(EU) 2022/2045Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2045 ze dne 18. října 2022, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Chianti Classico“ (CHOP))

Publikováno: Úř. věst. L 275, 25.10.2022, s. 53-54 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 18. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 14. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.



25.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 275/53


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2045

ze dne 18. října 2022,

kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Chianti Classico“ (CHOP))

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin (1), a zejména na čl. 52 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s čl. 53 odst. 1 prvním pododstavcem nařízení (EU) č. 1151/2012 přezkoumala Komise žádost Itálie o schválení změny specifikace chráněného označení původu „Chianti Classico“ zapsaného podle nařízení Komise (ES) č. 2446/2000 (2) ve znění nařízení Komise (EU) č. 216/2011 (3) a prováděcího nařízení (EU) č. 267/2013 (4).

(2)

Protože daná změna není menšího rozsahu ve smyslu čl. 53 odst. 2 nařízení (EU) č. 1151/2012, zveřejnila Komise žádost o změnu podle čl. 50 odst. 2 písm. a) uvedeného nařízení v Úředním věstníku Evropské unie (5).

(3)

Jelikož Komisi nebylo předloženo žádné prohlášení o námitce podle článku 51 nařízení (EU) č. 1151/2012, musí být změna specifikace schválena,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna specifikace zveřejněná v Úředním věstníku Evropské unie týkající se názvu „Chianti Classico“ (CHOP) se schvaluje.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. října 2022.

Za Komisi,

jménem předsedkyně,

Janusz WOJCIECHOWSKI

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 2446/2000 ze dne 6. listopadu 2000, kterým se doplňuje příloha nařízení (ES) č. 2400/96 o zápisu určitých názvů do „Rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení“ podle nařízení Rady (EHS) č. 2081/92 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin (Úř. věst. L 281, 7.11.2000, s. 12).

(3)  Nařízení Komise (EU) č. 216/2011 ze dne 1. března 2011, kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu [Chianti Classico (CHOP)] (Úř. věst. L 59, 4.3.2011, s. 17).

(4)  Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 267/2013 ze dne 18. března 2013, kterým se schvaluje změna menšího rozsahu ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Chianti Classico (CHOP)) (Úř. věst. L 82, 22.3.2013, s. 38).

(5)  Úř. věst. C 234, 17.6.2022, s. 14.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU