(EU) 2022/2046Nařízení Komise (EU) 2022/2046 ze dne 24. října 2022, kterým se mění přílohy nařízení (EU) č. 1408/2013 za účelem jejich úpravy tak, aby odrážely ustanovení Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejího Protokolu o Irsku/Severním Irsku

Publikováno: Úř. věst. L 275, 25.10.2022, s. 55-56 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.25.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/55


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2046

ze dne 24. října 2022,

kterým se mění přílohy nařízení (EU) č. 1408/2013 za účelem jejich úpravy tak, aby odrážely ustanovení Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a jejího Protokolu o Irsku/Severním Irsku

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 108 odst. 4 této smlouvy,

s ohledem na nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Poradním výborem pro státní podpory,

vzhledem k těmto důvodům:

1)

Přílohy I a II nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 (2) stanoví maximální kumulativní výši podpory de minimis poskytnuté v jednotlivých členských státech podnikům působícím v prvovýrobě zemědělských produktů za libovolná tři po sobě jdoucí jednoletá účetní období podle čl. 3 odst. 3 a 3a uvedeného nařízení.

2)

Dohoda o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (3) (dále jen „dohoda o vystoupení“), jejíž nedílnou součástí je Protokol o Irsku/Severním Irsku (dále jen „protokol“), vstoupila v platnost dne 1. února 2020.

3)

Přechodné období stanovené v článku 126 dohody o vystoupení, během něhož právo Unie zůstalo do značné míry použitelné na Spojené království Velké Británie a Severního Irska a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, skončilo dne 31. prosince 2020.

4)

Článek 10 protokolu však stanoví, že na Spojené království se použijí některá ustanovení práva Unie uvedená v příloze 5 daného protokolu, pokud jde o opatření ovlivňující obchod se zemědělskými produkty mezi Severním Irskem a Unií.

5)

Mezi danými ustanoveními je uvedeno nařízení (EU) č. 1408/2013.

6)

Aby byl zajištěn soulad s ustanoveními dohody o vystoupení a protokolu, je nezbytné nahradit maximální kumulativní výše pro celé Spojené království stanovené v přílohách nařízení (EU) č. 1408/2013 odpovídajícími částkami pouze pro Severní Irsko.

7)

Aby byly zajištěny rovné podmínky, měly by maximální kumulativní částky pro Severní Irsko vycházet ze stejné metody výpočtu, jaká byla použita pro členské státy v době, kdy byly uvedené přílohy vypracovány.

8)

Nařízení (EU) č. 1408/2013 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení (EU) č. 1408/2013

Nařízení (EU) č. 1408/2013 se mění takto:

1)

v čl. 1 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

podpory na činnosti spojené s vývozem do třetích zemí nebo členských států (*1), tj. podpory přímo spojené s vyváženým množstvím, se zavedením a provozem distribuční sítě nebo s jinými běžnými výdaji v souvislosti s vývozní činností;

(*1)  Vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 10 a přílohou 5 protokolu k Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. C 384I, 12.11.2019) se na Spojené království nadále použijí některá ustanovení práva Unie týkající se státní podpory, pokud jde o opatření ovlivňující obchod mezi Severním Irskem a Unií, veškeré odkazy na členský stát v tomto nařízení se považují za odkazy na členský stát nebo Spojené království s ohledem na Severní Irsko.“;"

2)

v příloze I se řádek, který stanoví maximální kumulativní výši podpory de minimis pro Spojené království, nahrazuje tímto:

„Spojené království s ohledem na Severní Irsko 29 741 417“;

3)

v příloze II se řádek, který stanoví maximální kumulativní výši podpory de minimis pro Spojené království, nahrazuje tímto:

„Spojené království s ohledem na Severní Irsko 35 689 700“.

Článek 2

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 248, 24.9.2015, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství (Úř. věst. L 352, 24.12.2013, s. 9).

(3)  Úř. věst. C 384I, 12.11.2019.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU