048 ze dne 24. října 2022, kterým se schvaluje L-(+)-mléčná kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 275, 25.10.2022, s. 60-62 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 24. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/60


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2048

ze dne 24. října 2022,

kterým se schvaluje L-(+)-mléčná kyselina jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být vyhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Tento seznam zahrnuje L-(+)-mléčnou kyselinu.

(2)

L-(+)-mléčná kyselina byla hodnocena pro použití v biocidních přípravcích typu 6, konzervanty pro produkty v průběhu skladování, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Členským státem zpravodajem bylo určeno Německo a jeho hodnotící příslušný orgán předložil Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) dne 3. září 2020 zprávu o posouzení a své závěry.

(4)

V souladu s čl. 75 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 528/2012 vypracovává Výbor pro biocidní přípravky k žádostem o schválení účinných látek stanovisko agentury. V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 přijal Výbor pro biocidní přípravky dne 15. června 2021 stanovisko agentury (3) a zohlednil v něm závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(5)

Podle uvedeného stanoviska lze předpokládat, že biocidní přípravky typu 6 obsahující L-(+)-mléčnou kyselinu splňují požadavky stanovené v čl. 19 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 528/2012, jsou-li dodrženy podmínky pro jejich použití.

(6)

S přihlédnutím ke stanovisku agentury je vhodné schválit L-(+)-mléčnou kyselinu jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typu 6 s výhradou dodržení určitých podmínek.

(7)

Zejména vzhledem k tomu, že L-(+)-mléčná kyselina je klasifikována pro žíravost/dráždivost pro kůži, podkategorie 1C, a poškození a podráždění očí, kategorie 1, jak je uvedeno v příloze VI části 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (4), měla by osoba odpovědná za uvádění látek nebo směsí, které jsou ošetřeny danou účinnou látkou nebo které ji obsahují v koncentracích vedoucích ke klasifikaci jako žíravost/dráždivost pro kůži nebo poškození očí/podráždění očí, na trh zajistit, aby byla expozice široké veřejnosti minimalizována pomocí vhodných opatření ke zmírnění rizik.

(8)

Jelikož L-(+)-mléčná kyselina splňuje kritéria pro klasifikaci jako způsobující poleptání dýchacích cest, jak je uvedeno v příloze VI části 3 nařízení (ES) č. 1272/2008, měla by osoba odpovědná za uvádění látek nebo směsí, které jsou ošetřeny danou účinnou látkou nebo které ji obsahují v koncentraci vedoucí ke klasifikaci jako způsobující poleptání dýchacích cest, na trh zajistit, aby byla expozice široké veřejnosti minimalizována pomocí vhodných opatření ke zmírnění rizik.

(9)

S cílem zaručit bezpečné používání biocidních přípravků obsahujících L-(+)-mléčnou kyselinu v ošetřených předmětech a umožnit uživatelům ošetřených předmětů činit informovaná rozhodnutí by osoba odpovědná za uvádění ošetřeného předmětu ošetřeného L-(+)-mléčnou kyselinou nebo obsahujícího L-(+)-mléčnou kyselinu na trh měla zajistit, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu obsahovalo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012. Kromě toho by příslušné orgány členských států nebo v případě povolení Unie Komise měly v souhrnu vlastností biocidního přípravku obsahujícího L-(+)-mléčnou kyselinu upřesnit příslušné pokyny k použití a upozornění, která mají být uvedena na označení ošetřených předmětů podle čl. 58 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) č. 528/2012.

(10)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

L-(+)-mléčná kyselina se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 6, s výhradou podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky k žádosti o schválení účinné látky: L-(+)-mléčná kyselina, typ přípravku: 6; ECHA/BPC/280/2021, přijaté dne 15. června 2021.

(4)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Úř. věst. L 353, 31.12.2008, s. 1).


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

L-(+)-mléčná kyselina

Název podle IUPAC:

(2S)-2-hydroxypropanová kyselina

Č. ES: 201-196-2

Č. CAS: 79-33-4

≥ 955 g/kg (sušina)

1. listopadu 2023

31. října 2033

6

Povolení biocidních přípravků podléhá těmto podmínkám:

1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie (2).

2)

Vzhledem k rizikům, která byla zjištěna u hodnocených použití, se při hodnocení přípravku musí věnovat pozornost zejména:

a)

průmyslovým a profesionálním uživatelům;

b)

neprofesionálním uživatelům.

Na uvádění ošetřených předmětů na trh se vztahují tyto podmínky:

1)

Osoba odpovědná za uvádění látky nebo směsi ošetřené L-(+)-mléčnou kyselinou nebo obsahující L-(+)-mléčnou kyselinu v koncentracích v látce nebo směsi, které vedou ke klasifikaci pro:

a)

lokální účinky týkající se žíravosti/dráždivosti pro kůži nebo poškození očí/podráždění očí v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 zajistí, aby expozice široké veřejnosti byla minimalizována pomocí vhodných opatření ke zmírnění rizik. Uvedená opatření mohou zahrnovat použití přípravku ve formě gelu, obalu s dávkováním nebo obalu se samorozpustnou schránkou;

b)

akutní toxicitu týkající se poleptání dýchacích cest v souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 zajistí, aby inhalační expozice široké veřejnosti byla minimalizována pomocí vhodných opatření ke zmírnění rizik. Uvedená opatření mohou zahrnovat označení uvádějící: zákaz vstupu do ošetřené oblasti, dokud nedojde k vyschnutí, nebo zákaz aplikace za přítomnosti široké veřejnosti/v blízkosti široké veřejnosti.

2)

Osoba odpovědná za uvádění ošetřeného předmětu ošetřeného L-(+)-mléčnou kyselinou nebo obsahujícího L-(+)-mléčnou kyselinu na trh zajistí, aby označení uvedeného ošetřeného předmětu obsahovalo informace uvedené v čl. 58 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (EU) č. 528/2012.

3)

Příslušné orgány členských států nebo v případě povolení Unie Komise upřesní v souhrnu vlastností biocidního přípravku obsahujícího L-(+)-mléčnou kyselinu příslušné pokyny k použití a upozornění, která mají být obsažena na označení ošetřených předmětů podle čl. 58 odst. 3 písm. e) nařízení (EU) č. 528/2012.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Stanovisko Výboru pro biocidní přípravky k žádosti o schválení účinné látky: L-(+)-mléčná kyselina, typ přípravku: 6; ECHA/BPC/280/2021, přijaté dne 15. června 2021.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU