(EU) 2022/1993Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/1993 ze dne 20. října 2022, kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 273, 21.10.2022, s. 17-19 Druh předpisu: Prováděcí nařízení
Přijato: 20. října 2022 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. listopadu 2022 Nabývá účinnosti: 10. listopadu 2022
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.21.10.2022   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 273/17


PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2022/1993

ze dne 20. října 2022,

kterým se schvaluje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (1), a zejména na čl. 89 odst. 1 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 (2) stanoví seznam stávajících účinných látek, které mají být vyhodnoceny, aby mohly být případně schváleny pro použití v biocidních přípravcích. Uvedený seznam obsahuje Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým.

(2)

Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým byl hodnocen pro použití v biocidních přípravcích typu 19 (Repelenty a atraktanty), jak jsou popsány v příloze V směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES (3), což odpovídá přípravkům typu 19, jak jsou popsány v příloze V nařízení (EU) č. 528/2012.

(3)

Členským státem zpravodajem bylo určeno Španělsko a jeho hodnotící příslušný orgán předložil Komisi dne 1. září 2010 hodnotící zprávu a své závěry. Po předložení hodnotící zprávy proběhly diskuse na technických schůzkách organizovaných Komisí a po 1. září 2013 Evropskou agenturou pro chemické látky (dále jen „agentura“).

(4)

Z čl. 90 odst. 2 nařízení (EU) č. 528/2012 vyplývá, že látky, u nichž bylo hodnocení členských států dokončeno do 1. září 2013, by měly být posouzeny v souladu s ustanoveními směrnice 98/8/ES.

(5)

V souladu s čl. 75 odst. 1 nařízení (EU) č. 528/2012 vypracovává Výbor pro biocidní přípravky stanovisko agentury k žádostem o schválení účinných látek. V souladu s čl. 7 odst. 2 nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 přijal Výbor pro biocidní přípravky dne 3. prosince 2021 stanovisko agentury (4) s ohledem na závěry, k nimž dospěl hodnotící příslušný orgán.

(6)

Podle uvedeného stanoviska lze očekávat, že biocidní přípravky typu 19 obsahující Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým splňují požadavky stanovené v čl. 5 odst. 1 písm. b), c) a d) směrnice 98/8/ES, jsou-li splněny určité požadavky na jejich použití.

(7)

S ohledem na stanovisko agentury je vhodné schválit Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým jako účinnou látku pro použití v biocidních přípravcích typu 19 s výhradou splnění určitých podmínek.

(8)

Před schválením účinné látky by měla být poskytnuta přiměřená lhůta, která zúčastněným stranám umožní přijmout přípravná opatření pro splnění nových požadavků.

(9)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro biocidní přípravky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým se schvaluje jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 19 s výhradou podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. října 2022.

Za Komisi

předsedkyně

Ursula VON DER LEYEN


(1)  Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014 týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh (Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1).

(4)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical carbon dioxide; Product-type 19; ECHA/BPC/313/2021, přijaté dne 3. prosince 2021.


PŘÍLOHA

Obecný název

Název podle IUPAC

Identifikační čísla

Minimální stupeň čistoty účinné látky (1)

Datum schválení

Datum skončení platnosti schválení

Typ přípravku

Zvláštní podmínky

Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek získaný superkritickým oxidem uhličitým

Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažek z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaný superkritickým oxidem uhličitým

č. ES: 289-699-3

č. CAS: 89997-63-7

100 % hmot. Chrysanthemum cinerariaefolium, výtažku z otevřených a zralých květů Tanacetum cinerariifolium, získaného superkritickým oxidem uhličitým

1. února 2024

31. ledna 2034

19

Povolení biocidních přípravků podléhá těmto podmínkám:

(1)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat pozornost zejména expozici, rizikům a účinnosti v souvislosti s jakýmkoli použitím, na které se vztahuje žádost o povolení, ale kterým se nezabývalo hodnocení rizik účinné látky na úrovni Unie.

(2)

Při hodnocení přípravku se musí věnovat zvláštní pozornost expozici a potenciálním rizikům pro neprofesionální uživatele a širokou veřejnost.

(3)

U přípravků, které mohou vést ke vzniku reziduí v potravinách či krmivech, se ověří potřeba stanovit nové nebo pozměnit stávající maximální limity reziduí v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 (2) nebo nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (3) a přijmou se veškerá vhodná opatření ke zmírnění rizik, aby se zajistilo, že tyto maximální limity reziduí nebudou překročeny.


(1)  Čistota uvedená v tomto sloupci je minimální stupeň čistoty hodnocené účinné látky. Účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít čistotu stejnou nebo odlišnou, jestliže bylo prokázáno, že je technicky rovnocenná s hodnocenou účinnou látkou.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Úř. věst. L 152, 16.6.2009, s. 11).

(3)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHS (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU