(EU) 2022/2002Nařízení Komise (EU) 2022/2002 ze dne 21. října 2022, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v některých potravinách (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 274, 24.10.2022, s. 64-66 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2023
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.24.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 274/64


NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/2002

ze dne 21. října 2022,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v některých potravinách

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 (2) stanoví maximální limity některých kontaminujících látek, včetně dioxinů a polychlorovaných bifenylů (PCB) s dioxinovým efektem, v potravinách.

(2)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) přijal v roce 2018 vědecké stanovisko o rizicích pro zdraví zvířat a veřejné zdraví souvisejících s přítomností dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v krmivech a potravinách (3). Úřad stanovil pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem tolerovatelný týdenní příjem na 2 pg TEQ (toxický ekvivalent)/kg tělesné hmotnosti na týden. Odhady chronické dietární expozice člověka dioxinům a PCB s dioxinovým efektem, které vycházejí z dostupných údajů o výskytu, naznačují významné překročení tolerovatelného týdenního příjmu u populací všech věkových skupin.

(3)

Úřad ve svém vědeckém stanovisku doporučil přehodnotit stávající WHO2005-TEF (faktory toxické rovnocennosti), aby bylo možné zohlednit nové údaje in vivoin vitro, zejména pokud jde o PCB-126.

(4)

Světová zdravotnická organizace (WHO) v současnosti provádí přezkum hodnot WHO2005-TEF, který by měl být dokončen v roce 2023.

(5)

Do dokončení uvedeného přezkumu a s cílem zajistit v mezidobí vysokou úroveň ochrany lidského zdraví je vhodné stanovit maximální limity pro dioxiny a pro sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v těch potravinách, na něž se právní předpisy Unie dosud nevztahují a u nichž byly nedávno v databázi úřadu zpřístupněny údaje o výskytu, jako je maso a masné výrobky z koz, koní, králíků, divokých prasat, pernaté zvěře a zvěřiny a játra koz, koní a pernaté zvěře, a rozšířit stávající maximální limit pro slepičí vejce na všechna vejce drůbeže s výjimkou husích vajec.

(6)

Navíc vzhledem k tomu, že se konzumuje nejen svalovina z končetin krabů a krabům příbuzných korýšů, ale také svalovina z břicha těchto korýšů, zejména kraba říčního, je vhodné, aby se maximální limity vztahovaly i na svalovinu břicha těchto korýšů.

(7)

Kromě toho je s ohledem na dostupné údaje o výskytu a na význam zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví, zejména u zranitelných skupin obyvatelstva, vhodné již snížit maximální limity pro dioxiny a sumu dioxinů a PCB s dioxinovým efektem v mléce a mléčných výrobcích.

(8)

Nařízení (ES) č. 1881/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(9)

Měla by být poskytnuta přiměřená lhůta, aby se provozovatelé potravinářských podniků mohli přizpůsobit novým maximálním limitům stanoveným v tomto nařízení.

(10)

Vzhledem k tomu, že některé potraviny, na něž se vztahuje toto nařízení, mají dlouhou trvanlivost, mělo by být povoleno, aby potraviny, které byly v souladu s právními předpisy uvedeny na trh před datem použitelnosti tohoto nařízení, zůstaly na trhu.

(11)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Potraviny uvedené na seznamu v příloze, které byly uvedeny na trh v souladu s právními předpisy před 1. lednem 2023, smějí zůstat na trhu do data jejich minimální trvanlivosti nebo data spotřeby.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2023.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 21. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 37, 13.2.1993, s. 1.

(2)  Nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 ze dne 19. prosince 2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách (Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5).

(3)  Scientific Opinion on the risk for animal and human health related to the presence of dioxins and dioxin-like PCBs in feed and food. EFSA Journal 2018;16(11):5333, 331 s. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5333


PŘÍLOHA

Oddíl 5 Dioxiny a PCB v příloze nařízení (ES) č. 1881/2006 se mění takto:

1)

bod 5.1 se nahrazuje tímto:

„5.1

Maso a masné výrobky (kromě poživatelných drobů) z těchto zvířat6:

 

 

 

skot, ovce a kozy

drůbež

prasata

koně

králíci

divoká prasata (Sus scrofa)

volně žijící pernatá zvěř

zvěřina

2,5 pg/g tuku33

1,75 pg/g tuku33

1,0 pg/g tuku33

5,0 pg/g tuku33

1,0 pg/g tuku33

5,0 pg/g tuku33

2,0 pg/g tuku33

3,0 pg/g tuku33

4,0 pg/g tuku33

3,0 pg/g tuku33

1,25 pg/g tuku33

10,0 pg/g tuku33

1,5 pg/g tuku33

10,0 pg/g tuku33

4,0 pg/g tuku33

7,5 pg/g tuku33

40 ng/g tuku33

40 ng/g tuku33

40 ng/g tuku33“;

2)

bod 5.2 se nahrazuje tímto:

„5.2

Játra skotu a koz, drůbeže, prasat a koní a produkty z nich získané

0,30 pg/g v syrovém stavu

0,50 pg/g v syrovém stavu

3,0 ng/g v syrovém stavu

Játra ovcí a produkty z nich získané

1,25 pg/g v syrovém stavu

2,00 pg/g v syrovém stavu

3,0 ng/g v syrovém stavu“;

Játra volně žijící pernaté zvěře

2,5 pg/g v syrovém stavu

5,0 pg/g v syrovém stavu

 

3)

v bodě 5.3 se zrušuje poznámka pod čarou (44) a věta „V případě krabů a krabům příbuzných korýšů (BrachyuraAnomura) se limit vztahuje na svalovinu z koncových částí.“;

4)

bod 5.8 se nahrazuje tímto:

„5.8

Syrové mléko6 a mléčné výrobky6, včetně máselného tuku

2,0 pg/g tuku33

4,0 pg/g tuku33

40 ng/g tuku33“;

5)

bod 5.9 se nahrazuje tímto:

„5.9

Vejce a vaječné výrobky drůbeže kromě husích vajec6

2,5 pg/g tuku33

5,0 pg/g tuku33

40 ng/g tuku33“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU